2
Vita ꞌwaidie ta na tovoi faꞌalina Keliso faifaina.
Natuku Timoti, a na vonemu. ꞌIda ta miaveꞌitubama Iesu Keliso taiadi, begaidi nuanuaku yana nuakalikali i velemuga ꞌwainega ꞌu na vetoketoke. Basenadi a lalauꞌage tomotoga fuedi ꞌwaidie bonaku ꞌu noganogai. Nuanuaku tomotoga ꞌifwaidi ma ꞌadi vetumagana ꞌu na venuaꞌivinedi, yaku vonanidi ꞌu na ve ꞌwaidie bega i na nagoi i na vetolauꞌage venidi faifaidi.
ꞌIda tovetumagana ta vetolugavia Iesu Keliso faifaina, vita ta na veveluagadi. Vitanidi ꞌwaidie ꞌu na tovoi faꞌalina Keliso faifaina ꞌu na lugavia ꞌatumaina. Tolugaviavo matatabudi nuanuadi ꞌadi toꞌedakumeta i na kiavesosoani, begaidi lugavia ꞌatumaina ꞌaisena faifaina i nuanua kebu nani ꞌifwaidi faifaidi i na nuanua. Wata ꞌomu baniꞌodi, ꞌu na vevetalaga ꞌatumaina bega ꞌamu toꞌedakumeta i na sosoana faifaimu. 2 Tim 4:8ꞌU na folofolova Keliso faifaina, yana veimea ꞌu na vematayakeyakedi baniꞌodi toꞌwava ꞌaiꞌedi ꞌwava ꞌana veimea i na vematayakeyakediga bola i na kumeta tutula i na ꞌewai. 1 Kol 9:7,14ꞌOmu ꞌu na vetoketoke Keliso faifaina baniꞌodi tobakula dumwena bikana, kumanina i lubwaineni ꞌaniꞌani bwaikina i na veluagai yana folova ꞌana tutula. ꞌEba ꞌisanidi ꞌaitonu a voneyediga faifaidi nuamu i na ꞌivina nika ꞌAuvea yana ꞌaivaita ꞌwainega nuamu i na magetai ꞌu na ꞌasetai baniꞌodi ꞌu na vesauluvedi.
Lom 1:3-4ꞌU na nuani Iesu, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina Kini Devida ꞌana wauma ꞌwainega i souyeni, i wafa siwe Yaubada i sivetovoia wafayega. Valana ꞌAtumaina kumanina yau a luluꞌageyeni. 9-10  Fil 1:12-14; Kolos 1:24Valanina faifaina vita a veluagadi, i yogoniku bulava kainumu ꞌwaidiega yau ꞌwa da vo tosakona. Weꞌe Yaubada yana Vona kebu yogoyogoninaga begaidi a tokemaigeku vita matatabuna ꞌwaidie bega tomotoganidi Yaubada i venuaꞌivinediga ma fuedeye ꞌitaꞌitaꞌi ta na veluagai. ꞌItaꞌitaꞌinina Iesu Keliso ꞌwainega wata ꞌaiꞌaiwabu-vagata taiadi ta na veluagadi. 11  2 Kol 4:11Vona deꞌe vona mogitana,
ꞌAiꞌedi Keliso taiadi ta wafaga, bola taiadi ta na mia-vagata.
12  Mad 10:33ꞌAiꞌedi vita ꞌwaidie faifaina ta na tokemaigedaga, bola taiadi ta na veveimea.
ꞌAiꞌedi ta na vedumweꞌaiꞌaieniga, bola i na vedumweꞌaiꞌaieda.
13  Lom 3:3-4; Num 23:19; Tai 1:2ꞌAiꞌedi yada vetumagana i na mwea-ꞌafoꞌafo, kebu i na bailedaga, fai kebu ꞌana fata yana vonaꞌawaufaufa ꞌwaideye i na geudi.”
Yaubada nuanuana yana tofolovavo side baniꞌodi i na folovedi.
14  Tai 3:9Naninidi Keliso faifaina a voneyediga, yamu tomotoga nuadi ꞌu na totolinuataꞌidi, wata Yaubada mataneye ꞌu na talabodedi bega vona nani-ꞌavoꞌavovo faifaidi kebu i na veꞌikwayekwayega. Veꞌikwayekwayega kebu tamu aitoi ꞌana ꞌeba ꞌaivaita, tonogaya ꞌadi ꞌeba ꞌivesako. 15  Tai 2:7-8Yamu folova ꞌwaineye ꞌu na dumwebika bega bola Yaubada mataneye i na awaveꞌatumaiemu nika kebu ꞌu na bunumayaga. I lubwainemu Yaubada yana Vona Tonovidi ꞌu na ꞌaseta-ꞌatumaidi bega ꞌwaidiega ꞌamu fata tomotoga ꞌu na ꞌiꞌivaisedi. 16 Veꞌikwayekwayega nani-ꞌavoꞌavovo faifaidi ꞌu na bailedi, i na nunago ꞌwainega tomotoga Yaubada i na miaꞌiaweni. 