VE
Iesu Keliso yana ve Ioni ꞌwaineye.
Tutuyanina Ioni i miamia Imula Fatimo, vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye, buki deꞌe i kilumi. Iesu i wafa i laka abame, baniꞌodi malamala 35 i ꞌaꞌavana, mulieta deꞌe bukinina Ioni i kilumi. Buki deꞌe ꞌana kiluma ꞌana tutuye, Iesu ꞌana tovetumaganavo veviga bwaikidi i veveluagadi Loma gabemani ꞌwaidiega, siwe buki deꞌe ꞌwainega tovetumagananidi ꞌaivaita i veluagai, bega ma yadi venuafoufaꞌala i vetoketoke.
Ioni, Iesu tauniotogina i ꞌiseni ꞌwa da vo i da ꞌenoneganega, ꞌenoneganeganina ꞌwainega Iesu yana vona tovetumaganavo ꞌailaꞌa 7 faifaidi i nogaidi, mulieta i kilumidi. Wata nani tulina tulina ꞌawaie i na souyediga i sivemagesedi ꞌwaineye, bega Ioni i luꞌivoneyedi ꞌwaideye bukinina ꞌwainega. Naninidi Iesu i ve Ioni ꞌwaineye awatabai ꞌwaidiega, bega ꞌadi ꞌaseta ꞌwa da vo ta da ꞌisa-ganuganunuyedi.
Weꞌe buki deꞌe ꞌana nuanua bwaikina mageseye, Yaubada yana vetoketoke Seitani wata yana ꞌailaꞌa yaiaina ꞌwaidie faifaina. I na vetoketokega Keliso ꞌwainega, wata tomia fwayafwaya taunidi i tauyediga Seitani ꞌwaineye i na leodi. I na leodi i na ꞌaꞌavana, abama wata fwayafwaya ꞌivaudi i na ꞌidewadi, mulieta Yaubada yana ꞌAilaꞌa ma yadi sosoana i na mia-vagata Yaubada wata Iesu Keliso taiadi. Buki deꞌe ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Buki lamuna wata vekaiwa tovetumaganavo ꞌwaidie. 1:1-8
Keliso i souyeni Ioni ꞌwaineye 1:9-20
Keliso yana vona tovetumagana ꞌailaꞌa 7 ꞌwaidie. 2:1-3:22
Buki nunumina wata ꞌana yogoyogona 7. 4:1-8:1
Anelose 7 yadi evulega 7 i yuvedi. 8:2-11:19
Tomotoga ꞌadi ꞌaitonu, ꞌaisaya kasikasisidi baniꞌodi. 12:1-13:18
ꞌIfwaidi ve. 14:1-15:8
Nani sakoiotogidi ma ꞌaivoedi 7. 16:1-21
Yaubada ꞌatamana Babiloni, tomotoga ꞌaisaya kasikasisidi baniꞌodi, wata Seitani i leodi. 17:1-20:10
Tomotoga matatabudi yadi vonayavuga Yaubada mataneye. 20:11-15
Abama, fwayafwaya wata Ielusalema ꞌadi ꞌiveꞌivau. 21:1-22:5
Iesu yana vila-vaitugana faifaina. 22:6-21
1
Vonanidi buki deꞌe nageneye Yaubada yana ꞌanivelena Iesu Keliso ꞌwaineye bega avaꞌai saiꞌafoga i na souyediga, i sivemagesedi Yaubada yana tofolovavo ꞌwaideye. Keliso yana anelose abamega i vetunei yau Ioni yana tofolova ꞌwaikuye bega naninidi i veku. Nani matatabuna a ꞌisediga a vonevonemi. Deꞌe a luluꞌivonaga valanina i mai Yaubada ꞌwainega wata vonanidi tonovidi Iesu Keliso i luꞌivoneyedi ꞌwaikuye. Fai naninidi saiꞌafoga i na souyedi, egavo deꞌe Yaubada yana luꞌivonanina i na luꞌiawawaiga i na sosoana, weꞌe egavo vonanidi i na nogaidi i na vematayakeyakediga wata ma yadi sosoana.
Ioni yana vona nuakalikali tovetumagana ꞌwaidie.
4-6  Ve 4:5, 17:14; Kolos 1:17-18; 1 Ion 1:7; 1 Fit 2:9; Ve 20:6Yau Ioni a vekaiwa ꞌomi tovetumagana ꞌwa miamiani ꞌatamana 7 ꞌwaidie, ꞌawalawa Eisia nageneye. Nuanuaku Yaubada, ꞌAnuꞌanununa wata Iesu Keliso, ma yadi nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie wata nuanua bikana mia ꞌatumaina taiadi i na velevelemi. Yaubadanina miamia-vagaina, ꞌasiau i miamia, basenadi i miamia wata boladiotoga i na miamia. Yaubada ꞌAnuꞌanununa 7 i miamiani yana ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna mataneye, weꞌe Iesu Keliso taunina toluꞌivona tonovina ma ꞌana vetumagana wata Yaubada Natuna, kumanina nagami i tovoi wafayega, toveimea fwayefwayeye taunina ꞌadi Toveimea bwaikaotogina.
