8
Yogoyogonanidi ꞌana ve-7 i kiadabai.
Wata a ꞌisanago a ꞌiseni Yaubada yana Sifi Siaina lubulubu nunumina yogoyogona ꞌana ve-7 i kiadabai, nika abame nani matatabuna kulukulu i lovogi baniꞌodi ꞌawasasa saiꞌafo.
I ꞌaꞌavana mulieta Yaubada yana anelose 7, kumanidiavo mataneye i tovotovoi a ꞌisedi, ꞌaitamogana ꞌaitamogana yadi evulega i veledi.
3-4  Ve 5:8Weꞌe tamu anelose ma yana ꞌaivoe golida vane faifaina, i maiga ꞌeba velomu lilivaneye i tovoi. Yaubada vane bwaikina i ꞌewai anelosenina i veleni i na kabuni ꞌeba velomu golida ꞌwaineye, ꞌeba velomunina i tovotovoi Yaubada yana ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna mataneye. Vanenina i kabuniga Yaubada yana tomotoga yadi veluꞌui ꞌana ꞌimosoꞌi, lufwa magaina ꞌatumaina i laka veluꞌuinidi taiadi Yaubada mataneye anelose nimaneamo. Anelosenina ꞌai ꞌalaꞌalaina i ꞌewadi ꞌeba velomu ꞌwainega i vedodogi vane ꞌana ꞌeba vedodoga ꞌwaineye. I vedodogidi i ꞌaꞌavana i toke i taweni i obu fwayefwayeye nika tomuyoana i kianamali wata i duduya, butuꞌai bwaikidi wata yoyoyo i yue.
Evulega 7 i yuvedi.
ꞌAi ꞌalaꞌalaina i taweni i obu fwayefwayeye i ꞌaꞌava mulieta anelosenidi 7 yadi evulega nimadie a ꞌisedi i na yuvedi.
Ioe 2:30; Sou 9:23Nagami, tamu yana evulega i yuveiga, ꞌai ꞌalaꞌalaina, dayaga, wata ꞌwei mwadodoudi baniꞌodi aisi i avuta fwayefwayeye. Fwayafwaya viꞌai ꞌaitonu, viꞌai ꞌailuga ꞌatumaidi weꞌe viꞌai ꞌaitamogana i ꞌalai, wata baniꞌodi welavi wata mosomoso.
8-9  Sou 7:20-21Anelose ꞌana veluga yana evulega i yuveiga, tamu nani ꞌana ꞌisaꞌisa baniꞌodi ꞌoya bwaikina i lubeanunuga malaveseye i taweni. Eyaga viꞌai ꞌaitonu, viꞌai ꞌailuga ꞌatumaidi weꞌe viꞌai ꞌaitamogana i yamota baniꞌodi dayaga, bega viꞌainina nageneye igana matatabudi i wafa wata waka i ꞌaniweawealidi.
10-11 Anelose ꞌana vetonu yana evulega i yuveiga, tamu ꞌubwana bwaikina i ꞌalata dukala baniꞌodi abamega i ꞌanitaꞌia ufa bwaikidi wata ufa-luluvuala ꞌifwaidi ꞌwaidie. Ufa viꞌai ꞌaitonu, viꞌai ꞌailuga ꞌatumaidi weꞌe viꞌai ꞌaitamogana i vegolagola baniꞌodi ꞌalu bega tomotoga fueotogidi i yemuga i veꞌalawafawafa. ꞌUbwananina i ꞌanitaꞌiga ꞌana wagava Gola.
12 Anelose ꞌana ve-4 yana evulega i yuveiga, inala, wetaꞌi wata ꞌubwana i ꞌisamataꞌweuꞌweu. Inala viꞌai ꞌaitonu, viꞌai ꞌailuga ꞌatumaidi weꞌe viꞌai ꞌaitamogana i dudubali. Wata baniꞌodi wetaꞌi wata ꞌubwana bega fwayefwayeye lovana wata ꞌaiata yadi mageta i vesiai.
13  Ve 9:12, 11:14I ꞌaꞌavana a ꞌiꞌisadabaga nika a nogai manubutu butuꞌaina. Tabwaotogineye i luluvivila i toke i vegole i vo, Ieu, ꞌomi tomia fwayafwaya nuakalikalimi. Tutuyanina anelose ꞌadi ꞌaitonu ꞌaitamogana ꞌaitamogana yana evulega i na yuveiga, vita bwaikaotogidi tulina tulina i na sousouyedi ꞌwaimie.”

8:3-4: Ve 5:8

8:7: Ioe 2:30; Sou 9:23

8:8-9: Sou 7:20-21

8:13: Ve 9:12, 11:14