2 KOLINITA
Faulo yana kiluma ꞌana veluga me Kolinita ꞌwaidie.
Deꞌe letanina Faulo i kiluma-vaitugana me Kolinita ꞌwaidie ꞌatamana Masidonia ꞌwainega. Kolinita tamu ꞌatamana ꞌana wagava bwaikina ꞌawalawa Akaia ꞌalo Gulisi nageneye.
Weꞌe nagami Faulo i kilumaga me Kolinita i yagaidi, mulieta tamu tutuya Taito i vetunei, i na ꞌasetadi bega i na vilai i na mai i na veifufu. Taito i vilai i mai i veifufu i vo, Me Kolinita Faulo bonana i nogai ꞌakonadi i nuaviladi, weꞌe ꞌifwaidi i baila kebu nuanuadi Faulo yana veimea.” Deꞌe letanina nageneye nani bwaikidi 4 i ꞌenoꞌenovi. Nagami, Faulo i sosoana tomotoganidi i nuaviladiga faifaidi, wata Vala ꞌAtumaina Iesu Keliso ꞌana nuanua nageneye mogitana faifaina i tolinuataꞌi. Weꞌe ꞌana vetonu i vonedi yadi ꞌanivelena-maimaiga i na yato tovetumagana i vewekowekomaga faifaidi. ꞌAna ve 4, i kiavemageta ꞌwaidie taunina mogitana tomataꞌaulele. Deꞌe letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Vona-vekaiwa me Kolinita ꞌwaidie wata Yaubada ꞌana subia. 1:1-11
Me Kolinita Faulo i kiavenuavitai weꞌe Faulo nuanuana i na veianedi. 1:12-2:13
Faulo yana folova mogitana vetoluꞌivona Yaubada yana Veakutagona ꞌIvauna faifaina. 2:14-6:10
Faulo ꞌana lautonova me Kolinita faifaidi i luꞌivoneyeni. 6:11-7:16
ꞌAnivelena-maimaiga ꞌana ꞌidewadewa taunidi yadi nuanuayega faifaina. 8:1-9:15
Faulo i veifufu yana vetomataꞌaulele me ꞌadi ꞌeba ꞌisa. 10:1-12:21
Faulo yana nuanua, yana veluꞌaseꞌase wata yana ꞌalanuai. 13:1-13
1
1 Kol 1:1Emavo, yau Faulo iada Timoti taiadi ꞌa vekaiwa ꞌwaimie. Yaubada nuanuana, bega a vetomataꞌaulele Iesu Keliso faifaina, weꞌe ꞌomi Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwa miamiani ꞌatamana Kolinita ꞌwaineye, kumanimiavo ꞌwa vetumaganaga Keliso ꞌwaineye wata Yaubada yana tomotoga matatabumi ꞌawalawa Gulisi nageneye, a kilukiluma ꞌwaimie.
1 Kol 1:3ꞌA veveluꞌui faifaimi, nuanuama Yaubada Tamada wata ꞌada Toveimea Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie wata nuanua bikana, mia ꞌatumaina taiadi i na velevelemi.
Yaubada ꞌada Toꞌaivaita.
1 Fit 1:3; Lom 15:5-6Yaubada ta na subisubiai, taunina ꞌada Toveimea Iesu Keliso yana Yaubada wata Tamana. Taunina Tamada, ꞌada Toꞌisanuakalikali, ꞌaiseotogina ꞌwainega ꞌaivaita ta veveluagadi. ꞌAda vita matatabuna ꞌwaidie i kikiavefaꞌalida wata nuada i ꞌiveagiagidi bega tovetumagana ꞌifwaidi vita tulina tulina i na veluagadiga, ꞌada fata ta na ꞌivaisedi ꞌaivaitanidi ta veluagadiga ꞌwaidiega. Vita wata veviga Keliso i veluagadi faifaida, ꞌida wata baniꞌodi vita bwaikidi ta veveluagadi faifaina. Mogitana ta veveluagadi