10
Faulo i veifufu me Kolinita ꞌwaidie ꞌana awavesako faifaina.
1 Kol 2:3Ekwavo, yau Faulo, tauniotogiku a na vonemi. Keliso yana sauluva bikana wata yana nuaobu a na saladi, ꞌwaidiega a na veluꞌaseꞌasemi. Tomotoga ꞌifwaidi i vo, Faulo taiadi ta miamiaga ꞌawana umaumana kebu i da toke i da vonavona, weꞌe tulinega kebu i da kolokolologa i toke i vonavona.” 1 Kol 4:21Siwe a nuani tutuyanina a na wai ꞌwaimie, tomotoga ꞌifwaidi taiadi ꞌwa miamianiga ꞌwaidie a na toke a na vona, tomotoganidi yadi nuanua igodina ꞌima Yaubada yana tofolovavo ꞌa da vevesauluva Yaubada ꞌana tobavu baniꞌodi. A veveluꞌui ꞌwaimie, kebu nuanuaku ꞌwa na silubuku yami sauluva sakoidi ꞌwaidiega i na nunago ꞌomi wata a na toke a na vonemi. Mogitana ꞌima tomotogaotoga fwayafwaya tabwaneye ta miamiani, siwe Yaubada faifaina ꞌa vevetalaga sakona taiadi, weꞌe yama vetalaganina kebu Yaubada ꞌana tobavu baniꞌodiga. Efe 6:13-17Kebu tomia fwayafwaya yadi kukua ꞌeba vetalaga ꞌwaidiega ꞌa da vevetalaga, weꞌe mogitana Yaubada yana ꞌeba vetalaga toketokedi ꞌwaidiega ꞌama fata Seitani yana ꞌeba veimea toketokedi ꞌwaidie ꞌa na vetoketoke. Side baniꞌodi ꞌa vevetoketoke ꞌwaineye. Yaubada yana ꞌeba vetalaganidi ꞌwaidiega fwayafwaya ꞌana nuanua tomotoga nuadi i ꞌewaꞌewadiga ꞌa sisiviladi ꞌa vetoketoke ꞌwaidie. Yaubada ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌana ꞌaseta i sibodeni nualaka tulina tulina ꞌwaidiega bega mali tomotoga kebu ꞌadi fata Yaubada i na ꞌasetai, weꞌe ꞌima naninidi i tovibodaga ꞌa tutuwealidi. Wata ꞌeba vetalaganidi ꞌwaidiega tomotoga yadi nuanua matatabuna ꞌa ꞌiꞌiveꞌavinidi ꞌa nunawedi Keliso ꞌwaineye nika yana nuanua i vevematayakeyakedi. ꞌA lulukamata ꞌomi tovetumagana ꞌwa miamiani Kolinita ꞌwaineye nagami taunimi ꞌwa na tauyemi Keliso ꞌwa na vevematayakeyakeni, mulieta ꞌaiꞌedi aitoi i na baila, bei vematavuloga ꞌa na veleni.
ꞌWa ꞌiseꞌisekumo, ꞌaiꞌedi ꞌwa da venuaꞌivineku yaku sauluva wata yaku veimea ꞌwa da ꞌasetadi. ꞌAiꞌedi aitoi i na nuani mogitana taunina Keliso yana tomotoga, ꞌatumaina, siwe i lubwaineni i na venuaꞌivina-vaitugana nika i na nuani ꞌima wata Keliso yana tomotoga, kebu ꞌaisenaga. ꞌAuvea veimea i velema bega ꞌa na kiavetoketokemi, kebu i da vo, ꞌWa na ꞌivesakodi,” weꞌe ꞌaiꞌedi ꞌwa na vo, Faulo yana vonanina ꞌana nogaya taunina i awaꞌaiꞌaia,” kebu a na bunumayaga, fai mogitana Yaubada veimeanina i veleku begaidi a awaꞌaiꞌaiku. 