19
Lei-subisubia Yaubada faifaina.
Vavine toalagogona, kumanina ꞌasaꞌaiana ꞌatamana Babiloni, yana beꞌu a ꞌiseni i ꞌaꞌava, mulieta tamu bona a nogai. Bonanina a nogaiga ꞌwa da vo ꞌailaꞌa bwaikaotogina bonadi, i toke i vonavona abamega i vo,
Yaubada ta na subiai, taunina ꞌada toꞌitaꞌitaꞌi, magemagetana wata toketokena.
Ve 6:10Yana veimea tonovidi wata ꞌatumaidi ꞌwaidiega vavine toalagogona vematavuloga i veleni. I veleniga fai tomia fwayafwaya nuadi i ꞌewadi bega i sakosakona, wata Yaubada yana tomotoga fuedi i luvewafadi.”
Ve 14:11Wata i toke i vona i vo,
Yaubada ta na subiai.
ꞌAtamananina bwaikina lufwana i tovi-vagata kebu i na ꞌaꞌavaga.”
Ve 4:9-11Toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi 24 wata nani ma yawaidi toketokedi 4 ma yadi veꞌililibu i beꞌu, Yaubada yana ꞌeba miabui ꞌwaineye i miamiaga i subiai i vo, Vona mogitana, yada nuanua baniꞌodi, ta na subiai.”
Yaubada yana Sifi Siaina yana nagi ꞌana sakali.
Wata tamu bona a nogai Yaubada yana ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna ꞌwainega i vonavona i vo,
ꞌOmi Yaubada yana tofolovavo, tomotoga bwaikimi wata tomotoga-ꞌavoꞌavovo, matatabumi ꞌwa veveꞌililibuyeniga, yada Yaubada ta na subiai.”
Ve 11:15-18, 14:2-3Wata a nogai ꞌailaꞌa bwaikaotogina bonadi, ꞌwa da vo kuvakuvala butuꞌaina ꞌalo tomuyoana i da duduya, i vonavona i vo,
Yaubada toketokena ta na subiai fai taunina ꞌada Toveimea wata yada Kini.
7-8  Ve 21:2,9; Efe 5:32; Ais 61:10Ma yada sosoana yana toketokena ta na subisubiai fai yana Sifi Siaina yana nagi ꞌana tutuya ꞌakonadi i souyeni, weꞌe vavinenina taiadi i na nagiga, taunina Iesu ꞌana tovetumaganavo matatabudi, ꞌakonadi taunina i ꞌivivigavuya.
Yaubada kaleko ꞌatumaina wata ꞌavuꞌavuna i veleni, vunavunagina wata ꞌaninamanamalina, ꞌwainega taunina i ꞌivivigavuya.”
Weꞌe kalekonina ꞌana ꞌaseta Yaubada yana tomotoga yadi sauluva tonovidi.
Luk 14:15Anelose wata i voneku i vo, Side vonanina ꞌu na kilumi ꞌu na vo, Egavo Yaubada i tayegidiga yana Sifi Siaina yana nagi ꞌana sakali ꞌwaineye ꞌeba sosoana ꞌwaidie. Vona deꞌe Yaubada yana vona, vona mogitana.” 10  Ve 22:8-9Yana vona a nogai nika ma yaku veꞌililibu a beꞌu mataneye siwe i voneku i vo, Kebu ꞌu na ꞌodu ꞌwaikuye, ꞌida ꞌada ꞌailuga wata emwavo yana vona tonovidi i nunuaveꞌavinidi, matatabuda ta vetofolova Iesu faifaina. Yaubada ꞌaisena ꞌwaineye ꞌu na ꞌoduꞌodu. Basenadi Yaubada yana Vona Tonovidi Iesu i sivemagesedi, weꞌe tutuya deꞌe ꞌAnuꞌanununa yana ꞌaivaita ꞌwainega yana tomotoga Vonanidi i luluꞌivoneyedi mali tomotoga ꞌwaidie.”
ꞌAisaya osi ꞌavuꞌavuna ꞌana tomotoga.
