21
Abama wata fwayafwaya ꞌivaudi.
2 Fit 3:13Abama tuatuaina wata fwayafwaya tuatuaina eyaga taiadi i ꞌaꞌava, mulieta a ꞌisanago abama wata fwayafwaya ꞌivaudi a ꞌisedi. Ibu 11:16; Ve 3:12Wata Yaubada yana ꞌatamana magemagetana a ꞌiseni, taunina Ielusalema ꞌIvauna i obuobuma abamega Yaubada ꞌwainega. ꞌAna ꞌisaꞌisa ꞌatumaiotogina ꞌwa da vo vavine i da ꞌivivigavuya bega yana lamoga taiadi i na veluaga nagi faifaina. Bona a nogai ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna ꞌwainega i toke i vonavona i vo,
Tutuya deꞌe i na nagoga Yaubada i na miamia tomotoga taiadi.
I na miaveꞌitubama bega taunidi yana tomotoga.
Yaubada taunina ꞌadi ꞌweabu wata yadi Yaubada.
Ve 7:17; 1 Kol 15:24-26Taunina nuadi i na ꞌiveololodi nika kebu tamu tutuya i na ꞌweꞌwelaga, wata bei kebu wafa, nuavita, ꞌalo veviga.
Naninidi sakoidi wata nani matatabudi fwayefwayeye nagami, i ꞌaꞌavaotoga.”
Tomotoganina ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna ꞌwaineye i miamiaga i vona i vo, A na vonemu, nani matatabudi a ꞌiꞌiveꞌivaudi.” Wata i vo, Avaꞌai a vonevonemuga matatabuna ꞌu na kilumidi, fai vona mogitana wata vona tonovidi, tomotoga ꞌadi fata i na vetumagana vonanidi ꞌwaidie.”
Ve 1:8, 22:13,17; Ais 55:1; Ion 7:37Wata i voneku i vo, Yaku nuanua matatabuna ꞌakonadi a veꞌaꞌavadi. Yau kumaniku lamukwaikwaituna wata kaluna, kebu ꞌaku ꞌeba velamuga wata kebu ꞌaku ꞌeba veꞌaꞌavaga. Egavo nuanuadi bwaikina mia ꞌivauna wata ꞌatumaina baniꞌodi ꞌanigodi i lala, i lubwainedi i na maia ꞌwaikuye ufa-luluvuala nonogina a na veledi i na yemu. Ufanina ꞌwainega mia ꞌivauna wata ꞌatumaina i na veluagai, ꞌwaidie i na ꞌeno-vagata. Lom 8:14-17Egavo i na vetoketokega faifaiku, naninidi ꞌatumaidi a na veledi, weꞌe yau yadi Yaubada wata taunidi natukwavo. Weꞌe egavo kebu i da vetoketoke faifaiku, baniꞌodi fwaꞌofwaꞌoꞌodi, vonaꞌawaufaufa ꞌadi togeu, egavo i veveꞌavula-ꞌavoꞌavovo, toluvewafa, egavo nuanuadi sakona-vebogi, toluꞌafoꞌa, tobalau, tobwalata, egavo i ꞌoduꞌodu yaubada-vekavekali ꞌwaidie, wata tovekali matatabudi vita bwaikina i na veluagai. Vitanina i na tawedi muna bwaikina ꞌwaineye, bei wafa ꞌana veluga i na veluagai.”
ꞌAtamana Ielusalema ꞌIvauna.
Ve 15:1, 21:2; Efe 5:27Anelose 7, kumanidiavo nani sakoidi yadi ꞌaivoeyega i ꞌiveiwagediga fwayefwayeye, ꞌwaidiega tamu i mai i voneku i vo, ꞌU mai ta na nago Yaubada yana Sifi Siaina yana vavine a na vemu.” 10 I vonaꞌaꞌava nika ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i ageku mogitana nika anelosenina i naweku tamu ꞌoya bwaikina tabwaneye. Bei Ielusalema ꞌIvauna a ꞌiseni, ꞌatamananina magemagetana i obuobuma abamega Yaubada ꞌwainega. 11 ꞌAtamananina i ꞌaninamanamali Yaubada yana mageta mataududulina ꞌwainega, ꞌana ꞌisaꞌisa kileu ꞌatumaiotogina kilifou baniꞌodi, siwe ꞌana tutula bwaikaotogina. 12 ꞌAna kali kileu ꞌwaidiega i ꞌidewai bababana wata i laka manamanawena, ꞌana ꞌeba luku matatabuna 12, ꞌwaidie anelose 12 i tovotovoi i ꞌiꞌisaveꞌavinidi. Saiboda ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie wata wagava ꞌaitamogana ꞌaitamogana i kilumidi, wagavanidi me Isileli wauma 12 ꞌadi wagava. 13 Inala yana ꞌeba lakayega ꞌawa ꞌaitonu, wata yana ꞌeba inivayega ꞌaitonu, bolimanayega ꞌaitonu wata yavalatayega ꞌaitonu. 14 Kalinina ꞌana baweꞌunu kileu bababadi 12, ꞌwaidie bei Yaubada yana Sifi Siaina yana tomataꞌaulelevo 12 ꞌama wagava i kilumidi.
