23
Faulo i vonayavuga Kaniselo matadie.
Faulo i ꞌisanago me Diu yadi Kaniselovo ꞌwaidie i vonedi i vo, Ekwavo, tutuya matatabuna ꞌaku vebae yaku nuanua tonovidi Yaubada mataneye, ꞌasiau wata baniꞌodi.” Tovelomu bwaikina ꞌana wagava Ananaiasi i nuasako, begaidi tomotoga i tovotovoiga Faulo lilivaneye i vonedi ꞌawaneye i ꞌainike. Faulo i vo, ꞌOmu toveimea sakoimu. ꞌOmu wata Yaubada i na nikemu. ꞌU miabuimo ꞌu veveimea ꞌwaikuye yada veꞌetoboda ꞌwaidiega siwe yada veꞌetobodanidi ꞌakonadi ꞌu geudi fai ꞌu veimea i nikeku.” Wata tomotoganidi i tovotovoiga Faulo lilivaneye i voneni i vo, Awale ꞌu vovona-awadamana Yaubada yana tovelomu bwaikina ꞌwaineye.” Sou 22:28Faulo i vo, Ee. Ekwavo kebu a da ꞌasetaiga taunina tovelomu bwaikina. Weꞌe Yaubada yana Buki ꞌwaineye i vo, Kebu ꞌwa na vona-awadamana tomotoga ꞌadi toꞌedakumetavo ꞌwaidie.” Fol 24:15,21Tutuyanina Faulo i ꞌasetai Kaniselovo ꞌifwaidi Sadusi yadi ꞌailaꞌa wata ꞌifwaidi Falisi yadi ꞌailaꞌa i toke bonana bwaikinega i vo, Ekwavo, tamaku wata inaku Falisi, wata yau baniꞌodi. ꞌAsiau a vovonayavuga matamie fai a nuani mogitana towafa Yaubada i na sivetovoidi wafayega.” Tutuyanina i vonaꞌaꞌava, Falisi wata Sadusi taiadi i veꞌikwayekwayega begaidi ꞌailaꞌa i ꞌidia. Mad 22:23Yadi veꞌikwayekwayega side baniꞌodi. Sadusi i vonaga igodina Yaubada towafa kebu i na sivetovoidi, wata i vo, Anelose wata ꞌanuꞌanunu kebu i da miamianiga.” Weꞌe Falisi naninidi ꞌaitonu i vetumagana ꞌwaidie. Yadi veꞌikwayekwayega i vebwaika-ꞌafoꞌafo begaidi ꞌifwaidi veꞌetoboda ꞌadi tovevo taunidi Falisi i tovoi ꞌawadi i faꞌala i vo, Tomogo deꞌe, kebu tamu yana sakona ꞌa da veluagai. Voke mogitana tamu anelose ꞌalo tamu ꞌanuꞌanunu i souyeni ꞌwaineye Damasiko ꞌana ꞌedeye.”
10 Yadi veꞌikwayekwayega ꞌwainega vetalaga i souyeni begaidi Loma yadi toeva biola i kololo i vo i na nunago Faulo i na sivoꞌavoꞌai bega yana tolugaviavo i vonedi i obu Faulo nimaneye i ꞌabi i yoꞌei me Diu ꞌwaidiega i naweni yadi vanuga faꞌalina ꞌwaineye.
11  Fol 28:16,23Lovananina ꞌwaineye, ꞌAuvea i souyeni lilivaneye i tovoi i voneni i vo, Kebu ꞌu na kolologa. ꞌAkonadi ꞌu vetoluꞌivona faifaiku deꞌe bei Ielusalema ꞌwaineye, wata baniꞌodi ꞌu na nago Loma, bei wata ꞌu na luꞌivona faifaiku.”
Diu nuanuadi Faulo i na luvewafai.
12 I ꞌatai ꞌifwaidi me Diu i vaꞌauta yadi nuanua i ꞌidewai baniꞌodi i na munega Faulo i na luvewafai. Taunidi i bodadi i vonaꞌawaufaufa Yaubada mataneye kebu i na ꞌani wata i na yemu nagami Faulo i na nikei i na wafa. 13 Toveifufunidi ꞌadi ꞌailaꞌa 40 i ꞌiaweni. 14 Bega i nagoi tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo wata ꞌifwaidi toꞌedakumeta ꞌauꞌauveadi ꞌwaidie i vonedi i vo, ꞌIma taunima a bodaotogima kebu tamu avaꞌai ꞌa na ꞌalatonovi nagami Faulo ꞌa na nikei i na wafa. 15  Fol 25:3Begaidi nuanuama ꞌomi wata Kaniselovo matatabudi taiadi vona ꞌwa na vetunei Loma yadi toeva biola ꞌwaineye Faulo i na mieni ꞌwaimie. Yami vaiseba ꞌwa na vo, Nuanuama ꞌa na ꞌaseta-ꞌatumaia yana nuanua wata yana sauluva,” weꞌe ꞌima ꞌa na ꞌidewadewa ꞌedeye ꞌa na lulukamata bei ꞌa na luvewafai.”