17 Toveꞌikwayekwayega yadi vona baniꞌodi bonu sakoina i na vebwaika-ꞌafoꞌafo nika ꞌwainega wafa i na souyeni. Tomotoganidi ꞌwaidiega ꞌadi ꞌailuga i veve-vekavekali, ꞌadi wagava Aiminio wata Filitasi. 18 Yaubada yana nuanua tonovidi ꞌana ꞌedaꞌeda ꞌwainega i vuyo, tovetumaganavo i ꞌivenuanalugadi yadi vetumagana i ꞌivemweadi fai i vo, Ta vetumaganaga Iesu ꞌwaineye ꞌakonadi ta yawasa-vaitugana, weꞌe ꞌawaie ta na wafaga kebu ta na tovoi wafayega.” 19  Ion 10:14-15Baniꞌodi i voneyediga siwe Yaubada yana Vona faꞌalina i ꞌenoꞌeno kiluꞌwauꞌwauga baniꞌodi kebu ꞌana fata tamu aitoi i na ketoi. Yana vonanina faꞌalina side baniꞌodi.
ꞌAuvea yana tomotoga ꞌakonadi i ꞌasetadi.”
Wata i vo,
Egavo i na vo, ꞌIma ꞌAuvea yana tomotoga,” i lubwainedi sauluva sakoidi i na vedumweꞌubuꞌubusedi.”
Fai deꞌe baniꞌodi Yaubada yana Buki i voneyediga, ta ꞌasetai yana Vona faꞌalina, ve-vekavekali kebu ꞌana fata i na fetoi.
20  Lom 9:21ꞌAiꞌaiwabu yadi vanuga nagedie ꞌaivoe wata nau fuedi. ꞌIfwaidi ꞌadi tutula bwaikidi weꞌe ꞌifwaidi fwayafwaya wata welavi ꞌwaidiega i ꞌidewadi. ꞌAdi tutula bwaikidi wakawaka faifaidi, weꞌe fwayafwaya wata welavi i ꞌidewadiga, ꞌaivoe-ꞌavoꞌavovo wata laugaina. 21 ꞌAivoenidi tomotoga baniꞌodi. ꞌAiꞌedi aitoi sakona i na bailediga baniꞌodi ꞌaivoe tutulidi bwaikidi i yatoꞌidiedi tomotoga bwaikidi faifaidi. Taunidi yadi sauluva i na veꞌatumaiga Keliso ꞌana fata i na folovedi yana nuanua ꞌatumaidi tulina tulina faifaidi.
22 Tubuvauvau yadi sauluva tutuya fuedi bunu ꞌana nuanua sakoidi faifaidi i nunuagiva, weꞌe ꞌomu Timoti kebu baniꞌodi ꞌu na munega, nuanuaku nuanuananidi ꞌu na degalovedi. Weꞌe mogitana i lubwainemu ꞌu na tokemaiga sauluva ꞌatumaidi ꞌwaidie, baniꞌodi sauluva tonovina, vetumagana toketokena Yaubada ꞌwaineye, nuakalikali wata nuanua bikadi. ꞌAiꞌedi baniꞌodi ꞌu na munega, tomotoganidi yadi sauluva tonovidi bega nuanuadi bwaikina Yaubada, yadi sauluvayega ꞌu na nunago. 23 Tomotoga ꞌifwaidi igodi i vo, Ma yama ꞌaseta,” nuanuadi i na veveꞌikwayekwayega nani-ꞌavoꞌavovo faifaidi, ꞌu na bailedi fai veꞌikwayekwayega ꞌwaidiega veꞌalamagiꞌai i sousouyeni. 24  1 Tim 3:3ꞌAuvea yana tofolova i na veveꞌalamagiꞌaiga kebu i da lubwaineni, weꞌe mogitana tomotoga matatabudi i na nuakalikaliedi, Yaubada yana Vona i na veve ꞌatumaina wata yana tofolovavo taunidi tonuakalikali, tove ꞌatumaidi wata i na totokemaiga. 25 Vona bikadiega tovekali yadi nuanua i na kiavetonovidi bega voke Yaubada i na tauyedi i na nuaviladi yana nuanua tonovidi i na ꞌasetadi. 26 Tutuyanina i na nuaviladiga, yadi nuanua i na tonova-vaitugana, Seitani ꞌwainega i ꞌetodaba. Tovekalinidi Seitani yana nigole i dikwanidiga, yogoyogonidi i miamia bega yana nuanua i na ꞌiꞌidewadi.

2:5: 2 Tim 4:8

2:6: 1 Kol 9:7,14

2:8: Lom 1:3-4

2:9-10: Fil 1:12-14; Kolos 1:24

2:11: 2 Kol 4:11

2:12: Mad 10:33

2:13: Lom 3:3-4; Num 23:19; Tai 1:2

2:14: Tai 3:9

2:15: Tai 2:7-8

2:19: Ion 10:14-15

2:20: Lom 9:21

2:24: 1 Tim 3:3