5
Toveꞌaiꞌaiwabu ꞌadi vona.
1 Tim 6:9-10; Mak 4:19; VeL 24:15; Mad 6:19-21Weꞌe ꞌomi ꞌwa veꞌaiꞌaiwabuga a na vonemi. I lubwainemi ꞌwa na ꞌweꞌweꞌwela wata ꞌwa na tainuꞌwanuꞌwa fai veviga bwaikina saiꞌafoga i na souyedi ꞌwaimie. Yami ꞌaiꞌaiwabu i mwadabu weꞌe ꞌami kaleko ꞌwaluꞌwalu i ꞌanidi. Yami mani wata yami kukua ꞌakonadi i sako, yadi sakonina ꞌwainega i ve ꞌomi umokaimi, kebu ꞌwaidiega ꞌwa da ꞌaꞌaivaitaga. ꞌAiꞌaiwabunidi nuami i ꞌewadiga yami ꞌeba ꞌisa, ꞌawaie vematavuloga ꞌwa na veluagai ꞌai-ꞌalaꞌalase. Vonayavuga ꞌana ꞌAiata ꞌakonadi i velilivana weꞌe ꞌomi ꞌaiꞌaiwabu ꞌwa ꞌeꞌetokwau. Yami bakula ꞌadi tofolovavo kebu ꞌwa da tututulidiga tutulanidi i toke i vonevonemi, ꞌwa noganogai ꞌalo kebu? Yami toꞌaiala yadi ꞌweꞌwela ꞌakonadi ꞌAuvea Yaubada Bwaikaotogina i noganogaidi. Yami mia fwayefwayeye ꞌasaꞌaiana nuanuami kukua bwaikaotogina, ꞌaniꞌani ꞌiwanaꞌavadi wata ꞌwa sososoanamo. Taunimi ꞌwa veveꞌanimi vonayavuga ꞌwaineye i na ꞌageyatoyemi. Tomotoganidi yadi sauluva ꞌatumaidi ꞌwa vevevita-maimaigidi toveimea matadie bega yadi veimea ꞌwaidiega ꞌwa luluvewafadi, taunidi ꞌadi ꞌaivaita faifaina kebu ꞌadi fata i na kwayegemi.
Ma yada tokemaiga Iesu ta na lulukamaseni.
Gal 6:9; Ibu 10:36-37Weꞌe ꞌomi ekwavo, i lubwainemi tutuya fuedi ꞌwa na totokemaiga i na nagoga ꞌada Toveimea Iesu i na vilai. Tobakula yadi sauluva yada ꞌeba ꞌisa. I na tokemaiga nagami i na tauvebika mulieta ꞌana tutuya mogitana ꞌwaineye i na bakula. Wata ma yadi tokemaiga i na lulukamata nagami i na kumaga mogitana mulieta i na ꞌaiala, bega yadi fwayafwaya ꞌwainega ꞌaniꞌani ꞌatumaidi i na veluagadi. 1 Tes 3:12-13; Fil 4:5ꞌOmi wata baniꞌodi ꞌwa na totokemaigemi, ꞌwa na tovotovoi faꞌalina fai ꞌada Toveimea Iesu yana vila-vaitugana saiꞌafoga.
1 Kol 4:5Kebu ma yami luvulewa emiavo ꞌwa na vebonavoluvoluyedi. ꞌAiꞌedi baniꞌodi ꞌwa na vesauluvediga Yaubada i na veimea vematavuloga ꞌwa na veluagai. Toveimeanina i leꞌwa-ꞌafoꞌafo i na lukuma. 10  Mad 5:11-12ꞌWa na nuani ꞌAuvea yana toluꞌivonavo, ꞌana wagavayega i luꞌivona, taunidi yami ꞌeba ꞌisa, yadi tokemaiga vita ꞌwaidie ꞌwa na vetutuyamedi. 11  Iob 42:10-13; 1 Fit 2:19Fai i vetoketoke vita ꞌwaidie bega ta goledi tososoana. ꞌAkonadi Iobi valana ꞌwa nogai basenadiotoga vita wata veviga ꞌwaidie i tokemaigeni, wata ꞌwa ꞌasetai avaꞌai ꞌAuvea i ꞌidewai ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye. Iobi ꞌaivaita bwaikina i veluagai fai ꞌAuvea toꞌisanuakalikali mogitana, ma yana nuakalikali i vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaideye.