siwe wata ꞌaivaita bwaika-falafaladi ta veveluagadi fai Keliso taiadi ta miaveꞌitubama. Fai Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌa lalauꞌage vita bwaikidi ꞌa veveluagadi, siwe kebu ꞌa da veluaga-maimaigidi, fai yama lauꞌagenidi ꞌwaidiega ꞌwa vetumagana Iesu Valana ꞌwaineye nika Yaubada i ꞌivaisemi wata i ꞌitaꞌitaꞌiemi. Fai Yaubada i ꞌiꞌivaisema vita ꞌadi tutuye, ꞌomi wata baniꞌodi ꞌaivaita ꞌwa na veluagadi nuami i na veꞌatumai. Mogitana vitanidi ꞌa veveluagadiga ꞌomi wata ꞌwa veveluagadi siwe ꞌami ꞌaivaitanidi ꞌwaidiega Yaubada i na kiavetoketokemi i na nagoga ma yami tokemaiga ꞌwa na tovotovoi faꞌalina. ꞌA nuani mogitana ꞌwa na tovotovoi faꞌalina. Avinodi ꞌada vita i vesala, siwe wata ꞌada ꞌaivaita Yaubada ꞌwainega i vesala.
Fol 19:23; 1 Kol 15:30-32Emavo, vita bwaikaotogidi ꞌa veluagadi ꞌawalawa Eisia nageneye, nuanuama ꞌwa na ꞌaseta-ꞌatumaidi. Mogitana vitanidi vitaotogidi ꞌwa da vo i da akufwasema ꞌa vo ꞌako, ꞌWainega ꞌa na wafa.” ꞌA vebaemaga ꞌwa da vo mali tomotoga i da veimea ꞌa na wafa. Siwe vitanidi i souyediga ꞌwaimeye bega kebu taunima yama toketokena ꞌa na vetumaganeni, weꞌe mogitana ma yama vetumagana taunima ꞌa tauyema Yaubada ꞌaiseotogina ꞌwaineye, ꞌa na wafaga kebu tamu avaꞌai, fai taunina towafa ꞌadi tosivetovoi. 10-11  2 Tim 4:18Vitanidi ꞌeba wafa ꞌwaidiega i ꞌitaꞌitaꞌiemaga wata ꞌawaie i na ꞌitaꞌitaꞌiema. ꞌOmi ꞌwa na ꞌiꞌivaisema yami veluꞌui ꞌwaidiega, ꞌa nuani mogitana tutuya matatabuna i na ꞌiꞌitaꞌitaꞌiema. ꞌAiꞌedi fuemi ꞌwa na veveluꞌui faifaima Yaubada yami veluꞌuinidi i na tutulidi ma yana nuakalikali, i na vesauluva ꞌatumaina ꞌwaimeye, ꞌomi wata mali tomotoga ꞌwa na ꞌiseni ꞌwa na vevekaiwa ꞌwaineye yana nuakalikalinina ꞌwaimeye faifaina.
Faulo igodi i da nago Kolinita.
12  1 Kol 1:17; 2 Kol 2:17ꞌAma fata ꞌa na awaꞌaiꞌaima fai ꞌama vebae ꞌwaineye ꞌa lutonovi yama sauluva ꞌatumaidi mali tomotoga matadie weꞌe mogitana ꞌomi me Kolinita matamie. Yaubada yana toketokena ꞌwainega yama sauluva i tonova, kebu ꞌa da luwanawana sauluva sakoidi wata ꞌatumaidi taiadi. Yama sauluvanidi kebu tomia fwayafwaya yadi nuanua baniꞌodiga, weꞌe mogitana Yaubada yana nuakalikali i veveimeyema bega yama sauluva tonovidi. 13-14  Fil 2:16Yama leta matatabuna ꞌwaimie kebu tamu vona givagivana ꞌa da kilumiga, weꞌe mogitana avaꞌai ꞌa kilumiga ꞌami fata ꞌwa na luꞌiawawadi wata ꞌwa na ꞌasetadi. Tutuya deꞌe yami ꞌaseta faifaima saiꞌafo, nuanuaku yami ꞌasetanina i na vevebwaika i na nagoga yama nuanua matatabuna ꞌwa na ꞌasetaꞌaꞌavadi, bega ꞌaiatanina ꞌada Toveimea Iesu i na vila-vaitugani ꞌami fata ꞌwa na awaꞌaiꞌaima, ꞌima ꞌa na awaꞌaiꞌaimiga baniꞌodi.
