27
Faulo i dodoga i nunago Loma.
Faulo i miamia vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye, mulieta Fesito i veimea ꞌa na nagoi* Luke taiadi i nagoi. Loma. Loma tolugaviavo, tamu ꞌailaꞌa ꞌana wagava ꞌAilaꞌa Sisa, ꞌana toꞌedakumeta ꞌana wagava Diuliasa. Tomogonina Faulo wata ꞌifwaidi tomotoga yogoyogonidi i ꞌewadi taiadi ꞌa na nagoi Loma. Tamu waka ꞌa veluagai ꞌatamana Adalamitio ꞌwainega i mai, saiꞌafoga i na tauya i na nago ꞌatamana fuedi Eisia balabalana ꞌwaidiamo. Wakanina ꞌwaineye ꞌa dodoga wata tamu tomogo Masidonia taiadi ꞌatamana Tesalonaika ꞌwainega ꞌana wagava Alisitako.
Fol 24:23I ꞌatai ꞌa leꞌwa ꞌatamana Saidoni. Diuliasa tomogo ꞌatumaina, Faulo i tauyeni i nago enavo i na ꞌisedi wata avaꞌai nuanuana i na veleni. Wata bega ꞌa silakata, fai yagina i vevevilama begaidi Imula Saifilosi wata fwayafwaya bwaikina kamwaneamo ꞌa nago. ꞌAwalawa Silisia wata Famifilia tabwadiamo ꞌa nago ꞌa leꞌwa ꞌatamana Maila, ꞌawalawa Lisia nageneye. Bei tolugaviavo ꞌadi toꞌedakumeta tamu waka bwaikina i veluagai Alekisanidilia ꞌwainega i mai i na nago ꞌawalawa Itali bega matatabuma wakanina ꞌwaineye ꞌa dodoga ꞌa nagoi, weꞌe ꞌama ꞌailaꞌa 276.
Fai yagina i vevevilama bega kebu ꞌa da lilidega, maꞌinuama ꞌa nago mulieta ꞌa leꞌwa ꞌatamana Naidasi. Bei kaukau debanagomega i nununuga bega ꞌa laka ꞌa nago Salimoni fogeneamo, bei kaukau saiꞌafo ꞌa veluagai. Bega Imula Kiliti balabala lilivaneamo ꞌa nago bei wata yagina i vevevilama begaidi maꞌinuama ꞌa nago ꞌa leꞌwa ꞌAwauku Niwaniwalovina ꞌwaineye ꞌatamana Lasea lilivaneye.
9-10 Tutuya manamanawena ꞌakonadi i ꞌaꞌava kebu i da lubwainema ꞌa na vaganago fai ꞌakonadi toaluꞌu i leꞌwa, kaukau bwaikina ꞌana tutuya. Faifainanina Faulo waka ꞌana tofolovavo i vonedi i vo, Ekwavo, a nuani ꞌaiꞌedi ta na tauya bola vita ta na veluagai malaveseye waka wata kukua i na ꞌivesakodi, wata ꞌifwaida ta na monu.” 11-12 Faulo yana nuanuananina i veifufuyeniga tolugaviavo ꞌadi toꞌedakumeta kebu i da awaveꞌatumaieniga. ꞌEba lukunina kebu ꞌatumainaga kaukau ꞌana tutuye begaidi tomotoga fuedi nuanuadi saiꞌafo ꞌa na vaganago ꞌaiꞌedi ꞌama fata ꞌa da leꞌwa Finikisa, bei tamu ꞌawauku Imulanina Kiliti ꞌwaineye. ꞌAwaukunina ꞌatumaiotogina fai kaukau ꞌana tutuye yagina kebu ꞌana fata i na luku. Begaidi tolugaviavo ꞌadi toꞌedakumeta toniwaka wata wakanina ꞌana toꞌisaveꞌavina yadi nuanua i faliꞌatumaieni.
Kaukau wata yagina waka i beweni.