12  Mad 12:36Ekwavo, wata tamu nani bwaikaotogina a na ve ꞌwaimie. ꞌAiꞌedi ꞌwa na vonaꞌawaufaufaga kebu tamu avaꞌai ꞌwa na ꞌinanai yami vonaꞌawaufaufa ꞌana kiavetoketoke faifaina. Kebu abama ꞌwa na ꞌinanai, fwayafwaya ꞌalo wata tamu nani. ꞌAiꞌedi tamu nani mogitana ꞌwa na ꞌidewaiga ꞌwa na vo, Eꞌe,” weꞌe ꞌaiꞌedi kebu, ꞌwa na vonamo ꞌwa na vo, Kebu.” Kebu yami vona i na vefuega baniꞌodi ꞌwa na vo, Tamada,” nika kebu vematavuloga ꞌwa na veluagai Yaubada ꞌwainega.
Veluꞌui faifaina.
13  Same 50:15; Kolos 3:16ꞌAiꞌedi ꞌwaimiega tamu aitoi vita i veveluagai, i lubwaineni i na veluꞌui Yaubada ꞌwaineye. ꞌAiꞌedi ꞌwaimiega tamu aitoi i sososoana, i lubwaineni i na lei-subisubia Yaubada ꞌwaineye. 14 ꞌAiꞌedi ꞌwaimiega tamu aitoi i vigaga, i lubwaineni tovetumagana ꞌadi toꞌedakumetavo i na ꞌiyoanidi, i na maia, faifaina i na veluꞌui Yaubada ꞌwaineye wata bunama i na iwagi toviganina ꞌwaineye ꞌada Toveimea Iesu ꞌana wagavayega. 15  Fol 28:8Veluꞌuinina ma yadi vetumagana i na veluꞌui toviganina i na veꞌatumai, ꞌada Toveimea i na ꞌiveꞌatumaia. Weꞌe ꞌaiꞌedi i sakonaga, nuatavuna i na veluagai. 16  1 Ion 1:9; Voa 28:13Begaidi ꞌaitamogana ꞌaitamogana yami sakona ꞌwa na luluꞌivoneyedi emiavo ꞌwaidie, wata ꞌaitamogana ꞌaitamogana emiavo faifaidi ꞌwa na veveluꞌui bega Yaubada i na ꞌiveꞌatumaimi. Tomotoga yadi sauluva tonovidi Yaubada mataneye i na veluꞌuiga, yadi veluꞌui kasikasisidi, ma ꞌadi tutula.
17  1 Kin 17:1, 18:1,42,45Ilaitia tomotoga ꞌida baniꞌodi, i toke i veluꞌui nuanuana ꞌwei i na tova Yaubada ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidie, nika mogitana malamala ꞌaitonu wata saiꞌafo nagedie ꞌwei kebu. 18 Mulieta wata i veluꞌui-vaitugana nuanuana i na ꞌwei, nika i ꞌwei bega fwayafwaya ꞌwainega mosomoso wata ꞌaniꞌani i souyedi.
19-20  Mad 18:15; Gal 6:1; 1 Fit 4:8Ekwavo, deꞌe vonanina kebu nuami i na fani. ꞌAiꞌedi aitoi ꞌwaimiega Yaubada yana Vona Tonovina ꞌwainega i na vuyo, mulieta tamu aitoi i na ꞌivaiseni bega i na nuavilai yana yogobalabala ꞌwainega, toꞌaivaitanina ꞌakonadi i ꞌitaꞌitaꞌieni wafa ꞌwainega weꞌe tosakonanina nuatavuna i na veluagai sakona fuedi faifaidi.
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi,
Yau Iemesa.

5:1: 1 Tim 6:9-10; Mak 4:19; VeL 24:15; Mad 6:19-21

5:7: Gal 6:9; Ibu 10:36-37

5:8: 1 Tes 3:12-13; Fil 4:5

5:9: 1 Kol 4:5

5:10: Mad 5:11-12

5:11: Iob 42:10-13; 1 Fit 2:19

5:12: Mad 12:36

5:13: Same 50:15; Kolos 3:16

5:15: Fol 28:8

5:16: 1 Ion 1:9; Voa 28:13

5:17: 1 Kin 17:1, 18:1,42,45

5:19-20: Mad 18:15; Gal 6:1; 1 Fit 4:8