7
1 Ion 3:3Ekwavo, vonaꞌawaufaufanidi ta veluagadi Yaubada ꞌwainega begaidi i lubwaineda naninidi tomogoda wata ꞌanuꞌanunuda i ꞌivesakodi ta na bailedi. Ta veꞌililibuga Yaubada ꞌwaineye begaidi ta na vewavawava yada sauluva i na veꞌatumaiotoga, kebu tamu sakona i na ꞌenoꞌeno.
Faulo yana sosoana.
Nuanuama ma yami nuakalikali taunimi ꞌwa na tauyemi ꞌwaimeye. Kebu tamu aitoi ꞌwaineye ꞌa da vesauluva sakoina, kebu tamu aitoi ꞌa da vekalieni i da sakona, kebu tamu aitoi yana kukua ꞌa da eloi vekaliega. Mogitana tomotoga ꞌifwaidi baniꞌodi i awavesakoyeku siwe kebu nuanuaku a na vevitami ꞌwa vonaga baniꞌodi. Basenadi a vonemi wata a na luvaitugani, yama nuakalikali ꞌwaimie bwaikina. ꞌAiꞌedi taiadi ta na miamia ꞌalo ta na wafa kebu tamu avaꞌai, siwe tutuya matatabuna ꞌa nuanuanimi. Ma yaku vetumagana a nuani mogitana ꞌwa na tovoi faꞌalina, ma yaku sosoana a awaꞌaiꞌaimi mali tomotoga ꞌwaidie. Fai valami ꞌana nogaya ꞌatumaina ꞌwaikuye ꞌama vita ꞌwaidie ꞌwa kiavesosoaniku, yaku sosoananina kebu ta na vona.
Tutuyanina ꞌa leꞌwa ꞌawalawa Masidonia, bei wata vita ꞌa veluagadi. Kebu tamu tutuya ꞌa da veawai vitanidi ꞌwaidiega i velubodaꞌaꞌavema. ꞌAma tovedumweꞌaiꞌai nuanuadi taiadi ꞌa na veꞌikwayekwayega weꞌe ꞌima ꞌa venuafouviga ꞌomi tovetumaganavo faifaimi i na nunago Keliso ꞌwa na baileni. 2 Kol 1:3-4Weꞌe Yaubada, taunina tonuavita nuadi ꞌadi toꞌiveꞌatumai bega i kiavesosoanema Taito ꞌwainega, tutuyanina i leꞌwa ꞌa ꞌiseni ꞌa sosoana. Kebu yana mai ꞌaisena faifaina ꞌa da sosoana, siwe wata ꞌa sosoana fai ꞌomi Taito ꞌwa kiavesosoani. I luꞌivona ꞌwaimeye ꞌwa nuakalikalieku faifaina, ma yami nuavita ꞌwa nuavilami yami sakona ꞌwaidiega, wata nuanuami ma yami dumwebika yaku nuanua ꞌwa na ꞌiꞌidewadi. Begaidi a sosoana-ꞌafoꞌafo faifaimi.
Mogitana ꞌwa nuavita letanina basenadi a kilumi ꞌwaimie faifaina, siwe kebu yaku nuanua a na sivilai a na vo, Awale baniꞌodi a kilumedi?” Nagami a nuavita letanina faifaina fai a ꞌasetai yaku vonanidi toketokedi ꞌwaidiega ꞌwa nuavita, siwe kebu bei ꞌwa da nunuavitaga, ꞌakonadi i ꞌaꞌava. Weꞌe yau, tutuya deꞌe a sosoana, siwe kebu a kiavenuavitamiga faifaina, a sosoana fai yami nuavitanina ꞌwainega ꞌwa nuavilami nika yami sauluva ꞌwa siviladi. ꞌWa nuavitaga Yaubada nuanuana ꞌami ꞌaivaita faifaina, bega vita kebu ꞌwa da veluagai yaku vonanidi a kilumidiga ꞌwaidiega. 10  Mad 27:3-5; Ibu 12:16-17ꞌWa nuavitaga nani ꞌatumaina, fai nuavitanina Yaubada nuanuana, ꞌwainega nuavilana i souyeni i na nagoga ꞌitaꞌitaꞌi ꞌwa na veluagai. Nuavilananina faifaina kebu nuanuada nuada ta na siviladi. Weꞌe tomotoganidi fwayafwaya ꞌana nuanua nuadi i ꞌewadiga, i na nuavitaga kebu i na nuaviladi i na nagoga nika i na wafaotoga. 11 Yami nuavitanina ꞌwainega, avaꞌai Yaubada i ꞌidewaiga ꞌakonadi ꞌwa ꞌiseni. ꞌWa dumwebika faifaina, nuanuami bwaikina mali tomotoga i na ꞌisemi yami sauluva ꞌakonadi i tonova. Sakonanina ꞌwaimie faifaina ꞌwa bunumayaga bwaikina, wata nuafoumi i veviga vematavuloga faifaina. Wata yami nuavitanina ꞌwainega yami nuakalikali faifaiku i souyeni, weꞌe ma yami tokemaiga tosakona tamu ꞌwaimiega vematavuloga ꞌwa veleni. Yami sauluvanidi i ve, ꞌakonadi nani matatabuna ꞌwa kiavetonovidi, kebu tamu aitoi ꞌana fata i na vevitami. 12 Letanina basenadi a kiluma i waiga, tosakona wata tomotoganina vita i veluagai tosakonanina ꞌwainega, kebu ꞌaisedi faifaidi. Siwe wata a kilumaga, yaku nuanua bwaikina nuanuaku a na ꞌivaisemi nika Yaubada mataneye ꞌwa na ꞌasetai ꞌwa nuakalikaliema. 13 Naninidi ꞌwaidiega nuama i veꞌatumai wata ꞌa sosoana.
Mogitana ꞌa sosoana yami sauluvanidi faifaidi, siwe wata ꞌa sosoana bwaikina fai Taito ꞌwa kiavesosoani yami sauluva ꞌatumaidi ꞌwaidiega. 14 Basenadi Taito ꞌwaineye a awaꞌaiꞌaimi. A awaꞌaiꞌaimiga i lubwaineni fai tutuyanina Taito i wai yami sauluva ꞌatumaidi i ꞌisedi, faifaidi i sosoana, weꞌe yau kebu a da bunumayaga a subiamiga faifaina. Yama vona matatabuna ꞌwaimie vona mogitana, wata baniꞌodi yaku subianina faifaimi ꞌana mogitana i souyeni. 15 Matatabumi ma yami kololo wata ma yami veꞌililibu Taito taiadi ꞌwa veluaga wata taunimi ꞌwa tauyemi yana nuanua ꞌwa vematayakeyakedi, begaidi tutuya deꞌe yami sauluvanidi i nuanuanidi nika yana nuakalikali faifaimi i vevebwaika. 16 Wata fai a nuani mogitana bola ꞌwa vevematayakayaka a sosoana bwaikina.

7:1: 1 Ion 3:3

7:6: 2 Kol 1:3-4

7:10: Mad 27:3-5; Ibu 12:16-17