4
Fita wata Ioni i tovoi Kaniselo matadie.
Tutuyanina Fita wata Ioni i vonavona tomotoga ꞌwaidie, ꞌifwaidi totafalolo i maia ꞌwaidie. Taunidi tovelomu, Diu ꞌifwaidi ꞌadi wagava Sadusi, wata tolugavia ꞌadi toꞌedakumeta, taunidi vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌana toꞌisaveꞌavinavo. Ma yadi nuasako i maia fai yadi nuanua igodina towafa kebu i na tovoi-vaitugana, siwe Fita wata Ioni tomotoga ꞌwaidie i veve i vo, Yaubada Iesu i sivetovoia wafayega begaidi towafa fuedi i na yawasa-vaitugana.” Fol 5:18Faifainanina i ꞌiveꞌavinidi siwe ꞌakonadi i lavia i yatodi vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye i ꞌeno. Fol 2:41; 5:14Weꞌe fuedi Iesu valana i nogai i vetumagana i luku tovetumaganavo ꞌwaidie i ꞌimosoꞌiedi bega iavetaꞌava ꞌadi ꞌailaꞌa 5000, siwe wata vevine kwakwama taiadi.
I ꞌatai, me Diu yadi toveimeavo, yadi toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi wata veꞌetoboda ꞌadi tovevo i vaꞌauta Ielusalema. Wata ꞌifwaidi tomotoga taiadi, Anasa tovelomu bwaikina ma yana ꞌailaꞌavo, wata Kaiafa, Ioni, Alekisana taiadi. Mad 10:19-20I vaꞌautaꞌaꞌava, Fita wata Ioni i miedi matadie i velutolitoliedi i vo, Tomogo baniꞌodi ꞌwa munegi i veꞌatumai? Avaꞌaiega yami toketokena ꞌwa veluagai ꞌalo aitoi ꞌana wagavayega?”
8-9 Siwe ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina Fita i agei mogitana bega yadi velutoli i tutuli i vo, ꞌOmi ꞌama toꞌedakumetavo, wata yama ꞌauveavo, ꞌasiau ꞌwa velutoliemaga, voke tomogo ꞌagena sinunumina ꞌa ꞌivaiseni i veꞌatumai faifaina. 10  Fol 3:6Siwe ꞌomi wata me Isileli fuemi ꞌwa na ꞌasetai, tomogonina ꞌwa ꞌiseꞌiseni, Iesu Keliso ꞌatamana Nasaledi ꞌwainega yana toketokena ꞌwainega i veꞌatumaiotoga. Tomogonina Yaubada ꞌana Venuaꞌivina, basenadi ꞌomi ꞌwa tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye siwe Yaubada i sivetovoia wafayega. 11  1 Fit 2:7; Same 118:22-23Basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye Iesu faifaina i vo,
Folovanina ꞌomi toꞌaiyogona ꞌwa baileni,
Yaubada i silakai i veꞌunututuyeni.”
12  Ion 14:6Side baniꞌodi. Fai Yaubada Iesu i silakai, ꞌaiseotogina ꞌana fata i na ꞌitaꞌitaꞌieda. Yaubada Iesu i veleda bega i na ꞌitaꞌitaꞌieda, weꞌe tomia fwayafwaya matatabuna ꞌwaidega kebu tamu aitoi baniꞌodiga.”
13 Diu yadi Kaniselovo Fita wata Ioni yadi venuafoufaꞌala i ꞌiseni wata i ꞌasetadi taunidi tomotoga-ꞌavoꞌavovo kebu i da luku sikulu ꞌwaineye, faifainanina nuadi i voganidi yadi vona ꞌatumaina faifaina, bega i nuani Iesu ꞌadi ꞌweabu wata ꞌadi tove. 14 Toꞌedakumetavonidi kebu tamu avaꞌai ꞌadi fata i da voneyeniga fai tomogonina i ꞌiseni ꞌakonadi i veꞌatumai taiadi i tovotovoi. 15-16  Ion 11:47Bega i vonedi ꞌadi ꞌaitonu i souyedi tutudaba ꞌwainega kaniselovo ꞌaiseꞌavadi i veifufu i vo, Baniꞌodi ta na munegidi? Kebu ꞌada fata yadi folova toketokena ta na awaveꞌeveꞌeweni fai tomotoga fuedi Ielusalema nageneye ꞌakonadi i ꞌasetai Fita wata Ioni tomogonina i ꞌiveꞌatumaia. 17  Fol 5:28-29Siwe ꞌadi ꞌailuga ta na talabodedimo kebu wata Iesu Valana i na luꞌivona-vuvueni mali tomotoga ꞌwaidie bega nani deꞌe kebu i na vebwaika.”
18 I goledi i luku-vaitugana ꞌwaidie i veluꞌaseꞌasedi i vo, ꞌA talabodemi, kebu wata ꞌwa na veveifufu ꞌalo ꞌwa na veve Iesu faifaina.” 19-20 Siwe Fita wata Ioni yadi vona i tutuli i vo, ꞌOmi taunimi ꞌwa na venuaꞌivina avaꞌai nuanuaga Yaubada mataneye ꞌatumaina. ꞌOmi yami nuanua ꞌa na vematayakeyakeni ꞌalo Yaubada? ꞌA nuaniga kebu ꞌama fata ꞌa na ꞌailove ꞌa na vonavona, fai Iesu yana folova matamega ꞌa ꞌiseni wata yana vona tanigamega ꞌa nogai.”
