26
Faulo i veifufu Akalifa mataneye.
Fesito yana vona i ꞌaꞌava, Akalifa Faulo i voneni i vo, A tauyemu ꞌu na veifufu taunimu faifaimu.” Faulo i velamu ma nimanimana, side baniꞌodi i veifufuyedi. I vo, Kini Akalifa, a sosoana fai ꞌasiau a na vonayavuga matamuye naninidi me Diu i vevitakuga faifaidi. Yaku sosoana lamuna fai me Diu yama sauluva wata yama nuanua tulidi tulidi ꞌu ꞌaseta-ꞌatumaidi. Begaidi a veluꞌui ꞌwaimuye, ꞌu na tokemaigemu yaku vona matatabuna ꞌu na nogaidi.
Fol 22:3; Fmi 3:5-6Tutuyanina tubuaukuye me Diu matatabudi yaku sauluva i ꞌasetadi, nagami ꞌaku tuvadeye mulieta a mai Ielusalema. Yau siaikuye tomogo Diu, siwe Falisi yadi ꞌailaꞌa nageneye a miamia yama veꞌetoboda matatabuna a veveꞌililibuyedi. Nani deꞌe me Diu fuedi i ꞌasetai wata ꞌaiꞌedi nuanuadi ꞌadi fata i na veifufuyedi ꞌwaimuye. 6-7  Fol 28:20Basenadiotoga Yaubada i vonaꞌawaufaufa tubumavo ꞌwaidie ꞌana Venuaꞌivina Keliso i na vetunei, bega me Diu ꞌama wauma 12 tutuya matatabuna ma yadi subia wata ma yadi vetumagana vonaꞌawaufaufanina i lulukamaseni. Kini Akalifa, vonaꞌawaufaufanina ꞌwaineye yau wata a vetumagana begaidi me Diu i vevitaku a tovotovoi matamuye. Awale ꞌomi ꞌwaimie vitana kebu ꞌami fata ꞌwa na vetumagana Yaubada towafa i na sivetovoidiga faifaina?
Basenadi yau yaku nuanua, egavo i vetumagana Iesu tomogo Nasaledi ꞌwaineye, veviga a veleveledi. 10  Fol 8:3Side baniꞌodi a munemunegidi Ielusalema ꞌwaineye. Tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo veimea i veleku bega Iesu ꞌana todumwebika fuedi a yatoyatodi vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye, wata i nikenikedi i wafawafa yau ꞌanigoku i bikabika. 11  Fol 9:1-2Yaku veimea ꞌwainega fuedi i nikenikedi ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaidie, ꞌifwaidi a veveꞌisakololodi nuanuaku yadi vetumagana Iesu ꞌwaineye i na baileni. Wata kamoku i ogaogala a nunago ꞌaniꞌie mali ꞌawalawa ꞌwaidie veviga a veleveledi.”
Faulo yana nuavilana i veifufuyeni.
12 Wata Faulo i vonedi i vo, Fai nuanuaku Iesu ꞌana tovetumaganavo veviga a na veleveledi, begaidi tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo veimea i veleku i vetuneku a na nago Damasiko. 13 Kini Akalifa, ꞌaiata-ꞌwaneꞌwaneye ꞌa nunago ꞌifwaidi tomotoga taiadi, nika ꞌedeye mageta abamega i magesema. Magetanina bwaikaotogina, kebu baniꞌodi inala yana mageta. 14 Matatabuma ꞌa beꞌu fwayefwayeye bona a nogai Diu bonamega i vonavona ꞌwaikuye i vo, Saulo, Saulo awale vita ꞌu veleveleku a veveviga, siwe ꞌomu wata taunimu veviga ꞌu velevelemu.” 15 Yau a vo, ꞌAuvea, ꞌomu aitoi?” Yaku velutoli ꞌAuvea i tutuli i vo, Yau Iesu, kumaniku vita ꞌu veleveleku. 16 ꞌU tovoi. Yau a souyeku ꞌwaimuye bega a na venuaꞌivinemu yaku tofolova wata yaku toluꞌivona. ꞌU na nago mali tomotoga ꞌwaidie ꞌu na luꞌivona ꞌasiau a souyeku ꞌwaimuye faifaina wata bola tutuya ꞌifwaidi ꞌu na ꞌiseku faifaina. 17 A na vetunemu mali tomotoga taunidi kebu Diu ꞌwaidie, tomotoganidi wata yamu tomotoga me Diu nuanuadi i na nikemu siwe a na ꞌiꞌitaꞌitaꞌiemu. 18  Kolos 1:13; 1 Fit 2:9Tomotoganidi matadi ꞌu na tolialadi, bega dudubala ꞌwainega ꞌu na vagavaidi ꞌu na miedi mageta ꞌwaineye, wata baniꞌodi Seitani yana toketokena ꞌwainega ꞌu na vagavaidi ꞌu na miedi Yaubada ꞌwaineye. Fai i na vetumagana ꞌwaikuye, Yaubada yadi sakona i na nuatavunidi mulieta i na luku yana tomotoga basenadi i venuaꞌivinediga ꞌwaidie.”
