3
Avaꞌai ꞌwainega ꞌada ꞌiveꞌatumai ta veluagai?
ꞌOmi me Galetia, yami sauluva ꞌana ꞌisa ꞌwa da vo ꞌulua nuami i da ꞌanidi. Basenadi a wai Iesu Keliso yana wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye a veifufu-deweni ꞌwaimie, nika ꞌwa ꞌasetai avaꞌai faifaina i wafa, siwe tutuya deꞌe ꞌakonadi ꞌwa baibaila. ꞌWa da ꞌasetai avaꞌai ꞌwainega ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agemi. I agemiga kebu veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega, weꞌe mogitana nagami Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌwa nogai, ma yami vetumagana taunimi ꞌwa tauyemi ꞌwaineye nika ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agemi. Awale ꞌwa veꞌwavaꞌwava? Yami mia ꞌivauna i velamu ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana toketokena ꞌwainega, siwe tutuya deꞌe igodi nuanuami taunimi yami toketokena ꞌwainega ꞌwa na veꞌatumai veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega. Naninidi ꞌatumaidi ꞌwa veluagadi Keliso ꞌwainega kebu nani-ꞌavoꞌavovoga, ma lamudi. Fai naninidi ꞌwaimie baniꞌodi nani bwaikidi. Yaubada ꞌAnuꞌanununa i tauyeni i agemi, wata ꞌwaimie ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i ꞌiꞌidewadi. I ꞌiꞌidewadiga, kebu veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega, weꞌe mogitana nagami Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌwa nogai, ma yami vetumagana taunimi ꞌwa tauyemi ꞌwaineye bega naninidi i souyedi.
Nag 15:6Tovetumagana yada ꞌeba ꞌisa tamu me Diu tubuma ꞌana wagava Ebelamo. Tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye tomogonina faifaina i vo,
Fai Ebelamo i vetumagana Yaubada ꞌwaineye, yana vetumagananina faifaina Yaubada i vo,
Ebelamo yana sauluva matatabuna tonovidi matakuye.”
ꞌWa ꞌiseni, tomotoganidi i vetumagana Yaubada ꞌwaineye, taunidi Ebelamo tubunavo mogitana. Nag 12:3; Fol 3:25Wata tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye i vona-vagata mali tomotoga taunidi kebu Diu ꞌadi ꞌiveꞌatumai Yaubada mataneye faifaina. ꞌAdi ꞌiveꞌatumainina, yadi vetumagana ꞌwainega Yaubada i ꞌiveꞌatumaidi, begaidi vonanina Iesu Valana ꞌAtumaina faifaina nagami Yaubada i ꞌinanai Ebelamo ꞌwaineye i vo,
ꞌWaimuyega yau Yaubada ma yaku nuakalikali a na vesauluva ꞌatumaina tomotoga ꞌailaꞌa tulina tulina ꞌwaidie.”
Lom 4:16Ebelamo ma yana vetumagana begaidi Yaubada i vesauluva ꞌatumaina ꞌwaineye, wata egavo i na vetumaganaga, Yaubada i na vesauluva ꞌatumaina ꞌwaidie, Ebelamo ꞌwaineye baniꞌodi, kebu tulinaga.
10  VeL 27:26Tomotoga ꞌifwaidi i vo, Veꞌetoboda i maia Mosese ꞌwainega ꞌa na vematayakeyakediga ꞌa na veꞌatumai Yaubada mataneye,” siwe ꞌakonadi Yaubada i veimea tomotoganidi vematavuloga i na veluagai fai veꞌetobodanidi i geugeudi. Vita i na veluagaiga fai tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye i vo,
Egavo Yaubada yana veꞌetoboda kilukilumidi matatabuna kebu i na vevematayakeyakedi tutuya matatabuna ꞌwaidie, ꞌawaie ꞌadi vematavuloga i na veluagai Yaubada ꞌwainega, i na wafaotoga.”
11  Gal 2:16Deꞌe vonanina ꞌwainega ta ꞌaseta-ꞌatumaia Yaubada tomotoga i na ꞌiveꞌatumaidiga kebu veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega weꞌe mogitana yadi vetumagana ꞌwainega fai tamu vona Yaubada yana Buki nageneye i vo,
Egavo yadi vetumagana ꞌwainega yadi sauluva i na tonova Yaubada mataneye,
Mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai.”
12  Lom 10:5Weꞌe veꞌatumai veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega wata veꞌatumai vetumaganayega kebu taiadi i da vesala. ꞌAiꞌedi nuanuami igodi ꞌwa na veꞌatumai veꞌetoboda ꞌwaidiega, kebu ꞌana fata ꞌaivaita ꞌwa na veluagai vetumagana ꞌwainega. Tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye i vo,
ꞌAiꞌedi aitoi veꞌetoboda matatabuna i na vevematayakeyakedi, kebu tamu nani i na baileni, ꞌana fata mia-vagata i na veluagai.”
Siwe a nuani kebu ꞌana fata veꞌetobodanidi matatabuna ta na vevematayakeyakedi. 13  VeL 21:22-23; 2 Kol 5:21Yaubada yana Buki nageneye i vonaga i vo,
ꞌAiꞌedi aitoi i na sakona bwaikina i lubwaineni ꞌana vematavuloga i na wafa, ꞌwa na luvewafaiga tomogona ꞌwa na sifwaseni ꞌai ꞌwaineye, fai tomotoganina tosakona bega Yaubada wata i na veimea ꞌana vematavuloga faifaina.”
Wata ꞌida baniꞌodi, fai Yaubada yana veꞌetoboda ta geudi i lubwaineda ꞌada vematavuloga wafaotoga yada sakonanidi faifaidi, siwe Keliso i mai, ꞌai lagalagana ꞌwaineye i tutufwaseni ꞌada vematavuloga i tovoieni i wafa faifaida. Yana wafanina ꞌwainega i tuveobuda sakona ꞌwainega, kebu wata veꞌetoboda i na veveimeyeda. 14 Basenadi Yaubada yana vonaꞌawaufaufa ꞌwainega i vesauluva ꞌatumaina Ebelamo ꞌwaineye, tutuya deꞌe ꞌima me Diu wata ꞌomi mali tomotoga Iesu Keliso yana wafa ꞌwainega Yaubada i vesauluva ꞌatumaina ꞌwaideye Ebelamo ꞌwaineye baniꞌodi. Fai ta vetumagana Keliso i wafa yada sakona ꞌadi nuatavuna faifaidi, ta veꞌatumai Yaubada mataneye wata ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina basenadi Yaubada i vonaꞌawaufaufa i na veledaga, ꞌakonadi i ageda.
Yaubada i vonaꞌawaufaufa-vagata, kebu ꞌana fata yana nuanua i na sivilai.
15 Ekwavo, ꞌomi tovetumagana, nuanuaku Yaubada yana vonaꞌawaufaufa a na awatalatutuleni tamu yada sauluva ꞌwainega. ꞌAiꞌedi tomotoga ꞌadi ꞌailuga yadi nuanua i na vesala tamu nani i na ꞌidewaiga faifaina, ꞌadi ꞌailuga ꞌadi wagava i na kilumidi yadi vonaꞌawaufaufanina ꞌana lubulubu ꞌwaineye bega kebu tamu aitoi ꞌana fata i na ꞌuꞌumi ꞌalo tamu nuanua tulina i na kilumi. Wata baniꞌodi Yaubada, fai taunina yana sauluva ꞌatumaiꞌavana kebu tamu saiꞌafo yana vonaꞌawaufaufa i na geuya. 16  Luk 1:54-55; Nag 12:7Basenadi Yaubada i vonaꞌawaufaufa Ebelamo wata tubuna ꞌwaidie i vo, ꞌWaimiega a na vesauluva ꞌatumaina tomotoga matatabuna ꞌwaidie.” ꞌWa ꞌiseni, Yaubada kebu i da vo, Ebelamo wata tubunavo ꞌwaidie,” weꞌe i vonaga tubuna ꞌaitamogana faifaina, tubunanina taunina Keliso. 17  Fol 7:6Yaku vona ꞌana ꞌaseta side baniꞌodi. Yaubada yana vonaꞌawaufaufanina ꞌasaꞌaiana yana veakutagona. Ebelamo ꞌwainega malamala 430 i ꞌaꞌavana mulieta yana veꞌetoboda i yatodi Mosese ꞌwaineye, siwe veꞌetobodanidi kebu ꞌadi fata Yaubada yana vonaꞌawaufaufanina i na geuya wata yana veakutagonanina i na venani-ꞌavoꞌavovo. 18  Lom 4:14; 11:6ꞌAiꞌedi veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega ꞌada nuakalikali Yaubada i da veledaga, ꞌako kebu ta da veluagadiga yana vonaꞌawaufaufa ꞌwainega. Weꞌe mogitana Yaubada ma yana nuakalikali i vesauluva ꞌatumaina Ebelamo ꞌwaineye wata ꞌida ꞌwaideye fai nagami i vonaꞌawaufaufa.
