13
ꞌWa na nuavilami ꞌalo ꞌwa na wafa.
Tutuyanina ꞌwaineye tomotoga ꞌifwaidi i maia Iesu ꞌwaineye i vo, Me Galili ꞌifwaidi i luku vanuga ꞌeba veluꞌui i vevelomu Yaubada ꞌwaineye nika Failato yana tolugaviavo i maia i luvewafadi.” Iesu i vonedi i vo, Fai baniꞌodi i wafayediga ꞌwa da nuaniga tomotoganidi i wafaga yadi sakona bwaikaotogina weꞌe me Galili ꞌifwaidi saiꞌafo? Siwe kebu. A na vonemi, ꞌaiꞌedi yami sakona kebu ꞌwa na vedumweꞌubuꞌubusediga, ꞌomi wata matatabumi ꞌwa na wafa. Basenadi ꞌwa ꞌasetai tomotoga 18 i miamia Ufa Sailoama lilivaneye nika vanuga manamanawena i ꞌanifoia i luvewafadi. Fai baniꞌodi i wafayediga ꞌwa da nuaniga tomotoganidi i wafaga yadi sakona bwaikaotogina weꞌe me Ielusalema ꞌifwaidi saiꞌafo? Ion 8:24Siwe kebu. A na vonemi, ꞌaiꞌedi yami sakona kebu ꞌwa na vedumweꞌubuꞌubusediga, ꞌomi wata matatabumi ꞌwa na wafa.”
Iesu i ve, Yaubada kebu nuanuana me Diu i na vematavuloga-matayoꞌodi.
Wata Iesu vona-awatabaiega tomotoga i vonedi i vo, Tamu tomogo yana bakule ꞌalaꞌai i tovotovoi. Tutuya fuedi i nunago vuagina faifaina i ꞌiꞌisaꞌava. Begaidi yana bakula ꞌana toꞌisaveꞌavina i voneni i vo, Malamala ꞌaitonu a mimai nuanuaku vuaga a na ꞌewadi siwe kebu tamu a da veveluagai. ꞌU na talagi, kebu i da lubwaineni fwayafwaya i veveꞌamubwadodoyeni.” Siwe bakula ꞌana toꞌisaveꞌavina yana vona i tutuli i vo, ꞌAuvea ꞌu baileni nagami lamuna a na ꞌoia wata ꞌaufafa a na talagi a na veivuya ta na ꞌiseni malamala ꞌaitamogana nageneye. ꞌAiꞌedi i na vuaga ꞌatumaina i na tovotovoi, ꞌaiꞌedi kebu, ꞌu na talagi.”
Iesu vavine dumwena ꞌobwana i ꞌiveꞌatumaia.
10  Luk 6:1-6, 14:1-6Tamu ꞌAiata Veawai Iesu i veve tamu me Diu yadi ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaineye. 11 Vanuganina ꞌwaineye tamu vavine basenadi yaiaina i agei begaidi dumwena i ꞌobwa i miamia malamala 18 kebu ꞌana fata i na tonova. 12 Tutuyanina Iesu i ꞌiseni i goleni i nago ꞌwaineye i voneni i vo, Novuku, ꞌomu ꞌakonadi yavuyavumu ꞌamu viga ꞌwainega.” 13 Iesu vavine i ꞌabitonovi nika dumwena i tonova ma yana sosoana Yaubada i subiai.
14 ꞌEba miavaꞌautanina ꞌana toꞌedakumeta i ꞌiseni i nuasako fai Iesu i kiaveꞌatumai yadi ꞌAiata Veawai ꞌwaineye. Faifainanina toꞌedakumetanina tomotoga ꞌwaidie i vo, ꞌAiata 6 nagedie ta na folofolova, ꞌaiꞌedi nuanuami veꞌatumai ꞌami viga ꞌwaidiega ꞌaiatanidi ꞌwaidie ꞌwa na maia, weꞌe ꞌAiata Veawai ꞌwaineye kebu.” 15 Iesu yana vona i tutuli i vo, ꞌOmi tovekali. ꞌAwami i tatalaboda nani fuedi faifaidi siwe wata ꞌwa ꞌiꞌidewai. ꞌOmi yami sauluva ꞌaiata fuedi wata ꞌAiata Veawai ꞌwaidie yami ꞌaisaya ꞌwa yavuyavudi ꞌadi vanugayega ꞌwa nunawedi ꞌwa veveyemudi, siwe ꞌasaꞌaiana folova. 16 Weꞌe deꞌe vavine i veꞌatumai tamu Ebelamo tubuna siwe Seitani i yogoni i miamia malamala 18, i veꞌatumaiga ꞌAiata Veawai ꞌwaineye i lubwaineni.” 17 Fai baniꞌodi Iesu i voneyediga ꞌana tovedumweꞌaiꞌai bunudi i veꞌalamayamayaga, weꞌe tomotoga fuedi i sosoana ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa Iesu i ꞌidewadewadi faifaidi.
Iesu i awatalatutula ꞌayawana bilana ꞌwainega.
18 Wata Iesu tomotoga i vonedi i vo, Baniꞌodi ta na voneyedi Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie yana vebwaika faifaina ꞌalo avaꞌai ꞌwainega ta na awatalatutula? 19 Yana vebwaika baniꞌodi ꞌayawana bilana siaina tamu tomogo i ꞌewai i bakuli. I tabo i vebwaika nika welavi bwaikaotogina bega manuga i mimaia didineye i vevegiuva.”
