3
ꞌIda Yaubada natunavo.
Ion 1:12-13, 16:3ꞌWa na nuani Tamada yana nuakalikali bwaikaotogina ꞌwaideye, fai i vo, ꞌOmi natukwavo.” Mogitana ꞌida natunavo. Tomotoganidi fwayafwaya ꞌana nuanua ꞌwaidie bwaikina Yaubada i bavuyeni, begaidi kebu i da ꞌasetada ꞌida Yaubada natunavo. 2 Kol 3:18; Fil 3:21ꞌOmi ekwavo a nuakalikaliemi. Vona mogitana tutuya deꞌe ꞌida ꞌakonadi Yaubada natunavo, siwe naninidi ꞌatumaiotogidi ꞌawaie i na souyediga ꞌwaideye kebu ta da ꞌaseta-ꞌatumaidi. Siwe nani ꞌaitamogana ta ꞌasetai. Tutuyanina Keliso i na souyeni, ta na vetuli nika ꞌida Keliso baniꞌodi, fai bei ta na ꞌisaotogi wata ta na ꞌasetai mogitana. Egavo i vevetumagana ꞌawaie i na vetuli Keliso baniꞌodi, i totokemaigedi bega yadi sauluva ꞌatumaiꞌavadi, Keliso yana sauluva baniꞌodi.
Egavo i sakosakona, Yaubada yana veimea i geugeudi, fai sakona matatabuna Yaubada yana nuanua ꞌana togeu. 2 Kol 5:21; 1 Fit 2:22-24Weꞌe ꞌomi ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai Keliso kebu tamu sakona ꞌwaineye, i mai bega yada sakona i ꞌewayavuledi. Lom 6:1-2,14I ꞌewayavulediga, begaidi egavo Keliso taiadi i miaveꞌitubamaga kebu wata i na sakosakona. Weꞌe egavo i sakosakona kebu Keliso i da ꞌasetai mogitana ꞌalo i da veianeni.
1 Ion 2:29Natukwavo, kebu nuanuaku tamu aitoi i na vekaliemiga. Egavo tutuya fuedi i vevesauluva ꞌatumaina wata tonovina, taunidi tomotoga ꞌatumaidi baniꞌodi Keliso. Ion 8:44Egavo i sakosakona, taunidi Seitani natunavo fai ꞌeba velamuyega Seitani tosakona. Yaubada Natuna yana mai lamuna side baniꞌodi. I mai bega Seitani yana folova i na veꞌaꞌavaotogidi.
1 Ion 5:18Egavo i tubuveꞌivau Yaubada yana ꞌailaꞌa faifaina kebu nuanuadi sakona-vebogi, fai Yaubada yana nuanua i ꞌenoꞌeno ꞌwaidie. Kebu ꞌana fata natunavonidi i na sakona-vebogi, fai i tubuveꞌivau Yaubada ꞌwainega. 10 Bega Yaubada wata Seitani yadi ꞌailaꞌa ꞌada fata ta na ꞌasetadi. Egavo nuanuadi sakona-vebogi wata kebu nuanuadi ediavo i na nuakalikaliediga, ta ꞌasetadi kebu Yaubada natunavoga, taunidi Seitani yana ꞌailaꞌavo.
Ma edavo ta na vevenuakalikali.
11  Ion 13:34-35Tutuyanina ꞌwaineye Iesu Valana ꞌwa nogai i maiga ꞌasiau vonanina i ꞌenoꞌeno ꞌwaimie, i vo, Ma edavo ta na vevenuakalikali.” 12  Nag 4:8Kebu Adama natuna Keni, yana sauluva ta na salai. Keni yana nuanua baniꞌodi Seitani yana nuanua sakoidi, begaidi taunina taina i luvewafai. I luvewafaga lamuna fai i ꞌasetai taina yana sauluva ꞌatumaidi weꞌe taunina yana sauluva sakoidi. 13  Ion 15:18-19; Mad 5:11-12Ekwavo, tomotoganidi fwayafwaya ꞌana nuanua ꞌwaidie bwaikina i vevedumweꞌaiꞌaiemi, siwe kebu nuami i na voganidi fai tomotoganidi Keni yana sauluvayega i nunago. 