4
Ebelamo yana vetumagana yada ꞌeba ꞌisa.
Ebelamo, me Diu ꞌadi wauma lamuna a na veifufuyeni. Yana veꞌatumai Yaubada mataneye, avaꞌai ꞌwainega? ꞌAiꞌedi yana vematayakayaka ꞌwainega Yaubada i da ꞌiveꞌatumaia, ꞌako yana vematayakayakanina faifaina taunina i da awaꞌaiꞌaia. Siwe kebu tamu nani i da ꞌenoꞌeno bega ꞌwainega taunina i na awaꞌaiꞌaia Yaubada mataneye. Nag 15:6; Gal 3:6ꞌAna ꞌiveꞌatumai faifaina i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye i vo,
Ebelamo i vetumagana Yaubada ꞌwaineye,
Yana vetumagananina faifaina Yaubada i awaveꞌatumaieni
I vo, Taunina yana sauluva tonovidi matakuye.”
ꞌAiꞌedi tamu aitoi i na vetofolovaga tamu tomogo ꞌwaineye mani i na veleni. Siwe kebu i na vo, Deꞌe ꞌana nuakalikali,” weꞌe mogitana i na vo, ꞌAna tutula, folova vitadi i ꞌidewadiga faifaina.” Weꞌe ꞌiveꞌatumai folova ꞌwainega kebu faifaina Yaubada i da nuanuaga, vetumagana nani bwaikina ꞌwaineye. Avinodi ꞌida tosakona, siwe ꞌaiꞌedi ta na vetumaganamo Yaubada ꞌwaineye ta na veꞌatumai mataneye, bega faifaida i na vo, Taunidi yadi sauluva tonovidi matakuye, yadi sakona i ꞌaꞌava.” Wata baniꞌodi basenadiotoga Kini Devida i vona ꞌada ꞌiveꞌatumai Yaubada mataneye faifaina. I vonaga i vo, Egavo i veꞌatumaiga, kebu yadi folova ꞌalo yadi vematayakayaka ꞌwaidiega, i veꞌatumaiga vetumaganaꞌava ꞌwainega, ꞌeba sosoana ꞌwaidie.” Same 32:1-2Wata i vo,
Egavo yadi sauluva sakoidi Yaubada i nuatavunidiga wata yadi sakona i ꞌuꞌumidiga,
ꞌEba sosoana ꞌwaidie.
Aitoi yana sakona ꞌAuvea kebu i na nuanuanidiga,
ꞌEba sosoana ꞌwaineye.”
Sosoananina Devida i voneyeniga, ꞌwa da nuani, me Diu kumanidiavo bunudi i bobodiga ꞌaisedi i veveluagai yadi vetumagana ꞌwainega? Kebu, wata mali tomotoga bunu ꞌaibobo kebu i da ꞌewaiga ꞌadi fata i na sosoana yadi vetumagana ꞌwainega. Nani deꞌe ta ꞌasetai fai ꞌakonadi Yaubada yana Buki ꞌwainega a luꞌivona ꞌwaimie. I vo,
Ebelamo i vetumagana Yaubada ꞌwaineye,
Yana vetumagananina faifaina Yaubada i awaveꞌatumaieni,
I vo, Taunina yana sauluva tonovidi matakuye.”
10 Maꞌavia ꞌana awaveꞌatumai i veluagai? Nagami Yaubada i awaveꞌatumaieni mulieta bununa i boboi, ꞌalo bununa i boboina mulieta i awaveꞌatumaieni? Nagami Yaubada i awaveꞌatumaieni, mulieta bununa i boboi. 11 Nagami Yaubada i vo, Ebelamo yana vetumagana ꞌwainega yana sauluva i tonova matakuye,” mulieta wata i voneni bununa i boboi. I boboiga, yana ꞌeba ꞌisa nagami Yaubada i awaveꞌatumaieni yana vetumagana faifaina, mulieta tugusanina i ꞌewai. Naninidi i souyedi Ebelamo ꞌwaineye bega egavo tugusanina kebu i da ꞌewaiga siwe yadi vetumagana ꞌaisena ꞌwainega i veꞌatumai Yaubada mataneye, taunidi baniꞌodi Ebelamo ꞌana wauma i vetubuna ꞌwaineye. 12 Wata baniꞌodi Ebelamo me Diu tubudi, kumanidiavo Yaubada yana tugusa i ꞌewai tomogodi ꞌwaidie. I vetubunaga kebu bunu ꞌaibobo ꞌaisena faifainaga, siwe wata fai yana sauluva i salai. Yana sauluvanina bola kebu bunu ꞌaibobo i da ꞌewaiga, ma yana vetumagana Yaubada ꞌwaineye i miamia.
Yaubada yana vonaꞌawaufaufa ꞌwaideye ꞌadi mogitana ta na veluagadi vetumagana ꞌwainega.