19  Lom 5:20Voke ꞌifwaimi ꞌwa na velutoli ꞌwa na vo, Vetuma awale Yaubada veꞌetoboda i yatodi?” Nagami Yaubada yana vonaꞌawaufaufa i veleda, mulieta veꞌetoboda i yatodi bega ꞌaiꞌedi tomotoga i na vesauluva sakoina, ꞌadi fata i na ꞌasetai i sakona Yaubada mataneye. Yaubada nuanuana yana veꞌetobodanidi ma yadi toketokena i na ꞌenoꞌeno i na nagoga Keliso yana mai ꞌwaineye i na ꞌaꞌava. Kelisonina taunina Ebelamo tubuna, kumanina faifaina basenadi Yaubada i vonaꞌawaufaufa. Yaubada yana veꞌetoboda i ꞌanivelenedi Mosese ꞌwaineye, nagami anelose i veledina mulieta i ꞌanivelenedi Mosese ꞌwaineye. Mosese i ꞌewadina i luꞌivoneyedi tomotoga ꞌwaidie. 20 Weꞌe yana vonaꞌawaufaufa kebu tamu aitoi i da velenina bega i da ꞌaniveleneni Ebelamo ꞌwaineye, fai yana vonaꞌawaufaufanina nani ꞌatumaiotogina bega Yaubada tauniotogina i ꞌaniveleneni Ebelamo ꞌwaineye.
21  Lom 8:2-4Voke ꞌifwaimi ꞌwa na velutoli ꞌwa na vo, Yaubada yana veꞌetoboda i yatodiga, weꞌe yana vonaꞌawaufaufa baniꞌodi? I awavesakoyeni?” Kebu i da awavesakoyeniga fai ꞌaiꞌedi tamu veꞌetoboda ꞌana vematayakayaka ꞌwainega mia ꞌivauna wata miamia-vagaina ta da veveluagaiga wata ꞌwaidiega ta da veveꞌatumaiga Yaubada mataneye ꞌako vonaꞌawaufaufa ꞌana ꞌeda kebu i da ꞌidewai siwe yana vonaꞌawaufaufa i ꞌidewai bega ta na veꞌatumai mataneye weꞌe kebu ꞌana fata ꞌaivaita ta na veluagai veꞌetoboda ꞌwaidiega. 22  Lom 3:9-19Weꞌe tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye i vo,
Tomia fwayafwaya matatabudi i sakona, ꞌwa da vo sakona i da veveimeyedi.”
Weꞌe egavo i na vetumagana Iesu Keliso ꞌwaineye i na veꞌatumai Yaubada mataneye wata mia ꞌivauna miamia-vagaina taiadi i na veluagai. Naninidi Yaubada yana ꞌanivelena-maimaiga, baniꞌodi basenadi i vonaꞌawaufaufa i na veleda vetumagana ꞌwainega.
23 Bola Keliso kebu i da maiga, Yaubada veꞌetoboda i yatodi i veveꞌisabodeda ꞌwa da vo i da yogonida, i nagoga nika Yaubada Keliso i sivemageseni, bega ꞌada fata ta na vetumagana ꞌwaineye. 24 Nagami veꞌetobodanidi baniꞌodi ꞌada toꞌisaveꞌavina i awaveꞌedeꞌededa i nagoga mulieta Keliso i mai bega ꞌada fata ta na veꞌatumai Yaubada mataneye yada vetumagana ꞌwainega. 25 Yada vetumagana bei ta na yatoiga ꞌakonadi i mai bega tutuya deꞌe veꞌetobodanidi kebu wata i na ꞌiꞌisaveꞌavinida.
ꞌIda Yaubada natunavo.
26  Ion 1:12Fai ꞌwa vetumagana, Iesu Keliso taiadi ꞌwa miaveꞌitubama nika ꞌomi matatabumi Yaubada natunavo. 27  Lom 6:3-4, 13:14Mogitana ꞌomi Yaubada natunavo fai tutuyanina ꞌwa bafitaiso taunimi ꞌwa tauyemi Keliso ꞌwaineye, i agemi taiadi ꞌwa miaveꞌitubama. 28  1 Kol 12:12-14Fai ꞌwa miaveꞌitubama Iesu Keliso taiadi, matatabumi ꞌwa vesala Yaubada mataneye, me Diu wata taunidi kebu me Diu, tofolova-maimaiga wata tomotoga yavuyavudi, iaveta wata vevine, matatabuda ta miaveꞌitubama Keliso taiadi, bega ꞌida ꞌailaꞌa ꞌaitamogana. 29 Fai ꞌomi Keliso yana tomotoga, wata ꞌomi Ebelamo tubunavo mogitana. Wata fai ꞌomi Keliso yana tomotoga naninidi ꞌatumaidi basenadi Yaubada i vonaꞌawaufaufa Ebelamo ꞌwaineye ꞌami veuveuta ꞌwa na veluagadi.

3:6: Nag 15:6

3:8: Nag 12:3; Fol 3:25

3:9: Lom 4:16

3:10: VeL 27:26

3:11: Gal 2:16

3:12: Lom 10:5

3:13: VeL 21:22-23; 2 Kol 5:21

3:16: Luk 1:54-55; Nag 12:7

3:17: Fol 7:6

3:18: Lom 4:14; 11:6

3:19: Lom 5:20

3:21: Lom 8:2-4

3:22: Lom 3:9-19

3:26: Ion 1:12

3:27: Lom 6:3-4, 13:14

3:28: 1 Kol 12:12-14