14
Faulo wata Banabasa i lauꞌage Ikoniami.
Tutuyanina Faulo wata Banabasa i leꞌwa Ikoniami, i nagoi me Diu yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaineye, bei ma yadi toketokena i veifufu ꞌwaidie nika me Diu wata taunidi kebu Diu fuedi i vetumagana Iesu ꞌwaineye. Fol 13:45Diu ꞌifwaidi i baila kebu i da vetumagana i nagoi mali tomotoga nuadi i ꞌanidi bega Faulo wata Banabasa i vedumweꞌaiꞌaiedi. Mak 16:20Tomataꞌaulelenidi ꞌadi ꞌailuga bei i miamiani ꞌaiata fuedi nagedie ma yadi venuafoufaꞌala i veveifufu Toveimea Iesu yana nuakalikali faifaina. Yadi vonanina Toveimea Iesu i veꞌawamogitaneni fai toketokena i veledi bega ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i ꞌiꞌidewadi. ꞌAilaꞌa bwaikina ꞌatamananina ꞌwaineye i ꞌidia, ꞌifwaidi nuanuadi Faulo ma iana Banabasa, ꞌifwaidi i baila.
Fol 14:19Mulieta ꞌifwaidi Diu wata mali tomotoga ma yadi toꞌedakumetavo nuanuadi tomataꞌaulelevo i na ꞌiveꞌavinidi veviga i na veledi mulieta i na lukileudi i na wafa. 6-7 Tutuyanina yadi nuanua i ꞌasetai, Faulo ma iana i dega i nagoi ꞌawalawa Likionia. Bei ꞌatamana Lisitala, Debi, wata ꞌawalawa lilivadie Vala ꞌAtumaina Iesu faifaina i lauꞌage.
Tomogo bwalobwalokona i veꞌatumai.
Fol 3:2Lisitala nageneye, tamu tomogo i miamia, ꞌagena sinunumina inana kamodiega kebu ꞌana fata i na yaba. 9-10 Tutuyanina Faulo i lalauꞌage, toviganina i miabui i noganogaya. Faulo i ꞌisanaweni yana nuanua ꞌwaineye i vo, I lubwaineni a na ꞌiveꞌatumaia fai i vetumagana Iesu ꞌwaineye.” Bega bonana bwaikinega i voneni i vo, ꞌU tovoi tonovimu,” nika tomogonina i luafwalagi i yaba.
11-12 Tutuyanina ꞌailaꞌa i ꞌiseni avaꞌai Faulo i ꞌidewai toviganina ꞌwaineye, i vegolegole bonadiega vona Likionia ꞌwainega igodi i vo, ꞌAkonadi yada yaubada ꞌadi ꞌailuga i vetomotoga i obuma ꞌwaideye.” Tomotoganidi yadi yaubada-vekavekali fuedi, yaubadanidi yadi toꞌedakumeta ꞌana wagava Iufita, weꞌe yadi toveifufu ꞌana wagava Makiuli. Tomotoga yadi nuanua i vo, Banabasa i ve-Iufita weꞌe Faulo i ve-Makiuli fai taunina toveifufu.” 13 Basenadi tamu vanuga ꞌeba veluꞌui i yogoni Iufita faifaina ꞌatamana bwaikina lilivaneye. ꞌAiatanina ꞌwaineye Iufita ꞌana tovelomu ꞌaisaya bulumakau wata welavi ididi uyauyana i miedi ꞌawa ꞌwaineye, ma yana tomotogavo igodi ꞌaisayanidi i da velomuyedi Banabasa wata Faulo ꞌwaidie bega i da subisubiadi.
14-15  Fol 17:24Tutuyanina Banabasa wata Faulo i ꞌasetai tomotoga nuanuadi i na velomu ꞌwaidie, ma yadi nuavita ꞌadi kaleko i silabuꞌidi* Me Diu yadi sauluva, ꞌaiꞌedi vona-awadamana Yaubada ꞌwaineye i na nogai, ꞌadi kaleko i na silabuꞌidi. i lilide i nagoi ꞌailaꞌa nagedie i vegolegole i vo, Awale nuanuami ꞌwa na velomu ꞌwaimeye? ꞌIma tomotogaotoga ꞌomi baniꞌodi, kebu yami yaubadavo. ꞌIma ꞌa maiga Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌa luluꞌivoneyeni ꞌwaimie bega yami yaubada-ꞌavoꞌavovo ꞌwaidiega ꞌwa na nuavilami Yaubada miamia-vagaina ꞌwaineye. Taunina abama, fwayafwaya, eyaga wata nani fuedi nagedie i ꞌidewadi. 16 Basenadi tomia fwayafwaya matatabudi Yaubada i tauyedi taunidi yadi nuanua i ꞌiꞌidewadi. 