IUDE
Iude yana kiluma.
Iemesa taina ꞌana wagava Iude leta deꞌe i kilumi. Weꞌe Iemesanina, tovetumaganavo i miamianiga Ielusalema, taunina ꞌadi toꞌedakumeta bwaikina. Toꞌaseta fuedi yadi nuanua, Iudenina kumanina Iesu taina. (Malika 6:3)
Tovetumagananidi ꞌwaidie i kilumaga, deꞌe leta nageneye Iude kebu i da luꞌivoneyeniga. I kilumaga igodi nuanuana i da veifufu ꞌada ꞌitaꞌitaꞌi Yaubada ꞌwainega faifaina nika vala i nogai tove-vekavekali yadi ve ꞌwaidiega tovetumaganavo i vevekaliedi, bega leta deꞌe ꞌwainega i matakia ꞌwaidie. Wata i veluꞌaseꞌasedi ve mogitana Iesu faifaina ꞌadi ꞌibababala. Deꞌe letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Vona-vekaiwa. 1:1-2
Tove-vekavekali yadi sauluva, yadi ve, wata yadi wafaotoga faifaidi. 1:3-16
I na tokemaigedi yadi vetumagana ꞌwaidie. 1:17-23
Yaubada wata Iesu Keliso ꞌadi subia. 1:24-25
1
Yau Iude, Iesu Keliso yana tofolova wata Iemesa taina, a vekaiwa ꞌomi tomotoganimi Iesu Keliso tutuya fuedi i ꞌibababalemiga ꞌwaimie. Yaubada Tamada i venuaꞌivinemi wata i nunuakalikaliemi. A veveluꞌui faifaimi nuanuaku Yaubada i na ꞌiꞌisanuakalikaliemi, nuanua bikana mia ꞌatumaina taiadi i na velevelemi, wata tutuya fuedi i na nunuakalikaliemi.
Tove-vekavekali faifaidi.
Ekwavo, nuanuaku a da kilukiluma ꞌwaimie fueda ꞌada ꞌitaꞌitaꞌi Yaubada ꞌwainega faifaina, siwe ꞌasiau a vebaeku mogitana a na kiluma ꞌwaimie tamu nani faifaina. Nuanuaku Yaubada yana Vona Tonovidi ꞌwa na ꞌibababaledi tove-vekavekali ꞌwaidiega, Vonanidi basenadi i ꞌanivelena-tamogeni tutuya matatabuna faifaidi yana tomotoga ꞌwaideye. 2 Ion 1:9-10; Lom 6:15Nuanuaku ꞌwa na ꞌibababalediga fai Yaubada ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌifwaidi i yogosebaseba i vevekali ꞌwaimie i vo, ꞌWa vetumaganaga Iesu ꞌwaineye begaidi Yaubada kebu vematavuloga i na velemiga i na nuakalikaliemimo, ꞌami fata ꞌwa na sakosakona.” Tovekalinidi faifaidi basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye, ꞌakonadi Yaubada i veimea ꞌadi vematavuloga i na veluagai fai ꞌAuvea Iesu Keliso, ꞌaiseotogina ꞌada Toveimea i vedumweꞌaiꞌaieni.
1 Kol 10:5-10; Num 14:32-35Vona mogitana tovedumweꞌaiꞌainidi vematavuloga i na veluagai Yaubada ꞌwainega baniꞌodi basenadi tosakona i veluagai. Nani deꞌe ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai siwe nuanuaku a na tolinuataꞌiemi nika ꞌwa na nuani. Basenadiotoga me Isileli matatabudi ꞌAuvea i ꞌitaꞌitaꞌiedi Itifita ꞌwainega i vagavaidi siwe mulieta ꞌifwaidi i luvewafadi fai kebu nuanuadi i na vematayakayaka ꞌwaineye. Nag 6:1-2Wata ꞌwa na nuani basenadiotoga anelose ma yadi veimea siwe ꞌifwaidi i baila nuanuadi sakona bega yadi ꞌeba mia i ꞌiaweni. Tobailanidi Yaubada i yogona-vagasedi i yatodi Vatuꞌai Manamanawena ꞌwaineye, dudubala nageneye, mulieta Vonayavuga ꞌana ꞌAiata ꞌwaineye, i na veimea ꞌadi vematavuloga faifaina.
Nag 19:1-10,15-16,24-25; 2 Fit 2:6-9Wata baniꞌodi ꞌatamana ꞌailuga Sodoma wata Gomola ꞌifwaidi ꞌatamana lilivadie taiadi. Basenadiotoga ꞌatamananidi ꞌadi tomotoga i veveꞌavula-ꞌavoꞌavovo anelosenidi sakoidi baniꞌodi, wata iavetaꞌava i sakosakona. ꞌAkonadi ꞌadi vematavuloga i veveluagai ꞌai-ꞌalaꞌalase kebu yana ꞌweuga ꞌwaineye, tomotoga matatabuda yada ꞌeba ꞌisa bei tosakona vematavuloga i na veluagai.
