25
Faulo nuanuana i na vonayavuga Loma yadi toveimea bwaikaotogina mataneye.
Mulieta Fesito i leꞌwa Sisalia bega ꞌawalawanina ꞌana toveimea. I miamia ꞌaiata ꞌaitonu, i ꞌaꞌava mulieta i laka Ielusalema. Me Diu ꞌadi toꞌedakumetavo wata tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo matatabudi i maia Fesito ꞌwaineye, i vevita-maimaiga Faulo faifaina. Fol 23:15Fai nuanuadi Faulo i na nikei ꞌedeye, Fesito i lukakadeni i vo, Nuanuama ꞌu da vesauluva ꞌatumaina ꞌwaimeye bega vona ꞌu da vetunei Faulo i da mieni Ielusalema.” Fesito i vo, Faulo Sisalia i miamia vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye, yau saiꞌafoga wata a na vilaku bei. Bega yami toꞌedakumetavo ꞌwa na vonedi taiadi ꞌa na nagoi Sisalia, tomogonina ꞌaiꞌedi ma yana sakona bei i na vevitai matakuye.”
Fesito i miamia Ielusalema baniꞌodi ꞌaiata 8 ꞌalo 10 mulieta i obu Sisalia. I ꞌatai, i luku ꞌeba vonayavuga nageneye i miabui i veimea Faulo i na mieni. Fol 24:5-6,13Tutuyanina Faulo i leꞌwa me Diu Ielusalemega i tovififineni nani fuedi sakoidi ꞌwaidiega i vevitai siwe kebu tamu avaꞌai i da veni bega toveimea i na veꞌawamogitana.
Weꞌe Faulo i veꞌewa i vo, Yau kebu tamu me Diu yama veꞌetoboda a da geuya, wata vanuga ꞌeba veluꞌui a da ꞌiveyokei, wata a da vesauluva sakoina Loma gabemani ꞌwaidie.” Fol 24:27Fesito nuanuana me Diu i na awaꞌaiꞌaia bega Faulo i velutolieni i vo, Nuanuamu ta na nagoi Ielusalema bei ꞌu na vonayavuga matakuye me Diu i vevitamuga faifaina?” 10 Siwe Faulo yana vona i tutuli i vo, ꞌAkonadi a tovotovoi Loma gabemani yadi toveimea bwaikaotogina Sisa yana ꞌeba vonayavuga ꞌwaineye, wata avaꞌai ꞌeba vonayavuga ta na lualeni? ꞌAkonadi ꞌu ꞌaseta-ꞌatumaia kebu tamu yaku sakona me Diu ꞌwaidie. 11 ꞌAiꞌedi veꞌetoboda bwaikidi a da geudiga i lubwaineku a da wafa, ꞌako kebu a da baila. Weꞌe ꞌaiꞌedi i vevita-maimaigiku, kebu tamu aitoi ꞌana fata i na ꞌaniveleneku me Diu ꞌwaidie. ꞌOmu kebu ꞌu na ꞌaniveleneku me Diu ꞌwaidie, nuanuaku a na nago a na vonayavuga Loma yadi toveimea bwaikaotogina Sisa mataneye.” 12 Fesito i nogai bega i veifufu yana kaniselovo taiadi, mulieta Faulo i voneni i vo, Fai nuanuamu Sisa, ꞌatumaina, Sisa ꞌwaineye ꞌu na nago.”
Fesito i veifufu Akalifa taiadi Faulo faifaina.
13 ꞌAkonadi ꞌaiata fuedi i ꞌaꞌava, Kini Akalifa ma novuna Benaisa i maia Sisalia bega i na vekaiwa Fesito ꞌwaineye i maiga faifaina. 14 Bei i miamia ꞌaiata ꞌifwaidi i ꞌaꞌava, Fesito i veifufu kininina ꞌwaineye Faulo faifaina. I vo, Sino tamu tomogo i miamia vanuga ꞌeba yogona nageneye Filikesa yana tutuye i veimea i luku. 15 Tutuyanina a nago Ielusalema me Diu yadi tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo wata ꞌifwaidi toꞌedakumeta ꞌauꞌauveadi yadi vevita tomogonina faifaina i luꞌivona ꞌwaikuye nuanuadi a na veimea i na wafa. 16 Siwe a vonedi a vo, ꞌIma me Loma kebu baniꞌodi yama sauluvaga. ꞌAiꞌedi tomogo yogoyogonina ꞌana tovevita kebu taiadi i na vonayavuga wata kebu ꞌama fata ꞌa na veimea i na wafa. I lubwaineni nagami i na vonayavuga, bega ta na ꞌasetai i veꞌewa mogitana ꞌalo i vevekali.” 