3
Tomogo ꞌagena sinunumina i veꞌatumai.
Tamu ꞌaiata Fita wata Ioni i nagoi vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye. ꞌAkonadi ꞌauyewa i ꞌawavilai, veluꞌui ꞌana tutuya i leꞌwa. Fol 14:8Vanuga ꞌeba veluꞌui tamu ꞌawana ꞌana wagava ꞌAwa ꞌana ꞌisa ꞌAtumaiotogina, bei tomogo ꞌagena sinunumina inana kamodiega i miamia. ꞌAiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana enavo i nunaweni bei i vevemiabuia egavo i nunagoi vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye, ꞌwaidie mani i veveluꞌui. Tutuyanina Fita wata Ioni i ꞌisedi i mimaia ꞌwaidie i veluꞌui ꞌaiꞌedi tamu avaꞌai i da veleni. Siwe ꞌadi ꞌailuga i ꞌisadewai Fita i voneni i vo, ꞌU ꞌisamaiema.” I ꞌisanawedi yana nuanua i vo ꞌako, Avaꞌai i na veleku?” Fol 3:16; 16:18Nika wata Fita i voneni i vo, Kebu tamu mani ꞌwaikuye bega a na velemu, siwe nani tamu a na velemu. Iesu Keliso ꞌatamana Nasaledi ꞌwainega yana toketokenayega a na vonemu, ꞌU tovoi ꞌu yaba.” 7-8 Fita ꞌana ꞌatagie i ꞌabi i sivetovoia nika ꞌagena wata ꞌana buseumatana i vetoketoke i luafwalagi i yaba. Mulieta Fita wata Ioni ma fuedie i luku vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye, tomogonina i yogosousou Yaubada i subisubiai. 9-10 ꞌAilaꞌa bwaikina tomogonina i ꞌiseni i yogosousou wata Yaubada i subisubiai, i ꞌisaꞌinanai taunina totalaveluꞌui yana ꞌeba mia vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌawaneye begaidi fuedi nuadi i voganidi wata nuadi i ꞌewai yana veꞌatumai faifaina.
Fita yana lauꞌage vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye.
11 Vanuga ꞌeba veluꞌui masiꞌedana ꞌana wagava Masiꞌeda Solomoni bei tomogonina i veꞌatumaiga Fita wata Ioni taiadi i vedimaꞌabiꞌabi i tovotovoi. ꞌAilaꞌa i ꞌiseni i veꞌatumai ma yadi nuavogana i veꞌilililide i mai ꞌwaidie. 12 Fita tomotoga i ꞌisedi i vonedi i vo, Emavo, awale nuami i voganidi wata ꞌwa ꞌiꞌisadewama? ꞌOmi ꞌwa nuaniga ꞌwa vo ꞌako taunima yama toketokenayega ꞌalo yama sauluva magemagetadi ꞌwaidiega tomogo deꞌe ꞌa da ꞌiveꞌatumaia, siwe kebu. Tamu tomogo yana toketokena ꞌwainega i veꞌatumai. 13  Sou 3:15; Luk 23:13-25Ebelamo, Aisake, Iakobo, wata ꞌifwaidi tubudavo yadi Yaubada, Natuna Iesu i silakai, toketokena wata veimea i veleni. Tomogonina ꞌwa ꞌaniveleneni yada toꞌedakumetavo ꞌwaidie wafa faifaina, igodi Failato i da ꞌetoyavuya siwe ꞌwa baileni. 14 Taunina magemagetana, yana sauluva ꞌatumaiꞌavana Yaubada mataneye siwe ꞌomi ꞌwa vedumweꞌaiꞌaieni Failato ꞌwa voneni tamu toꞌainike ꞌana wagava Balaba i ꞌetoyavuya. 15  Fol 2:32; 5:30Begaidi yami veimea ꞌwainega yawaida lamuna i luvewafai siwe Yaubada i sivetovoia wafayega, ꞌima matamega ꞌa ꞌiseni. 16 Iesu yana toketokena ꞌwainega tomogo deꞌe ꞌagena i ꞌaniꞌotoidi. Avaꞌai ꞌwa ꞌiseni ꞌalo ꞌwa ꞌasetai yama vetumagana wata Iesu yana toketokena ꞌwaidiega. Yama vetumagananina Iesu ꞌwaineye tomogonina matamie i veꞌatumai.