Tomotoganidi i sakonaga wata baniꞌodi tove-vekavekali yami ꞌailaꞌa nageneye. Yadi ꞌenoneganega i vevekaliedi bega bunu ꞌana nuanua ꞌwaidiega i sakosakona. Yaubada yana veimea kebu nuanuadi i na vematayakeyakedi wata anelose magemagetadi abame, ꞌwaidie i manimanini-ꞌavoꞌavovo. Dan 10:13; VeL 34:6; Ve 12:7-8I lubwainedi kebu i na manini-ꞌavoꞌavovo. Basenadiotoga Mosese i wafa, Yaubada anelose ꞌadi toꞌedakumeta ꞌana wagava Maikeli i vetunei ꞌana veꞌufa faifaina, Seitani taiadi i veꞌikwayekwayegeni. Siwe Maikeli ma yana veꞌililibu Seitani i vonenimo kebu i da yagaia, i vo, ꞌAuvea taunina i na talabodemu.” Maikeli toketokena ma yana veimea, siwe Seitani i veꞌililibuyeni, begaidi tovenidi, taunidi tomotoga-ꞌavoꞌavovo i lubwainedi anelose magemagetadi i da veꞌililibuyedi. 10 Siwe naninidi i bavuyediga, ꞌwaidie i manimanini-ꞌavoꞌavovo. Taunidi yadi nuanua avaꞌai i nuaniga ꞌaisedi i ꞌiꞌidewadi ꞌaisaya walawalaꞌai baniꞌodi, nuanuananidi sakoidi ꞌwaidiega taunidi i ꞌiveilagidi ꞌawaie i na wafaotoga.
11  Nag 4:8; 1 Ion 3:12; 2 Fit 2:15-16; Ve 2:14; Num 31:15-16, 16:1-3,16,19-21,25-33Nuakalikalidi, Keni kumanina taunina taina i luvewafai, yana sauluva i ꞌewai. Taunidi i tauyedi sakona ꞌwaineye fai nuanuadi mani, baniꞌodi basenadiotoga Belami nuanuana mani bega i sakona. Tovenidi Yaubada yana veimea i vevedumweꞌaiꞌaiedi bega vematavuloga i na veluagai baniꞌodi basenadiotoga Kola i veluagai fai Yaubada yana veimea i uviꞌagali.
12  1 Kol 11:20-22; 2 Fit 2:13Tutuyanina ꞌwa ꞌaꞌaniluvetubama Iesu ꞌana nuaveꞌavina faifaina tovekalinidi ꞌawasasamie baniꞌodi yoke, ꞌawadi bwalabwalaidi kebu yadi bunumayaga i sososoana-ꞌavoꞌavovo, taunidi ꞌaisedi faifaidi i nuanua. Inala kabukabu ꞌana tutuye waowa i na bweuya ta na sosoaneni siwe kaukau i na beweni ꞌaivaita kebu ta na veluagai. Tomotoganidi wata baniꞌodi, kebu tamu saiꞌafo ꞌwaidiega ꞌaivaita ta na veluagai. Taunidi baniꞌodi welavi, vuaga ꞌana tutuya ꞌwaineye kebu i da vuavuaga ꞌwa da vo i da bwavu, weꞌe tomotoga i na talayavulediga nika i na bwavuotoga. 13 Yadi sauluva sakoidi ꞌeba bunumayaga tomotoga matadie, baniꞌodi yagina bwaikidi buobuodi. Wata taunidi baniꞌodi ꞌibadibadi yadi sauluva ꞌwainega ꞌwa na vo ꞌako, Magemagetadi”, siwe tutuya ꞌaleꞌusana wata i na ꞌaꞌava, weꞌe yadi ꞌeba mia Yaubada i ꞌidewa-vagaseni dudubala ꞌweyaꞌweyauotogina ꞌwaineye, bei i na mia-vagata.
14-15 Tove-vekavekalinidi faifaidi basenadiotoga Inoki i vona-vagata. Inokinina ꞌadi ve-7 tubulelelegidi Adama ꞌwainega, yadi sauluva nagami i ꞌasetai i vo,
A na vonemi. Toveimea i na mai yana anelose magemagetadi taiadi, ꞌadi ꞌailaꞌa welavi ꞌadi ꞌilukulukuta baniꞌodi, tomotoga matatabudi i na vonayavuga mataneye. ꞌAna tovedumweꞌaiꞌai sakoidi i na veimeyedi vematavuloga i na veluagai, yadi sauluva sakoidi wata yadi awavesako Yaubada ꞌwaineye ꞌadi tutula.”