Iesu Keliso ta na subisubiai fai i nuakalikalieda, yana wafa ꞌwainega i yavuda yada sakona ꞌwaidiega, wata i silakaida bega yana ꞌEba Veimea nageneye ta miamia wata ta vevetofolova yana Yaubada ꞌalo Tamana faifaina, ꞌasaꞌaiana ꞌida yana tovelomu. Mogitana Iesu Keliso ta na subisubiai fai taunina magemagetana wata toketokeotogina, kebu i na ꞌaꞌavaga i na mia-vagata. Vona mogitana, yaku nuanua baniꞌodi.
Mad 24:30; Ion 19:34,37; Fol 1:11ꞌWa ꞌisanawe sino waowa ꞌwainega i mimai. Tomotoga matatabudi i na ꞌiseni, ꞌana toꞌailovena taiadi. ꞌAwalawa ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌana tomia i na ꞌiseni i na mimai, taunidi faifaidi i na vemogai.
Avaꞌai a voneyeniga, vona mogitana yaku nuanua baniꞌodi.
Yaubada ꞌada Toveimea toketokeotogina, ꞌasiau i miamia basenadi i miamia wata boladiotoga i na miamia. I vonaga i vo, Yau kumaniku lamukwaikwaituna wata kaluna, kebu ꞌaku ꞌeba velamuga wata kebu ꞌaku ꞌeba veꞌaꞌavaga.”
Keliso i souyeni Ioni ꞌwaineye.
Yau tatami Ioni, ma fuedeye vita ta veveluagadi Iesu faifaina, fueda yana ꞌEba Veimea nageneye ta miamiani, wata yana ꞌaivaita ꞌwainega ta totokemaigeda. Yaubada yana Vona a luluꞌageyeni wata Iesu faifaina a luluꞌivona begaidi i ꞌiveꞌaviniku i mieku imule yadi vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye ꞌana wagava Fatimo. 10 Tafaloloye, ꞌaiatanina ꞌAuvea yana ꞌAiata, ꞌwaineye ꞌAnuꞌanununa mogitana i ageku begaidi tamu bona mulikuye a nogai baniꞌodi evulega butuꞌaina bwaikina. 11 Bonananina i voneku i vo, Avaꞌai ꞌu na ꞌiseniga ꞌu na kiluma i na nago tovetumagana ꞌadi ꞌailaꞌavo i miamiani ꞌatamana 7 ꞌwaidie i na ꞌiseni. ꞌAtamananidi side ꞌadi wagava. Efeso, Simena, Feligamo, Taiatala, Sadisi, Filadofia, Lodisia.”
12 A sivilaku a na ꞌiseni aitoi kumanaga i vonavona, nika a ꞌiseni mageta ꞌadi ꞌeba yato golida matatabuna 7. 13  Dan 7:13-14, 10:6Kamwadie tamu tomogo a ꞌiseni ꞌana ꞌisaꞌisa kumanina i vetomotogaotoga, ꞌana talauma manamanawena i obu ꞌageneye i leꞌwa, weꞌe bulava golida ꞌafauneamo. 14  Ve 2:18Navaꞌauna ꞌana lauꞌavu i kumeta baniꞌodi labia fwaꞌena ꞌalo bunebune founa, matana ꞌaninamanamalidi baniꞌodi ꞌai-ꞌalaꞌalata. 15 ꞌAgena wata ꞌaninamanamalidi baniꞌodi tamu kainumu i luyauyauta ꞌai-ꞌalaꞌalata nageneye, bonana ꞌana nogaya baniꞌodi kuvakuvala butuꞌaina. 16  Ibu 4:12; Ve 19:15,21ꞌAna ꞌatagie ꞌubwana 7 weꞌe ꞌawaneye kefata kainumu ma viꞌaviꞌaina nigonigona. Maigina mataududulina ꞌwa da vo inala i da vulaoga.
17 Tutuyanina a ꞌiseni a beꞌu ꞌageneye ꞌwa da vo a da wafa. ꞌAna ꞌatagi i yatoi tomogokuye i voneku i vo, Kebu ꞌu na kolologa. Yau ꞌeba velamu wata ꞌeba veꞌaꞌava. 18 Yau kumaniku tomia-vagata. Basenadi a wafa siwe a yawasa, tutuya matatabuna kebu a na ꞌaꞌavaga a na mia-vagata. Wafa wata wafawafadi yadi ꞌeba mia, yau ꞌadi Toveimea.
19 Faifainanina nuanuaku naninidi ꞌu ꞌiseꞌisediga faifaidi ꞌu na kiluma. Naninidi ꞌakonadi i souyediga wata naninidi ꞌawaie i na souyedi. 20 ꞌUbwananidi 7 ꞌaku ꞌatagie, wata mageta ꞌadi ꞌeba yato golida 7 ꞌadi nuanua givagivadi. ꞌAdi nuanua side baniꞌodi. ꞌUbwananidi 7 taunidi Yaubada yana anelose 7, tovetumaganavo i miamiani ꞌatamana 7 ꞌwaidie ꞌadi toꞌisaveꞌavina, weꞌe mageta ꞌadi ꞌeba yatonidi 7 taunidi tovetumaganavonidi ꞌadi ꞌailaꞌa 7.”

1:4-6: Ve 4:5, 17:14; Kolos 1:17-18; 1 Ion 1:7; 1 Fit 2:9; Ve 20:6

1:7: Mad 24:30; Ion 19:34,37; Fol 1:11

1:13: Dan 7:13-14, 10:6

1:14: Ve 2:18

1:16: Ibu 4:12; Ve 19:15,21