7
Me Isileli ꞌifwaidi tugusa i na ꞌewadi Yaubada ꞌwainega.
Yaubada yana nuasako i souyeni a ꞌiseni mulieta anelose 4 a ꞌisedi fwayafwaya i tovififineni kaukau matatabudi i tatalabodedi bega kebu i na nunuga eyage wata fwayefwayeye wata welavi lukudi kebu i na feto. Wata tamu anelose a ꞌiseni inala yana ꞌeba lakayega i souyeni, nimaneye Yaubada Miamia-vagaina yana tugusa yana tomotoga faifaidi. I toke i vegole anelosenidi 4 ꞌwaidie, kumanidiavo Yaubada toketokena i veledi bega fwayafwaya wata eyaga i na ꞌivesakodi. Isi 9:4; Ve 9:4I vegole ꞌwaidie i vo, Fwayafwaya, eyaga wata welavi kebu ꞌwa na ꞌivesakodiga, ꞌwa na lulukamata nagami yada Yaubada yana tofolovavo ꞌadi tugusa ꞌa na yatodi debadie.” 4-8 Tugusa i yatodi i ꞌaꞌava mulieta i voneku ꞌadi ꞌaivia tomotoga ꞌwaidie Yaubada yana tugusa i yatodi debadie. Me Isileli tomotoga wauma ꞌaitamogana ꞌaitamogana tugusa i ꞌewadiga, ꞌadi luvetubama 144,000.
Iuda ꞌana wauma ꞌwainega tomotoga 12,000 ꞌwaidie tugusa i yatodi.
Lubeni ꞌana wauma ꞌwainega tomotoga 12,000 ꞌwaidie tugusa i yatodi.
Gada ꞌana wauma ꞌwainega tomotoga 12,000 ꞌwaidie tugusa i yatodi.
Asa ꞌana wauma ꞌwainega tomotoga 12,000 ꞌwaidie tugusa i yatodi.
Nafitalai ꞌana wauma ꞌwainega tomotoga 12,000 ꞌwaidie tugusa i yatodi.
Manasa ꞌana wauma ꞌwainega tomotoga 12,000 ꞌwaidie tugusa i yatodi.
Simioni ꞌana wauma ꞌwainega tomotoga 12,000 ꞌwaidie tugusa i yatodi.
Livai ꞌana wauma ꞌwainega tomotoga 12,000 ꞌwaidie tugusa i yatodi.
Isaka ꞌana wauma ꞌwainega tomotoga 12,000 ꞌwaidie tugusa i yatodi.
Sebuloni ꞌana wauma ꞌwainega tomotoga 12,000 ꞌwaidie tugusa i yatodi.
Iosefa ꞌana wauma ꞌwainega tomotoga 12,000 ꞌwaidie tugusa i yatodi.
Beniamina ꞌana wauma ꞌwainega tomotoga 12,000 ꞌwaidie tugusa i yatodi.
Side waumanidi ꞌwaidiega me Isileli matatabudi 144,000 ꞌwaidie Yaubada yana tugusa i yatodi.
ꞌAilaꞌa fueotogidi Yaubada i subisubiai.
Ve 5:9Me Isileli ꞌadi tugusa i yatodi i ꞌaꞌavana, nika wata a ꞌisedi ꞌailaꞌa fueotogidi, luꞌiawawa-wayoga. Tomotoganidi i maia ꞌailaꞌa ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidiega, mali bonana ꞌwaidiega, tomotoga tulidi tulidi, ꞌawalawa ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidiega. Matatabudi ꞌadi kaleko vunavunagidi wata ꞌavuꞌavudi i veꞌwesenedi wata nimadie saisai lukudi, i tovotovoi Yaubada yana ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna wata yana Sifi Siaina matadie. 10 Tomotoganidi i toke i vegole i vo,
Yaubada, kumanina ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna ꞌwaineye i miamiaga, wata yana Sifi Siaina ꞌakonadi i ꞌitaꞌitaꞌieda sakona ꞌwaidiega.”
11-12 Anelose matatabudi, toꞌedakumeta ꞌauꞌauveadi, wata nani ma yawaidi toketokedi 4, ꞌeba miabuinina ꞌaiꞌaiwabuna i tovififineni. Matatabudi i lumataꞌafufu Yaubada mataneye i subisubiai i vo,
Vona mogitana yada nuanua side baniꞌodi.
Yaubada i lubwaineni subia, ꞌaiꞌaiwabu, ꞌaseta, vekaiwa, veꞌililibu, veimea wata toketokena i na veveluagadi,
Kebu i na ꞌaꞌava, i na ꞌeno-vagata.
ꞌAsaꞌaiana yada nuanua baniꞌodi.”
13  Ve 7:9Tamu toꞌedakumeta ꞌauꞌauveana i velutolieku i vo, Kumanidiavo ꞌadi kaleko vunavunagidi wata ꞌavuꞌavudi ꞌu da ꞌasetadi egavo wata avaꞌaiega i maia?” 14-15  Mad 24:21; Ais 49:10Bonana a tutuli a vo, ꞌAuvea, yau kebu a da ꞌasetadiga, ꞌu da voneku.” Wata i voneku i vo,
Tomotoganidi i maia vita bwaikidi i souyediga fwayefwayeye, ꞌwaidiega. Iesu yana wafa ꞌwainega i veꞌatumaiotoga ꞌwa da vo ꞌadi kaleko Sifi Siaina dayaginega i da lekoadi bega i da vevunavunaga, faifainanina abame ꞌaiata wata lovana Yaubada yana vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye, Yaubada mataneye i tovotovoi i folofolova faifaina. Kumanina ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna ꞌwaineye i miamiaga, taunina yana toketokena ꞌwainega i na ꞌiꞌitaꞌitaꞌiedi. 16 Kebu tamu tutuya wata i na lase ꞌalo ꞌanigodi i na lala, inala ꞌalo yauyauta bwaikina ꞌwaidiega kebu i na veviga. 17  Ve 21:4; Same 23:2; Ais 25:8Kebu tamu saiꞌafo vita i na veluagai fai Sifinina Siaina, kumanina ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna kamwaneye i miamiaga, i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi baniꞌodi toꞌisaveꞌavina sifi yana ꞌaisaya i ꞌiꞌisaveꞌavinidi. I na nunawedi ufa luluvuala ꞌwaidie, ufanina ꞌwainega mia ꞌatumaina wata ꞌivauna i sousouyeni, wata Yaubada nuadi i na ꞌiveololodi nika kebu tamu tutuya i na ꞌweꞌwelaga.

7:3: Isi 9:4; Ve 9:4

7:9: Ve 5:9

7:13: Ve 7:9

7:14-15: Mad 24:21; Ais 49:10

7:17: Ve 21:4; Same 23:2; Ais 25:8