17  Luk 23:34Ekwavo, side baniꞌodi. A nuani ꞌomi wata ꞌida me Diu yada toꞌedakumetavo taiadi yami bavu ꞌwainega Iesu ꞌwa luvewafai fai kebu ꞌwa da ꞌaseta-ꞌatumaia taunina Yaubada Natuna. 18  Luk 24:27Basenadi Yaubada i venuayato yana toluꞌivonavo ꞌwaidie bega i vona-vagata ꞌana Venuaꞌivina Keliso veviga bwaikina i na veluagai mulieta i na wafa. ꞌAkonadi ꞌana mogitana i souyeni yami veimea ꞌwainega. 19 Faifainanina yami sakona ꞌwaidiega ꞌwa na nuavilami Yaubada ꞌwaineye bega yami sakonanidi i na ꞌuꞌumidi. 20 Wata ꞌAuvea yada Yaubada ꞌaivaita i na velemi bega ꞌanuꞌanunumi i na veꞌatumai wata i na vetoketoke, nika Yaubada ꞌana Venuaꞌivina, taunina Iesu i na vetunei faifaimi. 21 Tutuya deꞌe Iesunina i miamia abame i na nagoga Yaubada yana tutuya ꞌana mogitana i na veluagai. Tutuyanina ꞌwaineye nani matatabuna fwayefwayeye wata abame i na ꞌiveꞌivaudi, baniꞌodi basenadiotoga yana toluꞌivona magemagetadi i vona-vagata. 22-23  VeL 18:15,18-19Wata baniꞌodi basenadiotoga Mosese i kilumi Yaubada yana Buki nageneye Iesu faifaina i vo,
ꞌAuvea yada Yaubada bola tamu yana toluꞌivona i na vetunei ꞌwaimie yau baniꞌodi. Taunina yada tomotoga ꞌwaidega i na silakai wata nani matatabuna i na luꞌivonaga ꞌwaimie bonana ꞌwa na nogai. ꞌAiꞌedi aitoi kebu i na vematayakeyakeniga Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwainega i na veꞌidiꞌidieni i na wafaotoga.”
24 Wata Fita i vonedi i vo, Basenadiotoga toluꞌivona matatabudi Yaubada yana nuanua i luꞌivoneyediga, i vona-vagata naninidi i souyediga tutuya deꞌe faifaina. Toluꞌivonanidi baniꞌodi Samuela wata ꞌifwaidi mulineye i mai. 25  Nag 22:18; Gal 3:8Yaubada yana vonaꞌawaufaufanidi toluꞌivona i luꞌivoneyediga ꞌomi faifaimi. Basenadiotoga Yaubada i vonaꞌawaufaufa tubudavo ꞌwaidie wata ꞌomi ꞌwaimie. Wata baniꞌodi i voneyedi tubuda Ebelamo ꞌwaineye i vo,
Yau a na nuakalikaliemu bega tubumwavo ꞌwaidiega ma yaku nuakalikali a na vesauluva ꞌatumaina tomia fwayafwaya matatabuna ꞌwaidie.”
26 Nika mogitana Yaubada Natuna i venuaꞌivineni nagami ꞌwaimie i vetunei bega i na vesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie i na kiavenuavilami yami sauluva sakoidi ꞌwaidiega.”

3:2: Fol 14:8

3:6: Fol 3:16; 16:18

3:13: Sou 3:15; Luk 23:13-25

3:15: Fol 2:32; 5:30

3:17: Luk 23:34

3:18: Luk 24:27

3:22-23: VeL 18:15,18-19

3:25: Nag 22:18; Gal 3:8