9
Yaubada nuanuana ma yada sosoana ta na ꞌanivelena-maimaiga.
1-2  2 Kol 8:1-7A ꞌasetami ma yami dumwebika nuanuami ꞌwa na ꞌanivelena-maimaiga tovetumaganavo ꞌadi ꞌaivaita faifaina, begaidi kebu i da lubwaineku faifaina a na kiluma manamanawena ꞌwaimie. A awaꞌaiꞌaimi me Masidonia ꞌwaidie a vo, Me Kolinita wata ꞌifwaidi tovetumaganavo ꞌawalawa Gulisi nageneye taiadi, malamala i ꞌaꞌavaga ꞌwaineye yadi nuanua i ꞌidewai ꞌanivelena-maimaiga faifaina.” Yami dumwebika valana me Masidonia i nogai, nika saiꞌafo matatabudi wata i dumwebika ꞌanivelena-maimaiga faifaina. Yama awaꞌaiꞌainina kebu nuanuama i na vo, I vekali,” begaidi edavo ꞌadi ꞌaitonu a vonedi i na waia bega yadi ꞌaivaita ꞌwainega yami ꞌanivelena-maimaiga ꞌwa na yato. Tutuyanina ꞌa na wai ꞌa na ꞌisemi yami ꞌaivaitanina ꞌwa ꞌidewai i ꞌenoꞌeno, basenadi a vona baniꞌodi. ꞌAiꞌedi me Masidonia ꞌifwaidi taiadi ꞌa da waiga ꞌwaimie ꞌa da ꞌiseni kebu ꞌwa da yatoga ꞌima ꞌa da bunumayaga ꞌa vetumaganemiga faifaina, weꞌe ꞌomi ꞌwa da bunumayagaotoga. Fai kebu nuanuama ta na bunumayaga begaidi a nuanina edavo a vonedi i na kumeta i na waia bega yadi ꞌaivaita ꞌwainega yami ꞌanivelena-maimaiga basenadi faifaina ꞌwa vonaꞌawaufaufa ꞌwa na ꞌidewai i na ꞌenoꞌeno. Mulieta tutuyanina ꞌa na waiga ꞌa na ꞌisenina nika ꞌa na ꞌasetai ꞌomi toꞌanivelena, weꞌe kebu nuanuaku ꞌa na wai ꞌa na lueloelomi.
Ta na yatoga bwaikina wata bwaikina ta na veluagai.
Voa 11:24ꞌAna ꞌaseta side baniꞌodi, ꞌaiꞌedi aitoi waifei siaina i na koyovi, wata ꞌaiala ꞌwaineye ꞌaniꞌani siaina i na veluagai. Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi waifei bwaikina i na koyovi, wata ꞌaiala ꞌwaineye bwaikina i na veluagai. Begaidi i lubwaineni tomotoga ꞌaitamogana ꞌaitamogana yana nuanua ꞌwaineye i tauyeniga baniꞌodi i na yato. Kebu ma yana nualolo ꞌwainega i na yato wata kebu lukakada ꞌwainega, weꞌe mogitana ma yana sosoana i na ꞌanivelena, fai egavo ma yadi sosoana i ꞌaꞌanivelena, Yaubada i nuakalikaliedi. Naninidi ꞌwaidie ꞌwa veꞌaleꞌusa, Yaubada ꞌana fata i na velevelemi nika tutuya matatabuna ꞌami fata, siwe wata ma ꞌadi ꞌimosoꞌi bega ꞌami fata ꞌwaidiega tomotoga fuedi ꞌwa na ꞌiꞌivaisedi. Same 112:9Tamu vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye toꞌanivelena faifaidi i vo,
Yana nuakalikali fuedi i luyavuyavuledi wekowekoma ꞌwaidie.
Yana sauluvanidi tonovidi ꞌadi nuanua kebu i na ꞌaꞌavaga i na ꞌeno-vagata.”
10  Ais 55:10; Ose 10:12Yaubada waifei i veleda bega ꞌada fata ta na koyova, taunina ꞌadi tokiavevuaga nika ꞌaniꞌani ta veveluagadi. Wata baniꞌodi Yaubada i na ꞌaꞌanivelena ꞌwaimie wata naninidi i na ꞌiꞌimosoꞌiedi i na nagoga yami ꞌanivelena vuagidi i na vevebwaika. 11 Yaubada i na ꞌiꞌiveꞌaiꞌaiwabumi nani matatabuna ꞌwaidiega bega tutuya matatabuna ꞌwa na ꞌaꞌanivelena nika tomotoga fuedi i na vekaiwa Yaubada ꞌwaineye yami nuakalikalinidi faifaidi. Nuakalikalinidi ꞌa na ꞌewadi ꞌwaimiega mali tomotoga ꞌa na veledi.
12 Yami ꞌanivelena-maimaiga ꞌwainega nani ꞌailuga ꞌatumaidi i sousouyedi. Tamu, Yaubada yana tomotoga avaꞌai ꞌwaidie i ꞌusaga ꞌwa ꞌiꞌivaisedi, ꞌana veluaga, tomotoga fuedi Yaubada ꞌwaineye i vevekaiwa nuakalikalinidi faifaidi. 13 Tomotoga fuedi yami ꞌanivelena-maimaiga i na ꞌiseni Yaubada i na subiai i na vo, Me Kolinita Keliso faifaina i luluꞌivona, siwe wata i vevematayakeyakeni. Yadi vematayakayakanina vuagina ta ꞌiseni i ꞌaꞌanivelena ꞌwaideye wata mali tovetumaganavo ꞌwaidie.” 14 Tomotoganidi ma yadi nuakalikali i na veveluꞌui faifaimi fai ꞌami nuakalikali bwaikaotogina Yaubada i velemiga, ꞌwaidiega ꞌwa ꞌivaisedi. 15 Weꞌe Yaubada, Natuna i ꞌaniveleneni ꞌwaideye, yana nuakalikalinina bwaikaotogina kebu ta na vona, begaidi ta na subiai.

9:1-2: 2 Kol 8:1-7

9:6: Voa 11:24

9:9: Same 112:9

9:10: Ais 55:10; Ose 10:12