4
Iesu i veifufu vavine Samelia ꞌwaidie.
Me Diu totafalolo ꞌadi wagava Falisi vala i nogai Iesu yana bafitaisoyega yana tovetutuyamavo fuedi i veveluagadi, weꞌe Ioni Tobafitaiso kebu fuediga. Weꞌe Iesu kebu i da bafitaisodi tomotoga, yana tovetutuyamavo ꞌaisedi bafitaiso i ꞌiꞌidewai. Fai Falisi i vonaga i vo, Iesu tovetutuyamavo fuedi i veveluagadi,” begaidi Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi ma fuedi i tovoi Iudia i ꞌiaweni wata i viladi i na nagoi ꞌawalawa Galili. Fai Iesu nuanuana, i yogodaba ꞌawalawa Samelia kamwaneamo.
Nag 33:19I nunagoi Samelia kamwaneamo i souyedi tamu ꞌatamana ꞌana wagava Saika ꞌwaineye. ꞌAtamananina lilivaneye Iakobo yana fwayafwaya basenadiotoga i ꞌaniveleneni natuna Iosefa ꞌwaineye. Tanoganina ꞌwaineye bei Iakobo ufa i alai. Fai ꞌakonadi ꞌaiata ꞌana utukamwana, wata Iesu i ꞌabiawa ꞌeda manamanawena begaidi i miabui ufanina lilivaneye i na veawai.
7-8 Weꞌe yana tovetutuyamavo i nagoi ꞌatamana bwaikina ꞌwaineye ꞌadiꞌadi i na kimwane. Iesu i veveawai nika tamu vavine Samelia i leꞌwa ufa koi faifaina. Iesu i vona vavine ꞌwaidie i vo, Ufa ꞌwa koia ꞌwa veleku a na yemu.” Luk 10:33Me Diu wata me Samelia kebu taiadi i da veveiana, wata yadi ꞌeba yemu wata ꞌeba ꞌani ꞌwaidiega kebu ꞌana fata me Diu bega i na yemu ꞌalo i na ꞌani. Faifainanina vavinenidi i vo, Yau vavine Samelia, awale ꞌwaimeye ufa ꞌu veveluꞌui?” 10 Iesu i vonedi i vo, ꞌAiꞌedi ꞌwa da ꞌasetai avaꞌai Yaubada nuanuana i na velemi, wata yau aitoi, ꞌwa da veluꞌuieku bega ufa a da velemi, ufanina ꞌwainega mia ꞌivauna wata ꞌatumaina ꞌwa da veluagai.” 11  Ion 7:37-39; Ve 21:6Vavine i voneni i vo, ꞌAuvea, yamu ꞌeba koi ufa kebu, wata ufa vaꞌebeiotoga ovu manamanawena, weꞌe ꞌomu avaꞌaiega ufa ꞌu na ꞌewai bega mia ꞌivauna wata ꞌatumaina ꞌa na veluagai?” 12 Wata vavinenidi i vo, Tubuda Iakobo ufa deꞌe i alai, taunina wata ma natunavo yadi ꞌaisaya taiadi bega i yemu, wata ꞌasiau ꞌima bei ꞌa yemuyemu. Iakobo tomogo bwaikina, weꞌe ꞌomu igodi ꞌu na vebwaika-ꞌiaweni bega tamu ufa ꞌatumaiotogina ꞌu na velema.” 13-14  Ion 6:35Iesu vavine yadi vona i tutuli i vo, ꞌAiꞌedi aitoi deꞌe ovuyega ufanina i na yemu bola wata i na veufaꞌaniꞌanigoku, weꞌe aitoi ufa a na veleni i na yemuga, i na yemu-vagata kebu wata i na yemuyemu. Ufanina nuana ꞌwaineye i na veufa-luluvuala bega mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai.” 15 Vavine i vo, ꞌAuvea, ufanina nuanuama ꞌu na velema bega ꞌanigoma kebu i na lalala wata deꞌe bei kebu ꞌa na mimai ꞌa na koikoi.”