Faulo yana folova Iesu faifaina i veifufuyeni.
19-20  Fol 9:22,28, 22:21Wata Faulo i vo, Kini Akalifa, Iesu yana vona abamega i ꞌaꞌava, kebu a da vedumweꞌaiꞌaieni a vematayakayaka a lauꞌage me Diu wata mali tomotoga taunidi kebu Diu ꞌwaidie. Nagami a nago Damasiko, mulieta Ielusalema, wata baniꞌodi a nago ꞌawalawa matatabuna ꞌwaidie Iudia nageneye. Matatabudi a vonedi yadi sakona i na bailedi, Yaubada ꞌwaineye i na nuaviladi, yadi sauluva i na veꞌatumai bega mali tomotoga i na ꞌisedi i na ꞌasetai ꞌakonadi i nuaviladi. 21  Fol 21:30-31Yaku folovanidi faifaidi me Diu i ꞌiveꞌaviniku vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye wata igodi i da luvewafaku. 22-23  Luk 24:46-47Tutuya fuedi Yaubada i ꞌiꞌitaꞌitaꞌieku i maiga ꞌasiau begaidi a tovoi a luluꞌivona ꞌomi tomotoga bwaikimi wata tomotoga-ꞌavoꞌavovo ꞌwaimie. Avaꞌai a veveifufuyediga i vesala Mosese wata Yaubada yana toluꞌivonavo yadi vona taiadi, vonanidi basenadiotoga i kilumidi bola Keliso Yaubada ꞌana Venuaꞌivina veviga bwaikina i na veluagai i na wafa mulieta kumanina nagami i na tovoi-vaitugana. Wata i kilumi Keliso faifaina i vo, ꞌAwaie yana lauꞌage baniꞌodi mageta me Diu wata mali tomotoga taunidi kebu Diu ꞌwaidie.”
24 Deꞌe baniꞌodi Faulo i veveifufuga, nika Fesito bonana bwaikinega i vo, Faulo, ꞌomu ꞌu veꞌwavaꞌwava. Yamu sikulu bwaikina nuamu i ꞌivegaugauya.” 25 Faulo yana vona i tutuli i vo, Fesito ꞌomu toveimea bwaikimu, yau kebu a da veꞌwavaꞌwavaga. Yaku vona tonovina wata nuaku kebu i da lugaugauya. 26  Ion 18:20Avaꞌai a veifufuyediga ꞌakonadi Kini Akalifa i ꞌasetadi begaidi ma yaku venuafoufaꞌala ꞌaku fata a na veveifufu ꞌwaineye. Iesu yana wafa wata yana tovi-vaitugana tomotoga fuedi i ꞌiseni wata i ꞌasetai. A nuani naninidi matatabuna ꞌakonadi i ꞌasetadi kebu nani givagivana.
27 Kini Akalifa, ꞌomu Yaubada yana toluꞌivonavo yadi vona ꞌu vetumaganedi? A ꞌasetai ꞌu vetumagana.” 28 Siwe Kini Akalifa i voneni i vo, Yamu vonanina ꞌaleꞌusana ꞌwainega igodi nuanuamu yaku nuanua ꞌu na sivilai a na vetumagana Iesu ꞌwaineye.” 29 Faulo i vo, Aigodi, yaku veifufu ꞌaleꞌusanega ꞌalo manamanawena siwe a veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye, nuanuaku ꞌomu wata ꞌifwaimi ꞌasiau yaku vona ꞌwa noganogaiga, ꞌwa na vetumagana Iesu ꞌwaineye yau baniꞌodi a vetumagana, siwe kebu i da lubwainemi tolugavia i na yogonimi yau baniꞌodi.”
30-31  Fol 25:25Faulo yana vona i ꞌaꞌava, Kini Akalifa, Fesito, Benaisa, wata ꞌifwaidi tomotoga matatabudi i tovoi i souyedi tanotanoge ꞌaiseꞌavadi i veifufu i vo, Faulo kebu i da lubwaineni i na miamia vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye ꞌalo i na wafa fai kebu tamu yana sakona.” 32 Akalifa Fesito i voneni i vo, Tomogo deꞌe ꞌaiꞌedi kebu Sisa i da ꞌinanaiga, ta da ꞌetoyavuya, siwe fai nuanuana i na nago i na vonayavuga Sisa ꞌwaineye, ꞌasaꞌaiana i na miamia vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye, mulieta i na nago Loma.”

26:4: Fol 22:3; Fmi 3:5-6

26:6-7: Fol 28:20

26:10: Fol 8:3

26:11: Fol 9:1-2

26:18: Kolos 1:13; 1 Fit 2:9

26:19-20: Fol 9:22,28, 22:21

26:21: Fol 21:30-31

26:22-23: Luk 24:46-47

26:26: Ion 18:20

26:30-31: Fol 25:25