10
Anelose i souyeni Konilio ꞌwaineye.
ꞌAtamana Sisalia ꞌwaineye tamu tolugavia ꞌadi toꞌedakumeta i miamia, ꞌana wagava Konilio. Tolugavianidi ꞌadi wagava ꞌAilaꞌa Itali. Taunina wata yana vavine natunavo taiadi totafalolo, Yaubada i subisubiai. Taunina kebu tomogo Diu siwe yana sauluva me Diu i vewekowekomaga i ꞌiꞌivaisedi, wata tutuya fuedi i veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye. Fol 9:10Tamu lavilavi, baniꞌodi 3 kiloki ꞌwaineye, tamu Yaubada yana anelose i souyeni ꞌwaineye ꞌwa da vo i da ꞌenoneganega i voneni i vo, Konilio.” Ve 8:4Ma yana kololo i ꞌisanago ꞌwaineye i vo, Avaꞌai ꞌAuvea?” Anelosenina i vo, Yaubada yamu veluꞌui i nogaidi wata yamu nuakalikali i ꞌisedi i sosoana bega i nuanuanimu. ꞌAsiau ꞌifwaidi tomotoga ꞌu na vetunedi i na nagoi Iofa, bei tamu tomogo i na veluagai ꞌana wagava Saimoni Fita. Fol 9:43Tomogonina tamu Saimoni ꞌaisaya bunudi ꞌadi toꞌidewadewa ꞌana wakawaka i miamiana balebaleye.” 7-8 I vonaꞌaꞌava i ꞌiaweni, Konilio yana vanuga ꞌana tofolovavo ꞌadi ꞌailuga wata tamu tolugavia siwe taunina totafalolo, i goledi i veifufudi mulieta i vetunedi i obu Iofa.
Fita ꞌwa da vo i da ꞌenoneganega.
I ꞌatai, tomotoganidi ꞌadi ꞌaitonu i tauya i nunago ꞌedeye saiꞌafoga i na leꞌwai Iofa, utukamwane Fita i laka vanuga tabwana bababana yadi ꞌeba vebaꞌwa ꞌwaineye bei i na veluꞌui. 10-11 I lase nuanuana i na ꞌani, siwe tutuyanina tomotoga ꞌifwaidi ꞌaniꞌani i ꞌidewadewa, Fita i ꞌiseni abama i ꞌanikililia tamu nani i obuobuma ꞌwa da vo i da ꞌenoneganega. Naninina i ꞌiseniga baniꞌodi veluꞌuva bwaikina ifwadi 4 ꞌwaidie i ꞌabi i sisiobuyeni fwayefwayeye. 12 Nageneye ꞌaisaya tulina tulina, ꞌifwaidi daledaledi, wata manuga, matatabudi me Diu yadi tabu. 13 Fita tamu bona i nogai i vo, Fita, ꞌu tovoi tamu ꞌu nikei ꞌu ꞌani.” 14  Vei 11:3,13,20,26Siwe Fita i vo, Kebu ꞌAuvea, yau kebu a da ꞌutavenuafaniga wata ꞌaisayanidi ꞌima me Diu yama tabu kebu a da ꞌaniꞌanidiga.” 15 Wata i vona-vaitugana ꞌwaineye i vo, Avaꞌai Yaubada i awaveꞌatumaiediga, kebu ꞌu na awavesakoyedi.” 16 Tutuya ꞌaitonu naninina i souyeni ꞌwaineye, mulieta veluꞌuvanina i silakai i laka abame.
17-18 Fita ꞌaiseꞌavana i nuanua ꞌenoneganega deꞌe baniꞌodi ꞌana nuanua nika Konilio yana tomotogavo i leꞌwai Iofa, i vedi avaꞌaibe bei Saimoni yana vanuga bega i nagoi ꞌawaneye i tovoi i vegole i vo, Deꞌe bei tamu wakawaka i miamia ꞌana wagava Saimoni Fita?”
