2
Tomataꞌaulele ꞌifwaidi Faulo yana lauꞌage i awaveꞌatumaieni.
1-4  Fol 15:1,24A miamia, mulieta malamala 14 i ꞌaꞌavana, Yaubada yana nuanua i sivemageseni ꞌwaikuye, nuanuana a na laka Ielusalema. Bega iada Banabasa taiadi ꞌa nago, wata Taito a voneni ma fuema ꞌa laka. ꞌA lakaga, tovetumaganavo ꞌadi toꞌedakumetavo ꞌaiseꞌavadi taiadi ꞌa veifufu, yaku ꞌaseta Iesu Valana ꞌAtumaina faifaina a sivemageseni ꞌwaidie, Valanina ꞌwainega a lalauꞌage mali tomotoga taunidi kebu Diu ꞌwaidie. Yau a lalauꞌagega tomotoga yada veꞌatumai Yaubada mataneye faifaina, a vo, Ta na vetumaganamo Iesu Keliso ꞌwaineye nika ta na veꞌatumai.” Weꞌe ꞌifwaidi tomotoga i vo, Kebu, nagami Diu veꞌetoboda wata veimea ta na vematayakeyakedi wata Yaubada yana tugusa bunu ꞌaibobo ta na ꞌewai, mulieta Yaubada i na awaveꞌatumaieda.” Fai baniꞌodi i voneyediga yaku lauꞌage vetumaganaꞌava ꞌwainega ta na veꞌatumaiga, a sivemageseni toꞌedakumetanidi ꞌwaidie, kebu nuanuaku yaku folova basenadi ꞌalo tutuya deꞌe i na awavesakoyeni, nuanuaku yaku ꞌasetanina i na awaveꞌatumaieni. Yaku veifufu i nogai, i sosoana weꞌe ꞌaku ꞌweabu Taito, taunina kebu tomogo Diu, siwe kebu i da lukakadeniga bunu ꞌaibobo faifaina. Weꞌe tomotoga ꞌifwaidi igodina taunidi tovetumagana yadi vaiseba i lukuma yama vaꞌauta ꞌwaineye nuanuadi Taito bunu ꞌaibobo i na ꞌewai. Tomotoganidi wata nuanuadi yama vona i na nogai bega i na awavesakoyema fai ꞌa vo, Ta miaveꞌitubama Iesu Keliso taiadi bega i yavuda me Diu yama veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega.” Tomotoganidi igodi nuanuadi veꞌetoboda matatabuna ta na vematayakeyakedi ꞌwa da vo nuanuadi veꞌetobodanidi i da yogonida. Yadi nuanuananina kebu tamu saiꞌafo ꞌa da awaveꞌatumaieni. ꞌAko ꞌa da awaveꞌatumaieniga, Keliso Valana ꞌAtumaina ꞌana nuanua tonovidi i da ꞌivesakoi, nuanuama Valananina i na ꞌenoꞌeno ꞌwaimie ꞌatumaiꞌavana.
Fol 10:34Toꞌedakumetanidi ma ꞌadi veꞌililibu taiadi ꞌa vaꞌautaga, kebu tamu nani tulina i da voneku, i awaveꞌatumaiekumo. Vona mogitana taunidi toꞌedakumeta bwaikidi, siwe kebu faifaidi a da nuanua fai Yaubada mataneye matatabuda ta vesala, siaidi wata bwaikidi. Toꞌedakumetanidi kebu tamu nani tulina faifaina i da vona ꞌwaikuye weꞌe mogitana i vo, Yaubada Faulo i venuaꞌivineni Iesu Valana ꞌAtumaina i na lauꞌage mali tomotoga taunidi kebu Diu ꞌwaidie, baniꞌodi wata Fita i venuaꞌivineni i na lauꞌage me Diu ꞌwaidie.” I vonaga fai i ꞌasetai Yaubada yana toketokena ꞌwainega a vetomataꞌaulele mali tomotoga taunidi kebu Diu ꞌwaimie, baniꞌodi wata Fita i vetomataꞌaulele me Diu ꞌwaidie Yaubada yana toketokena ꞌwainega. Fol 11:29-30Iemesa, Fita wata Ioni, taunidi toꞌedakumeta toketokedi ma ꞌadi veꞌililibu, tutuyanina i ꞌasetai Yaubada ma yana nuakalikali folovanina i veleku, begaidi taiadi ꞌa vedimaꞌabi, wata Banabasa, ꞌeba ꞌisa ma fuemeye ꞌa folofolova, Fita ma enavo me Diu ꞌwaidie weꞌe ꞌima mali tomotoga ꞌwaimie. 10 ꞌA vedimaꞌabi i ꞌaꞌavana, nani ꞌaitamogana faifaina i vona ꞌwaikuye. Nuanuadi tovetumaganavo i vewekowekoma ꞌadi ꞌaivaita faifaina ꞌa na nuanua, naninina faifaina ꞌakonadi a toke a vevetafewa.
Fita yana sauluva faifaina Faulo i awavesakoyeni.
