3
Meada nani toketokena.
Fol 20:28Ekwavo, ꞌami ꞌailaꞌa ꞌwainega kebu nuanuaku fuedi i na vetove Yaubada yana Vona faifaina. ꞌAkonadi ꞌwa ꞌasetai ꞌawaie tomotoga matatabuda ta na vonayavuga Yaubada mataneye i na veimeyeda, weꞌe ꞌima tove ꞌaiꞌedi tomotoga ꞌa na vekaliedi yama vona ꞌwaidiega Yaubada yana veimea toketokena i na yatoi ꞌwaimeye vematavuloga faifaina. Fueda tutuya fuedi ta vevekali, naninidi kebu tonovidiga ta ꞌiꞌidewadi. Siwe ꞌaiꞌedi aitoi ꞌana fata meana i na ꞌiꞌisaveꞌavini bega kebu tamu tutuya i na vekali, tomogonina ꞌatumaiꞌavana, wata yana sauluva matatabuna i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi.
Same 32:9ꞌAiꞌedi nuanuada ꞌaisaya osi ta na veimeyeni, ꞌawaneye kainumu ma bulavina ta na yatoi ꞌana ꞌeba sivetovetonova, bega ꞌana fata yada nuanua i na vematayakeyakeni. Kainumunina siaina, siwe ꞌana fata ꞌwainega ꞌaisaya bwaikaotogina ta na veimeyeni. Wata ꞌwa na nuani waka bwaikaotogina, kaukau bwaikina i ꞌonaꞌonai, siwe toniwaka wayaisi siaina ꞌwainega ꞌana fata i na liavetovetonovi bega avaꞌaibe bei nuanuana i nunagoga, ꞌwaineye i na nago. Voa 16:27; Same 73:8-9; Voa 26:20-21Meada, wata baniꞌodi. Meada nani siaidi siwe ꞌwaidiega ꞌana fata sakona bwaikidi i na souyedi.
Wata ꞌwa na nuani ꞌai-ꞌalaꞌalata, meana siaina siwe ꞌwainega ꞌana fata libi bwaikina i na ꞌalai. Mad 15:18-19Weꞌe meada ꞌai-ꞌalaꞌalata baniꞌodi. Yadi ꞌeba mia ꞌawadeye, siwe sakona bwaikaotogina i sususula tomogoda matatabuna ꞌwaidie. Meada ꞌwa da vo Seitani taunina i da luvetogali, bega meadanidi yadi ꞌai toketokena ꞌwainega yada mia matatabuna i ꞌiꞌivesakodi. ꞌAisaya matatabuna tomotoga ꞌada fata ta na ꞌivetomotomogodi, nika mogitana ꞌakonadi ꞌaisaya tulina tulina, daledaledi manuga taiadi wata igana ta ꞌivetomotomogodi. Lom 3:13Weꞌe meada, kebu tamu aitoi ꞌana fata i na ꞌivetomotomogoi, nani sakoina, kiavetonova-wayoga, ꞌwa da vo ꞌeba wafa tuva baniꞌodi nageneye i da ꞌenoꞌeno.
Meada ꞌwaidiega yada ꞌAuvea Tamada ta subisubiai, siwe wata meadanidi ꞌwaidiega tomotoga Yaubada ꞌana ꞌidewadewa taunina ꞌana ꞌisaꞌisa baniꞌodi, ta yagayagaidi. 10  Efe 4:29Subia wata manini i sousouyedi ꞌawanina ꞌaitamogana ꞌwainega. Ekwavo, deꞌe baniꞌodi kebu i da lubwaineni. 11 Kebu ꞌana fata ufa-luluvuala ꞌaitamogana ꞌwainega ufa ꞌatumaina wata golana i na sousouyedi. 12 Ekwavo, wata kebu ꞌana fata ꞌalaꞌai i na vuaga kalibo vuagina i na souyeni, ꞌalo galaia i na vuaga, ꞌalaꞌai vuagina i na souyeni, wata eyaga kebu ꞌana fata i na veufaotoga. Bega kebu i da lubwaineni subia wata manini ꞌadi ꞌawa ꞌaitamogana ꞌwainega i na sousouyedi.
ꞌAseta vevenuaꞌivinina Yaubada ꞌwainega.
13  Efe 4:1-2ꞌAiꞌedi ꞌwaimiega tamu aitoi i na vo, Yaku ꞌaseta bwaikina a vevenuaꞌivina-ꞌatumai,” i lubwaineni ma yana nuaobu yana ꞌasetanina ꞌwainega i na vevesauluva-ꞌatumai, ꞌwa na ꞌiseni nika ꞌwa na veꞌawamogitana. 14 Siwe ꞌaiꞌedi yamu nuanua ꞌwaineye veꞌunumagigi golagolana i na ꞌenoꞌenoga wata ꞌaisemu ꞌamu wagava yana vebwaika faifaina ꞌu na nuanuaga, kebu ꞌu na vekali taunimu ꞌu na awaꞌaiꞌaimu ꞌu na vo, Yau toꞌaseta.” 15 Deꞌe nuanuananidi igodi ꞌwa vo, ꞌAseta,” siwe kebu i da obuma abamega, weꞌe mogitana fwayafwaya ꞌana nuanua, wata bunu ꞌana nuagiva, sauluvanidi yaiaina yadi sauluva baniꞌodi. 16 ꞌAiꞌedi veꞌunumagigi wata veumokai ta na ꞌisedi, bei wata veꞌikwayekwayega sakona tulina tulina taiadi ta na veluagadi.
17  Iob 28:28Weꞌe ꞌaiꞌedi ꞌaseta vevenuaꞌivinina Yaubada i na veledaga, nagami yada sauluva ꞌatumaiꞌavadi, mulieta ta na vevesauluva-bikana, mali tomotoga yadi nuanua ta na veveꞌililibuyedi, ta na veveiana, ta na ꞌiꞌisanuakalikali mogitana wata ꞌasetanina vuagina ta na veꞌivaivaita, kebu ta na vaie wata kebu tamu aitoi ta na vekalieni. 18  Mad 5:9ꞌAiꞌedi sauluva bikanega ta na veveiana ꞌwa da vo tamu bila ta da bakuli, mulieta vuaga sauluva tonovina i na souyeni.

3:1: Fol 20:28

3:3: Same 32:9

3:5: Voa 16:27; Same 73:8-9; Voa 26:20-21

3:6: Mad 15:18-19

3:8: Lom 3:13

3:10: Efe 4:29

3:13: Efe 4:1-2

3:17: Iob 28:28

3:18: Mad 5:9