19  Fol 11:12Weꞌe Fita bola i nuanua avaꞌai i ꞌiseniga faifaina, nika ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i vo, Saimoni, tomotoga ꞌadi ꞌaitonu i vevelutolitoli faifaimu. 20 ꞌU tovoi ꞌu obu ma fuemie ꞌwa na nagoi. Taunidi kebu tomotoga Diu siwe kebu ꞌu na venuanaluga ꞌu na nagomo fai yau a vetunedi.” 21 Bega Fita i obu tomotoganidi i vonedi i vo, Yau side, tomotoganiku ꞌwa lulualeku. Avaꞌai faifaina ꞌwa maia?” 22 I voneni i vo, Konilio, tolugavia ꞌadi toꞌedakumeta tamu, i vetunema ꞌa maia. Taunina tomogo ꞌatumaina, Yaubada ꞌana tosubia wata me Diu fuedi i veꞌililibuyeni. Tamu anelose magemagetana i voneni i vo, Vona ꞌu na vetunei Fita ꞌwaineye i na mai, avaꞌai i na vonemuga bonana ꞌu na nogai.” 23 Tomotoganidi ꞌadi ꞌaitonu i luꞌivonaꞌaꞌava, Fita i vonedi i luku i ꞌenovi Saimoni yana vanuge.
Fita i nago Konilio yana vanuga.
I ꞌatai, Fita i ꞌidewadewa, ma fuedie i tauya, wata ꞌifwaidi Iesu ꞌana tovetumaganavo Iofa ꞌwainega taiadi i nagoi. 24 ꞌEdeye i ꞌenovi, mulieta i leꞌwai Sisalia avaꞌaibe bei Konilio i lulukamata ma yana vavine natunavo taiadi wata enavo ꞌakonadi i vonedi i maiaga ma fuedie. 25  Ve 19:10; Mad 4:10Fita i leꞌwa saiꞌafoga i da luku yana vanuge, Konilio taiadi i veluaga ma yana veꞌililibu ꞌagena i vetufanoꞌuyeni i ꞌodu Fita ꞌwaineye. 26 Siwe i sivetovoia, i voneni i vo, ꞌU tovoi, yau tomotoga ꞌomu baniꞌodi bega kebu ꞌu na ꞌodu ꞌwaikuye.”
27 Fita Konilio taiadi i veifufuꞌedaꞌeda i luku vanuge tomotoga fuedi i ꞌisedi ꞌakonadi i vaꞌauta i miamiani. 28 Fita i vonedi i vo, ꞌAkonadi ꞌwa ꞌasetai ꞌima me Diu yama veꞌetoboda, kebu ꞌa na veiana wata ꞌa na vavaꞌauta ꞌomi mali tomotoga taiadi, siwe bogibei Yaubada i veku kebu mali tomotoga a na awavesakoyedi wata a na awaꞌidiꞌidi. 29 Faifainanina tutuyanina iada bonana i wai a nogai, kebu a da venuanaluga a tovoi a mai. Begaidi a na velutoliemu awale nuanuamu yau?”
30-31 Konilio Fita i voneni i vo, ꞌAiata ꞌaitonu bogibei i ꞌaꞌavaga, lavilavi 3 kiloki ꞌwaineye a veveluꞌui yaku vanuge nika tamu tomogo ma yana kaleko ꞌaninamanamalina i souyeni i tovoi maigikuyega i voneku i vo, Konilio, Yaubada yamu veluꞌui i nogai wata yamu nuakalikali i ꞌisedi i sosoana i nuanuanidi. 32 ꞌAsiau ꞌifwaidi tomotoga ꞌu na vetunedi i na nagoi Iofa, bei tamu tomogo i na veluagai ꞌana wagava Saimoni Fita i na voneni i na mai. Tomogonina i miamiana balebaleye, tamu Saimoni ꞌaisaya bunudi ꞌadi toꞌidewadewa ꞌana wakawaka.” 33 Bega a vetune-matayoꞌodi faifaimu, ꞌu maiga ꞌatumaina ꞌwaikuye. ꞌIda deꞌe matatabuda Yaubada mataneye nuanuama avaꞌai ꞌAuvea i vonemuga, faifaidi ꞌu na luꞌivona ꞌwaimeye.”
Fita yana veifufu.
34  Lom 2:11Fita i velamu i vo, Tutuya deꞌe a ꞌasetai Yaubada kebu me Diu ꞌaisema nuanuaotoginaga, siwe wata mali tomotoga fuedi nuanuaotogina, kebu i da lauꞌidi. 35 Tomia fwayafwaya ꞌailaꞌa tulida tulida, siwe egavo ma yadi veꞌililibu Yaubada i subisubiai wata i vevesauluva-tonovina, tomotoganidi ꞌatumaidi Yaubada mataneye. 36-37  Efe 2:13,14; Mad 3:16A ꞌasetai ꞌakonadi ꞌwa nogai Vala ꞌAtumaina me Isileli tomotoga faifaima. Iesu Keliso, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina wata tomotoga fueda ꞌada Toveimea i mai bega Yaubada taiadi ta na veiana. Valananina i velamu tutuyanina Ioni Tobafitaiso i lauꞌage wata i bafitaiso Galili ꞌwaineye, mulieta nani bwaikidi i souyedi ꞌawalawa Iudia nageneye. 