2
Tomotoga matatabuda ta na vonayavuga Yaubada mataneye.
Ekwavo, voke ꞌwa vonavona ꞌwa vo, Tomotoganidi mogitana tosakona, vematavuloga i na veluagai Yaubada ꞌwainega.” Siwe ꞌomi wata tomotoganidi baniꞌodi ꞌwa sakosakona, ꞌwa awavesakoyediga nika ꞌasaꞌaiana taunimi ꞌwa awavesakoyemi, ꞌawaie kebu ꞌami fata ꞌwa na veꞌewa yami sakonanidi faifaidi Yaubada mataneye. Ta ꞌasetai Yaubada i lubwaineni i na veimea tomotoga vematavuloga i na veluagai sauluvanidi sakoidi faifaidi. Ekwavo, ꞌomi tomotoga ꞌifwaidi ꞌwa awavesakoyedi yadi sakona faifaidi, siwe ꞌomi wata baniꞌodi ꞌwa sakosakona, kebu tamu saiꞌafo ꞌwa na dega Yaubada yana vematavuloga ꞌwainega. ꞌAkonadi i ꞌisanuakalikaliemi, i tokemaiga kebu i da tutula-matayoꞌo ꞌwaimie yami sakona faifaidi. ꞌAlo yana nuakalikalinina i venani-ꞌavoꞌavovo ꞌwaimie? I lubwainemi ꞌwa da ꞌasetai Yaubada ma yana nuakalikali i lulukamasemi, nuanuana ꞌwa na nuavilami yami sakona ꞌwaidiega.
Siwe ꞌomi ꞌwa baila, kebu nuanuami ꞌwa na nuavilami begaidi taunimi ꞌami vematavuloga ꞌwa ꞌivebwaikaꞌaꞌavai. Weꞌe Vonayavuga ꞌana ꞌAiata ꞌwaineye Yaubada yana veimea tonovina ꞌwainega ma yana nuasako tosakona matatabudi i na vematavulogidi, bei mogitana ꞌami tutula ꞌwa na veluagadi. Mad 16:27ꞌWa na veluagadiga fai ꞌaiatanina ꞌwaineye tomotoga matatabuda tutula ta na veluagai Yaubada ꞌwainega, yada sauluva ꞌadi ꞌisaꞌisa baniꞌodi. Tomotoga ꞌifwaidi tutuya fuedi i vevesauluva ꞌatumaina nuanuadi Yaubada i na awaveꞌatumaiedi, nuanuadi ꞌaiꞌaiwabu i na veluagai ꞌwainega, wata nuanuadi taiadi i na mia-vagata. Tomotoganidi Yaubada mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veledi. 2 Tes 1:8Weꞌe tomotoga ꞌifwaidi taunidi ꞌaisedi faifaidi i nuanua, nani tonovidi i baila weꞌe sakona nuadi i ꞌewai, tomotoganidi Yaubada yana nuasako kasikasisinega i na vematavulogidi. Tomia fwayafwaya matatabudi i sakosakonaga veviga wata ꞌweꞌwela i na veluagai, mogitana me Diu, siwe wata mali tomotoga taiadi. 10 Weꞌe tomia fwayafwaya matatabudi i vevesauluvaga ꞌatumaina, Yaubada i na awaveꞌatumaiedi, ꞌaiꞌaiwabu i na veledi, wata nuanua bikana mia ꞌatumaina taiadi i na veluagai ꞌwainega, mogitana me Diu, siwe wata mali tomotoga taiadi. 11  1 Fit 1:17Mogitana Yaubada deꞌe baniꞌodi i na veimeyeda, kebu i na lauꞌidi, me Diu wata mali tomotoga matatabuda ta vesala mataneye.
