3
Naginagidi ꞌadi veimea.
1-2  Efe 5:22-24; 1 Kol 7:12-16; Tai 2:4-5Iesu taunina i tauyeni Tamana yana nuanua ꞌwaineye, ꞌomi vevine wata baniꞌodi taunimi ꞌwa na tauyemi yami lalamogavo ꞌwaidie ꞌwa na vevematayakeyakedi. ꞌAiꞌedi yami lalamogavo ꞌifwaidi kebu i da vetumaganaga Yaubada yana Vona ꞌwaineye, yami vematayakayaka i na ꞌisedi, yadi ꞌeba ꞌisa bega i na nuaviladi Yaubada ꞌwaineye. Kebu yami vona ꞌwaidiega i na nuaviladiga, yami veꞌililibu wata yami sauluva tonovidi i na ꞌisedi bega i na vetumagana. 1 Tim 2:9-10Kebu vaigavu nuami i na ꞌewadi ꞌami ꞌisa ꞌatumaidi faifaidi baniꞌodi navaꞌau-ꞌamola, bida ꞌaninamanamalidi, ꞌalo kaleko ꞌatumaidi ꞌadi tutula bwaikidi. Weꞌe mogitana yami nuanua ꞌwa na ꞌivivigavudi nuanua bikana wata nuaobu ꞌwaidiega, naninidi kebu i na ꞌwatu, ꞌadi ꞌisa ꞌatumaidi Yaubada mataneye. 5-6 Basenadi vevine totafalolo, kumanidiavo yadi vetumagana i yato-vagasedi Yaubada ꞌwaineye, deꞌe baniꞌodi i vigavuyedi. Yadi lalamogavo i vematayakeyakedi baniꞌodi Sela, Ebelamo i vematayakeyakeni wata i veꞌililibuyeni baniꞌodi ꞌadi toveimea. ꞌAiꞌedi yadi sauluvanina ꞌwa na vetutuyameniga bega ꞌwa na vevesauluva ꞌatumaina wata kebu tamu nani faifaina ꞌwa na kolologa, ꞌomi Sela natudiavo mogitana.
Efe 5:25-30; Kolos 3:19ꞌOmi iavetami yami vevinevo taiadi ꞌwa miamianiga ꞌwa na nuani taunidi kebu toketokediga bega ma yami veꞌililibu ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinidi fai taunidi ma fuemie ꞌami nuakalikali mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina ꞌwa na veluagai Tamami Yaubada ꞌwainega. Vona mogitana ma yami veꞌililibu ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavinidi bega kebu tamu nani yami veluꞌui i na veveꞌetobodedi.
Matatabuda Tamada ꞌaitamogana, begaidi ma edavo ta na vevenuakalikali.
Lom 12:16-18; Mad 5:44; 1 Tes 5:15; Efe 4:32Saiꞌafoga a na ꞌailove bega deꞌe tamu nani faifaina a na veifufu fuemi ꞌwaimie. Matatabumi Tamami ꞌaitamogana Yaubada, bega i lubwainemi ma emiavo ꞌwa na vevenuakalikali, yami nuanua ꞌaitamogana, ꞌami vebae ꞌaitamogana ꞌaiꞌedi sosoana ꞌalo nuavita ꞌwaidie, wata ma yami nuaobu ma emiavo ꞌwa na vevesauluva ꞌatumaina. ꞌAiꞌedi tamu aitoi i na vesauluva sakoina ꞌwaimie, kebu sauluva sakoinega ꞌwa na tutuli, wata i na yagaimiga kebu maniniega ꞌwa na tutuli. Kebu baniꞌodi ꞌwa na vesauluvedi weꞌe mogitana ꞌwa na veluꞌui Yaubada ꞌwaineye i na vesauluva ꞌatumaina ꞌwaidie. Yaubada nuanuana baniꞌodi ꞌwa na vevesauluvedi bega yana nuakalikali i vonaꞌawaufaufa ꞌawaie i na velemiga ꞌwa na veluagai. 10  Same 34:12-16Deꞌe vonanina nagami i voneyeni Yaubada yana Buki ꞌwaineye i vo,
ꞌAiꞌedi aitoi nuanuana tutuya fuedi ma yana sosoana i na miamia,
Vona sakoidi wata vekali kebu i na sousouyedi ꞌawanega.
11 Sauluva sakoidi ꞌwaidiega i na vedumweꞌubuꞌubuta i na vevesauluva ꞌatumaina.
Ma yana tokemaiga i na vetafewa nuanua bikana wata veiana faifaidi.
12 I lubwaineni baniꞌodi i na vesauluvedi fai egavo yadi sauluva tonovidi, Yaubada i ꞌiseꞌisedi wata i nuanuanidi,
Wata yadi veluꞌui ꞌwaidie bonadi i noganogaidi.
