9
Faulo i venuafouviga me Isileli faifaidi.
Ekwavo, nuanuaku a na veifufu tamu nani faifaina, naninina ꞌeba nuavita bwaikaotogina ꞌwaikuye. Yau Keliso yana tomotoga, bega ta ꞌasetai naninina a na voneyeniga vona mogitana, kebu a na vekaliemi. Wata a vebaeku ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i veꞌawamogitana yaku nuanua ꞌwaineye. 2-3 Vona mogitana a nuavita bwaikaotogina wata ma yaku venuafouviga me Isileli faifaidi. A nuavitaga fai tomotoganidi yaku ꞌailaꞌa siwe Keliso i vedumweꞌaiꞌaieni ꞌawaie vematavuloga i na veluagai Yaubada ꞌwainega i na wafaotoga. A vona mogitana siwe ꞌaiꞌedi i da lubwaineniga nuanuaku ekwavo me Isileli ꞌadi vematavuloganina a da evai wata nuanuaku Keliso i da ꞌawaꞌidia ꞌwaikuyega maꞌitufa me Isileli i da labinidi. Me Isileli ꞌadi ꞌaivaita i veluagadi Yaubada ꞌwainega, siwe kebu i da vematayakeyakeni. Basenadiotoga Yaubada i venuaꞌivinedi taunidi yana tomotoga mogitana i vonedi i vo, ꞌOmi natukwavo.” Yana mageta mataududulina i sivemageseni ꞌwaidie, i veakutagonidi, wata veꞌetoboda i veledi. ꞌAna subia ꞌana ꞌedaꞌeda mogitana i vedi, wata yadi mia i na veꞌatumaiga faifaina ꞌwaidie i vonaꞌawaufaufa. Mad 1:1-2; Ion 1:1ꞌAilaꞌanina i souyedi tomotoga bwaikaotogidi ꞌwaidiega baniꞌodi Ebelamo, Aisake, Iakobo, weꞌe Keliso Yaubada ꞌana Venuaꞌivina i vetomotogaotoga ꞌailaꞌanidi ꞌwaidiega. Kelisonina ꞌasaꞌaiana Yaubada, taunina nani matatabuna ꞌadi Toveimea. I lubwaineda tutuya matatabuna ꞌwaidie ta na subisubiai. Vona mogitana, yaku nuanua baniꞌodi.
Yaubada yana tomotoga vevenuaꞌivinidi.
A vonaga me Isileli Iesu i vedumweꞌaiꞌaieni faifaina, weꞌe kebu a da vo, Yaubada i vonaꞌawaufaufaga me Isileli ꞌwaidie yana nuanua wata i sivilai.” Me Isileli matatabudi, siwe kebu matatabudi Yaubada yana tomotoga fai yadi vetumagana kebu. Nag 21:12Wata baniꞌodi Ebelamo tubunavo taunidi me Isileli, kebu matatabudi Yaubada yana ꞌailaꞌa fai basenadiotoga Yaubada kebu i da vona Ebelamo natunavo matatabudi faifaidi, Aisake ꞌaisena faifaina i vona i vo,
Natumu Aisake ꞌaisena ꞌwainega ꞌamu ꞌailaꞌa i na souyedi.”
8-9  Nag 18:14Vonanina ꞌana ꞌaseta Ebelamo tubunavo kebu matatabudi Yaubada natunavo fai yana vonaꞌawaufaufa Ebelamo ꞌwaineye side baniꞌodi i vo,
A vonevonemu tutuya deꞌe baniꞌodi wata a na mai, bei Sela i na venatuna.”
Fai baniꞌodi Yaubada i voneyedi ta ꞌasetai Ebelamo tubunavo mogitana, kumanidiavo i souyedi vonaꞌawaufaufanina ꞌwainega.
10-12  Nag 25:21,23Natunanina i tubuga i goleni Aisake, taunina me Isileli tubudi, mulieta i taulai Libeka taiadi i nagi. Saiꞌafoga natulugaluga i na venatunedi Yaubada i vonedi i vo, Tulaina i na vetofolova bwasiona ꞌwaineye.” Bola kebu i da tubugaga Yaubada bwasiona Iakobo i venuaꞌivineni yana nuanua i na ꞌidewai, weꞌe tulaina Iso i na vetofolova taina ꞌwaineye. Wata fai bola kebu i da tubugaga, bega kebu tamu avaꞌai ꞌatumaina ꞌalo sakoina i da ꞌidewai, Yaubada Iakobo i venuaꞌivineni fai yana venuaꞌivina kebu tomotoga yadi sauluva ꞌwaidiega, siwe taunina yana nuanua ꞌwainega. 13  Mal 1:2-3Yana venuaꞌivinanina faifaina tamu yana vona i ꞌenoꞌeno yana Buki nageneye i vo,
