24
Me Diu Faulo i vevitai.
Faulo i miamia Kini Elodi yana vanuga bwaikina ꞌwaineye, mulieta ꞌaiata 5 i ꞌaꞌava, tovelomu bwaikina Ananaiasi, wata Diu yadi toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi ꞌifwaidi i maia Sisalia, toꞌaivaita tamu taiadi. Toꞌaivaitanina ꞌaseꞌasetana ꞌana wagava Tetalasi, me Diu yadi nuanua i na luꞌivona vonayavuga ꞌwaineye. Ma fuedie i tovoi Filikesa mataneye Faulo i vevitai. 2-3 Yadi vevita i ꞌaꞌavana, Faulo i goleni i luku ꞌwaidie mulieta me Diu yadi vevita Faulo faifaina Tetalasi i veifufuyeni Filikesa mataneye. Side baniꞌodi yana vona i vo, ꞌAuvea bwaikimu, yamu ꞌaseta bwaikina wata ꞌama toꞌedakumeta bega tutuya manamanawena kebu tamu vetalaga i da souyeni yama ꞌawalawa nageneye. Tutuya fuedi ꞌu veveimea ꞌatumaina bega yama mia i veꞌatumai. ꞌIma matatabuma ꞌa miamiani ꞌawalawa ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie ma yama sosoana ꞌa vekaiwa bwaikina ꞌwaimuye nani deꞌe faifaidi. Kebu nuanuama ꞌa na veifufuvedule bega ꞌu na ꞌabiawa, nani bwaikaꞌavadi ꞌa na veifufuyedi siwe ꞌa veluꞌui ꞌwaimuye ꞌu na nuakalikaliema bonama ꞌu na nogai.
Fol 17:6Tomogo deꞌe ꞌa ꞌasetai sakoiotogina, wata ꞌatamana ꞌaitamogana ꞌaitamogana yana vona ꞌwaidiega me Diu kamoma i ogaogala tauniꞌavadi i vevetalaga. Iesu ꞌana tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌa ꞌadi wagava Nasaledi, tomogonina ꞌadi toꞌedakumeta. 6-7  Fol 21:28-30Wata yama vanuga ꞌeba veluꞌui i ꞌiveyokei begaidi ꞌa ꞌiveꞌavini. [Taunima yama veꞌetoboda ꞌwaidiega igodi a da veimeyeni siwe toeva biola Laisiasi ma yana tolugaviavo i obuma i luleoleoma bega i ꞌiveꞌavini i naweni. Mulieta Laisiasi i veimea ꞌa na mai Faulo taiadi ꞌa na vonayavuga ꞌwaimuye.] ꞌAiꞌedi tomogo deꞌe ꞌu na velutolitolieni, bola taunimu ꞌu na ꞌaseta-ꞌatumaia taunina ꞌwainega avaꞌai faifaina ꞌa vevitai.” Tutuyanina Tetalasi yana vona i ꞌaꞌava, me Diu matatabudi i gagali i vo, Eꞌe mogitana.”
Faulo i vonayavuga Filikesa mataneye.
10 Bega tomogo bwaikina gabemani nimanega Faulo i voneni i na tovoi i na veifufu. Faulo i tovoi i vo, ꞌAsiau ma yaku sosoana a na veꞌewa ꞌwaimuye me Diu i vevitakuga faifaina fai a ꞌasetai malamala fuedi ꞌu veveimeyema yama ꞌawalawa nageneye bega me Diu yama nuanua ꞌu ꞌasetadi. 11 ꞌAiꞌedi tomotoga deꞌe ꞌu na velutoliedi ꞌu na ꞌaseta-ꞌatumaia, a lakaga Ielusalema Yaubada a subiai i maiga ꞌasiau bola kebu ꞌaiata 13 ta da veluagai. 12 Tutuyanina ꞌwaineye me Diu kebu i da ꞌiseku tamu aitoi taiadi a da veveꞌikwayekwayega vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye, ꞌalo i da ꞌiseku tomotoga a da kiavekamogaogalidi yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaidie ꞌalo ꞌatamane. 13 Tomotoganidi i vevitakuga kebu tamu avaꞌai i na vemu bega ꞌu na veꞌawamogitana yadi vonanidi faifaidi. 14  Fol 26:22Weꞌe tamu nani a na luꞌivoneyeni. Tubumavo yadi Yaubada a subisubiai wata Iesu yana ꞌEdaꞌeda a vevetutuyameni, ꞌEdaꞌedanina faifaina i vo, Vekali.” Yama veꞌetoboda Mosese ꞌwainega wata Yaubada yana toluꞌivonavo ꞌadi kilukiluma a subiadi wata a vetumagana ꞌwaidie. 15  Ion 5:28-29ꞌAku tovevitanidi i nuani mogitana bega i lulukamata ꞌawaie toꞌatumaina wata tosakona i wafaga Yaubada i na sivetovoidi wafayega, yau wata baniꞌodi a nuani mogitana. 16 Faifainanina a tokemaigeku bega tutuya matatabuna ꞌaku vebae wata yaku nuanua tonovidi Yaubada mataneye wata tomotoga matadie.