16 Siwe Faulo avuna novuna natudi, ꞌana ꞌainike faifaina i nogai bega i nago i luku vanuga faꞌalina ꞌwaineye yadi nuanua i luꞌivoneyedi Faulo ꞌwaineye. 17 Begaidi Faulo tamu tolugaviavo ꞌadi toꞌedakumeta i goleni i mai i voneni i vo, Tubuau deꞌe ꞌu na vagavaia ꞌu na naweni toeva biola ꞌwaineye i na veifufu.” 18 Bega toꞌedakumeta tubuaunina i vagavaia i naweni toeva biola ꞌwaineye. Tutuyanina i leꞌwa i voneni i vo, Kumanina Faulo i miamia vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye i voneku tubuau deꞌe a mieni, nuanuana i na veifufu ꞌwaimuye.” 19 Toeva biola nimaneye i ꞌabi ꞌaiseneye i naweni i velutolieni i vo, Avaꞌai nuanuaga ꞌu na veifufuyeni ꞌwaikuye?” 20 Tubuaunina i voneni i vo, Me Diu fuedi i veifufu yadi nuanua i faliꞌatumaieni i na mai i na vonemu bega ꞌawaꞌawaie Faulo ꞌu na naweni Kaniselovo ꞌwaidie, yadi vaiseba i na vo, ꞌA na ꞌaseta-ꞌatumaia yana nuanua wata yana sauluva faifaidi.” 21 Kebu bonadi ꞌu na nogai fai tomotoga baniꞌodi 40 i na ꞌedu ꞌedeye i na lulukamata. Faulo ꞌana luvewafa faifaina taunidi i bodadi kebu i na ꞌani wata i na yemu nagami i na nikei. ꞌAkonadi i ꞌidewadewa i lulukamata ꞌaiꞌedi ꞌu na nogayedi.” 22 Toeva biola tubuau i veluꞌaseꞌasei i vo, ꞌU luꞌivonaga ꞌwaikuye, kebu tamu aitoi ꞌu na voneni,” mulieta i voneni i nago.
Faulo i tovoi Filikesa mataneye.
23 Toeva biola vonanina i nogai tubuau ꞌwainega begaidi tolugaviavo ꞌadi toꞌedakumetavo ꞌadi ꞌailuga i goledi i mai i vonedi i vo, ꞌWa na nagoi tolugaviavo ma yadi ꞌibadi 200, wata tolugaviavo 70 ma yadi ꞌaisaya osi, wata ꞌifwaidi tolugaviavo 200 ꞌwa na vonedi i na ꞌidewadewa lavilavi ꞌana utukamwane ꞌwa na tauya Faulo ꞌwa na naweni Sisalia. 24 Wata ꞌaisaya osi ꞌifwaidi ꞌwa na ꞌidewadi bei Faulo i na dodoga wata ꞌwa na ꞌisaveꞌavina-ꞌatumaia ꞌwa na naweni gabemani ꞌadi toꞌedakumeta bwaikina ꞌana wagava Filikesa ꞌwaineye ꞌwa na valovei.” 25-26 Bega toeva biola leta side baniꞌodi i kilumedi i vo,
ꞌOmu gabemani ꞌadi toꞌedakumeta bwaikina Filikesa, ma yaku veꞌililibu a vekaiwa ꞌwaimuye.
27  Fol 21:30-33, 22:25-27Tomogo weꞌe yaku tolugaviavo i viweni, me Diu i ꞌiveꞌavini igodi i da luvewafai. Vala a nogai taunina tamu Loma ꞌana tomotoga bega ma yaku tolugaviavo ꞌa obu ꞌa ꞌitaꞌitaꞌieni. 28  Fol 22:30Nuanuaku a na ꞌasetai i vevitaiga lamuna bega a naweni Diu yadi Kaniselovo ꞌwaidie. 29 A velutolitoliedi bega a ꞌasetai i vevitai nani-ꞌavoꞌavovo taunidi yadi veimea faifaidi, kebu tamu yana sakona a da veluagai bega a na yatoi vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye ꞌalo i na wafa. 30  Fol 23:12-13Weꞌe tamu tomogo i luꞌivona ꞌwaikuye me Diu i veifufugiva Faulo i na luvewafai faifaina. Faifainanina a vetunei ꞌwaimuye, wata ꞌana tovevitavo a vonedi i na waia bei taiadi i na vonayavuga ꞌwaimuye.
Side baniꞌodi,
Yau, Kaladiu Laisiasi.
31 Tolugaviavo yadi toeva biola yana vona i nogai, bega letanina wata Faulo taiadi i naweni, ma lovanidi i nagoi i leꞌwa ꞌatamana Anitifatili. 32 I ꞌatai, tolugaviavo ma yadi ꞌaisaya osi Faulo i naweni weꞌe tolugavianidi ꞌagediamo taiadi i nagoiga, wata i viladi Ielusalema. 33 Tutuyanina i leꞌwai Sisalia, i luku gabemani ꞌwaineye leta i veleni wata Faulo nimaneye i yatoi. 34-35 Filikesa letanina i luꞌiawawai, i ꞌaꞌava Faulo i velutolieni i vo, ꞌAmu tuvada mogitana avaꞌaibe?” Faulo i vo, Silisia.” Tutuyanina i ꞌasetai Faulo i mai tamu me Loma yadi ꞌawalawa ꞌwainega i voneni i vo, Bola ꞌamu tovevitavo i na maia taiadi ꞌwa na vonayavuga ꞌwaikuye.” Mulieta yana tolugaviavo i vonedi Faulo i na ꞌisaveꞌavini vanuga bwaikineye basenadi Kini Elodi i yogoni.

23:5: Sou 22:28

23:6: Fol 24:15,21

23:8: Mad 22:23

23:11: Fol 28:16,23

23:15: Fol 25:3

23:27: Fol 21:30-33, 22:25-27

23:28: Fol 22:30

23:30: Fol 23:12-13