11 Anelose i vonaꞌaꞌava, mulieta abama ꞌana saiboda i sibaleni. A ꞌisanago osi ꞌavuꞌavuna a ꞌiseni kwavuneye tamu tomotoga a ꞌiseni ꞌana wagava, YANA SAULUVA TONOVIDI MA ꞌANA VETUMAGANA. Yana veimea tonovidi ꞌwaidiega i lulugavia wata i luluvematavuloga. 12  Ve 1:14Matana ꞌai-ꞌalaꞌalata baniꞌodi weꞌe ꞌunuꞌununeye kunabanaba ꞌaiꞌaiwabudi fuedi, toveimea bwaikidi ꞌadi vaigavu. Tamu ꞌana wagava i kilumiga tomogoneye kebu tamu aitoi i da ꞌisaꞌinanaiga, taunina ꞌaisena i ꞌasetai. 13  Ion 1:1,14ꞌAna talauma i veageiga dayadayagina weꞌe wagava tamu ꞌana ꞌeba ꞌainana Yaubada yana Tokiavemageta. 14 Tokiavemagetanina taunina Keliso, i kumeta weꞌe Yaubada yana tolugaviavo ꞌailaꞌa bwaikina abamega osi ꞌavuꞌavudi kwavudie i dodoga mulineye i deli, ma ꞌadi kaleko ꞌavuꞌavudi wata vunavunagidi. 15  Ve 1:16Kelisonina ꞌawaneye kefata kainumu nigonigona, ꞌwainega tomia fwayafwaya ꞌailaꞌa tulina tulina i na nikedi. Yana veimea faꞌalina ꞌwainega i na veveimeyedi, wata Yaubada Bwaikaotogina yana nuasako bwaikina ꞌwainega i na vematavulogidi. 16  Ve 17:14Weꞌe ꞌana talauma ꞌwaineye wata ꞌageneye tamu wagava i kilumi i vo,
KINI MATATABUDI ꞌAISENA YADI KINI, WATA
TOVEIMEA BWAIKIDI ꞌAISENA ꞌADI TOVEIMEA.
17 Wata a ꞌisanago tamu anelose a ꞌiseni i tovotovoi inala ꞌwaineye. I toke i vegole manuga matatabudi i yaveyavega ꞌwaidie i vo, ꞌWa vaꞌauta Yaubada yana sakali bwaikina faifaina. 18 Sakalinina ꞌwaineye tomotoga fuedi i wafaga tomogodi ꞌwa na ꞌanidi, kini, tolugaviavo ma yadi toꞌedakumetavo, osi wata ꞌadi tomotogavo, wata tomotoga ꞌifwaidi, bwaikidi wata siaidi, tofolova-maimaiga wata yavuyavudi.”
19  Same 2:2I ꞌaꞌavana mulieta wata a ꞌisanago tomotoga sakoina ꞌaisaya kasikasisina baniꞌodi a ꞌiseni. Tomia fwayafwaya yadi toveimeavo bwaikidi i vonedi i vaꞌauta yadi tolugaviavo taiadi, bega Keliso ma yana tolugaviavo taiadi i na vetalaga. 20  Ve 13:11-17, 20:10Keliso ma yana ꞌailaꞌavo i vetoketoke tomotoga kasikasisina wata yana toluꞌivona-vekavekali taiadi i ꞌiveꞌavinidi. Toluꞌivonanina kumanina ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i ꞌidewadi tomotoga kasikasisina ꞌana wagavayega, bega tomotoga fuedi i vevekaliedi. Tomotoganidi i vekaliediga kumanidiavo tomotoga kasikasisina yana tugusa debadie wata ꞌana kumaea ꞌwaineye i ꞌoduꞌodu. I ꞌiveꞌavinidiga ma yawaidi i tawedi i obu muna bwaikina ꞌwaineye. 21  Ve 19:17-18Weꞌe tomogonina osi kwavuneye i laka, ꞌawaneye kefata, yana kefatanina ꞌwainega ꞌana gaviavo i luvewafadi, mulieta manuga fuedi i maia tomogodi i ꞌani-wayogedi.

19:2: Ve 6:10

19:3: Ve 14:11

19:4: Ve 4:9-11

19:6: Ve 11:15-18, 14:2-3

19:7-8: Ve 21:2,9; Efe 5:32; Ais 61:10

19:9: Luk 14:15

19:10: Ve 22:8-9

19:12: Ve 1:14

19:13: Ion 1:1,14

19:15: Ve 1:16

19:16: Ve 17:14

19:19: Same 2:2

19:20: Ve 13:11-17, 20:10

19:21: Ve 19:17-18