4
Taunimi ꞌwa na tauyemi Yaubada ꞌaiseotogina ꞌwaineye.
Gal 5:17Awale ꞌifwaimi tauniꞌavami ꞌwa veveꞌikwayekwayega wata ꞌwa vevetalaga? Fai tomogomie nuanua sakoidi nuanuadi i na vetoketoke. Nani ꞌifwaidi nuanuami siwe kebu ꞌami fata ꞌwa na veluagadi, begaidi nuanuami luvewafa. Mali tomotoga yadi kukua faifaidi ꞌwa nunuagiva siwe kebu ꞌami fata ꞌwa na ꞌewadi begaidi ꞌwa veveꞌikwayekwayega wata ꞌwa vevetalaga. Nani fuedi nuanuami siwe kebu ꞌwa da veveluagadiga fai kebu faifaidi ꞌwa da veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye. Mad 6:9-13Siwe ꞌaiꞌedi ꞌwa na veluꞌui Yaubada kebu i na velemiga fai yami nuanua wata taunina yana nuanua kebu taiadi i da vesala, taunimi yami ꞌeba sosoana ꞌaisedi faifaidi ꞌwa veveluꞌui.
1 Ion 2:15ꞌOmi yami sauluva ꞌwa da vo vavine yadi lamoga i da baileni i da nago ꞌana gaviavo taiadi i da luluꞌavoꞌavovo. I lubwainemi ꞌwa da ꞌasetai, ꞌaiꞌedi taunimi ꞌwa na tauyemi fwayafwaya ꞌana nuanua sakoidi ꞌwa na veianediga, siwe ꞌasaꞌaiana ꞌwa vegavia Yaubada ꞌwaineye. ꞌAiꞌedi aitoi fwayafwaya ꞌana nani nuana i na ꞌewai, kebu ꞌana fata i na veiana Yaubada taiadi, i na vegavienimo. Mad 6:24Sauluvanina faifaina i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye i vo,
ꞌAnuꞌanunu Yaubada i veledaga nuanuana bwaikina taunida ta na tauyeda ꞌaiseotogina ꞌwaineye i na ꞌiꞌisaveꞌavinida.”
Vonanina kebu ꞌwa na vo ꞌako, Nani-ꞌavoꞌavovo.” 1 Fit 5:5; Iob 22:29Mogitana ꞌaiꞌedi taunida ta na tauyeda tamu nani ꞌwaineye, Yaubada i na veꞌunumagigi, siwe taunina toꞌanivelena bwaikina fai yana Buki ꞌwaineye i vo,
Egavo taunidi i awaꞌaiꞌaidiga Yaubada i veꞌidiꞌidiedi,
weꞌe tonuaobu, ma yana nuakalikali i ꞌiꞌivaisedi.”
1 Fit 5:8; Efe 6:11-12Fai tonuaobu i nunuakalikaliedi, taunimi ꞌwa na tauyemi yana nuanua ꞌwaidie. Seitani ꞌwa na veugeugeni nika i na dega. ꞌWa na vaganago Yaubada lilivaneye wata taunina i na mai lilivamie. ꞌOmi ꞌwa sakosakonaga i lubwainemi yami sauluva ꞌwaidiega ꞌwa na vevunavunaga. ꞌOmi ꞌwa vevenuanaluga Yaubada faifaina, ꞌwa na nuavilami ꞌaiseotogina faifaina ꞌwa na nuanua. Yami sakona faifaidi i lubwainemi ꞌwa na nunuavita, ꞌwa na ꞌweꞌweꞌwela wata ꞌwa na tatainuꞌwanuꞌwa. ꞌOmi ꞌwa sososoana-ꞌavoꞌavovoga wata ꞌwa namanamaga ꞌasaꞌaiana, ꞌwa na nunuavitamo ꞌwa na ꞌweꞌweꞌwela. 10 ꞌAuvea mataneye taunimi ꞌwa na kiaobuyemi, mulieta i na kialakaimi.
11  Lom 2:1, 14:4Ekwavo, kebu emiavo tovetumagana ꞌwa na awavesakoyedi. ꞌAiꞌedi aitoi iana i na awavesakoyeni ꞌalo i na ꞌamalakibuyeni, siwe ꞌasaꞌaiana Yaubada yana veimea nuakalikali faifaina i na awavesakoyeni i na vo, Vekali.” ꞌAiꞌedi veimeanina ꞌu na ꞌamalakibuyeniga, ꞌomu kebu tovematayakayakaga, weꞌe mogitana ꞌwa da vo ꞌomu veimeanina yana toveimea. 12 Yaubada ꞌaiseotogina veimea ꞌana toꞌanivelena, ꞌawaie ta na vonayavuga mataneye i na veimeyeda, bega taunina ꞌana fata i na ꞌitaꞌitaꞌieda ꞌalo i na veimea ta na wafaotoga. Emiavo ꞌwa ꞌamalakibuyediga, ꞌwa da nuani, ꞌomi Yaubada?
Kebu taunida ta na awaꞌaiꞌaida.
13  Luk 12:18-21ꞌOmi taunimi ꞌwa awaꞌaiꞌaimiga a na vonemi. ꞌWa vonavona ꞌwa vo, ꞌAsiau ꞌalo ꞌawaꞌawai ta na nagoi tamu ꞌatamana bwaikina ꞌwaineye yada sitoa ta na vetovoia bei malamala ꞌaitamogana ta na miamia bega mani bwaikina ta na veluagai.” 14 Siwe kebu ꞌwa da ꞌasetai avaꞌai ꞌawaꞌawai i na souyeni ꞌwaimie. Budibudi ta na ꞌiseni, kebu tutuya manamanawenaga i na ꞌawaꞌuꞌumi. ꞌOmi wata baniꞌodi, yami mia fwayefwayeye ꞌana vemanawe kebu ꞌwa da ꞌasetaiga. 15  Fol 18:21Weꞌe mogitana side baniꞌodi ꞌwa da voneyedi ꞌwa da vo, ꞌAiꞌedi ꞌAuvea i na tauyeda ma yawaida ta na miamia side naninidi wata naninidi ta na ꞌidewadi.” 16 Weꞌe ꞌomi yami nuanua tulina, ma yami nualaka ꞌwa awaꞌaiꞌaimi taunimi yami nuanua faifaidi. ꞌOmi wata tomotoga matatabudi taiadi ꞌwa awaꞌaiꞌaimiga, ꞌwa sakona. 17 ꞌAiꞌedi aitoi tamu sauluva ꞌatumaina i ꞌasetai i lubwaineni i da ꞌidewai, siwe i na bailaga, ꞌakonadi i sakona.

4:1: Gal 5:17

4:3: Mad 6:9-13

4:4: 1 Ion 2:15

4:5: Mad 6:24

4:6: 1 Fit 5:5; Iob 22:29

4:7: 1 Fit 5:8; Efe 6:11-12

4:11: Lom 2:1, 14:4

4:13: Luk 12:18-21

4:15: Fol 18:21