FOLOVA
Iesu ꞌana tomataꞌaulelevo yadi folova, Luke ꞌana kilukiluma.
Deꞌe bukinina ꞌana wagava Tomataꞌaulelevo yadi Folova, Luke yana buki ꞌana veluga, Tomataꞌaulelevo ꞌaitamogana ꞌaitamogana yadi folova i veifufuyedi deꞌe bukinina nageneye. Veifufunidi ꞌifwaidi taunidi i veifufuyedi Luke ꞌwaineye weꞌe ꞌifwaidi taunina i ꞌasetadi fai Faulo taiadi i yabayaba wata yadi ꞌeba mia ꞌaitamogana. Begaidi daba 16 ꞌwaineye ta na ꞌiseni Luke i vo, ꞌIma ꞌa dodoga,” wata i vo, ꞌIma ꞌa leꞌwa.” Weꞌe tomotoga ꞌifwaidi yadi nuanua i vo, Tutuyanina Faulo i miamia Loma vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye buki deꞌe Luke i kilumi.
Luke yana nuanua side baniꞌodi. ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana toketokena tomataꞌaulelevo wata tovetumagana i veledi bega Toveimea Iesu faifaina i lauꞌage. Tomataꞌaulelevo Iesu ꞌana wagavayega ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nua ꞌewa i ꞌidewadi ma ꞌadi ꞌeba ꞌisa bega tomotoga ꞌawalawa fuedi ꞌwaidie i vetumagana Iesu ꞌwaineye. Iesu yana tomataꞌaulelevo 12 yadi lauꞌage i velamu Ielusalema nageneye, tutuya kamwaneye ꞌifwaidi tomotoga baniꞌodi Filifi i nago ꞌawalawa Samelia bei i lauꞌage, mulieta Faulo ꞌainegi i nagoi ꞌawalawa fuedi ꞌwaidie Iesu valana i lauꞌage-vuvueni.
Weꞌe tamu nuanua deꞌe buki ꞌwaineye, me Diu ꞌaisedi tovetumagana weꞌe mali tomotoga taunidi kebu Diu i vetumagana Iesu ꞌwaineye. Basenadi me Diu wata mali tomotoga taunidi kebu Diu kebu taiadi i da miaveꞌitubama, mulieta ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌaivaita ꞌwainega i luvetubama bega ꞌailaꞌa ꞌaitamogana.
Wata Luke nuanuana Loma gabemani i na ꞌasetai Iesu ꞌana tovetumaganavo kebu todumweꞌai, weꞌe mogitana Loma gabemani yadi veimea matatabuna i vematayakeyakeni. Diu toꞌedakumetavo tutuya fuedi tomataꞌaulelevo i ꞌiꞌiveꞌavinidi i nunawedi ꞌeba vonayavuga ꞌwaineye. Weꞌe Loma toveimea nuanuadi i na ꞌasetai avaꞌai sakonaga faifaina siwe i lalauala kebu tamu sakona i da veveluagai ꞌwaidiega.
Deꞌe bukinina nageneye ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana folova ifufuna i ꞌenoꞌeno. ꞌAnuꞌanununina Iesu yana tomotoga i kiavetoketokedi wata nuanua tonovidi i veledi. Begaidi ꞌaiꞌedi bukinina ta na goleni ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana folova, i lubwaineni. Deꞌe bukinina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌa yana ꞌeba velamu wata yana vebwaika. 1:1-5:42
Tovetumaganavo vita i veluagadi siwe i vetoketoke. 6:1-9:31
Fita yana lauꞌage-vuvua faifaina. 9:32-12:25
Faulo yana lauvivila nagami. 13-14:28
Tovetumagana yadi toꞌedakumetavo i vaꞌauta Ielusalema. 15:1-41
Faulo yana lauvivila ꞌana veluga. 16:1-18:23
Faulo yana lauvivila ꞌana vetonu. 18:24-21:14
Faulo ꞌana ꞌiveꞌavina wata yana nago Loma. 21:15-28:31.
1