Iakobo nuanuaku, weꞌe Iso kebu.”
14 Fai Yaubada tamu tomogo nuanuana weꞌe tamu tomogo kebu nuanuana, voke ꞌwa vo, Awale Yaubada yana veimea kebu tonovinaga?” Kebu baniꞌodi ꞌwa na voneyediga. 15  Sou 33:19Yana venuaꞌivina ꞌana ꞌaseta faifaina basenadiotoga Yaubada Mosese i voneni i vo,
ꞌAiꞌedi nuanuaku tamu aitoi a na ꞌisanuakalikalieniga, a na ꞌisanuakalikalienimo.
ꞌAiꞌedi nuanuaku tamu aitoi ma yaku nuakalikali a na vesauluva ꞌatumaina ꞌwaineye, a na vesauluva-ꞌatumaienimo.”
16  Tai 3:5; Efe 3:9Fai baniꞌodi i voneyediga bega ta ꞌasetai Yaubada yana venuaꞌivina kebu tomotoga yadi nuanua ꞌwainega ꞌalo yadi sauluva ꞌatumaidi ꞌwaidiega, weꞌe mogitana egavo Yaubada i na ꞌisanuakalikaliedi, tomotoganidi i vevenuaꞌivinedi. 17  Sou 9:16Yaubada yana venuaꞌivina ꞌana vona i ꞌenoꞌeno yana Buki ꞌwaineye, vonanina ꞌwainega Mosese i vona me Itifita yadi toveimea bwaikina ꞌana wagava Felo ꞌwaineye. Yaubada i vo,
Yau a vona ꞌu ve-kini avaꞌai a nuaniga faifaina.
Naninidi a na ꞌidewadi ꞌwaimuye, ꞌwaidiega yaku toketokena a na sivemageseni bega tomia fwayafwaya matatabudi i na ꞌasetaku yau Yaubada mogitana.”
18 Fai Yaubada baniꞌodi i voneyedi ta ꞌasetai ꞌaiꞌedi nuanuana tamu aitoi i na ꞌisanuakalikalieni, i na ꞌisanuakalikalienimo, weꞌe ꞌaiꞌedi kebu nuanuana tamu aitoi yana nuanua i na tauya-matayoꞌoyeni tamu nani faifaina, nuafouna Yaubada i na kiavefaꞌali.
Yaubada yana nuakalikali wata yana nuasako Faulo i veifufuyedi.
19 Voke ꞌifwaimi ꞌwa vonavona ꞌwa vo, Yaubada tomotoga ꞌifwaidi nuafoudi i kikiavefaꞌalidi, vetuma awale i sakosakonaga i awavesakoyedi? Avaꞌai Yaubada i nuaniga kebu tamu aitoi ꞌana fata i na talabodeni.” 20  Ais 45:9Ekwavo, ꞌomi ꞌwa da vo bwaikimi Yaubada ꞌwa ꞌuvaꞌuvani. ꞌAiꞌedi nau ma ꞌawanaga kebu i da lubwaineni i da vo, ꞌOmu ꞌaku toꞌabi, awale baniꞌodi ꞌu ꞌabiku?” 21  Iel 18:6Nau ꞌana toꞌabi ma yana veimea fwayafwaya ꞌwaineye. Fwayafwayanina ꞌakonadi i ꞌidewaiga ꞌwainega ꞌana fata tamu nau ꞌatumaina i na ꞌabia i na kilumi ꞌeba ꞌani faifaina, weꞌe tamu i na ꞌabia taꞌula-ꞌavoꞌavovo.
22 Yaubada nau ꞌana toꞌabi baniꞌodi, ꞌida tomia fwayafwaya i ꞌidewada bega ma yana veimea ꞌwaideye. Tomotoga ꞌifwaidi i ꞌidewadi bega yana toketokena wata yana nuasako i na sivemagesedi. Tomotoganidi i sakosakona i lubwainedi ꞌadi vematavuloga i da wafaotoga siwe Yaubada i tokemaiga kebu vematavuloga i da vele-matayoꞌodi. ꞌAiꞌedi Yaubada nuanuana yana toketokena wata yana nuasako i na sivemagesedi tomotoganidi ꞌwaidiega, weꞌe ꞌwa na ꞌuvani kebu i da lubwaineniga. 23 Yaubada i tokemaiga tosakonanidi kebu i da leodi tomotoga ꞌifwaidi ꞌadi ꞌaivaita faifaina, kumanidiavo basenadiotoga i venuaꞌivinedi wata i ꞌidewadi bega i na ꞌisanuakalikaliedi. Nuanuana yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi i na sivemagesedi ꞌwaidie. 24 Tomotoganidi i venuaꞌivinediga, ꞌasaꞌaiana ꞌida. Kebu me Diu ꞌaisedi ꞌwaidiega, siwe wata mali tomotoga ꞌwaidiega i venuaꞌivineda bega yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi ta na veluagadi. 25  Ose 2:23ꞌOmi mali tomotoga kebu me Diu i venuaꞌivinemiga faifaina basenadiotoga tamu Yaubada yana toluꞌivona ꞌana wagava Osea i kiluma. Yaubada i vona i vo,