14  1 Ion 2:11Basenadi ta nunagoi wafaotoga ꞌana ꞌedeamo, siwe ꞌakonadi ta ꞌidili mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina ta veluagai. Ta ꞌasetai ta veluagai fai edavo ma fuedeye Keliso ꞌwaineye ta miaveꞌitubamaga ta nuakalikaliedi. Egavo kebu i da nunuakalikaliga, bola i nunagoi wafaotoga ꞌana ꞌedeamo. 15  Mad 5:21-22Egavo ediavo i na vevedumweꞌaiꞌaiediga, siwe ꞌasaꞌaiana taunidi toluvewafa, weꞌe ꞌomi ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai kebu tamu toluvewafa ꞌwaineye mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i da ꞌenoꞌeno.
16  Ion 13:1; 1 Tes 2:8Nuakalikali mogitana ꞌakonadi Keliso i veda, taunina i tauyeni i wafa faifaida. Wata ꞌida baniꞌodi, i lubwaineda taunida ta na tauyeda wafa ꞌwaineye edavo tovetumagana faifaidi. 17  VeL 15:7; Iem 2:15-16ꞌAiꞌedi tamu tomogo ꞌaiꞌaiwabuna i na vo, Yaubada a nuakalikalieni,” siwe umokaina iana i vewekowekomaga kebu i na ꞌivaiseniga, ꞌana ꞌisa kebu mogitana Yaubada i da nuakalikalieni. 18 Natukwavo, kebu ta na vonamoga ta na vo, Ekwavo a nuakalikaliemi,” i lubwaineda ta na nunuakalikali mogitana, ꞌawada wata nimada ꞌwaidiega.
ꞌAiꞌedi ta na nuakalikali mogitana, Yaubada mataneye ta na sosoana.
19-20 ꞌAiꞌedi ma yada nuakalikali ta na ꞌaꞌaivaita, ta na ꞌasetai ꞌida mogitana Yaubada yana nuanua tonovidi ꞌadi tovematayakayaka. Weꞌe ꞌaiꞌedi ꞌada vebae ꞌwaidie vita ta na lutonovi tamu yada sakona faifaina, siwe fai ta nunuakalikali mogitana nuafouda i na vatu Yaubada mataneye. Yaubada yana nuakalikali bwaikaotogina, ꞌada vebaenidi kebu baniꞌodiga, wata nani matatabuna ta ꞌiꞌidewadiga i ꞌasetadi.
21-22  Mad 21:22Ekwavo, ꞌaiꞌedi ta na vetumagana Yaubada yana nuakalikalinina ꞌwaineye, ta na sosoana wata ma yada venuafoufaꞌala Yaubada mataneye, wata avaꞌai nuanuada ta na veluꞌuiga i na veleda. I na veledaga, fai yana veimea ta vevematayakeyakedi wata yana nuanua ta ꞌiꞌidewadiga faifaidi i sososoana. 23  Ion 6:29, 13:34Yana veimeanina side baniꞌodi. Nuanuana ta na vetumagana Natuna Iesu Keliso ꞌwaineye wata ma edavo ta na vevenuakalikali. Veimeanina kebu tulinaga, baniꞌodi basenadi Keliso i voneda. 24  Lom 8:9Egavo Yaubada yana veimea i vevematayakeyakedi, taunidi Yaubada taiadi i miaveꞌitubama, wata Yaubada i labilabinidi. Ta ꞌaseta Yaubada taiadi ta miaveꞌitubama, fai Keliso yana ꞌanivelena ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i ageda.

3:1: Ion 1:12-13, 16:3

3:2: 2 Kol 3:18; Fil 3:21

3:5: 2 Kol 5:21; 1 Fit 2:22-24

3:6: Lom 6:1-2,14

3:7: 1 Ion 2:29

3:8: Ion 8:44

3:9: 1 Ion 5:18

3:11: Ion 13:34-35

3:12: Nag 4:8

3:13: Ion 15:18-19; Mad 5:11-12

3:14: 1 Ion 2:11

3:15: Mad 5:21-22

3:16: Ion 13:1; 1 Tes 2:8

3:17: VeL 15:7; Iem 2:15-16

3:21-22: Mad 21:22

3:23: Ion 6:29, 13:34

3:24: Lom 8:9