12
Kini Elodi veviga i ꞌivebwaiki tovetumaganavo ꞌwaidie.
Tutuyanina ꞌwaineye Kini Elodi i velamu ꞌifwaidi Keliso yana ꞌAilaꞌa veviga i veleveledi. Mad 4:21Yana tolugaviavo i vonedi Iemesa Ioni tatana i luvewafai kefatayega. Sou 23:15Iemesa yana wafa faifaina me Diu i sosoana bega Elodi Fita i ꞌiveꞌavini i yatoi vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye. Nani deꞌe i souyeni tamu me Diu yadi sakali ꞌana tutuye. Sakalinina ꞌwaineye beledi kebu ꞌana ꞌivebwaika i ꞌaniꞌani, ꞌadi ꞌeba tolinuataꞌi basenadiotoga Yaubada tubudiavo i ꞌitaꞌitaꞌiedi i vagavaidi ꞌawalawa Itifita ꞌwainega faifaina. ꞌEba yogona nageneye tolugaviavo ꞌadi ꞌailaꞌa 4 Fita i ꞌisaveꞌavini, ꞌailaꞌa ꞌaitamogana ꞌaitamogana nageneye tomotoga ꞌadi 4. Elodi yana nuanua Diu yadi sakalinina ꞌana wagava Uviꞌagalatagona i na ꞌaꞌava, Fita i na vonayavuga tomotoga fuedi matadie mulieta i na nikei i na wafa. Efe 6:18Siwe tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌa i toke i veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye Fita faifaina.
Fita i souyeni vanuga ꞌeba yogona ꞌwainega.
ꞌAwaꞌawai baniꞌodi Elodi igodi Fita i da nikei, lovananina ꞌwaineye, Fita i ꞌenoꞌeno tolugavia ꞌadi ꞌailuga ꞌawasasadie. Nimana bulava kainumu ꞌadi ꞌailuga ꞌwaidiega i yogonidi wata tolugavianidi nimadie i luifwedi, weꞌe ꞌifwaidi tolugaviavo i tovotovoi vanuga ꞌeba yogona ꞌawana ꞌana toꞌisaveꞌavinavo. Fol 5:19; 16:26I ꞌenoꞌeno nika tamu ꞌAuvea yana anelose i souyeni i tovoi tutudaba i magetai. Anelosenina Fita ꞌavalaneye i ꞌabi i luvagoni i vo, ꞌU tovoi-matayoꞌo,” nika bulava kainumu i ꞌanitaꞌidi Fita nimanega. Wata i vo, ꞌAmu waꞌila ꞌu na siꞌiꞌia wata ꞌamu ꞌageyafayafa ꞌu na veagei.” Yana vona Fita i vematayakeyakeni bega wata i voneni i vo, Yamu veluꞌuva ꞌu ꞌewai ꞌu sifafamu ꞌu mai mulikuye.” Bega anelosenina i kumeta Fita i vemuli siwe kebu i da ꞌasetai, mogitana i sousouyeni ꞌalo i ꞌeꞌenoneganega. 10 I maia, tolugaviavo ꞌifwaidi i ꞌiawedi, wata i vagamai tamu ꞌailaꞌa i ꞌiawedi mulieta i leꞌwa vanuga ꞌeba yogona ꞌana saiboda kainumu ꞌwaineye. Saibodanina taunina i ꞌanibaleni, i souyedi. I nunagoi ꞌatamana kamwaneamo nika anelose Fita i ꞌiaweni. 11 Bega Fita nuana i magetai i vo, ꞌAlo deꞌe mogitana. ꞌAuvea yana anelose i vetunei i ꞌitaꞌitaꞌieku Elodi yana toketokena wata naninidi vitadi igodi me Diu nuanuadi i da ꞌidewadiga ꞌwaikuye ꞌwaidiega.”
Tovetumaganavo kebu i da vetumagana Fita i souyeniga faifaina.