16 Iesu i vonedi i vo, ꞌWa nago yami lamoga ꞌwa vagavaia ꞌwa mai.” 17-18 Vavine i vo, Yau kebu tamu yama lamoga.” Iesu yadi vona i tutuli i vo, ꞌWa vonaga ꞌwa vo, Kebu yama lamoga,” ꞌwa vona mogitana, siwe ꞌakonadi yami lalamogavo 5 ꞌwa saꞌiledi weꞌe tomogonina taiadi ꞌwa miamiaga, kebu mogitana yami lamoga.” 19 Vavine i vo, Yamu vona ꞌana nogaya ꞌa ꞌasetamu ꞌomu tamu Yaubada yana toluꞌivona. 20  Same 122:1-4Tubumavo Samelia tamu vanuga ꞌeba veluꞌui i yogoni ꞌoya deꞌe ꞌwaineye bega Yaubada ꞌwaineye i subisubia, weꞌe ꞌomi me Diu ꞌwa vonaga ꞌwa vo, Matatabuda i lubwaineda Ielusalema ꞌaitamogana ꞌwaineye ta na subisubia.” 21 Iesu i vonedi i vo, Vavine, a vona mogitana ꞌwaimie, ꞌawaie deꞌe ꞌoyanina ꞌwaineye wata Ielusalema ꞌwaineye kebu bei ꞌaiseꞌavadi ꞌwaidie tomotoga i na subisubia, ꞌawalawa matatabuna ꞌwaidie bei Tamada i na subisubiai. 22 ꞌOmi me Samelia Yaubada ꞌwa ꞌasetai ꞌwaineye ꞌwa subisubia, siwe kebu ꞌwa da ꞌaseta-ꞌatumaia, weꞌe ꞌima me Diu ꞌa ꞌaseta-ꞌatumaia wata Yaubada i venuaꞌivinema ꞌwaimega Toꞌitaꞌitaꞌi i na souyeni. 23  Ion 15:26ꞌAwaie wata tutuya deꞌe ꞌakonadi i velamu tomotoga kebu vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌaiseꞌavadi ꞌwaidie Tamada i na subisubiai, siwe wata yadi nuanua ꞌwaidiega i na subisubia mogitana. Tamada nuanuana tomotoga side baniꞌodi i na subisubia. 24  Lom 12:1Yaubada taunina ꞌAnuꞌanunu kebu ma tomogona, begaidi i lubwaineda ta na subisubia mogitana nuadega.”
25 Vavine i vona Iesu ꞌwaineye i vo, Yau ꞌa ꞌasetai Yaubada ꞌana Venuaꞌivina Keliso ꞌawaie i na mai fwayefwayeye. Tutuyanina i na mai nani fuedi i na veifufuyedi matatabuda ꞌwaideye.” 26 Iesu i vo, Yau ꞌasaꞌaiana kumaniku Keliso, a veveifufu ꞌwaimie.”
Iesu Yaubada i vevematayakeyakeni, ꞌasaꞌaiana ꞌanaꞌana.
27 Tutuyanina ꞌwaineye Iesu yana tovetutuyamavo i viladi i maia. I leꞌwai i ꞌiseni vavine taiadi i veveifufu nuadi i voganidi bwaikina. Siwe kebu tamu aitoi ꞌwaidiega i da velutoli vavine ꞌwaidie i da vo, Avaꞌai nuanuami?” ꞌalo i da velutoli Iesu ꞌwaineye i da vo, Awale ꞌu veveifufu vavine taiadi?”
28 Vavinenidi yadi ꞌeba koi ufa i baileni i ꞌenoꞌeno, i viladi i nago ꞌatamane. 29 Tomotoga i vonedi i vo, Tomogo noꞌo ꞌasiauna beꞌama ꞌa veluagai, yama sauluva matatabuna i luꞌivoneyedi. ꞌWa maia ta na nagoi ꞌwa na ꞌiseni. Voke kumanina Yaubada ꞌana Venuaꞌivina.” 30 Tomotoga matatabudi ꞌatamana i ꞌiaweni i maia Iesu ꞌwaineye ꞌana ꞌisa faifaina.
