22
I lauala Iesu ꞌana laugiva faifaina.
Sou 12:21-27Me Diu yadi Sakali Uviꞌagalatagona ꞌana ꞌaiata i velilivana. Sakalinina ꞌwaineye me Diu beledi kebu ꞌana ꞌivebwaika i ꞌaniꞌani, ꞌadi ꞌeba tolinuataꞌi basenadiotoga Yaubada tubudiavo i ꞌitaꞌitaꞌiedi ꞌawalawa Itifita ꞌwainega. Diu yadi tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo wata veꞌetoboda ꞌadi tovevo i nuanua baniꞌodi i na munega Iesu i na lugivai i na wafa. Fai tomotoga fuedi nuanuadi Iesu begaidi i kololoyedi. Ion 13:2Tutuyanina ꞌwaineye Seitani i luku Iudasa Isakaliota yana nuanua ꞌwaineye, taunina tamu Iesu yana tovetutuyamavo ꞌadi ꞌailaꞌa 12 ꞌwainega. Iudasanina i nago tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo wata vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌana toꞌisaveꞌavinavo ꞌwaidie taiadi i veifufu baniꞌodi i na munega Iesu i na ꞌetogiluveni. Yana vona i nogai i sosoana bwaikina nuanuadi tutula i na veleni. Iudasa i nogayedi bega i nago ꞌedaꞌeda ꞌatumaidi i lauala bega ꞌana fata givagivayega Iesu i na ꞌaniveleneni ꞌwaidie nika tomotoga kebu i na ꞌasetai.
I ꞌidewadewa Iesu yana ꞌani faifaina.
Sakalinina ꞌana ꞌaiata i veluagai i lubwaineni ꞌaisaya sifi natudi i na nikedi i na velomuyedi Uviꞌagalatagona faifaina. ꞌAiatanina ꞌwaineye Iesu i vonedi Fita wata Ioni i vo, ꞌWa na nagoi ꞌadaꞌada ꞌwa na ꞌidewadewa Uviꞌagalatagona faifaina.” Fita ma iana Ioni i vo, Avaꞌaibe bei nuanuamu ꞌa na ꞌidewadewa?” 10-11 Iesu i veifufu ꞌwaidie i vo, Side baniꞌodi. ꞌWa na nagoi Ielusalema, tamu tomogo ma yana ꞌeba koi ufa i veadagi ꞌwa na veluagai. Vanuganina ꞌwaineye i na nunagoga ꞌwa na yogoꞌwaili i na luku weꞌe tonivanuga ꞌwa na velutolieni, ꞌwa na vo, Yama Tove i vo, Avaꞌaibe bei tutudaba bei yaku tovetutuyamavo taiadi ꞌa na ꞌani Uviꞌagalatagona faifaina?” 12 Bei tonivanuga i na vemi tamu tutudaba bwaikina tabwaneye ꞌakonadi i ꞌidewadewai faifaida. Bei ꞌadaꞌada ꞌwa na ꞌidewadewa.” 13 Fita wata Ioni Iesu i nogayeni i tauya i nagoi naninidi Iesu i voneyediga matatabuna i veluagadi nika bei sakali i ꞌidewadewa.
Iesu yana ꞌani.
14 ꞌAni ꞌana tutuya i leꞌwa Iesu ma yana tomataꞌaulelevo i nagoi i miabui i na ꞌani. 15 Iesu i vonedi i vo, Nuanuaku bwaikina nagami ma fuedeye ta na ꞌani Uviꞌagalatagona deꞌe faifaina mulieta veviga bwaikina a na veluagai. 16 Siwe a na vonemi kebu tamu tutuya wata Uviꞌagalatagona a na ꞌani, bola Yaubada yana ꞌEba Veimea ꞌwaineye Uviꞌagalatagona ꞌana mogitana i na souyeni, bei sakalinina bwaikina ꞌwaineye a na ꞌani.” 17 Mulieta Iesu oine ma vedina i ꞌewai, Yaubada ꞌwaineye i vekaiwa wata i vo, Oine deꞌe ꞌwa na ꞌewai, ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwa na yemu. 18 A vona mogitana ꞌwaimie, oine kebu wata a na yemuga i na nagoga Yaubada yana veimea i na souyeni tomotoga ꞌwaimie, bei a na yemu.”
19 Wata Iesu ꞌaniꞌani i ꞌewai, i vekaiwa Yaubada ꞌwaineye, mulieta i ꞌivivia i ꞌaꞌavana yana tovetutuyamavo i veledi. I vonedi i vo, ꞌAniꞌani deꞌe ꞌasaꞌaiana tomogoku [a tauyeni faifaimi. Tutuya fuedi side baniꞌodi ꞌwa na ꞌaniꞌaniedi, ꞌaku nuaveꞌavina faifaina.