21-22 Kaniselovo kebu tamu avaꞌai Fita wata Ioni ꞌwaidiega i da veluagai bega i na luvematavulogidi weꞌe tomotoga fuedi Yaubada i subisubiai tomogonina i ꞌiveꞌatumaiaga faifaina, begaidi kebu ꞌadi fata i na nikedi. Tomogonina i veꞌatumaiga kebu tubuvauvaunaga ꞌana malamala 40 i ꞌiaweni. Wata Kaniselovo i kwayega i talabodebodedi, mulieta i vonedi i souyedi.
Tovetumaganavo i veluꞌui Yaubada ꞌwaineye.
23 Tutuyanina Fita wata Ioni i souyedi i viladi i nagoi ꞌadi ꞌailaꞌavo tovetumagana ꞌwaidie i luꞌivona tovelomu bwaikidi wata toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi yadi vona. 24 I luꞌivona i ꞌaꞌavana, ma fuedie yadi nuanua ꞌaitamoganega Yaubada ꞌwaineye i veluꞌui i vo, ꞌAuvea, ꞌomu bwaikimu, abama, fwayafwaya, wata ufa ꞌadi toꞌidewadewa wata nani fuedi nagedie i ꞌenoꞌenovi. 25  Same 2:1-2Basenadiotoga ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i venuayato yamu tofolova wata tubuma Devida ꞌwaineye bega i vona-vagata vonanina i kilumi i vo,
Awale tomotoga ꞌailaꞌa tulina tulina i nuasako bwaikina Yaubada ꞌwaineye?
Tomotoganidi yadi nuanua givagivana i ꞌidewa-wayogeni, igodi i da vesauluva sakoina ꞌAuvea ꞌwaineye.
26 Kini fuedi yadi ꞌeba vetalaga i ꞌidewadi wata toꞌedakumetavo i vaꞌauta nuanuadi Yaubada wata ꞌana Venuaꞌivina taiadi i na vetalaga.”
27  Mad 27:1-2Yadi nuanuananina basenadiotoga Devida i voneyeni siwe ꞌakonadi ꞌana mogitana i sousouyeni ꞌatamana deꞌe ꞌwaineye, fai Kini Elodi wata Fonitio Failato i vaꞌauta me Isileli wata mali tomotoga taiadi. Bega yadi nuanua ꞌaitamogana ꞌwainega Iesu yamu Tofolova Magemagetana ꞌu venuaꞌivineniga, i vedumweꞌaiꞌaieni. 28  Fol 2:23Basenadiotoga ma yamu toketokena yamu nuanua ꞌu ꞌidewai Iesu faifaina, weꞌe avaꞌai tomotoganidi i ꞌidewadewadi fai nagami yamu nuanua baniꞌodi. 29  Efe 6:19ꞌAuvea ꞌakonadi ꞌu ꞌasetai tomotoganidi nuanuadi veviga bwaikina i na velevelema, faifainanina ꞌima yamu tofolovavo ꞌu na ꞌivaisema bega yamu vona matatabuna venuafoufaꞌalayega ꞌa na luluꞌivoneyedi. 30 Wata nuanuama yamu Tofolova Magemagetana Iesu, yana toketokena ꞌwainega ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa ꞌu na ꞌiꞌidewadi wata toviga ꞌu na ꞌiꞌiveꞌatumaidi.
31  Fol 2:4Tutuyanina i veluꞌuiꞌaꞌava, Yaubada yana toketokena ꞌwainega vanuga i yue. ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina tovetumaganavo i agedi mogitana, ma yadi venuafoufaꞌala Yaubada yana Vona i veveifufuyedi.
Kukuayega i veveꞌivaivaita.
32  Fol 2:44Tovetumaganavo matatabudi yadi nuanua ꞌaitamogana. Naninidi ꞌwaidie, ꞌwaidiega i veꞌivaivaita ma ediavo kebu tamu aitoi i da veumokai. 33 Toketokena bwaikina ꞌwainega tomataꞌaulelevo i luluꞌivona mogitana Toveimea Iesu yana tovi-vaitugana faifaina, wata ma yana nuakalikali Yaubada i vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaidie 34-35  Fol 2:25Tovetumagananidi kebu tamu aitoi i da ꞌusa tamu nani ꞌwainega fai egavo ma yadi kukua bwaikidi i vevekimwaneyedi tutulidi i ꞌewaꞌewadi tomataꞌaulelevo i veleveledi, mulieta i veveusedi ꞌaitamogana ꞌaitamogana yana nuanua ꞌana fata baniꞌodi.
36-37  Fol 11:22-26; 13:2-3Baniꞌodi Iosefa, tomataꞌaulelevo i goleni Banabasa, ꞌana saivila Toꞌaivaita, yana fwayafwaya i vekimwaneyeni maninina i mieni i ꞌaniveleneni tomataꞌaulelevo ꞌwaidie. Tomogonina i tubuga Imula Saifilosi ꞌwaineye wata Livai ꞌana wauma ꞌwainega.

4:3: Fol 5:18

4:4: Fol 2:41; 5:14

4:7: Mad 10:19-20

4:10: Fol 3:6

4:11: 1 Fit 2:7; Same 118:22-23

4:12: Ion 14:6

4:15-16: Ion 11:47

4:17: Fol 5:28-29

4:25: Same 2:1-2

4:27: Mad 27:1-2

4:28: Fol 2:23

4:29: Efe 6:19

4:31: Fol 2:4

4:32: Fol 2:44

4:34-35: Fol 2:25

4:36-37: Fol 11:22-26; 13:2-3