12-15  Mad 7:21; Iem 1:22Weꞌe mali tomotoga taunidi kebu Diu Yaubada yana veꞌetoboda i maiaga Mosese ꞌwainega kebu i da ꞌasetadiga, siwe ꞌaiꞌedi i na sakonaga i na wafaotoga. Yaubada kebu i na veimeyedi veꞌetobodanidi kilukilumidi ꞌwaidiega fai kebu i da ꞌenoꞌenoga ꞌwaidie, siwe fai yadi nuanua ꞌwaidie Yaubada yana veꞌetoboda i ꞌenoꞌenovi, i na geugeudiga vematavuloga i na veluagai. ꞌAiꞌedi taunidi yadi nuanua ꞌwaidiega yadi sauluva wata Yaubada yana veꞌetoboda kilukilumidi taiadi i na vesalaga, ta ꞌasetai veꞌetobodanidi yadi nuanua ꞌwaidie i ꞌenoꞌenovi. ꞌAiꞌedi tamu sauluva sakoina i na ꞌidewaiga, ꞌadi vebae ꞌwainega i na ꞌasetai ꞌakonadi i sakona, weꞌe ꞌaiꞌedi tamu sauluva ꞌatumaina i na ꞌidewaiga, ꞌadi vebae ꞌwainega i na ꞌasetai kebu i da sakonaga, yadi sauluva tonovidi. Fai ꞌadi fata deꞌe baniꞌodi i na vebaedi, ꞌeba ꞌisa Yaubada yana veꞌetoboda i ꞌenoꞌenovi nuadie.
Weꞌe me Diu, Yaubada yana veꞌetoboda kilukilumidi i ꞌenoꞌenovi ꞌwaidie. ꞌAiꞌedi i na sakonaga Yaubada i na veimeyedi veꞌetobodanidi ꞌwaidiega vematavuloga i na veluagai. Egavo Yaubada yana veꞌetoboda i na nogaidi siwe kebu i na vematayakeyakediga, kebu i na veꞌatumai mataneye, weꞌe egavo veꞌetobodanidi i na ꞌiꞌidewadiga Yaubada i na ꞌiveꞌatumaidi. ꞌAiꞌedi tamu aitoi veꞌetobodanidi matatabuna i na vematayakeyakediga Yaubada i na vo, Tomogonina yana sauluva tonovidi matakuye.” 16  1 Kol 4:5Bei Vonayavuga ꞌana ꞌAiata ꞌwaineye Yaubada Iesu Keliso i na voneni tomotoga matatabuda yada sauluva wata yada nuanua givagivadi faifaidi ta na vonayavuga mataneye i na veimea vematavuloga faifaina. Naninidi a luluꞌageyedi Keliso Valana ꞌAtumaina ꞌwainega.
Veꞌetoboda Mosese ꞌwainega i maiaga me Diu kebu i da vematayakeyakediga.
17 Weꞌe ꞌomi me Diu a na vonemi. Taunimi ꞌami wagava ꞌwa awaꞌaiꞌaia ꞌwa vo, ꞌIma me Diu, ꞌa tauyema Yaubada yana veꞌetoboda ꞌwaidie, wata ꞌima yana tomotoga mogitana ꞌa veiana taiadi.” 18 Yaubada yana nuanua ꞌakonadi ꞌwa ꞌasetai veꞌetobodanidi ꞌwaidiega, bega ꞌami fata ꞌwa na venuaꞌivina-ꞌatumai avaꞌaibe sakona, ꞌalo avaꞌaibe sauluva ꞌatumaina. 19 Wata ꞌwa vo, Egavo Yaubada i bavuyeniga i miamiani dudubala ꞌwaineye, ꞌima ꞌadi tove. Yadi nuanua dududubalidi ꞌa kikiavemagetadi.” 20 Tutuya fuedi tobavu ꞌwa awaveꞌedeꞌededi wata egavo yadi nuanua bola mweamweadi yavayavava baniꞌodi ꞌwaidie ꞌwa veve. Yami nuanua ꞌwa vo, Fai Yaubada yana veꞌetoboda ꞌwaimeye, nani matatabuna ꞌa ꞌaseta-ꞌatumaidi wata naninidi ꞌa vonevoneyediga, vona mogitana.” 21 Mali tomotoga ꞌwaidie ꞌwa veve, weꞌe kebu ꞌwa da vo, Taunima ꞌa na ve ꞌwaimeye.” ꞌWa lalauꞌage ꞌwa vo, Kebu ꞌwa na vainagoga,” weꞌe ꞌomi ꞌwa da nuani, ꞌwa vavainago? 