4
Yaubada yana nuanua ta na vematayakeyakedi.
2 Kol 5:15ꞌWa na nuani tutuyanina Keliso i vetomotogaotoga taunina i tauyeni vita i veluagadi begaidi i lubwainemi yana nuanuanina ꞌwainega taunimi ꞌwa na kiavetoketokemi. Taunimi ꞌwa na tauyemi vita ꞌwaidie, fai ꞌaiꞌedi aitoi mogitana taunina i tauyeniga Keliso ꞌwaineye bega vita i na veluagadi faifaina, kebu nuanuana i na sakosakona. 1 Ion 2:16-17Begaidi tutuya deꞌe i na nagoga wafa ꞌana ꞌetowava i lubwainemi bunu ꞌana nuanua sakoidi kebu nuami i na ꞌewadi, Yaubada yana nuanua ꞌaisena ꞌwa na vevematayakeyakedi. Efe 2:2-3; Tai 3:3Yaubada ꞌana tobavu nuanuadi sakona-vebogi ꞌomi wata basenadi baniꞌodi ꞌwa vesauluvedi, siwe ꞌakonadi ꞌwa ꞌailove ꞌasaꞌaiana ꞌami fata ꞌwa na ꞌailove-vagata. Basenadi yami nuanua matatabuna ꞌwa tauyedi sauluva ꞌeba bunumayaga wata bunu ꞌana nuanua sakoidi ꞌwaidie, ufa toketokena ꞌwa toke ꞌwa yemu nuami i lugaugaudi, ꞌwa veꞌavula-ꞌavoꞌavovo, wata ma yami subia ꞌwa ꞌoduꞌodu yaubada-vekavekali ꞌwaidie. Sauluvanidi ꞌakonadi ꞌwa bailedi bega emiavo kebu i da vetumagana Yaubada ꞌwaineye nuadi i voganidi fai kebu ꞌwa da luluveꞌauyedi sakonanidi ꞌwaidie, begaidi ma yadi nuasako i sisidibidibiemi. Tosakonanidi ꞌawaie tomotoga ma yawaidi wata wafawafadi taiadi i na vonayavuga Yaubada mataneye, bei i na veimea ꞌadi vematavuloga i na veluagai. Lom 8:10Mogitana tomotoga matatabuda ta na vonayavuga Yaubada mataneye, faifainanina basenadi Iesu Valana ꞌAtumaina i luꞌageyeni tomotoga ꞌakonadi i wafaga ꞌwaidie. Yaubada i na veimea tomotoga vematavuloga i na veluagai yadi sakona fwayefwayeye faifaidi, siwe Valanina ꞌAtumaina ꞌwainega ꞌanuꞌanunudi ꞌadi fata i na miamia Yaubada i miamiaga baniꞌodi.
Yaubada yana nuakalikali ꞌwaideye, ꞌwaidiega ta na ꞌaivaita.
Lom 12:9-13Fwayafwaya wata nani matatabudi saiꞌafoga i na ꞌaꞌava, begaidi taunimi ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinimi, kebu ꞌwa na mia-maimaiga ꞌwa na ꞌisaꞌisa bega ꞌami fata ꞌwa na veveluꞌui. Siwe tamu nani bwaikina ꞌwa na ꞌiꞌidewaiga, ma emiavo ꞌwa na vevenuakalikali mogitana bega kebu emiavo yadi sakona fuedi faifaidi ꞌwa na nuanua, ꞌwa na veveianamo. Emiavo ꞌwa na tauyedi i na luku yami vanuge mia wata ꞌeno faifaidi, kebu ma yami luvulewa ꞌwa na miaꞌubuꞌubusedi. 10  Lom 12:6-8; 1 Kol 12:4-7ꞌIda ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌakonadi Yaubada yana nuakalikali tulina tulina ꞌada veuveuta i veleda. ꞌAda veuveutanidi ta na folovedi, ꞌwaidiega edavo ta na ꞌiꞌivaisedi nika ꞌida Yaubada yana tofolova ꞌatumaida. 