16 Tovenidi tutuya fuedi i vevebonavoluvolu wata ꞌaiꞌedi vita i na souyedi ꞌwaidie, faifaidi mali tomotoga i vevevita-maimaigidi. Taunidi i awaꞌaiꞌaidi, taunidi yadi nuanua sakoidi i ꞌiꞌidewadi wata tomotoga ꞌwaidie i susubia-sebaseba bega naninidi nuanuadi, i na veledi.
Matakia wata veluꞌaseꞌase.
17-18  1 Tim 4:1; 2 Tim 3:1-2Ekwavo, ꞌwa na nuani basenadi ꞌada Toveimea Iesu Keliso yana tomataꞌaulelevo nagami i vonemi i vo, Tutuya ꞌeba veꞌaꞌava saiꞌafoga i na velilivana tomotoga ꞌifwaidi i na tovoi i na sisidibidibiemi wata taunidi yadi nuanua sakoidi i na ꞌiꞌidewadi.” 19 Vona mogitana tove-vekavekalinidi yadi sauluva baniꞌodi, yadi ve faifaidi tomotoga i veveꞌikwayekwayega bega veꞌidiꞌidi i sousouyedi. ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana nuanua kebu nuanuadi i na vematayakeyakeni, weꞌe taunidi yadi nuanua bunu ꞌana nuanua sakoidi faifaidi, ꞌaisedi i ꞌiꞌidewadi.
20-21  Kolos 2:6-7; 1 Kol 3:9-11Weꞌe ekwavo ꞌomi kebu baniꞌodi ꞌwa na munega. ꞌAkonadi ꞌwa vetumagana Yaubada yana Vona magemagetana ꞌwaineye, siwe nuanuaku taunimi ꞌwa na kiavetoketokemi bega yami vetumagananina faꞌalina i na ꞌenoꞌeno. ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana toketokena ꞌwainega ꞌwa na veveluꞌui weꞌe tutuyanina ꞌada Toveimea Iesu Keliso ꞌwa na lulukamaseniga, taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi bega Yaubada yana nuakalikali ꞌwaineye ꞌwa na miamiani. I na nagoga Iesu yana vila-vaitugana ꞌwaineye ma yana nuakalikali mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na velemi.
22  Lom 15:1; 1 Kol 15:33Egavo ve ꞌailuga faifaidi i vevenuanaluga ꞌwa na ꞌisanuakalikaliedi ꞌwa na ꞌivaisedi. 23 ꞌIfwaidi i sakona ꞌwa na kiavenuaviladi ꞌwa da vo tamu tomogo ꞌai-ꞌalaꞌalase i da beꞌu ꞌwa da ꞌitaꞌitaꞌieni. Weꞌe ꞌifwaidi tomotoga i sakona-vebogiga ꞌwa na ꞌisanuakalikaliedi ꞌwa na ꞌivaisedi i na nuaviladi Iesu ꞌwaineye, siwe ma yami kololo ꞌwa na ꞌisaꞌisa i na nunago yadi sakona nuami i na ꞌewadi nika ꞌomi wata ꞌwa na beꞌu. Mogitana ꞌwa na ꞌisanuakalikaliedi siwe yadi sakona ꞌwa na vedumweꞌaiꞌaiedi.
Subia wata veluꞌui.
24-25  2 Fit 3:14; Ibu 13:8; 1 Fit 1:5Kebu tamu wata aitoi Yaubada baniꞌodi, ꞌaiseotogina, i ꞌitaꞌitaꞌieda sakona ꞌwaidiega Iesu Keliso ꞌada Toveimea ꞌwainega. I lubwaineda matatabuda ta na subisubiai, taunina magemagetana, ma yana toketokena nani matatabuna i veveimeyedi, basenadi, ꞌasiau wata ꞌawaie yana toketokenanidi kebu i na ꞌaꞌava, i na ꞌeno-vagata. Begaidi Yaubada ꞌana fata i na ꞌisaveꞌavinimi bega kebu ꞌwa na beꞌubeꞌu sakona ꞌwaidie, i na nagoga mulieta ma yami sosoana bwaikina i na miemi mataneye, yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetana ꞌwaineye. Bei ma yami sosoana ꞌwa na tovotovoi ꞌatumaiꞌavami, kebu tamu yami sakonaga.
Vona mogitana, yaku nuanua baniꞌodi.
Yau Iude.

1:4: 2 Ion 1:9-10; Lom 6:15

1:5: 1 Kol 10:5-10; Num 14:32-35

1:6: Nag 6:1-2

1:7: Nag 19:1-10,15-16,24-25; 2 Fit 2:6-9

1:9: Dan 10:13; VeL 34:6; Ve 12:7-8

1:11: Nag 4:8; 1 Ion 3:12; 2 Fit 2:15-16; Ve 2:14; Num 31:15-16, 16:1-3,16,19-21,25-33

1:12: 1 Kol 11:20-22; 2 Fit 2:13

1:17-18: 1 Tim 4:1; 2 Tim 3:1-2

1:20-21: Kolos 2:6-7; 1 Kol 3:9-11

1:22: Lom 15:1; 1 Kol 15:33

1:24-25: 2 Fit 3:14; Ibu 13:8; 1 Fit 1:5