Weꞌe tosakona i awamataꞌisedi ma yana nuasako.”
Tutuya ꞌifwaidi vita i na souyedi sauluva ꞌatumaina ꞌwainega.
13  Mad 10:28; Voa 16:7; Lom 13:3ꞌAiꞌedi tutuya fuedi nuanuami sauluva ꞌatumaidi ꞌwa na ꞌiꞌidewadi, kebu tamu aitoi vita i na velemi. 14  Ibu 10:5-6Weꞌe ꞌaiꞌedi vita ꞌwa na veluagadiga yami sauluva ꞌatumaidi faifaidi, ꞌasaꞌaiana ꞌwa na sosoanamo fai bola Yaubada ꞌami tutula i na velemi. Kebu vita faifaidi ꞌwa na venuafouviga ꞌalo tomotoga ꞌwa na kololoyedi. 15-16  Kolos 4:6; 1 Fit 2:15Mogitana kebu ꞌwa na kololo, siwe Keliso ꞌwa na nuanuani bega ꞌwa na veꞌililibuyeni, taunina ꞌami Toveimea. ꞌWa na venuaꞌivina-ꞌatumai bega ꞌaiꞌedi tamu aitoi i na velutoliemiga i na vo, Awale ꞌwa vetumagana Iesu ꞌwaineye,” ꞌami fata ma yami ꞌaseta ꞌwa na veifufu ꞌwaidie, siwe ma yami veꞌililibu bonami bikadiega ꞌwa na vonedi. ꞌOmi Keliso yana tomotoga i lubwainemi ꞌwa na vevesauluva ꞌatumaina bega ꞌami vebae ꞌwaidie ꞌwa na lulutonovi kebu ꞌwa da sakosakona. Egavo i yagayagaimi wata yami sauluvanidi i awavesakoyediga, i na ꞌisemi kebu tamu yami sakonaga nika i na bunumayaga. 17  1 Fit 2:20ꞌAiꞌedi vita ꞌwa na veluagaiga sauluva sakoina ꞌwainega, ꞌomi taunimi, weꞌe ꞌaiꞌedi Yaubada yana nuanua ꞌwainega vita ꞌwa na veluagaiga yami sauluva ꞌatumaidi faifaidi, i lubwaineni, nani ꞌatumaina.
18-19  Efe 4:9-10; Fil 2:9-10Keliso wata vita i veluagadi sauluva ꞌatumaina faifaina, i wafa faifaida. Tutuya matatabuna faifaina, i wafa-vetamogai, yada sakona faifaidi. Taunina toꞌatumaina yana sauluva magemagetadi siwe i wafa ꞌida tosakona faifaida bega i na vagavaida i na naweda Yaubada ꞌwaineye. Tomogoꞌavana i luvewafai weꞌe ꞌAnuꞌanununa i vetoketoke bega i nago i luꞌivona towafa yaluadi ꞌwaidie, kumanidiavo yogoyogonidi Vatuꞌai Manamanawena ꞌwaineye. 20  Nag 7:7Towafanidi basenadiotoga Noa yana tutuye kebu nuanuadi Yaubada ꞌwaineye i na vematayakayaka. Tutuya manamanawena Yaubada i tokemaiga nuanuana i na nuaviladi siwe tutuyanina Noa yana waka i yogonaꞌaꞌavai i veimea ꞌwei bwaikina i obu. Tomotoga kebu fuediga i veꞌatumai wakeye, matatabudi 8, ufa i ulalakasedi bega ꞌwainega i veꞌatumai. 21-22  Lom 6:4; Tai 3:4-5; Ion 3:5; Efe 1:20-21Ufanina yada ꞌeba ꞌisa bafitaiso faifaina, ꞌwainega ꞌasiau ꞌitaꞌitaꞌi ta veveluagai. ꞌItaꞌitaꞌinina bafitaiso ꞌwainega kebu yokeotoga ꞌana ꞌilekoa faifaina, weꞌe mogitana ta bafitaiso ta vonaꞌawaufaufa Yaubada ꞌwaineye ta nuavilada sakona ꞌwaidiega. ꞌItaꞌitaꞌi ta veluagai bafitaiso ꞌwainega fai Iesu Keliso i tovoi wafayega, weꞌe ꞌasiau i miamia abame, Yaubada veimea i veleni bega i miabui ꞌana ꞌatagiega, anelose, toveimea, wata nani toketokedi matatabudi abame i veveimeyedi.

3:1-2: Efe 5:22-24; 1 Kol 7:12-16; Tai 2:4-5

3:3: 1 Tim 2:9-10

3:7: Efe 5:25-30; Kolos 3:19

3:8: Lom 12:16-18; Mad 5:44; 1 Tes 5:15; Efe 4:32

3:10: Same 34:12-16

3:13: Mad 10:28; Voa 16:7; Lom 13:3

3:14: Ibu 10:5-6

3:15-16: Kolos 4:6; 1 Fit 2:15

3:17: 1 Fit 2:20

3:18-19: Efe 4:9-10; Fil 2:9-10

3:20: Nag 7:7

3:21-22: Lom 6:4; Tai 3:4-5; Ion 3:5; Efe 1:20-21