17  Lom 1:19-20Yaubada nani fuedi ꞌatumaidi i ꞌidewadewadi faifaida, yada ꞌeba ꞌisa bega ta na ꞌasetai Yaubada miamia-vagaina wata toketokena. Yana nuakalikali i veveda fai i veveꞌwei abamega, ꞌaniꞌani i veleveleda ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌadi tutuya ꞌwaidie, bega kamoda i aiaidi wata ta sososoana.” 18 Faulo wata Banabasa deꞌe vonanina ꞌwainega tomotoga i talabodedi kebu i na velomu ꞌwaidie siwe i kwayega i nagoga yadi talaboda i vetoketoke.
19  Fol 17:13Mulieta ꞌifwaidi me Diu i maia Anitiokiega, ꞌawalawa Fisidia nageneye, wata ꞌatamana Ikoniami ꞌwainega. Tomotoganidi ꞌailaꞌa nuadi i ꞌanidi bega ma fuedie i daba Faulo i ꞌiveꞌavini i lukileuya. Yadi nuanua i vo, I wafa,” bega i luyoꞌei i naweni mwalilige. 20 Siwe tovetumaganavo i tovififineni nika Faulo i tovoi-matayoꞌo wata i vila-vaitugani i nago ꞌatamane. I ꞌatai, ma iana Banabasa i tauya i nago Debi.
I viladi i nagoi Anitioki ꞌawalawa Silia ꞌwaineye.
21  Mad 28:19Faulo wata Banabasa Iesu Ifufuna ꞌAtumaina i luꞌageyeni Debi ꞌwaineye bega fuedi i vetumagana Iesu ꞌwaineye, mulieta i viladi i nagoi Lisitala. Bega i tauya i nago Ikoniami, wata bega i tauya i nago Anitioki ꞌawalawa Fisidia nageneye. 22  Fol 18:23; 2 Tim 3:12ꞌAtamananidi ꞌwaidie, tomataꞌaulelenidi ꞌadi ꞌailuga tovetumaganavo veluꞌaseꞌaseyega i kiavefaꞌalidi i vo, Kebu ꞌwa na ꞌailove, ꞌwa na vevetumagana Iesu ꞌwaineye, fai nagami veviga fuedi ta na veluagadi, mulieta Yaubada i na veimeyeda yana ꞌAilaꞌa nageneye.” 23 Faulo wata Banabasa i nagoi tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌa ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie, yadi toꞌedakumetavo i venuaꞌivinedi bega tovetumaganavonidi i na ꞌisaveꞌavinidi. Fai nuanuadi Yaubada i na ꞌivaisedi, i veꞌudigana ꞌani matatabuna wata i veveluꞌui i vo, ꞌAuvea, ꞌa vetumaganemu bega nuanuama toꞌedakumetanidi ꞌu na ꞌivaisedi wata tutuya fuedi ꞌu na ꞌisaveꞌavinidi.”
24 I ꞌaꞌavana mulieta i tauya i nago ꞌawalawa Fisidia ꞌwaineamo nika i leꞌwai ꞌawalawa Famifilia. 25 Fega ꞌwaineye Iesu Valana i luꞌageyeni, mulieta i obu ꞌatamana Atelia. 26  Fol 13:1-2Bei i dodoga i viladi i nagoi Anitioki ꞌawalawa Silia nageneye. Anitiokinina ꞌwaineye basenadi ediavo i veluꞌui faifaidi bega Faulo wata Banabasa Yaubada i na ꞌivaisedi wata i na nuakalikaliedi folovanina ꞌakonadi i veꞌaꞌavaiga faifaina.
27  Fol 15:4,12Tutuyanina Faulo wata Banabasa i leꞌwai Anitioki, tovetumaganavo i golevaꞌaugidi i luꞌivona ꞌwaidie. I veifufu ꞌwaidie baniꞌodi Yaubada i ꞌivaisedi taiadi i folova, wata mali tomotoga taunidi kebu Diu wata Yaubada i tauyedi Iesu ꞌwaineye i vetumagana. 28 Anitioki ꞌwaineye, i mia tutuya manamanawena tovetumaganavo taiadi.

14:2: Fol 13:45

14:3: Mak 16:20

14:5: Fol 14:19

14:8: Fol 3:2

14:14-15: Fol 17:24

*14:14-15: Me Diu yadi sauluva, ꞌaiꞌedi vona-awadamana Yaubada ꞌwaineye i na nogai, ꞌadi kaleko i na silabuꞌidi.

14:17: Lom 1:19-20

14:19: Fol 17:13

14:21: Mad 28:19

14:22: Fol 18:23; 2 Tim 3:12

14:26: Fol 13:1-2

14:27: Fol 15:4,12