2
Keliso yana wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye nani bwaikaotogina.
1 Kol 1:17Ekwavo, basenadi a wai ꞌwaimie a lauꞌagega Yaubada Valana ꞌada ꞌitaꞌitaꞌi faifaina, bonaku ꞌana nogaya kebu ꞌeba nuaꞌewa wata yaku lauꞌage kebu vitadiga. Yaku vonanidi safailidiamo a nago fai yaku nuanua a ꞌidewai bega tutuyanina taiadi ta miamia kebu tamu nani faifaina a da nuanua, ꞌaiseotogina Iesu Keliso faifaina a nuanua, weꞌe mogitana yana wafa ꞌai lagalagana ꞌwaineye nani bwaikaotogina ꞌwaikuye. Tutuyanina a wai-vauvau ꞌwaimie yau kebu toketokekuga, wata ma yaku kololo a tatava. 1 Tes 1:5Yaku lauꞌage wata avaꞌai faifaina a lalauꞌagega, ꞌadi nogaya kebu ꞌeba nuaꞌewa ꞌalo kebu baniꞌodi tomia fwayafwaya yadi ꞌaseta, siwe Yaubada ꞌAnuꞌanununa yaku vonanidi i kiavetoketokedi, yami ꞌeba ꞌisa a vonavona mogitana. A lauꞌagega ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana toketokena ꞌwainega bega yami vetumagana Keliso ꞌwaineye ꞌwa veluagai, kebu tomotogaotoga yadi ꞌaseta ꞌwainega, weꞌe mogitana Yaubada yana toketokena ꞌwainega.
Yaubada yana nuanua ꞌaseꞌasetana.
ꞌWa na vo ꞌako yau kebu toꞌasetaga, siwe tovetumaganavo i kumaga ꞌwaidie ꞌeba ꞌaseta mogitana a luluꞌivona. ꞌAsetanina kebu tutuya deꞌe ꞌana tomotoga yadi ꞌaseta baniꞌodiga ꞌalo yadi toveimeavo yadi ꞌaseta baniꞌodi, toveimeanidi yadi toketokena i mweamwea saiꞌafoga i na ꞌaꞌava. Kolos 1:26ꞌEba ꞌasetanina faifaina a vonavona Yaubada yana nuanua givagivana wata ꞌaseꞌasetana. Basenadiotoga Yaubada bola kebu fwayafwaya i da ꞌidewaiga yana nuanua ꞌaseꞌasetana i ꞌidewai. Yana nuanuananina ꞌwainega i ꞌiveꞌaiꞌaiwabuda, siwe i giveni tomotoga ꞌwaidiega. Luk 23:34; Fol 13:27Tutuya deꞌe toveimeanidi ꞌwaidiega kebu tamu aitoi Yaubada yana nuanua ꞌaseꞌasetana i da ꞌasetai, i da ꞌasetaiga ꞌako kebu ꞌada Toveimea Magemagetana i da tutufwaseni ꞌai lagalagana ꞌwaineye. Ais 64:4Yaubada yana nuanua givagivana wata ꞌaseꞌasetana a luluꞌivoneyeniga, faifaina tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye i vo,
Avaꞌai Yaubada i ꞌidewadiga ꞌana tonuakalikali faifaidi, ꞌatumaiotogidi,
Kebu tamu aitoi i da ꞌisedi wata kebu tamu aitoi i da nogaidi.
Naninidi ꞌatumaiotogidi faifaidi tomotoga i nuanua-wayoga.
10 Weꞌe ꞌida yana nuanuananina ꞌwaideye i sivemageseni ꞌAnuꞌanununa ꞌwainega. I sivemageseniga fai ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina nani matatabuna ꞌwaidie i susula, siwe wata Yaubada yana nuanua givagivadi wata ꞌadi ꞌaseta vitadi ꞌwaidiamo i nago. 11 Kebu aitoi ꞌana fata tamu tomogo yana nuanua i na ꞌasetadi, tomotoganina ꞌanuꞌanununa ꞌaiseotogina ꞌana toꞌaseta. Wata baniꞌodi kebu tamu aitoi ꞌana fata Yaubada yana nuanua i na ꞌasetadi, ꞌAnuꞌanununa ꞌaiseotogina ꞌana toꞌaseta. 12  Ion 16:13Weꞌe ꞌida Yaubada ꞌAnuꞌanununa i tauyeni i ageda, kebu tamu ꞌanuꞌanunu tulina ta da ꞌewai fwayafwaya deꞌe ꞌwainega, weꞌe mogitana ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina naninidi Yaubada i ꞌanivelenediga ꞌwaideye, i sivemagesedi nika ta ꞌasetadi.
13 Yaubada yana nuanua ꞌaseꞌasetadi faifaidi ꞌa luluꞌivona, yama vonanidi kebu ꞌa da ꞌewadi tomia fwayafwaya ꞌwaidiega, weꞌe mogitana ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana awaveꞌedaꞌeda ꞌwainega, Yaubada yana nuanua tonovidi ꞌa luluꞌivoneyedi tomotoganidi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agediga ꞌwaidie. 14  1 Kol 1:18Weꞌe tomotoganidi Yaubada ꞌAnuꞌanununa kebu i da agediga, i baila kebu nuanuadi ꞌAnuꞌanununina yana ꞌanivelena i na ꞌewadi fai ꞌwaidie nani-ꞌavoꞌavovo. Kebu ꞌadi fata naninidi i na ꞌasetadi fai ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌaiseotogina ꞌana fata i na kiavemagetadi. 15 Tomotoganidi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agediga ꞌadi fata nani matatabuna i na venuaꞌivinedi, avaꞌaibe ꞌatumaina, wata avaꞌaibe sakoina. Weꞌe tomia fwayafwaya ꞌwaidiega kebu tamu ꞌana fata tovetumagananidi yadi ꞌaseta wata yadi toketokena i na nuaveluagai avaꞌaiega i mai. 16  Ais 40:13Tomia fwayafwayanidi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina kebu i da agedi i bavuga, faifaina tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye i vo,
Kebu tamu aitoi ꞌana fata tauniꞌavana ꞌAuvea yana nuanua i na ꞌasetadi,
Wata kebu ꞌana fata i na awaveꞌedeꞌedeni.”
Weꞌe ꞌida Yaubada ꞌAnuꞌanununa i agedaga, nuadeye Keliso yana nuanua i ꞌenoꞌenovi.

2:1: 1 Kol 1:17

2:4: 1 Tes 1:5

2:7: Kolos 1:26

2:8: Luk 23:34; Fol 13:27

2:9: Ais 64:4

2:12: Ion 16:13

2:14: 1 Kol 1:18

2:16: Ais 40:13