20  Iel 31:31-34ꞌAni i ꞌaꞌava, wata baniꞌodi oine ma vedina i ꞌewai i veledi i vonedi i vo, Oine deꞌe ma vedina ꞌasaꞌaiana dayagiku i na ilolo faifaimi bega yaku wafanina ꞌwainega Yaubada yana Veakutagona ꞌIvauna basenadi faifaina i vonaꞌawaufaufa i na velamu ꞌwaimie.]
21  Same 41:9; Ion 13:21-22Siwe a na vonemi, kumanina i na ꞌetogiluveku a na wafa taunina ma fueda ta ꞌaniꞌani. 22  Fol 2:23Yau a vetomotogaotoga a na wafaga fai Yaubada nuanuana, siwe ꞌaku toꞌetogiluva nuakalikalina bola veviga bwaikaotogina i na veluagai Yaubada ꞌwainega.” 23 Tovetutuyamavo Iesu yana vona i nogai ꞌaiseꞌavadi i velutolitoli i vo, Aitoi kumanaga i na ꞌetogiluva?”
Aitoi bwaikaotogina?
24 Sakalinina ꞌwaineye tovetutuyamavo i veꞌikwayekwayega, ꞌwaidiega aitoi mogitana bwaikaotogina. 25  Mad 20:25-28Iesu i vonedi i vo, ꞌAkonadi ꞌwa ꞌasetai ꞌawalawa ꞌaitamogana ꞌaitamogana yadi kini yadi veimea toketokedi veꞌisakololoyega tomotoga i veveimeyedi, wata nuanuadi tomotoga i na subiadi i na vo, ꞌOmi yama toꞌedakumeta ꞌatumaimi.” 26  1 Fit 5:1-5Siwe a na vonemi. ꞌOmi kebu baniꞌodi ꞌwa na munega. ꞌAiꞌedi aitoi nuanuana i na vetomogobwaika, nagami i na vetofolova baniꞌodi tamu kwamana. Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi nuanuana i na vetoꞌedakumeta ꞌwaimie, nagami i na vetofolova-maimaiga ꞌwaimie. 27  Ion 13:12-15Mali tomotoga ꞌwaidie yadi toꞌedakumetavo i mimiabuimo i lulukamata yadi tofolovavo ꞌwaidie ꞌaniꞌani i na veleveledi i na ꞌaniꞌani. Weꞌe yau kebu baniꞌodi a da vevesauluvediga ꞌwaimie. Yau a vevetofolova ꞌwaimie.
28  2 Tim 2:12ꞌOmi yau taiadi vita ta veveluagadi siwe kebu ꞌwa da baileku. 29-30  Mad 19:28Tamaku i venuaꞌivineku bega tomotoga a na veveimeyedi, wata baniꞌodi veimea a na velemi bega bola yaku ꞌEba Veimea ꞌwaineye taiadi ta na ꞌaniꞌani. Wata bei ꞌwa na miabui ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabudi ꞌwaidie bega waumanidi 12 tubuda bwaikina Isileli ꞌwainega i souyediga matamie i na vonayavuga ꞌwa na veimeyedi.”
Iesu i vona-vagata bola Fita i na veꞌeweniga faifaina.
31  Iob 1:6-12, 2:1-6Wata Iesu i vo, Saimoni, Saimoni a na vonemu. Seitani nuanuana i na silubumi ꞌwa na beꞌu, baniꞌodi tomotoga witi i sisiveavui. Seitani yana nuanuananina Yaubada i tauyeni i na ꞌidewai. 32  Ion 17:9,11,15, 21:15-17Weꞌe ꞌomu Saimoni faifaimu a veluꞌui bega yamu vetumagana kebu i na mwea. ꞌAwaie ꞌu na baileku siwe tutuyanina ꞌu na vilamu ꞌwaikuye emwavo yadi vetumagana ꞌu na kiavetoketokedi.” 33 Fita i vo, ꞌAuvea, ꞌaiꞌedi i na ꞌiveꞌavinimu i na nawemu vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye wata bei i na luvewafamuga, yau wata taiadi.” 34 Iesu i vo, Fita, a na vonemu. ꞌAko lovane bola kamukamu kebu i na kwagega nagami tutuya ꞌaitonu ꞌu na bavusebeku.”
Iesu yana tovetutuyamavo i matakiadi bola ꞌaivaita kebu i na veluagai.