Vona-awatabai isita faifaina naninina beledi i ꞌivebwaiki.
20 Wata Iesu i velutoliedi i vo, Baniꞌodi ta na voneyedi Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie yana susula faifaina? 21 Yana susula baniꞌodi tamu vavine falawa bwaikina i vilai mulieta isita i yatoi, i susula falawa matatabuna ꞌwaineye nika i vebwaika.”
ꞌAwa welilina.
22 Iesu i nunago Ielusalema bega ꞌatamana bwaikidi wata siaidi ꞌwaidiamo i ve i nago. 23 Tamu tomogo Iesu i velutolieni i vo, ꞌAuvea, Yaubada tomotoga fuedi i na ꞌitaꞌitaꞌiedi ꞌalo kebu?” 24 Iesu yana velutoli i tutuli i vo, ꞌWa na vewavawava bega ꞌawa welilineamo ꞌwa na luku abame. A na vonemi, ꞌawaie fuedi nuanuadi beidimo i na nagoi siwe kebu ꞌadi fata.
25  Luk 6:46Tutuyanina ꞌwaineye tonivanuga i na tovoi saiboda i na sibodai bega tanotanoge ꞌwa na tovoi ꞌwa na vevelutoli ꞌwa na vo, ꞌAuvea, nuanuama saiboda ꞌu na sibaleni.” Siwe wata yami vona i na tutuli i na vo, Kebu a da ꞌasetamiga wata kebu a da ꞌasetai avaꞌaiega ꞌwa maia.” 26 Bega ꞌwa na vo, ꞌU ve yama ꞌatamane wata taiadi ta ꞌani.” 27 Siwe wata i na vo, ꞌWa nagoi, ꞌomi tosakona. Kebu a da ꞌasetamiga wata kebu a da ꞌasetai avaꞌaiega ꞌwa maia.” 28  Mad 8:11-12Ma yami nuavita bwaikina ꞌwa na ꞌweꞌwela tutuyanina ꞌwa na ꞌiseni Ebelamo, Aisake, Iakobo, wata toluꞌivona ꞌifwaidi Yaubada yana ꞌEba Veimea nageneye i na miamiani weꞌe ꞌomi i na tawemi ꞌwa na obu kalimulie. 29 Tomotoga fuedi i na maia inala yana ꞌeba lakayega wata yana ꞌeba inivayega, bolimanayega wata yavalatayega, i na luku Yaubada yana ꞌEba Veimea nageneye yana sakali bwaikina ꞌwaineye. 30 Tomotoga fuedi ꞌasiau i vemuliga ꞌawaie Yaubada ꞌwaineye i na kumeta, weꞌe tomotoga fuedi ꞌasiau i kumeta, maꞌitufa ꞌawaie i na vemuli.”
Iesu i nuavita me Ielusalema faifaidi.
31 Wata tutuyanina ꞌwaineye ꞌifwaidi totafalolo Falisi i maia Iesu i voneni i vo, Kini Elodi nuanuana i na luvewafamu begaidi ꞌu na dega ꞌu na nago tulineye.” 32 Iesu yadi vona i tutuli i vo, Elodinina ma yana ꞌaseta givagivayega sauluva sakoidi i ꞌiꞌidewadi baniꞌodi ꞌouꞌou walawalaꞌai. ꞌWa na nagoi ꞌwa na voneni ꞌwa na vo, ꞌAsiau wata ꞌawaꞌawai Iesu toviga i na ꞌiꞌiveꞌatumaidi wata tomotoga yaiaina i agediga i na vonavona i na ꞌaꞌawaꞌaꞌidi weꞌe ꞌaiata ꞌana vetonu ꞌwaineye yana folovanidi i na veꞌaꞌavadi.” 33 Siwe a na vonemi, ꞌasiau a nunago, ꞌawaꞌawai i na ꞌataidiga a na leꞌwa Ielusalema. Yaubada yana toluꞌivonavo matatabudi bei i wafaga, i lubwaineku yau wata bei a na wafa.
34  2 Ifu 25:18-19Iesu i taivonavona i vo, Ieu, me Ielusalema, me Ielusalema, Yaubada yana toluꞌivonavo ꞌwa luluvewafadi wata yana tomataꞌaulelevo i vetunediga ꞌwaimie, ꞌwa tutuvewafadi kileuyega. Kamukamu natudiavo fafedie i vevedodogidi, wata baniꞌodi yau, tutuya fuedi igodi a da ꞌavalamaigimi siwe ꞌwa baibaileku. 35 Tutuya deꞌe i na nagoga yami ꞌatamana i na velovi, weꞌe yau kebu wata ꞌwa na ꞌiseꞌisekuga i na nagoga mulieta ꞌwa na vo, Taunina i mai ꞌAuvea ꞌana wagavayega ta na subiai,” nika bei wata ꞌwa na ꞌiseku.”

13:5: Ion 8:24

13:10: Luk 6:1-6, 14:1-6

13:25: Luk 6:46

13:28: Mad 8:11-12

13:34: 2 Ifu 25:18-19