1-2  Luk 1:1-4; Luk 24:49-51Iaku Tiofilo, basenadi yaku buki kumekumetana* Bukinina ꞌana wagava Luke. ꞌwaineye a kilumiga tutuyanina Iesu yana folova i velamu nani matatabuna i ꞌidewadi wata i ve faifaidi, i nagoga nika Yaubada i vagavaia i naweni abame. Bola kebu i da lakaga, nagami ꞌana tomataꞌaulelevo vevenuaꞌivinidi veimea i veledi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumainega. Luk 24:36-45Iesu i yawasa-vaitugana yana veviga i ꞌaꞌava, ꞌaiata 40 nagedie i sousouyeni ꞌana tomataꞌaulelevo ꞌwaidie, ꞌeba ꞌisa fuedi i ꞌidewadi bega i na ꞌasetai mogitana ma yawaina, wata Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie i veifufuyeni. Luk 24:49; Ion 14:16-17Tutuyanina Iesu taiadi i miamiaga i veluꞌaseꞌasedi i vo, ꞌWa na miamiani Ielusalema, ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwa na lulukamaseni. Tamaku basenadi baniꞌodi i vonaꞌawaufaufaga ꞌwaimie baniꞌodi i na velemi, wata yau baniꞌodi a vonemi. Mad 3:11Ioni tomotoga i bafitaisodi ufayega, siwe ꞌaiata ꞌifwaidi i na ꞌaꞌava, mulieta ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i na agemi, ꞌwa da vo Yaubada i da bafitaisomi.”
Yaubada Iesu i vagavaia i naweni abame.
Tamu ꞌaiata Iesu ma ꞌana tomataꞌaulelevo i miavaꞌauta i velutolieni i vo, ꞌAuvea, kebu nuanuama me Loma i na veveimeyeda. Avaꞌai tutuyaga ꞌu na ꞌivaisema bega ꞌida me Isileli tauniꞌavada wata ta na veimeyeda? Tutuya deꞌe ꞌalo bola?” Mak 13:32Iesu i vonedi i vo, Nani deꞌe nuanuami ꞌwa na ꞌasetai siwe kebu i da lubwainemi. Yaubada Tamaku ꞌaisena i veimeyedi avaꞌai tutuyaga nuanuana baniꞌodi i na ꞌidewai. Mad 28:19; Fol 2:32, 5:32; Efe 3:16Siwe nani deꞌe ꞌwa na ꞌasetai. Tutuyanina ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i na agemi ꞌwa na vetoketoke bega ꞌwa na vetoluꞌivona faifaiku, tomotoga i miamiani Ielusalema ꞌwaineye, ꞌawalawa Iudia ꞌwaineye, Samelia matatabuna nageneye, wata tomia fwayafwaya matatabudi ꞌwaidie.” Tutuyanina Iesu yana vona i ꞌaꞌava, tomataꞌaulelevo matadie Yaubada i vagavaia, i vevemataꞌiꞌiꞌieni i lakalaka nika waowa ꞌwaineamo i luku abame.
10 Bola i vevemataꞌiꞌiꞌieni nika tomotoga ꞌadi ꞌailuga abamega i souyedi lilivadie ma ꞌadi talauma mataududulidi i tovotovoi. 11  Luk 21:27; Ve 1:7Bega i vo, Tomotoga Galili, avaꞌai faifaina ꞌwa ꞌiꞌisalaka abame? Taꞌe Iesu ꞌwaimiega i vagavaia i nunaweni abame, bola i na vila-vaitugani, wata beidimo i na mai baniꞌodi ꞌwa ꞌiseni i nunago.”
Tamu tomogo Iudasa tutulina.
12 Tomotoganidi abamega i nagoi, mulieta tomataꞌaulelevo ꞌaiseꞌavadi ꞌOya Oliveyega i viladi i nagoi Ielusalema kebu ꞌaniꞌiega, vivideye. ꞌAna vemanawe kilomita ꞌaitamogana. 13 Matatabudi i luku tamu vanuga ꞌwaineye. Vanuganina ꞌetotubwatubwana tutudaba ꞌifwaidi dibuneye, ꞌifwaidi tabwaneye. I laka tutudaba tabwaneye bei i miamianiga ꞌwaineye. Tomotoganidi side ꞌadi wagava,
Fita,
Ioni,
Iemesa,
Anidulu,
Filifi,
Tomasi,
Batolomiu,
Madiu,
Iemesa tamu, taunina Alefasi natuna,
Saimoni, toawaꞌidiꞌidi kebu nuanuana Loma gabemani i na veveimeyedi,
Iudasa, Iemesa natuna.