35  Luk 9:3Wata Iesu i vonedi i vo, Basenadi a vetunemi ꞌwa nagoi ꞌwa lauꞌage nani ꞌifwaidi a talabodedi, baniꞌodi mani, venuana, wata ꞌageyafayafa. Naninidi tomotoga i nuakalikaliemi i velemi ꞌalo kebu?” I vo, kebu tamu nani faifaina a da veꞌaleꞌusa.” 36-37  Ais 53:12; Luk 23:32-33Wata Iesu i vo, ꞌAsiau tulina, fai avaꞌai basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye faifaiku i lubwaineni ꞌana mogitana i na souyeni. Vonanina i vo,
Taunina tosakona ma fuedie i awavetubamidi.” Fai vonanina ꞌana mogitana i sousouyeni, bega egavo ma yadi mani i na ꞌewadi, egavo ma yadi venuana i na ꞌewadi, wata egavo kebu yadi kefataga ꞌadi talauma i na vekimwaneyedi bega mani i na ꞌewadi kefata i na kimwane.” 38 Tovetutuyamavo yana vona ꞌana nuanua kebu i da ꞌasetaiga begaidi i voneni i vo, ꞌAuvea, kefata ꞌailuga side.” Iesu i vo, weꞌe ꞌwa baileni, ꞌasaꞌaiadi.”
Iesu yana veluꞌui.
39 Iesu i veifufuꞌaꞌava, mulieta ma yana tovetutuyamavo i tovoi i nagoi ꞌOya Olive yana sauluva tutuya fuedi baniꞌodi. 40 Tutuyanina i leꞌwai Iesu i vonedi i vo, ꞌwa na veveluꞌui bega vetalaimimila ꞌwaineye kebu ꞌwa na beꞌu.” 41 I ꞌiawedi saiꞌafo i vaganago baniꞌodi ꞌatagi ꞌana vemanawe ꞌwaineye ꞌagena i vetufanoꞌuyedi i veluꞌui. 42 I vo, Tamaku, ꞌAiꞌedi yamu nuanua i na lubwaineniga vita deꞌe wata wafa ꞌu da ꞌewadi ꞌwaikuyega. Siwe ꞌasaꞌaiana deꞌe kebu yau yaku nuanuaga, ꞌomu yamu nuanua bega a na vematayakeyakenimo.” 43-44 Tutuyanina i veveluꞌui nuafouna i veviga bwaikaotogina begaidi i ibala, ꞌana ibala yana ilolo fwayefwayeye baniꞌodi dayaga. Faifainanina tamu anelose abamega i souyeni i kiavetoketokei.
45 Yana veluꞌui i ꞌaꞌava Iesu i tovoi i vilai i nago yana tovetutuyamavo ꞌwaidie i ꞌisedi ꞌakonadi i ꞌeno-mataiva fai i nuavita bwaikina. 46 I luvagonidi i vonedi i vo, Awale ꞌwa ꞌenoꞌenovi? ꞌWa tovoi ꞌwa na veveluꞌui bega vetalaimimila ꞌwaineye kebu ꞌwa na beꞌuga.”
Iesu ꞌana ꞌiveꞌavina.
47 Bola Iesu i veveifufu yana tovetutuyamavo ꞌwaidie, nika ꞌailaꞌa i leꞌwai Iudasa taiadi, taunina tamu Iesu yana tovetutuyama. ꞌAilaꞌanidi i ꞌedakumesedi i maia i leꞌwai i nago nuanuana Iesu i na ꞌavalamaigi. 48 Weꞌe Iesu i vo, Iudasa awale? Yau a vetomotogaotoga ꞌu ꞌeꞌetogiluveku ꞌavalamaiga ꞌwainega.” 49 Tutuyanina tovetutuyamavo i ꞌisedi ꞌailaꞌa nuanuadi Iesu i na ꞌiveꞌavini begaidi i vo, ꞌAuvea, baniꞌodi, yama kefata ꞌwaidiega ꞌa na nikedi?” 50 Tamu iadi yana kefata i yoꞌei tovelomu bwaikina yana tofolova igodi i da nikei, tanigaꞌavana ꞌana ꞌatagiega i tutuomuya. 51 Siwe Iesu i talabodedi i vo, weꞌe ꞌwa baileni, kebu baniꞌodi ꞌwa na munega.” Mulieta tomogonina tanigana i ꞌabitonovi i veꞌatumai.
52 Tomotoganidi i maia Iesu ꞌana ꞌiveꞌavina faifaina side ꞌailaꞌanidi. Tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo, vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌana toꞌisaveꞌavinavo, wata me Diu yadi toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi. Iesu i vonedi i vo, Yau ꞌwa da vo toꞌainike bega ꞌwa maia ma yami kefata wata fulumai ꞌaku ꞌiveꞌavina faifaina. 53  Luk 19:47-48ꞌAiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana ma fuedeye ta miamiani vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye siwe kebu ꞌwa da ꞌiveꞌaviniku.” ꞌAsiau Seitani i veveimea, dudubala i vetoketoke, ꞌomi yami tutuya.”