38 Wata ꞌwa ꞌasetai Yaubada yana toketokena Iesu tomogo Nasaledi i veleni wata ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agei. Fai Yaubada i ꞌweaꞌweabuya, begaidi Iesu i nago ꞌatamana fuedi ꞌwaidie, i vevesauluva ꞌatumaina tomotoga ꞌwaidie, wata egavo Seitani ma yana ꞌailaꞌa i agediga i vona yaiaina ꞌwaidie i ꞌawaꞌaꞌidi.
39  1 Kol 15:4-7ꞌIma tomataꞌaulelevo nani matatabuna Iesu i ꞌidewadiga ꞌa ꞌisedi, Ielusalema ꞌwaineye, wata ꞌifwaidi me Diu yama ꞌawalawa ꞌwaidie, mulieta me Diu ꞌai lagalagana ꞌwaineye i tutufwaseni i wafa. 40 Siwe ꞌaiata ꞌana vetonu ꞌwaineye Yaubada i sivetovoia wafayega, wata i sivemageseni. 41  Luk 24:42-43Tomotoga matatabudi kebu i da ꞌiseniga, weꞌe ꞌima ꞌakonadi Yaubada i venuaꞌivinemaga bega ꞌa na vetoluꞌivona faifaina ꞌa ꞌiseni. Tutuyanina i tovoi-vaitugana taiadi ꞌa ꞌani wata ꞌa yemu. 42  Fol 17:31Wata Iesu i toke i veluꞌaseꞌasema bega Valana ꞌAtumaina ꞌa na luꞌageyeni tomotoga ꞌwaidie, wata ꞌa na luꞌivona Yaubada ꞌakonadi Iesu i silakai bega tomotoga matatabuda, ma yawaida wata wafawafadi ꞌada Toveimea, bola ta na vonayavuga mataneye. 43  Ais 53:5,6; Iel 31:34Yaubada yana toluꞌivonavo matatabudi i vona-vagata Iesu faifaina i vo, Egavo i na vetumagana ꞌwaineye, Yaubada yadi sakona i na nuatavunidi Iesu yana toketokena ꞌwainega.”
Tomotoga taunidi kebu Diu, ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agedi.
44 Tutuyanina Fita i veveifufu, ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i obuma, tonogaya matatabudi i agedi. 45-46  Fol 2:4Tomotoganidi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena ꞌwainega i vonavona, bonanidi basenadi kebu i da ꞌasetadiga ꞌwaidiega wata Yaubada i subisubiai i fafali-bwaikeni. Me Diu tovetumaganavo Fita taiadi i maiaga Iofa ꞌwainega i nogai nuadi i voganidi fai i ꞌasetai Yaubada ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina mali tomotoga taunidi kebu Diu i veledi. 47 Fita i vona-vaitugana i vo, Deꞌe tomotoganidi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agedi ꞌida basenadi baniꞌodi. Kebu tamu aitoi ꞌana fata i na talabodedi bafitaiso ufayega faifaina.” 48  Fol 2:38; Mad 28:19Fita i veimeyedi i na bafitaiso Iesu Keliso ꞌana wagavayega. I ꞌaꞌavana tovetumaganavo fuedi Fita i talabodeni saiꞌafo taiadi i na yogomia.

10:3: Fol 9:10

10:4: Ve 8:4

10:6: Fol 9:43

10:14: Vei 11:3,13,20,26

10:19: Fol 11:12

10:25: Ve 19:10; Mad 4:10

10:34: Lom 2:11

10:36-37: Efe 2:13,14; Mad 3:16

10:39: 1 Kol 15:4-7

10:41: Luk 24:42-43

10:42: Fol 17:31

10:43: Ais 53:5,6; Iel 31:34

10:45-46: Fol 2:4

10:48: Fol 2:38; Mad 28:19