13 ꞌAwaukunina ꞌwaineye ꞌa luku bei ꞌa miamiani, nika kaukau saiꞌafo i nunuga bolimanayega, waka ꞌana tofolovavo yadi nuanuananina i veveifufuyeniga nuanuadi ꞌa na tauya ꞌa na nago Finikisa. Bega lomu i yoꞌei naya i silakai balabala lilivaneamo ꞌa nago. 14 ꞌA balabala nika tamu kaukau bwaikina i yagiobuma ꞌoyayega. Kaukaunina ꞌatagiega i nunuga, yavalata bolimana kamwadie. 15 Kaukau naya i ꞌonai, waka i yagivekenai kebu ꞌama fata debanagomega ꞌa na nago bega waka i vivieni i bewemamo. 16 I bewema ꞌa nago imula siaina ꞌana wagava Koda dibunega bei saiꞌafo i velubabalema bega waka siaina ꞌa dikwadikwaniga ꞌa tokemaigema ꞌa silakai i laka tabwaneye ꞌa sifwasefwaseni. 17 I ꞌaꞌavana waka bwaikina i fania bulavayega bega yagina kebu waka i na tufuai. Waka ꞌana tofolovavo i kololo waka i na tula faifaina ꞌawalawa Libia ꞌwaineye bega naya i siobuyeni kaukau i bewemamo ꞌa nago. 18 I ꞌatai kaukau wata yagina bwaikaotogidi waka i lusakosakoi begaidi kukua i vedodogidiga i veavuledi. 19 Wata ꞌawaꞌawaie yagina i vebwaika-ꞌafoꞌafo waka taunina ꞌana kukua wata i veavuledi. 20 ꞌAiata fuedi nagedie kaukau bwaikina i nununuga kebu ꞌama fata ꞌubwana wata inala ꞌa na ꞌisedi bega ꞌa bavu, kebu ꞌa da ꞌasetaiga avaꞌaibe ꞌa nunago. Yama nuanua matatabuna i veꞌaleꞌusa ꞌa vo, Kebu ta na veꞌatumaiga, mogitana ta na wafa.”
21  Fol 27:9-10Tutuya manamanawena kebu tamu aitoi i da ꞌani, mulieta Faulo i tovoi matameye i matawaꞌulidi i vo, ꞌWa ꞌiseni, bonaku ꞌwa taweniga. Ta da miamiaga Imula Kiliti, ꞌako kebu vita deꞌe ta da veluagai wata kukua i da ꞌenoꞌeno ꞌatumaidi.” 22 Wata Faulo i tolinuavatuvatudi i vo, Kebu ꞌwa na kolologa, waka mogitana i na tuweaweali weꞌe kebu tamu aitoi ꞌwaidega i na wafaga. 23-24  Fol 23:11Lovane yaku Yaubadanina kumanina a subisubiaiga, tamu yana anelose i souyeni ꞌwaikuye i voneku i vo, Faulo, kebu ꞌu na kolologa. Yaubada nuanuana ꞌu na vonayavuga Loma yadi toveimea bwaikaotogina mataneye wata ꞌakonadi i vesauluva-ꞌatumaiemu emwavonidi taiadi wakeye ꞌwa dodoga kebu tamu aitoi i na wafa.” 25 Ekwavo, ꞌwa na tokemaigemi. A vetumagana avaꞌai Yaubada i vonekuga, baniꞌodi i na souyeni. 26  Fol 28:1Siwe bola tamu imula ꞌwaineye ta na tula.”
Waka saiꞌafo i leꞌwa balabala lilivaneye.