11 Yau a miamia ꞌatamana Anitioki, mulieta Fita i wai. Bei ꞌa miamia Fita tamu sauluva ꞌana ꞌisa kebu ꞌatumainaga i ꞌidewai, begaidi tomotoga matadie a tolimatani. 12  Fol 11:2-3Tamu me Diu yama veꞌetoboda kebu mali tomotoga taiadi i na ꞌani. Fita, kumanina nagami tomogo Diu wata mali tomotoga taunidi kebu me Diu siwe ꞌakonadi i vetumaganaga, matatabuma taiadi ꞌa ꞌaniꞌani, tovetumagananidi i vo, Vetumaganaꞌava ꞌwainega ꞌa veꞌatumai Yaubada mataneye, weꞌe kebu me Diu yadi veimea ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega.” Mulieta ꞌifwaidi tovetumagana, taunidi tomotoga Diu, Iemesa i vetunediga i leꞌwai. Tutuyanina Fita i ꞌisedi i kololo i vo, Tovetumagananidi me Diu yama veꞌetoboda i vevematayakeyakedi wata nuanuadi mali tomotoga i vetumaganaga Iesu ꞌwaineye bunu ꞌaibobo i na ꞌewai wata veꞌetoboda matatabuna i na ꞌiꞌidewadi. ꞌAiꞌedi i na ꞌiseku mali tomotoga taunidi kebu Diu taiadi ꞌa ꞌaniꞌani, bola i na awavesakoyeku.” Fita yana nuanuananina faifaina enavo i bailedi kebu taiadi i da ꞌaniꞌani. 13 Tovetumagana ꞌifwaidi taunidi me Diu, Fita i ꞌiseni ꞌani i baibaila, taunidi wata i kololo i veꞌalabaibaila. Weꞌe Banabasa i ꞌisedi wata i nuani i baila.
14 Tutuyanina a ꞌisedi, Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌana ꞌeda mogitana kebu ꞌwaineamo i da nunago, begaidi Fita a voneni ꞌailaꞌa matadie a vo, ꞌOmu mogitana tomogo Diu, siwe basenadi ꞌu vetumagana Iesu ꞌwaineye, sauluva Diu ꞌu bailedi, mali tomotoga taunidi kebu Diu yadi sauluva ꞌu ꞌewadi. Weꞌe tutuya deꞌe awale tovetumagana taunidi kebu Diu yamu sauluvayega ꞌu lulukakadedi me Diu yada sauluva i na vetutuyamedi.
15 Tamadavo wata inadavo me Diu, bega ꞌida wata me Diu, ꞌida kebu mali tomotoga kumanidiavo ta golegoledi tosakona. 16  Lom 3:20-28; 11:6Siwe yada ꞌaseta vetumaganaꞌava ꞌwainega ta veꞌatumai bega ta vo, Egavo ma yadi vetumagana taunidi i na tauyedi Iesu Keliso ꞌwaineye Yaubada i na ꞌiveꞌatumaidi, weꞌe veꞌetobodanidi i maiga Mosese ꞌwainega i na vematayakeyakediga ꞌwaidiega kebu i na veꞌatumai.” Wata ꞌida baniꞌodi yada vetumagana ta yatoi Iesu Keliso ꞌwaineye bega ta veꞌatumai Yaubada mataneye, ꞌada ꞌiveꞌatumainina ta veluagaiga fai ta vetumagana Keliso ꞌwaineye, weꞌe kebu veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega. Kebu tamu aitoi ꞌana fata i na veꞌatumai Yaubada mataneye veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega.
17 Fai nuanuada ta na veꞌatumai Yaubada mataneye bega ta miaveꞌitubama Keliso taiadi. Fai baniꞌodi ta vetumagana Keliso ꞌwaineye, bega me Diu i vonavona i vo, Tovetumagananidi tosakona, yada veꞌetoboda kebu i da vevematayakeyakedi, Keliso i kiavebeꞌudi i sakosakona.” I vekali, kebu baniꞌodiga. 18 Igodi tomotoga ꞌadi ꞌiveꞌatumai veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega yau a talabodeni, siwe ꞌaiꞌedi tutuya deꞌe a na awaveꞌatumaieni a na vo, Ta na vetumagana siwe wata veꞌetobodanidi ta na vematayakeyakedi nika ta na veꞌatumai,” mogitana yau Yaubada yana nuanua ꞌana togeu. 19  Lom 6:6; 7:6; Ion 13:1; Gal 1:4Basenadi ma yaku tokemaiga igodi nuanuaku veꞌetobodanidi i maiaga Mosese ꞌwainega a da vevematayakeyakedi, siwe kebu ꞌaku fata bega a bailedi a damana Keliso ꞌwaineye ꞌwa da vo a da wafa veꞌetoboda ꞌwaidiega. A bailedi bega tutuya deꞌe ꞌaku fata yaku mia matatabuna ꞌwaidie Yaubada yana nuanua a na vevematayakeyakedi. 20 Tutuyanina Keliso i wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye, ꞌwa da vo yau taiadi ꞌa da wafa, bega tutuya deꞌe ꞌakonadi i ageku yana nuanua a ꞌiꞌidewadi, weꞌe yau tauniku yaku nuanua a bailedi, baniꞌodi a wafa ꞌwaidiega. Mogitana ma tomogoku a miamia, siwe yaku mia matatabuna ꞌana ꞌatumaina a veveluagai vetumagana ꞌwainega. Yaku vetumagananina a yato-vagaseni Yaubada Natuna ꞌwaineye, taunina ꞌaku tonuakalikali wata taunina i tauyeni faifaiku i wafa. 21 Yaubada yana nuakalikalinina ꞌwaideye kebu a da baila, nuanuaku. ꞌAko tomotoga ta da veꞌatumaiga Yaubada mataneye veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega, Keliso yana wafa i da venani-ꞌavoꞌavovo, kebu ma lamunaga.

2:1-4: Fol 15:1,24

2:6: Fol 10:34

2:9: Fol 11:29-30

2:12: Fol 11:2-3

2:16: Lom 3:20-28; 11:6

2:19: Lom 6:6; 7:6; Ion 13:1; Gal 1:4