17 A vonedi i na maia deꞌe bei i na vonayavuga. Tutuyanina i maia kebu a da ꞌivogavogana. A ꞌeno i ꞌatai a nago ꞌeba vonayavuga ꞌwaineye a miabui a veimea tomogonina i mieni. 18-19  Fol 23:29Yaku nuanua a vo ꞌana tovevitavo yana sakona fuedi faifaidi i na luꞌivona siwe i tovoi i vona-ꞌavoꞌavovo yadi tafalolo ꞌana veimea faifaidi wata tamu towafa ꞌana wagava Iesu faifaina. Faulo i vonaga tomogonina i yawasa-vaitugana ma yawaina. 20 Yau a venuanaluga baniꞌodi a na munega bega a na ꞌaseta-ꞌatumaia nani deꞌe faifaidi, faifainanina Faulo a velutolieni a vo, Nuanuamu ꞌu na nago Ielusalema bei ꞌu na vonayavuga i vevitamuga faifaina?” 21  Fol 25:11-12Siwe Faulo i baila nuanuana i na vonayavuga Sisa mataneye. Bega tolugaviavo a vonedi i na ꞌiꞌisaveꞌavini vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye, mulieta a na vetunei Sisa ꞌwaineye.” 22 Akalifa i vo, Yau wata nuanuaku tomogonina bonana a na nogai.” Nika Fesito i vo, ꞌAwaꞌawai bonana ꞌu na nogai.”
Faulo i tovoi Akalifa ma novuna matadie.
23  Mad 10:18I ꞌatai, Akalifa ma novuna Benaisa i lukuluku vanuga ꞌeba mia vaꞌauta ꞌwaineye matatabudi i veꞌililibuyedi fai taunina tomogo bwaikina wata ma yana ꞌaiꞌaiwabu. Toeva biola ꞌifwaidi wata ꞌifwaidi tomotoga bwaikidi ꞌatamananina ꞌana toꞌedakumetavo taiadi i luku. I luku i miabui, mulieta Fesito yana vona i vetunei Faulo i mieni. 24  Fol 22:22Fesito i velamu i veifufu i vo, Kini Akalifa wata ꞌomi matatabumi taiadi ta maia, side tomogonina me Diu matatabudi deꞌe bei wata Ielusalema ꞌwaineye faifaina i luꞌivona ꞌwaikuye. Matatabudi i vegolegole i vo, I lubwaineni wafa, kebu nuanuama taiadi ta na miamia.” 25 Siwe kebu tamu yana sakona bwaikina a da veluagai bega a na veimea i na wafa. Taunina i vonaga nuanuana i na vonayavuga Sisa mataneye, faifainanina a nuani a na vetunei i na nago ꞌwaineye. 26 Fai yana sakona kebu a da veluagai, kebu ꞌaku fata yana sakonanidi faifaidi leta a na kilumi Sisa ꞌwaineye. Begaidi Faulo a mieni, Kini Akalifa matamuye wata matatabumi matamie yana vona ta na nogai mulieta ꞌaku fata faifaina a na kiluma a na veifufu Sisa ꞌwaineye. 27 Kebu ꞌana ꞌisa ꞌatumaina ꞌwaikuye ꞌaiꞌedi tamu tomogo yogoyogonina a na vetuneimo i na nago Sisa ꞌwaineye kebu yana lamunaga.”

25:3: Fol 23:15

25:7: Fol 24:5-6,13

25:9: Fol 24:27

25:18-19: Fol 23:29

25:21: Fol 25:11-12

25:23: Mad 10:18

25:24: Fol 22:22