11 ꞌAitamogana ꞌaitamogana ꞌakonadi ma ꞌada veuveuta begaidi ꞌaiꞌedi aitoi i na lauꞌagega, i lubwaineni bonana ꞌana nogaya mogitana Yaubada yana Vona. ꞌAiꞌedi aitoi i vetofolovaga emiavo ꞌwaidie, i lubwaineni Yaubada yana toketokena ꞌwainega i na folofolova. ꞌAiꞌedi baniꞌodi ꞌwa na folovediga Iesu Keliso faifaina nani matatabudi ꞌwaidie, tomotoga i na ꞌisedi Yaubada i na subiai. Taunina ma yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi wata ma yana toketokena tutuya matatabuna ꞌwaidie, kebu i na ꞌaꞌava, i na ꞌeno-vagata. Vona mogitana, yaku nuanua ꞌasaꞌaiana baniꞌodi.
ꞌIda Keliso yana tomotoga vita ta na veluagadi faifaina.
12 Ekwavo, vita ꞌakonadi ꞌwa veveluagadiga Keliso ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidiega, faifaidi kebu nuami i na voganidi, i lubwaineni baniꞌodi ta na veveluagadi. 13 Siwe ꞌwa na sososoanamo fai basenadi Keliso vita i veluagadi faifaida, ꞌasiau ꞌomi wata baniꞌodi ꞌwa veveluagadi faifaina, bega tutuyanina yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi i na souyediga, bei ꞌwa na sosoana mogitana. 14  Mad 5:11; 1 Fit 2:19-20ꞌAiꞌedi tomotoga i na yagayagaimiga fai ꞌomi Keliso yana tomotoga, ꞌwa na sososoanamo, yami ꞌeba ꞌisa ꞌAnuꞌanunu Magemagetana, taunina Yaubada ꞌAnuꞌanununa, ꞌakonadi i agemi. 15 ꞌAiꞌedi ꞌomi ꞌwa na vavainago, ꞌwa na luluvewafaga, ꞌwa na totoliveꞌedaga, ꞌalo tamu sauluva sakoina ꞌwa na ꞌiꞌidewaiga, faifaidi vematavuloga ꞌwa na veveluagadi, ꞌana nogaya ꞌwaikuye kebu ꞌatumaina. 16  Fol 5:41Weꞌe ꞌaiꞌedi vita ꞌwa na veluagadiga fai ꞌomi Keliso yana tomotoga, kebu faifaidi ꞌwa na bunumayaga, siwe ꞌwa na vekaiwamo Yaubada ꞌwaineye fai ꞌami ꞌeba ꞌainana i na vo, Keliso yana tomotoga.”
17 Yaubada yana tutuya ꞌakonadi i velilivana, tomotoga matatabuda ta na vonayavuga mataneye i na veimeyeda vematavuloga faifaina. ꞌIda Yaubada yana tomotoga, siwe ta na kumeta ta na vonayavuga mataneye, weꞌe tutuyanina tomotoganidi Yaubada yana Vona i vedumweꞌaiꞌaiediga i na vonayavuga, mogitana vematavuloga bwaikina i na veluagai. 18  Voa 11:31Toꞌatumaina yadi luku abame kebu safailinaga, weꞌe tosakona wata Yaubada ꞌana tovedumweꞌaiꞌai avaꞌai i na souyeni ꞌwaidie? 19 Mogitana toꞌatumaina yada luku abame kebu safailinaga begaidi egavo Yaubada i tauyedi bega vita i veveluagadi, i lubwainedi vitanidi ꞌwaidie i na tokemaiga, i na vevesauluva ꞌatumaina wata taunidi i na tauyedi mogitana ꞌadi Toꞌidewadewa ꞌwaineye, kebu tamu saiꞌafo i na bailedi i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi.

4:1: 2 Kol 5:15

4:2: 1 Ion 2:16-17

4:3: Efe 2:2-3; Tai 3:3

4:6: Lom 8:10

4:7: Lom 12:9-13

4:10: Lom 12:6-8; 1 Kol 12:4-7

4:14: Mad 5:11; 1 Fit 2:19-20

4:16: Fol 5:41

4:18: Voa 11:31