15 Anelosenina i vonaga ꞌwaikuye ma yana ꞌeba ꞌetowava golida wautogana baniꞌodi, ꞌeba ꞌetowavanina ꞌwainega ꞌatamana wata ꞌana kali, ꞌana saiboda taiadi i na ꞌetowavadi. 16 I ꞌetowavaiga, ꞌatamananina ꞌana vemanawe, ꞌana bababa, ꞌana laka i vesala, me Guliki yadi ꞌetowava 12,000 sitedia.* ꞌAna vemanawe 2,800 kilomita baniꞌodi. 17 Wata ꞌana kali ꞌana laka i ꞌetowavai me Diu yama ꞌetowavayega 144 kiubiti. ꞌAna vemanawe 64 mita baniꞌodi. 18 ꞌAtamananina golida ꞌwainega i ꞌidewai, ꞌaninamanamalina kelasi baniꞌodi. ꞌAna kali kileu ꞌatumaiotogidi ꞌwaidiega i ꞌidewai, baniꞌodi kilifou. 19-20 ꞌAna baweꞌunu i ꞌivivigavuya kileu ꞌadi tutula bwaikidi ꞌwaidiega, kileunidi ꞌadi wagava side.
Baweꞌunu nagami Diasifa ꞌwainega i ꞌivivigavuya, ꞌana ꞌisaꞌisa kilifou baniꞌodi.
ꞌAna veluga Safaia, ꞌalaꞌalawina tailikelike baniꞌodi,
ꞌana vetonu Agate, ꞌalaꞌalawina mosomoso baniꞌodi,
ꞌana ve-4 Emelodi, ꞌalaꞌalawina siwe saiꞌafo wayana.
ꞌAna ve-5 Onikisi, yamoyamoina ꞌavuꞌavuna taiadi,
ꞌana ve-6 Kaneliani, yamoyamoina,
ꞌana ve-7 Kilisolaiti, ꞌovuꞌovuna,
ꞌana ve-8 Beleli, ꞌalaꞌalawina malaveta baniꞌodi,
ꞌana ve-9 Tofasi, ꞌana ꞌovuꞌovu magemagetana,
ꞌana ve-10 Kalisedoni, ꞌana ꞌalaꞌalawa magemagetana,
ꞌana ve-11 Tekoisi, bakabakana,
ꞌana ve-12 Ametisi, bakabakana siwe saiꞌafo magemagetana.
21 ꞌAtamananina ꞌana saiboda 12, saibodanidi ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie bida ꞌaitamogana ꞌaitamogana i yatodi, bidanidi ꞌaninamanamalidi wata ꞌadi tutula bwaikidi. ꞌAtamananina ꞌana ꞌeda i ꞌidewai golida ꞌwainega, ꞌana ꞌisaꞌisa ꞌatumaiotogina kelasi baniꞌodi.
22 ꞌAtamananina nageneye vanuga ꞌeba veluꞌui kebu a da ꞌiseniga, fai ꞌAuvea Yaubada toketokeotogina wata yana Sifi Siaina ꞌasaꞌaiana taunidi tomotoga yadi vanuga ꞌeba veluꞌui. 23  Ais 60:19-20; Ve 22:5Yaubada magetana ꞌatamananina i ꞌiꞌivemagetai wata yana Sifi Siaina taunina ꞌasaꞌaiana ꞌatamananina ꞌana mageta, bega inala kebu wata wetaꞌi kebu. 24 Magetanina, wata tomia fwayafwaya matatabudi yadi mageta, ꞌwaineye i na miamia wata yadi toveimeavo bwaikidi yadi ꞌaiꞌaiwabu i na mimaiedi ꞌatamananina ꞌwaineye. 25 Tutuya matatabuna ꞌawa i sibala-vagasedi, kebu tamu tutuya i na sibodadi fai ꞌaiata luvedavedamanina. 26 Tomotoga ꞌailaꞌa tulina tulina ma yadi veꞌililibu yadi ꞌaiꞌaiwabu i na mimaiedi ꞌatamananina ꞌwaineye. 27  1 Kol 6:9-10; Ve 3:5, 13:8Kebu tamu saiꞌafo avaꞌai sakoina i na luku ꞌatamananina ꞌwaineye, sauluva ꞌeba bunumayaga ꞌadi toꞌidewadewa wata tovekali kebu ꞌadi fata i na luku. Tomotoganidi ꞌadi wagava i kilumidiga Sifi Siaina yana buki nageneye bega yawai-vagata i veluagai, kumanidiavo ꞌaisedi ꞌadi fata i na luku Yaubada yana ꞌatamananina ꞌwaineye.

21:1: 2 Fit 3:13

21:2: Ibu 11:16; Ve 3:12

21:4: Ve 7:17; 1 Kol 15:24-26

21:6: Ve 1:8, 22:13,17; Ais 55:1; Ion 7:37

21:7: Lom 8:14-17

21:9: Ve 15:1, 21:2; Efe 5:27

*21:16: ꞌAna vemanawe 2,800 kilomita baniꞌodi.

21:17: ꞌAna vemanawe 64 mita baniꞌodi.

21:23: Ais 60:19-20; Ve 22:5

21:27: 1 Kol 6:9-10; Ve 3:5, 13:8