12 ꞌAkonadi Fita i ꞌasetai avaꞌai i souyeni ꞌwaineye, i nago Meli yadi vanuge, taunidi Ioni Malika inana. Bei tomotoga fuedi i vaꞌauta, i veveluꞌui faifaina. 13 Fita i leꞌwa i tovoi tanotanogayega i velutoli, nika tamu tofolova neꞌeꞌelina ꞌana wagava Loda bonana i nogai bega i nago i na ꞌiseni aitoi. 14 Taunina neꞌeꞌelanina Fita bonana i nogayaꞌinanai, i sosoana bwaikina bega kebu saiboda i da sibaleni i vilai i lilide i nago enavo ꞌwaidie. I vonedi i vo, Fita sivaꞌe i tovotovoi tanotanoge.” 15 I voneni i vo, ꞌOmu ꞌu veꞌwavaꞌwava,” nika i veꞌawafatafata i vo, Mogitana.” Tomotoganidi i voneni Loda i vo, Weꞌe tamu anelose Fita bonanega i nago.”
16 Loda tomotoga taiadi i veveꞌikwayekwayega Fita bola i vonavona nuanuana saiboda i na sibaleni, mulieta tutuyanina saiboda i sibaleni nika mogitana i ꞌiseni nuadi i voganidi. 17  Fol 12:7,8Nimanega i talabodedi i na veꞌwada bega i veifufu ꞌwaidie baniꞌodi ꞌAuvea i munegi i souyeni vanuga ꞌeba yogona ꞌwainega. I vo, Nani deꞌe matatabuna ꞌwa na luꞌivona Iesu taina Iemesa ꞌwaineye wata ꞌifwaidi tovetumaganavo ꞌwaidie.” I vonaꞌaꞌavana, i ꞌiawedi i nago tulineye.
18 I ꞌatai ꞌawaꞌawaie tolugaviavo Fita i ꞌisaꞌavai i veludabedabeni i vo, Fita avaꞌaiamo i nago?” 19 Kini Elodi i vonedi i na lualeni, siwe kebu i da veluagai, begaidi tolugavianidi 16 i vetalatolitoliedi mulieta i veimea i na luvewafadi fai Fita i ꞌisaveꞌavina-sakoi.
I ꞌaꞌavana, mulieta Elodi Iudiayega i obu ꞌatamana Sisalia bei i na yogomia.
Elodi i wafa.
20 Tamu tutuya Kini Elodi i nuasako bwaikina tomia Taia wata Saidoni ꞌwaidie, bega tomotoganidi i vaꞌauta i nagoi i na ꞌiseni. Siwe nagami yana vanuga ꞌana toꞌisaveꞌavina ꞌana wagava Balasitu i veianeni bega i na ꞌivaisedi Elodi nuana i na ꞌiveagiagia fai yana ꞌeba veimea ꞌwainega ꞌadiꞌadi i mimai.
21 Balasitu i veifufu Elodi ꞌwaineye begaidi tamu ꞌaiata i venuaꞌivineni bega kini ꞌadi vaigavu i vigavuyeni i miabui yana ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna ꞌwaineye bega i veifufu tomotoga ꞌwaidie. 22 ꞌAilaꞌa yana vona i nogai, ma yadi subia i vegolegole i vo, Weꞌe kebu tomogo bonana, Yaubada bonana.” 23 Fai Elodi kebu i da vo, Yau kebu Yaubadaga, yau tomotogaotoga,” begaidi tamu ꞌAuvea yana anelose i nikei ugauga i ꞌalavewafa-matayoꞌoi.
24  Ais 55:11; Fol 19:20Tutuyanina ꞌwaineye Keliso yana ꞌAilaꞌa i vevebwaika. Tomotoga fuedi basenadi Yaubada yana Vona kebu i da nogaiga, wata i nogai bega fuedi Iesu i vetumaganeni.
25 Basenadi Banabasa wata Saulo i laka Ielusalema mani tovetumaganavo i na veledi loka faifaina. ꞌAkonadi i ꞌaꞌava wata i vilaviladi Anitioki, wata Malika tamu ꞌana wagava Ioni i vagavaia ma fuedi i nagoi.

12:2: Mad 4:21

12:3: Sou 23:15

12:5: Efe 6:18

12:7: Fol 5:19; 16:26

12:17: Fol 12:7,8

12:24: Ais 55:11; Fol 19:20