23
Iesu i matakia veꞌetoboda ꞌadi tove wata Falisi faifaidi.
Mulieta Iesu i veifufu ꞌailaꞌa wata yana tovetutuyamavo ꞌwaidie. 2-3 I vo, Veꞌetoboda ꞌadi tovevo wata totafalolo Falisi veimeanidi i maiaga Mosese ꞌwainega ꞌadi tokiavemageta. Fai taunidi Mosese tutulina bonadi matatabuna ꞌwa na nogaidi wata ꞌwa na vevematayakayaka, siwe yadi sauluva kebu ꞌwa na vetutuyamediga fai nani fuedi i tatalabodedi siwe wata i ꞌiꞌidewadi. Yadi ve wata veꞌetoboda vitadi, ꞌwa da vo venuana vitadi i da veveꞌewami, siwe kebu tamu saiꞌafo i da ꞌivaisemi bega veimeanidi ꞌwa na ꞌidewadi.
Mad 6:1; Sou 13:9Nani fuedi i ꞌiꞌidewadi tomotoga matadie, nuanuadi i na ꞌiseꞌisedi ꞌadi subia faifaina. Tamu veimea i veꞌililibuyeniga side. Yaubada yana Vona ꞌifwaidi i kilukilumidi i dodogidi didiwaka ꞌwaidie, debadie wata nimadie i yogoyogonedi i yabeyabedi. Nuanuadi didiwaka bwaikidi bega fuedi i na ꞌiseꞌisedi. Wata ꞌadi kaleko i lulumanamanawedi veluꞌui faifaina nuanuadi tomotoga i na subisubiadi. Sakali ꞌwaidie nuanuadi i na mimiabui ma ꞌadi wagava taiadi, wata me Diu yada ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaidie i mimiabui toꞌedakumetavo taiadi. Yadi nuanua bwaikina tomotoga ma yadi veꞌililibu i na vevekaiwa ꞌwaidie ꞌatamanafouye, wata i na veꞌawa-tove ꞌwaidie.
Kebu i da lubwainemi tomotoga i na veꞌawa-tove ꞌwaimie fai ma fuemie Yaubada natunavo wata yami ꞌAuvea ꞌaitamogana. Tamami ꞌaiseotogina abame i miamia, begaidi kebu tamu aitoi ꞌana wagava ꞌwa na silakai ꞌwaineye ꞌwa na vonavona ꞌwa na vo, Tamada.” 10 Wata kebu i da lubwainemi tamu aitoi ma yana subia i na golegolemi i na vo, Tove,” fai yami Tove ꞌaitamogana Keliso, kumaniku Yaubada ꞌana Venuaꞌivina. 11  Mak 9:35; Luk 22:26Aitoi ꞌana wagava bwaikina ꞌwaimiega, i lubwaineni ma yana nuaobu i na vetofolova ꞌwaimie. 12  Voa 29:23; Luk 18:14Aitoi taunina i na awaꞌaiꞌaiaga, ꞌawaie Yaubada i na kiaobuyeni, weꞌe aitoi taunina tonuaobu ꞌawaie Yaubada i na kialakai.
Me Diu toꞌedakumetavo Iesu i awavesakoyedi.
13 ꞌOmi veꞌetoboda ꞌadi tovevo wata totafalolo Falisi, nuakalikalimi. ꞌOmi tovekali. Egavo nuanuadi i na luku Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye bega i na veveimeyedi, siwe ꞌomi yadi ꞌeda ꞌwa veꞌetobodai. ꞌOmi kebu nuanuami ꞌwa na lukuga ꞌwa baila, weꞌe egavo nuanuadi i na luku siwe ꞌwa tovibodedi. [ 14 ꞌOmi veꞌetoboda ꞌadi tovevo wata totafalolo Falisi, nuakalikalimi. ꞌOmi tovekali. Vekaliega ꞌwabuꞌwabulavo yadi vanuga ꞌwa eloelodi wata ꞌwa veveluꞌui manamanawedi ꞌami subia faifaina. Yami sauluvanidi sakoidi faifaidi vematavuloga bwaikaotogina ꞌwa na veluagai.]
15 ꞌOmi veꞌetoboda ꞌadi tovevo wata totafalolo Falisi, nuakalikalimi. ꞌOmi tovekali. Fwayefwayeamo wata eyageamo ꞌwa nunagoi ꞌaniꞌie bega ꞌaiꞌedi tamu tomotoga ꞌwa na veluagai ꞌwa ꞌewaꞌewai i na vetovetutuyama ꞌwaimie wata yami sauluva i na vetutuyamedi. ꞌWa veve ꞌwaineye mulieta yana sakona ꞌomi yami sakona i na vebwaika-ꞌiawedi. Ma fuemie vita ꞌwa na veluagai ꞌai-ꞌalaꞌalase, siwe yami tovetutuyamavo ꞌadi vita ꞌwa da vo i da luvelugai.”