9-10  Gal 4:12-14Kebu nuanuaku ꞌwa na vo, Faulo yana leta ꞌwaidiega i veveꞌisakololoda,” fai ꞌifwaimi ꞌwa vonaga ꞌwa vo, Faulo yana leta vitadi wata toketokedi, weꞌe taiadi ta na miamiaga ta ꞌiseꞌiseni taunina tomogo mweana yana vona ꞌadi nogaya nani-ꞌavoꞌavovo.” 11  2 Kol 13:2,10Egavo baniꞌodi i voneyediga i lubwainedi i da ꞌasetai yama toketokena ꞌa veve leta ꞌwaidiega wata yama toketokena tutuyanina ꞌa na waiga ꞌwaimie ꞌwa na ꞌiseniga i vesala.
12 Tove ꞌifwaidi ꞌwaimie taunidi i awaꞌaiꞌaidi i vo, ꞌIma ꞌatumaima ꞌwa na veꞌililibuyema,” weꞌe ꞌima, kebu tamu saiꞌafo nuanuama ꞌa na vo, Tomotoganidi yadi sauluva wata ꞌima yama sauluva taiadi i vesala.” Tovenidi yadi nuanuayega taunidi yadi sauluva i ꞌetowavadi i vo, ꞌA veꞌatumaiga, ꞌasaꞌaiana ꞌakonadi ꞌama fata, kebu tamu aitoi yana ꞌatumaina ꞌima baniꞌodiga.” ꞌAna ꞌisa tomotoganidi kebu ma yadi ꞌasetaga. 13  Lom 12:3Weꞌe ꞌima ꞌeba veimea ꞌifwaidi Yaubada i tauyedi ꞌwaimeye beidimo ꞌa na folofolova faifaina, yama folovanidi vuagidi faifaidi ꞌama fata taunima ꞌa na awaꞌaiꞌaima. Kebu ꞌa na uviꞌagala ꞌa na damana tamu aitoi yana ꞌeba veimea ꞌwaineye bei taunima ꞌa na awaꞌaiꞌaima tomogonina yana folova vuagidi faifaidi. Weꞌe ꞌomi me Kolinita yama ꞌeba veimea nageneye ꞌwa miamia. 14 Mogitana ꞌomi yama ꞌeba veimea nageneye, begaidi tutuyanina ꞌa wai-vauvau ꞌwaimie Keliso Valana ꞌAtumaina ꞌa viweni, kebu yama ꞌeba veimea ꞌana tugusa ꞌa da uviꞌagali. 15 Yaubada yama ꞌeba veimea ꞌana tugusa i yatodi, begaidi mali tomotoga i folofolova ꞌeba veimea ꞌifwaidi ꞌwaidie, yadi folova vuagidi faifaidi kebu taunima ꞌa na awaꞌaiꞌaima. Weꞌe mogitana nuanuama yami vetumagana i na vevetoketoke bega yama folova ꞌwaimie yama ꞌeba veimeanina nageneye i na vevebwaika. 16 Yama folova i na vebwaikaga ꞌwaimie, mulieta ꞌama fata ꞌa na vaganago mali ꞌawalawa ꞌwaidie wata bei Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌa na lauꞌage. ꞌA na vaganagoga fai kebu nuanuama taunima ꞌa na awaꞌaiꞌaima tamu tomogo yana folova taunina yana ꞌeba veimea nageneye faifaina.
17 Weꞌe mogitana avaꞌai i voneyeniga Yaubada yana Buki nageneye ta na ꞌidewai i vo,
ꞌAiꞌedi aitoi i na vo, A na subia,”
I lubwaineni ꞌAuvea ꞌaisena i na subiai,
Kebu taunina i na awaꞌaiꞌaia.”
18  1 Kol 4:4-5ꞌAiꞌedi aitoi taunina i na awaꞌaiꞌaia, yana awaꞌaiꞌainina nani-ꞌavoꞌavovo, weꞌe ꞌaiꞌedi ꞌAuvea tamu aitoi i na awaꞌaiꞌaiaga ꞌana awaꞌaiꞌainina vona mogitana.

10:1: 1 Kol 2:3

10:2: 1 Kol 4:21

10:4: Efe 6:13-17

10:9-10: Gal 4:12-14

10:11: 2 Kol 13:2,10

10:13: Lom 12:3

10:18: 1 Kol 4:4-5