Fita i veꞌeweni Iesu
54 ꞌAilaꞌanidi Iesu i ꞌiveꞌavini i naweni i lukuveni tovelomu bwaikina yana vanuge, weꞌe Fita i yogoꞌwaila siwe ꞌaniꞌieogose kebu lilivadie. 55 Vanuganina ꞌwaineye tanotanoge ꞌai i levai Fita i mai bei tomotoga ꞌifwaidi taiadi i vevevala. 56 Tamu tofolova vevinena Fita i ꞌiseni i vevevala nika ꞌai i mageseni i ꞌisadewai i vona i vo, Side tomogonina tamu Iesu iana.” 57 Siwe Fita i veꞌewa i vo, ꞌAna ꞌisa, aigodi weꞌe kebu a da ꞌasetaiga.” 58 Mulieta tamu tomogo i ꞌiseni i vo, ꞌOmu wata tamu Iesu iana.” Siwe Fita i vo, ꞌU vekali, yau kebu, tuliku.” 59 ꞌAwasasa ꞌaitamogana i ꞌaꞌava, mulieta tamu tomogo i ꞌalavulewai i vo, Vona mogitana, tamu Iesu iana. ꞌAdi ꞌailuga i maia ꞌawalawa Galili ꞌwainega.” 60 Nika Fita i tutuli i vo, Aigodi weꞌe, yamu vonanina ꞌana nuanua kebu tamu saiꞌafo a da ꞌasetaiga.” Bola Fita i veveꞌewa nika kamukamu i kwage. 61  Luk 22:34Iesu i sivilai i ꞌisanago Fita ꞌwaineye nika Fita i nuani ꞌAuvea yana vona i voneni i vo, ꞌAko lovane bola kamukamu kebu i na kwagega nagami tutuya ꞌaitonu ꞌu na bavusebeku.” 62 Fita vonanina i nuani i souyeni i nago ꞌatamane i taibwaubwau.
Iesu i sidibidibieni wata i fiagi.
63 Tomotoganidi Iesu i ꞌiꞌisaveꞌaviniga i sisidibidibieni wata i fiafiagi. 64 Matana kalekoyega i umadina i nikei i voneni i vo, ꞌOmu igodi toluꞌivona mogitana, yama fio, ꞌu da nuaniga aitoi i nikemu?” 65 Wata nani fuedi ꞌwaidiega i awavesakoyeni wata i yagaia.
Iesu i tovoi Kaniselo matadie.
66 I ꞌatai ꞌawaꞌawaiogose me Diu yadi kaniselovo i vaꞌauta bega Iesu i mieni matadie. Kaniselonidi nagedie ꞌifwaidi Diu yadi toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi, tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo wata veꞌetoboda ꞌadi tovevo. 67  Ion 10:24-26Tomotoganidi Iesu i velutolieni i vo, Nuanuama ꞌa na ꞌasetai, mogitana ꞌomu Keliso Yaubada ꞌana Venuaꞌivina ꞌalo kebu?” Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, ꞌAiꞌedi a na vonemi, siwe bonaku kebu ꞌwa na vetumaganeni. 68 Wata ꞌaiꞌedi tamu avaꞌai a na velutoliemi, kebu ꞌwa na tutuliga. 69  Fol 7:56ꞌAsiau deꞌe ꞌwainega i na nagoga yau a vetomotogaotoga ma yaku veimea a na miabui Yaubada Bwaikaotogina ꞌana ꞌatagiega.” 70 Matatabudi i vo, Vetuma, ꞌomu Yaubada Natuna?” Iesu i vo, ꞌWa vonaga, ꞌasaꞌaiana baniꞌodi.” 71 Tomotoganidi Iesu bonana i nogai i vo, ꞌAkonadi taunida yana vona-awadamana Yaubada ꞌwaineye ta nogai. Kebu wata aitoi i na luluꞌivona ꞌwaideye yana sauluva sakoina faifaina.”

22:1: Sou 12:21-27

22:3: Ion 13:2

22:20: Iel 31:31-34

22:21: Same 41:9; Ion 13:21-22

22:22: Fol 2:23

22:25: Mad 20:25-28

22:26: 1 Fit 5:1-5

22:27: Ion 13:12-15

22:28: 2 Tim 2:12

22:29-30: Mad 19:28

22:31: Iob 1:6-12, 2:1-6

22:32: Ion 17:9,11,15, 21:15-17

22:35: Luk 9:3

22:36-37: Ais 53:12; Luk 23:32-33

22:53: Luk 19:47-48

22:61: Luk 22:34

22:67: Ion 10:24-26

22:69: Fol 7:56