16 Wata Iesu toꞌedakumetanidi i awavesakoyedi fai nani ꞌatumaidi wata bwaikidi i baila, nuanuadi nani-ꞌavoꞌavovo bega i vonedi i vo, ꞌOmi toꞌedakumetanimi matami ꞌuludi, nuakalikalimi. Fai ꞌwa veve ꞌwa vo, ꞌAiꞌedi aitoi nuanuana yana vonaꞌawaufaufa i na kiavetoketokei bega i na vo, A vonaꞌawaufaufa Yaubada yana vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwainega,” ꞌomi ꞌwa vo, ꞌAna fata yana vonaꞌawaufaufanina i na geuya.” Weꞌe ꞌaiꞌedi i na vo, A vonaꞌawaufaufa vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌana vaigavu ꞌwaidiega,” ꞌomi ꞌwa vo, Yana vonaꞌawaufaufanina faꞌalina, kebu ꞌana fata i na geuya.” 17 ꞌOmi ꞌwavaꞌwavami, matami ꞌuludi. Avaꞌai bwaikina? Vaigavu ꞌalo Yaubada yana vanuga ꞌeba veluꞌui, kumanina vaigavunina i ꞌivetabuya.” 18 Wata ꞌwa veve ꞌwa vo, ꞌAiꞌedi aitoi nuanuana yana vonaꞌawaufaufa i na kiavetoketokei bega i na vo, A vonaꞌawaufaufa ꞌeba velomu ꞌwainega,” ꞌomi ꞌwa vo, ꞌAna fata yana vonaꞌawaufaufanina i na geuya.” Weꞌe ꞌaiꞌedi i na vo, Yaubada ꞌana ꞌanivelena ꞌeba velomu tabwaneye, ꞌwainega a vonaꞌawaufaufa,” ꞌomi ꞌwa vo, Yana vonaꞌawaufaufanina faꞌalina, kebu ꞌana fata i na geuya.” 19 ꞌOmi mogitana matami ꞌuludi. Avaꞌai bwaikina? Yaubada ꞌana ꞌanivelena ꞌalo ꞌeba velomu, kumanina nuakalikalinina i ꞌivetabuya? 20 Bega ꞌaiꞌedi tamu tomogo i na vonaꞌawaufaufa ꞌeba velomu ꞌwainega, bega ꞌakonadi nuakalikalinina ꞌeba velomu tabwaneye taiadi i awavetubamidi. 21 Wata ꞌaiꞌedi tamu tomogo i na vonaꞌawaufaufa vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwainega, ꞌakonadi Yaubada taiadi i awavetubamidi fai yana ꞌeba mia. 22  Mad 5:34Wata baniꞌodi ꞌaiꞌedi tamu tomogo i na vonaꞌawaufaufa abama ꞌwainega, ꞌakonadi Yaubada yana ꞌeba miabui wata taunina bei i miamiaga taiadi i awavetubamidi.
23 ꞌOmi toꞌedakumetanimi, nuakalikalimi. ꞌOmi tovekali. Veimea siaidi ꞌwa veveꞌililibuyedi weꞌe veimea bwaikidi ꞌwa baibailedi. ꞌAiꞌedi ꞌaniꞌani 10 ꞌwaimie, ꞌaitamogana ꞌwainega ꞌwa na ꞌanivelena-maimaiga Yaubada ꞌwaineye. Wata nani saiotogidi baniꞌodi matasilisilili 10, ꞌaitamogana ꞌwainega ꞌwa na ꞌanivelena-maimaiga Yaubada ꞌwaineye. Baniꞌodi ꞌwa na vevesauluvediga ꞌatumaina, siwe wata veimea bwaikidi ꞌwa da vematayakeyakedi, baniꞌodi sauluva tonovidi, ꞌisanuakalikali wata tutuya fuedi taunimi ꞌwa da tautauyemi Yaubada ꞌwaineye. Naninidi bwaikidi ꞌwa da ꞌiꞌidewadi wata siaidi taiadi. 24 ꞌOmi toꞌedakumetanimi, matami ꞌuludi. Nani siaidi faifaidi ꞌwa nuanua, weꞌe nani bwaikidi ꞌwa vevenuafanidi, yami sauluva baniꞌodi tamu tomogo ꞌana aluꞌaie nawagala i na obu i na iwayavuleni, weꞌe maidoga i na yemuyamo.
25 ꞌOmi toꞌedakumetanimi, nuakalikalimi. ꞌOmi tovekali. Tomogomi ꞌwa ꞌivivigavudi weꞌe inagemi vainago ꞌana veꞌisakololo wata veumokai, yami sauluva baniꞌodi vedi wata ꞌaivoe, dumwedi ꞌwa tamatamadi weꞌe inagedi yoke ꞌanikudana. 26 ꞌOmi Falisi, matami ꞌuludi. Nagami vedi inageneye yoke ꞌwa na tamai, nika bega wata tomogona vunavunagina.