27 ꞌAiata 14 nagedie kaukau bwaikina i nununuga i bewebewema Eyaga Mediteleniani ꞌwaineye. Lovananina ꞌana utukamwane waka ꞌana tofolovavo i nuani ꞌakonadi ꞌa leꞌwaleꞌwa fwayafwaya lilivaneye. 28 Awana i ꞌetowavai ꞌeba ꞌetowavayega i ꞌiseni ꞌana vemanawe 40 mita. I yoꞌei ꞌa vaganago wata i ꞌavalainani i ꞌiseni 30 mita bega i ꞌasetai ꞌakonadi ꞌavala lilivaneye. 29 Waka ꞌana tofolovavo i kololo kileuye ꞌa na tula faifaina, begaidi lomu matatabuna 4 i tawedi waka mulineye bega waka i siveꞌavini, wata i veluꞌui yadi yaubada-vekavekali ꞌwaidie ꞌatai-matayoꞌo faifaina. 30 Siwe ꞌifwaidi nuanuadi i na dega bega waka siaina i siobuyeni igodi i da obu yadi vaiseba i vo, Wata lomu ꞌifwaidi ꞌa na tawedi fogenega.” 31 Faulo yadi nuanua ꞌakonadi i ꞌasetai begaidi tolugaviavo wata ꞌadi toꞌedakumeta taiadi i vonedi i vo, ꞌAiꞌedi noꞌo tomotoganidi i na dega, ꞌomi fuemi ꞌwa na wafa.” 32 Begaidi tolugaviavo waka siaina ꞌana bulava i kinidabai i beweni.
33 Saiꞌafoga tutuya i na fuai Faulo matatabudi i lukakadedi ꞌani faifaina i vo, Wakeye ta mimai ꞌaiata 14 nagedie kebu tamu saiꞌafo ꞌwa da ꞌanitonova. 34  Fol 27:22A vonevonemi ꞌwa na ꞌani bega ꞌwa na vetoketoke. Tutuyanina ta na obuobu ꞌavale, kebu tamu avaꞌai i na ꞌetoꞌwaꞌimi, matatabumi ꞌatumaiꞌavami.” 35 Faulo yana vona i ꞌaꞌava, ꞌaniꞌani i ꞌewai, matadie i vekaiwa Yaubada ꞌwaineye i ꞌivivia i ꞌani. 36 Matatabudi Faulo i ꞌiseni nuafoudi i vatu begaidi i ꞌani. 37 ꞌAma ꞌailaꞌa matatabuma 276. 38 Matatabuma ꞌa ꞌani kamoma i aidi. ꞌAni i ꞌaꞌava, nuanuadi waka i na safaila begaidi witi basenadi i vedodogidiga matatabuna i veavuledi eyage.
Waka i tula.
39 I ꞌatai, waka ꞌana tofolovavo balabala i ꞌisanaweni siwe kebu i da ꞌisaꞌinanai. Nidula i ꞌiseni ꞌawaukuye nuanuadi bei yagina i da bewema i da lulakavema nidule ꞌaiꞌedi ꞌana fata. 40 Bega lomu ꞌadi bulava i tudabadi i bailedi eyaga nageneye i ꞌenoꞌenovi, wata wayaisi i siobuyedi weꞌe fogeneye naya i silakai bega ꞌaiꞌedi ꞌana fata kaukau waka i na beweni ꞌa na obu balebaleye. 41 Siwe waka bwaikina bega i lilide i nago tamu nidula malaveseye bei i tula wata i toke fogena i vetufadualeni nidulanina ꞌwaineye. Fai yagina bwaikaotogidi waka mulina i tugeugeuya.
42 Tolugaviavo yadi nuanua, nuanuadi tomotoganidi yogoyogonidi matatabudi i na luvewafadi bega kebu tamu aitoi i na kayo i na obu ꞌavale i na dega. 43 Siwe tolugavianidi ꞌadi toꞌedakumeta nuanuana Faulo i na ꞌitaꞌitaꞌieni begaidi i talabodebodedi wata matatabuma i vonema i vo, Egavo kayokayomi nagami ꞌwa na sou ꞌwa na kayo ꞌwa na obu balebaleye. 44  Fol 27:22-25Weꞌe ꞌifwaimi kayo bavubavumi deu ꞌwa na ꞌewadi bega ꞌwa na kayo.” Side baniꞌodi ꞌa munega bega matatabuma ꞌatumaiꞌavama.

*27:1: Luke taiadi i nagoi.

27:3: Fol 24:23

27:21: Fol 27:9-10

27:23-24: Fol 23:11

27:26: Fol 28:1

27:34: Fol 27:22

27:44: Fol 27:22-25