22 ꞌWa vonavona ꞌwa vo, Kebu ꞌwa na sakonaga bunu ꞌana nuanua ꞌwaidie,” weꞌe ꞌomi ꞌwa da nuani, baniꞌodi ꞌwa sakosakona? Kumaea ꞌwaidie tomotoga i ꞌoduꞌodu ꞌwa ꞌiseꞌisedi ꞌwa veveꞌeduogaogala siwe ꞌomi ꞌwa da nuani, kukua ꞌwa vivinagodi kumaeanidi ꞌadi vanuga ꞌeba ꞌoduꞌodu ꞌwaidiega? 23 Veꞌetoboda i maiaga Mosese ꞌwainega faifaidi taunimi ꞌwa awaꞌaiꞌaimi ꞌwa vo, ꞌIma me Diu Yaubada yana veꞌetoboda ꞌa ꞌasetadi, nani bwaikina ꞌwaimeye.” Siwe ꞌwa da nuani, veꞌetobodanidi ꞌwa geugeudi bega yami sauluvanidi ꞌwaidiega mali tomotoga Yaubada i awavesakoyeni? 24  Isi 36:22Yami sauluvanidi faifaidi basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye i vo,
ꞌOmi me Diu yami sauluva sakoidi ꞌwaidiega
Mali tomotoga Yaubada i awavesakoyeni.”
ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina Yaubada yana tomotoga yadi nuanua i ꞌiveꞌivaudi.
25 Wata ꞌomi me Diu a na vonemi. Basenadi ꞌwa tubugaga bunumi i bobodi, ꞌami tugusa ꞌomi me Diu mogitana Yaubada yana tomotoga. Weꞌe ꞌaiꞌedi yana veꞌetoboda ꞌwa na vematayakeyakediga, bunu ꞌaibobo ꞌami wagava ꞌeba ꞌinana. ꞌAiꞌedi veꞌetobodanidi ꞌwa na geugeudi, bunu ꞌaibobo avaꞌai ꞌana ꞌatumaina, ꞌomi baniꞌodi mali tomotoga Yaubada i bavuyeni. 26 Weꞌe ꞌaiꞌedi mali tomotoga taunidi kebu Diu bunu ꞌaibobo kebu i da ꞌewaiga, siwe Yaubada yana veꞌetoboda i na vevematayakeyakediga, taunidi mogitana yana tomotoga. 27 Tomotoganidi mogitana kebu tomotoga Diu, bunu ꞌaibobo kebu, siwe ꞌomi me Diu i na awavesakoyemi fai veꞌetoboda ꞌwa geugeudi. Avinodi Yaubada yana veꞌetoboda kilukilumidi ꞌwaimie i ꞌenoꞌenovi wata bunu ꞌaibobo ꞌwa ꞌewai siwe ꞌwa geugeudi, weꞌe tomotoganidi kebu bunu ꞌaibobo i da ꞌewaiga, siwe Yaubada yana veꞌetobodanidi i vevematayakeyakedi.
28 Egavo Yaubada yana tomotoga mogitana? ꞌOmi me Diu ꞌwa vonaga ꞌwa vo, Bunu ꞌaibobo ꞌa ꞌewaiga Yaubada yana veimea baniꞌodi, ꞌima yana tomotoga mogitana. Tamamavo wata inamavo tomotoga Diu, sauluva Diu matatabuna ꞌa veveꞌililibuyedi, mogitana ꞌima me Diu.” Baniꞌodi ꞌwa voneyediga siwe kebu. 29  Kolos 2:11Egavo yadi nuanua tonovidi Yaubada mataneye taunidi yana tomotoga mogitana. Veꞌetoboda kilukilumidi kebu ꞌana fata tamu aitoi yana nuanua i na sivilai, weꞌe mogitana ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina tomotoganidi yadi nuanua i sisiviladi i ꞌiveꞌivaudi, ꞌwa da vo ꞌAnuꞌanununina ꞌAtumaina yadi nuanua sakoidi i da bobo-yavuledi. Tomotoganidi mogitana Yaubada yana tomotoga, ꞌadi subia i veveluagai ꞌwainega, kebu tomotoga ꞌwaidiega.

2:6: Mad 16:27

2:8: 2 Tes 1:8

2:11: 1 Fit 1:17

2:12-15: Mad 7:21; Iem 1:22

2:16: 1 Kol 4:5

2:24: Isi 36:22

2:29: Kolos 2:11