17  Lom 15:25-26Malamala fuedi kebu a da nunago Ielusalema begaidi a laka, ꞌanivelena-maimaiga basenadi a vaꞌaugi, ekwavo me Diu a na veledi wata a na velomu Yaubada ꞌwaineye. 18  Fol 21:26-27Nagami a tafalolo yama veimea baniꞌodi bega a vevunavunaga Yaubada mataneye, i ꞌaꞌavana mulieta a luku vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye velomu faifaina, bei i veluagaku, kebu tamu veꞌikwayekwayega wata ꞌailaꞌa kebu. 19 Weꞌe me Diu ꞌifwaidi ꞌawalawa Eisia ꞌwainega matadie wata i ꞌiseku. ꞌAiꞌedi yadi vevita mogitana, i lubwainedi i da maia i da luꞌivona matamuye. 20 ꞌAiꞌedi kebu, side tomotoganidi taiadi ta miamiani i na veifufu ꞌaiꞌedi avaꞌai yaku sakona i veluagai tutuyanina a tovoi Kaniselovo matadie. 21  Fol 23:6Siwe tamu nani a na luꞌivona ꞌwaimuye, tutuyanina a tovoi matadie bonaku bwaikinega a vonedi a vo, ꞌAsiau a vovonayavuga matamie fai a nuani mogitana towafa Yaubada i na sivetovoidi wafayega.”
22 Faulo yana vona i ꞌaꞌava, Filikesa ꞌakonadi nani fuedi Iesu yana ꞌEdaꞌeda faifaidi i ꞌasetadi begaidi i vona Faulo ꞌwaineye i vo, Bola toeva biola Laisiasi i na mai, mataneye yamu vonayavuga a na venuaꞌivineni wata a na sidewadewai. ꞌAsaꞌaiana, bei ta na yatoi.” 23  Fol 27:3Vonayavuga i ꞌaꞌava, tolugaviavo i vonedi Faulo i na ꞌisaveꞌavini vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye, veviga kebu i na veleni, wata ꞌaiꞌedi enavo ꞌanava i na mimaiedi faifaina, kebu i na talabodediga.
Faulo i veifufu Filikesa ma yana vavine matadie.
24 ꞌAiata ꞌifwaidi i ꞌaꞌava, Filikesa ma yana vavine Dalusila, taunidi vavine Diu, i nago ꞌeba vonayavuga ꞌwaineye, vona i vetunei tolugaviavo ꞌwaidie Faulo i na mieni ꞌwaidie i na veifufu Iesu Keliso faifaina, wata baniꞌodi tomotoga i na munega i na vetumagana. 25 Wata Faulo i veifufu i nago, sauluva ꞌatumaidi faifaidi, taunida yada sauluva ta na ꞌisaveꞌavinidiga faifaidi, wata Iesu yana mai-vaitugana faifaina tomotoga ta na tovoi mataneye ta na vonayavuga wata i na veimeyeda. Filikesa Faulo yana vona i nogai i kololo i vo, ꞌAsaꞌaiana ꞌu tovoi ꞌu nago. ꞌAiꞌedi tamu ꞌaiata safailina ꞌwaikuye wata a na golemu ꞌu na mai.” 26 Tutuya fuedi i golegoleni i mimai ꞌwaineye taiadi i veveifufu, Filikesa yana nuanua igodi i vo, Faulo mani i na mieni givagivayega i na veleku ꞌana fata a na ꞌetoyavuya vanuga ꞌeba yogona ꞌwainega.”
27 ꞌAkonadi malamala ꞌailuga i ꞌaꞌava, Fokiasi Fesito i mai, Filikesa tutulina. Fai Filikesa ꞌana subia, nuanuana me Diu i na subiai, i veimea Faulo i na miamia vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye.

24:5: Fol 17:6

24:6-7: Fol 21:28-30

24:14: Fol 26:22

24:15: Ion 5:28-29

24:17: Lom 15:25-26

24:18: Fol 21:26-27

24:21: Fol 23:6

24:23: Fol 27:3