14 Tutuya fuedi tomotoganidi i vavaꞌauta i veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye, wata ꞌifwaidi vevine, Meli Iesu inana, wata tainavo taiadi.
15-17  Same 41:9ꞌAiata ꞌifwaidi i ꞌaꞌava, Iesu ꞌana tovetumaganavo i miavaꞌauta ꞌadi ꞌailaꞌa baniꞌodi 120. Fita matadie i tovoi i vonedi i vo, Ekwavo, a na vonemi. Basenadiotoga ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i venuayato Kini Devida ꞌwaineye bega i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye tamu tomogo Keliso i na ꞌetogiluveni. I lubwaineni ꞌakonadi ꞌana mogitana i souyeni toꞌetogiluvanina Iudasa Isakaliota, tamu ꞌada ꞌailaꞌa. Basenadi Iesu i venuaꞌivineni ꞌada folovavaita, siwe taunina Iesu ꞌana toꞌiveꞌavina ꞌadi toꞌedakumeta.”
18  Mad 27:3-10; Luk 22:22Weꞌe Iudasanina yana ꞌetogiluva tutulina ꞌwainega tamu fwayafwaya i kimwanei. Toꞌetogiluvanina tabwanega i beꞌu kamona i tutulabuꞌeni kamokamona i yavula i wafa. 19 Tomotoga fuedi Ielusalema ꞌwaineye valana i nogai begaidi tanoganina Diu bonadiega i goleni Akelidama, ꞌana saivila, Tanoga Dayadayagina.
20  Same 69:25; 109:8Wata Fita i vonedi i vo, Basenadiotoga Kini Devida i kilumi Yaubada yana Buki Same ꞌwaineye toꞌetogiluvanina faifaina i vo,
Yana vanuga i da venageꞌava, bei kebu tamu aitoi i na miamiana.”
Wata i kilumi i vo,
Tamu tomogo tutulina i da folofolova.”
21-22 Fai Yaubada yana Buki baniꞌodi i voneyediga, begaidi nuanuada tamu tomogo yada ꞌAuvea Iesu yana yawasa-vaitugana ꞌana toꞌaseta, ꞌwaideye i na mai ma fuedeye ta na luluꞌivona. Tomogonina ta na venuaꞌivineniga bega Iudasa i na tutuli, taunina basenadi ma fuedeye Iesu taiadi ta yabayaba, wata mataneye Iesu i bafitaiso Ioni ꞌwainega, wata Iesu yana folova matatabuna i ꞌisedi, i nagoga nika Iesu i laka abame.”
23 Tutuyanina Fita i vonaꞌaꞌava, tovetumaganavo tomotoga ꞌadi ꞌailuga i ꞌinanadi ꞌadi wagava Iosefa, tamu ꞌana wagava Balisaba weꞌe ꞌifwaidi yadi ꞌeba ꞌainana Iusito, wata Mataiasi. 24-25  Ion 2:25Fuedi i veluꞌui i vo, ꞌAuvea, basenadi Iudasa i vetomataꞌaulele siwe i baila i wafa i nago avaꞌaibe bei i lubwaineniga ꞌwaineye. Tomotoga matatabuma yama nuanua ꞌu ꞌasetadi, bega nuanuama tomotoga deꞌe ꞌadi ꞌailuga ꞌwaidiega ꞌu na vema aitoi ꞌu venuaꞌivineni bega i na vetomataꞌaulele Iudasa tutulina.” 26 Yadi veluꞌui i ꞌaꞌavana, mulieta ꞌadi ꞌailuga ꞌadi wagava i kilumidi kileu ꞌwaidie i dodogidi vedie, mulieta tamu tomataꞌaulele ma mataꞌuluna kileu ꞌaitamogana i ꞌewai. Kileunina bei Mataiasi ꞌana wagava i kilumi bega fuedi i ꞌasetai taunina Yaubada i venuaꞌivineni bega tomataꞌaulele ꞌadi ꞌailaꞌa 12.

1:1-2: Luk 1:1-4; Luk 24:49-51

*1:1-2: Bukinina ꞌana wagava Luke.

1:3: Luk 24:36-45

1:4: Luk 24:49; Ion 14:16-17

1:5: Mad 3:11

1:7: Mak 13:32

1:8: Mad 28:19; Fol 2:32, 5:32; Efe 3:16

1:11: Luk 21:27; Ve 1:7

1:12: ꞌAna vemanawe kilomita ꞌaitamogana.

1:15-17: Same 41:9

1:18: Mad 27:3-10; Luk 22:22

1:20: Same 69:25; 109:8

1:24-25: Ion 2:25