Mali tomotoga taunidi kebu me Diu nagami kebu yaku tomotoga, siwe ꞌasiau a na vo, Yaku tomotoga.”
Weꞌe ꞌailaꞌanina nagami kebu a da nuakalikaliediga, siwe ꞌasiau a na vo, A nuakalikaliemi.”
26  Ose 1:10ꞌAwalawanina ꞌwaineye nagami a vonedi a vo, ꞌOmi kebu yaku tomotoga,” ꞌasiau ꞌawalawanina ꞌwaineye a na vo, Yau Yaubada Miamia-vagaiku natukwavo ꞌomi.”
27  Ais 10:22-23Weꞌe basenadiotoga tamu Yaubada yana toluꞌivona ꞌana wagava Aisea i vegolegole me Isileli faifaidi i vo,
ꞌAiꞌedi me Isileli ꞌadi ꞌailaꞌa i na vefue walaꞌai ꞌana ꞌilukulukuta baniꞌodi, siwe ꞌadi ꞌaivia baniꞌodi ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai.
28 Kebu fuedi ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai fai tomia fwayafwaya matatabudi ꞌadi vematavuloga i na veluaga-matayoꞌoi ꞌAuvea ꞌwainega. Yadi sakona i na tutula-vagasedi.”
29  Ais 1:9Wata baniꞌodi Aisea i vona-vagata me Isileli faifaidi i vo,
ꞌAuvea Toketokeotogina i tauyeda ꞌada ꞌailaꞌa ꞌifwaidi ma yawaidi i miamiani,
ꞌAiꞌedi kebu, ꞌako matatabuda i da leoda baniꞌodi basenadi me Sodoma wata me Gomola i leodi.”
Me Diu kebu nuanuadi i na vetumagana Keliso ꞌwaineye.
30 Vonanidi a veifufuyediga ꞌadi ꞌaseta side baniꞌodi. Mali tomotoga taunidi kebu Diu kebu i da vetafewa ꞌadi ꞌiveꞌatumai Yaubada mataneye faifaina, siwe yadi vetumagana ꞌwainega Yaubada i ꞌiveꞌatumaidi. 31 Weꞌe me Isileli i vetafewa nuanuadi taunidi i na ꞌiveꞌatumaidi Yaubada mataneye veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega, nika i vetafewa-wayoga. 32 Kebu i da veꞌatumaiga Yaubada mataneye fai kebu ma yadi vetumagana taunidi i da tauyedi Yaubada ꞌwaineye, nuanuadi taunidi yadi folova wata igodi yadi vematayakayaka ꞌwaidiega i da veꞌatumai. Tomotoganidi i baila, kebu nuanuadi i na vetumagana Iesu ꞌwaineye begaidi vita i na veluagai. Iesu baniꞌodi ꞌunututu vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye, tomotoganidi ꞌwa da vo folovanina i da tayaidi. 33  Ais 8:14, 28:16; 1 Fit 2:6,8ꞌAdi ꞌagetaya wata folovanina, faifaidi basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye. Yaubada i vo,
A na vonemi, yaku ꞌatamana Saioni ꞌwaineye tamu folova a sisivetovoia, folovanina ꞌwaineye tomotoga i na tayaidi i na beꞌubeꞌu.
Weꞌe egavo i na vetumagana folovanina ꞌwaineye kebu i na vetumagana-maimaiga, mogitana ꞌaivaita i na veluagai.”

9:5: Mad 1:1-2; Ion 1:1

9:7: Nag 21:12

9:8-9: Nag 18:14

9:10-12: Nag 25:21,23

9:13: Mal 1:2-3

9:15: Sou 33:19

9:16: Tai 3:5; Efe 3:9

9:17: Sou 9:16

9:20: Ais 45:9

9:21: Iel 18:6

9:25: Ose 2:23

9:26: Ose 1:10

9:27: Ais 10:22-23

9:29: Ais 1:9

9:33: Ais 8:14, 28:16; 1 Fit 2:6,8