13 Basenadiotoga Yaubada i vonaꞌawaufaufa Ebelamo ꞌwaineye i vo, ꞌOmu wata ꞌamu wauma fwayafwaya matatabuna a na velemi.” Deꞌe baniꞌodi Yaubada i vonaꞌawaufaufa Ebelamo ꞌwaineye fai yana vetumagana faifaina Yaubada i vo, Taunina yana sauluva i tonova matakuye,” kebu veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega i da veꞌatumaiga. 14  Gal 3:18Yaubada kebu i da vo, Tomotoganidi yaku veꞌetoboda a velediga Mosese ꞌwainega i na vematayakeyakedi yaku vonaꞌawaufaufa ꞌadi mogitana i na veluagadi.” ꞌAiꞌedi mogitana, weꞌe tomotoganidi i vetumaganamo baniꞌodi? ꞌWa da vo i da vetumagana-maimaiga wata Yaubada yana vonaꞌawaufaufa i da venani-ꞌavoꞌavovo. 15  Lom 5:13Kebu ꞌana fata tomotoga Yaubada yana vonaꞌawaufaufa ꞌadi mogitana i na veluagadi yana veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega fai veꞌetobodanidi i geugeudi bega Yaubada yana nuasako wata yana vematavuloga i sousouyedi ꞌwaidie. ꞌAiꞌedi veꞌetoboda kebu, ꞌako tomotoga kebu i da geugeudi. Siwe fai veꞌetobodanidi i ꞌenoꞌenovi nika tomotoga i geugeudi ꞌadi vematavuloga i na veluagai.
16 Fai veꞌetoboda ꞌwaidiega Yaubada yana nuasako i sousouyeni, bega yana vonaꞌawaufaufa ꞌadi mogitana kebu ꞌana fata ta na veluagadi veꞌetobodanidi ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega. Weꞌe mogitana vetumaganaꞌava ꞌwainega nika ta na ꞌasetai mogitana, vonaꞌawaufaufanidi Yaubada yana ꞌanivelena-maimaiga ꞌwaideye. ꞌAiꞌedi me Diu yadi veꞌetoboda ta na vematayakeyakediga ꞌalo kebu, kebu tamu avaꞌai, weꞌe nani bwaikina ta na vetumagana Yaubada ꞌwaineye Ebelamo baniꞌodi i vetumagana, nika vonaꞌawaufaufa ꞌadi mogitana ta na veluagadi. ꞌAiꞌedi Ebelamo ta na salaiga, ꞌida tubunavo. 17  Nag 17:5Ta na vetubuna Ebelamo ꞌwaineye faifaina Yaubada i vona yana Buki ꞌwaineye i vo,
A venuaꞌivinemu bega ꞌailaꞌa tulina tulina i na veꞌawatubuna ꞌwaimuye.”
Bega Ebelamo ꞌida tovetumagana tubuda Yaubada mataneye. Yaubadanina kumanina Ebelamo i vetumagana ꞌwaineye, taunina towafa ꞌadi tosivetovoi wata naninidi bola kebu i da souyediga, faifaidi i vovona-vagata ꞌwa da vo ꞌakonadi i da souyedi.
18  Nag 15:5Basenadiotoga Yaubada Ebelamo i voneni i vo,
ꞌAmu wauma i na vefue,
Walaꞌai ꞌana ꞌilukulukuta baniꞌodi.”
Ebelamo kebu tamu natunavoga wata ꞌakonadi i veꞌauvea siwe kebu i da vo, Baniꞌodi i na munega ꞌaku ꞌailaꞌa i na vefue?” Ma yana vetumagana i nuaniamo mogitana Yaubada yana vonaꞌawaufaufanina ꞌana mogitana i na souyeni, nika mogitana ꞌailaꞌa tulina tulina i vetubuna ꞌwaineye. 19  Nag 17:17Ebelamo i veꞌauvea-ꞌafoꞌafo ꞌana malamala 100 lilivaneye i ꞌasetai taumata ꞌawaneye i tovotovoi weꞌe yana vavine Sela i vemoꞌai kebu ꞌadi fata venatuna, siwe yana vetumagana kebu i da mwea. 20 Ma yana vetumagana Yaubada yana vonaꞌawaufaufanina faifaina kebu i da venuanaluga, yana vetumagananina i kiavetoketokei Yaubada i subiaimo naninina ꞌawaie i na souyeniga faifaina. 21 I nuani mogitana Yaubada ma yana toketokena, avaꞌai i voneyeniga ꞌana mogitana i na souyeni. 22  Nag 15:6Yana vetumagananina ꞌwainega Yaubada i awaveꞌatumaieni i vo, Taunina yana sauluva matatabuna tonovidi matakuye.” 23-24  Lom 15:4Awaveꞌatumai ꞌana vonanina i kilumiga kebu Ebelamo ꞌaisena faifainaga, wata ꞌida faifaida, fai ta vetumagana ꞌwaineye Yaubada i awaveꞌatumaieda. Yaubadanina, ꞌada Toveimea Iesu i sivetovoia wafayega. 25  Ais 53:5ꞌAda Toveimeanina Yaubada i ꞌaniveleneni tomotoga i luvewafai yada sakona faifaidi weꞌe Yaubada i sivetovoia bega ta veꞌatumai mataneye yada sakona i nuatavunidi.

4:3: Nag 15:6; Gal 3:6

4:7: Same 32:1-2

4:14: Gal 3:18

4:15: Lom 5:13

4:17: Nag 17:5

4:18: Nag 15:5

4:19: Nag 17:17

4:22: Nag 15:6

4:23-24: Lom 15:4

4:25: Ais 53:5