27 ꞌOmi toꞌedakumetanimi, nuakalikalimi. ꞌOmi tovekali. ꞌOmi baniꞌodi taumata, tabwana i ꞌivivigavuya weꞌe inagena bokana.
28  Luk 16:15ꞌAmi ꞌisa ꞌwainega ꞌwa da vo ꞌatumaimi, weꞌe inagemi vekali wata sakona i veadagimi.
Iesu i vona-vagata toꞌedakumeta ꞌadi vematavuloga faifaina.
29 ꞌOmi toꞌedakumetanimi, nuakalikalimi. ꞌOmi tovekali. Basenadiotoga tubumiavo Yaubada yana toluꞌivonavo i luvewafadi. Weꞌe ꞌomi taumata ꞌatumaidi ꞌwa ꞌidewadi matumatu ꞌwaidie toluꞌivonanidi luludi faifaidi, wata Yaubada yana tomotoga ꞌatumaidi i wafaga ꞌadi ꞌeba nuaveꞌavina ꞌwa ꞌivivigavudi. 30 Wata ꞌomi ꞌwa vonavona ꞌwa vo, ꞌIma ꞌako basenadi tubumavo taiadi ꞌa da miamiaga, avaꞌai i ꞌidewaiga ꞌako ꞌaisedi i da ꞌidewai, baniꞌodi Yaubada yana toluꞌivonavo i nikedi i wafa.” 31  Fol 7:52Deꞌe baniꞌodi ꞌwa voneyediga, taunimi ꞌwa luꞌivoneyemi ꞌomi toꞌainikenidi tubudiavo. 32 Vetuma tubumiavo ꞌwa na saladiga ꞌwa ꞌidewai, Yaubada yana toluꞌivonavo matatabudi ꞌwa na luvewafadi.
33  Mad 3:7ꞌOmi tosakona ꞌadi ꞌailaꞌa, ꞌoꞌolo baniꞌodi. Yami sakonanidi faifaidi Yaubada i na veimea ꞌwa na luku Vatuꞌai Manamanawena ꞌwaineye, siwe kebu ꞌami fata ꞌwainega ꞌwa na dega. 34  1 Tes 2:15Bega a na vonemi, toluꞌivonavo, toꞌasetavo wata tovevo a na vevetunedi ꞌwaimie, ꞌifwaidi ꞌwa na nikedi i na wafa, ꞌifwaidi ꞌwa na tutufwasedi ꞌai lagalagana ꞌwaidie, ꞌifwaidi ꞌwa na toke ꞌwa na fitalidi yami ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaidie wata ꞌwa na lusogi-vuvuedi ꞌatamana ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidiamo. 35  Nag 4:8; Ibu 11:4Begaidi Yaubada yana tomotoga ꞌatumaidi i luvewafadiga faifaidi, wata taunimi yami sauluvanidi sakoidi faifaidi, ꞌadi vita matatabuna ꞌomi ꞌwa na tovoiedi. Basenadiotoga Keni taina Ebeli kebu yana sakonaga i luvewafai. Bei tubumiavo ꞌainike i velamuya i maiga Sekalaia ꞌwaineye, kumanina Belekaia natuna, yami ꞌailaꞌa i luvewafai vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye, ꞌeba velomu lilivaneye. 36 A vona mogitana ꞌwaimie, ꞌadi vematavuloga matatabuna i na mai ꞌasiau tomotoganimi ꞌwaimie.”
Me Ielusalema faifaidi Iesu i taivonavona.
37  Fol 7:59Iesu i taivonavona i vo, Ieu, me Ielusalema, me Ielusalema, Yaubada yana toluꞌivonavo ꞌwa luvewafadi wata yana tomataꞌaulelevo i vetunediga ꞌwaimie, ꞌwa tutuvewafadi kileuyega. Kamukamu natudiavo fafedie i vevedodogidi, wata baniꞌodi yau, tutuya fuedi igodi a da ꞌavalamaigimi siwe ꞌwa baibaileku. 38-39  Same 118:26Tutuya deꞌe i na nagoga yami ꞌatamana i na velovi, weꞌe yau kebu wata ꞌwa na ꞌiseꞌisekuga i na nagoga mulieta ꞌwa na vo, Taunina i mai ꞌAuvea ꞌana wagavayega ta na subiai,” nika bei wata ꞌwa na ꞌiseku.”

23:5: Mad 6:1; Sou 13:9

23:11: Mak 9:35; Luk 22:26

23:12: Voa 29:23; Luk 18:14

23:22: Mad 5:34

23:28: Luk 16:15

23:31: Fol 7:52

23:33: Mad 3:7

23:34: 1 Tes 2:15

23:35: Nag 4:8; Ibu 11:4

23:37: Fol 7:59

23:38-39: Same 118:26