15-16 Fai a nuani mogitana nuanuami yau, bega yaku nuanua a ꞌidewai a vo, A na nunagoga ꞌawalawa Masidonia, nagami a na nago me Kolinita ꞌwaidie, mulieta yaku lauvivila i na ꞌaꞌava, a na vilaku a na mai wata a na ꞌisedi. A na miamia, mulieta yadi ꞌaivaita ꞌwainega a na tauya a na nago ꞌawalawa Iudia.” A vo, Deꞌe baniꞌodi a na nagoyediga tutuya ꞌailuga a na ꞌisedi, wata tutuya ꞌailuga i na sosoana.” 17 Fai a vo, A na nago me Kolinita ꞌwaidie,” siwe kebu a da wai, voke yami nuanua ꞌwa vo, Faulo tovekali.” Tomotoga fuedi ꞌawadi i na vo, Eꞌe, ꞌa na ꞌidewai,” siwe yadi nuanua ꞌwaidie i vo, Kebu ꞌa na ꞌidewaiga.” Weꞌe yau, kebu baniꞌodi yaku sauluvaga.
18 Avaꞌai Yaubada i na voneyeniga, mogitana i na ꞌidewai, ꞌima wata baniꞌodi kebu ꞌa da vekaliemiga. Nagami ꞌa vonemi ꞌa vo, Eꞌe, ꞌa na ꞌidewai,” siwe yama nuanua ꞌwaineye kebu ꞌa da vo, Kebu.” 19 ꞌIma kebu tovekaliga fai Iesu Keliso Yaubada Natuna, kumanina faifaina yau, Sailasa, Timoti taiadi ꞌa lauꞌage ꞌwaimie, kebu tovekaliga. Kelisonina i na vo, Eꞌe, a na ꞌidewai,” weꞌe yana nuanua kebu tulineamo i da nunago. Avaꞌai i voneyediga, matatabuna i na ꞌidewadi wata ꞌawaie i na ꞌidewadi. 20  Lom 15:18-19; Ve 3:14Yaubada yana vonaꞌawaufaufa fuedi, siwe Keliso ꞌaitamogana ꞌaitamogana i ꞌidewadi. Begaidi Yaubada ta subisubiai ta vo, Vona mogitana, Yaubada i na ꞌidewadi Keliso ꞌwainega.” 21-22  1 Ion 2:27; Efe 1:13-14; Lom 8:16-17Yaubada ꞌaiseotogina ꞌima wata ꞌomi yada miaveꞌitubama Keliso ꞌwaineye, ꞌana tokiavefaꞌala. Wata Yaubada ꞌaiseotogina i venuaꞌivineda yana nuanua ta na ꞌidewadi wata yana tugusa i yatoi ꞌwaideye bega ꞌida yana tomotoga mogitana. Tugusanina, ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i ageda, yada ꞌeba ꞌisa ꞌawaie ꞌada veuveuta ta na veluagadi ꞌwainega.
23  Lom 1:9Yaubada ꞌaku toꞌaseta a vona mogitana ꞌwaimie kebu a da vekali. Fai a nuanidi yami sauluva kebu ꞌatumaidiga, yaku lauvivila ꞌana tutuye kebu a da wai ꞌwaimie. A da waiga yami sauluva sakoidi a da ꞌisedi, faifaidi a da awavesakoyemi. 24  1 Fit 5:3ꞌAkonadi ꞌwa vetumagana Keliso ꞌwaineye ꞌwa tovotovoi faꞌalina, bega kebu nuanuama ꞌa na veimeyemi ꞌa na vo, Side naninidi ꞌwaidie ꞌwa na vetumagana.” Weꞌe mogitana ꞌima wata ꞌomi ma fueda ta folofolova yami sosoana faifaina.

1:1: 1 Kol 1:1

1:2: 1 Kol 1:3

1:3: 1 Fit 1:3; Lom 15:5-6

1:8: Fol 19:23; 1 Kol 15:30-32

1:10-11: 2 Tim 4:18

1:12: 1 Kol 1:17; 2 Kol 2:17

1:13-14: Fil 2:16

1:20: Lom 15:18-19; Ve 3:14

1:21-22: 1 Ion 2:27; Efe 1:13-14; Lom 8:16-17

1:23: Lom 1:9

1:24: 1 Fit 5:3