31 Bola tomotoga i mimaia yana tovetutuyamavo Iesu i lukakadeni i vo, Tove, ꞌaiꞌedi saiꞌafo ꞌu da ꞌani.” 32 Yadi vona i tutuli i vo, Yau ma ꞌakuꞌaku ꞌaiꞌedi nuanuaku ꞌani, a na ꞌani siwe ꞌaniꞌaninina kebu ꞌwa da ꞌasetaiga.” 33 Begaidi yana tovetutuyamavo ꞌaiseꞌavadi i veifufu i vo, Voke ꞌaiꞌedi tamu aitoi ꞌakonadi ꞌaniꞌani i miedi i ꞌani?” 34  Ion 6:38, 17:4Iesu yadi veifufu i nogai i vonedi i vo, Yaubada kumanina i vetunekuga yana nuanua matatabuna a vevematayakeyakedi, wata folova i velekuga a na veꞌaꞌavadi, ꞌasaꞌaiana kumanidi ꞌakuꞌaku.
35  Luk 10:2Tutuya fuedi ꞌwa vonavona ꞌwa vo, Bola wetaꞌi wata 4 i na ꞌaꞌava, mulieta ꞌaiala, siwe a na vonemi. ꞌWa ꞌisanawedi sino tomotoga i mimaia, saiꞌafoga i na vetumagana ꞌwaikuye, taunidi baniꞌodi ꞌaniꞌani ꞌakonadi i kumaga, tutuya ꞌaiala. 36 Yaku tofolovavo tomotoga i na miedi ꞌwaikuye a na tutulidi, taunidi baniꞌodi toꞌaiala, wata tomotoganidi i na maiaga ꞌwaikuye mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. Yaku tofolovavo taunidi basenadi yaku vona i bakulidi tomotoga nuadie, tutuyanina i na ꞌisedi tomotoganidi ma yadi vetumagana i na mimaia ꞌwaikuye toꞌaialanidi taiadi i na sosoana. 37 Tamu yada vona ꞌakonadi ꞌana mogitana i souyeni ta vo, Tamu tomogo ꞌaniꞌani i bakuli weꞌe tamu tomogo i ꞌaiala.” 38 Basenadi yaku tofolovavo yaku vona i bakulidi tomotoga nuadie weꞌe a vetunemi nonogina ꞌwa ꞌaꞌaialamo tomotoga ma yadi vetumagana ꞌwa na mimaiedi ꞌwaikuye.”
Me Samelia fuedi i vetumagana Iesu ꞌwaineye.
39 Me Samelia fuedi ꞌatamananina ꞌwainega i vetumagana Iesu ꞌwaineye fai vavine i vo, Iesu yama sauluva matatabuna i veifufuyedi.” 40 Begaidi tutuyanina me Samelia i maia Iesu i ꞌiseni i voneni i vo, Nuanuama bwaikina taiadi ta na yogomia.” Iesu i nogayedi bei taiadi i miamia ꞌaiata ꞌailuga.
41-42  1 Ion 4:14Yana lauꞌage ꞌwainega wata tomotoga fuedi i vetumagana Iesu ꞌwaineye, tomotoganidi vavine i vonedi i vo, Kebu yami vona ꞌaisena ꞌwainega ꞌa da vetumagana, ꞌima taunima yana vona ꞌa nogai wata ꞌa ꞌasetai taunina mogitana tomia fwayafwaya ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi.”
Iesu tamu toveimea natuna i ꞌiveꞌatumaia.
43 Samelia ꞌwaineye ꞌaiata ꞌailuga ꞌakonadi i ꞌaꞌava, Iesu wata yana tovetutuyamavo taiadi i tovoi i nagoi ꞌawalawa Galili. 44 Basenadi Iesu i vo, Yaubada yana toluꞌivonavo taunidi ꞌadi tuvadeye kebu ma ꞌadi veꞌililibu yadi tomotoga ꞌwaidie.” 45 Siwe tutuyanina i leꞌwai Galili Iesu ꞌana tuvadeye, tomotoga ma yadi sosoana Iesu i veꞌililibuyeni fai basenadi taunidi i lakaga Ielusalema Sakali Uviꞌagalatagona faifaina, bei i ꞌiseni ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa i ꞌidewadi.
46  Ion 2:1-11Iesu wata yana tovetutuyamavo i viladi i nagoi ꞌatamana Kena ꞌawalawa Galili ꞌwaineye, bei basenadi Iesu i vona ufa i ve-oine. Bei Kena ꞌwaineye i miamiani tamu toveimea Kafaneomi ꞌwaineye natuna i viga. 47 Tutuyanina vala i nogai Iesu i mai Galili, ꞌawalawa Iudia ꞌwainega, i nago ꞌwaineye i voneni i vo, ꞌAuvea, nuanuaku bwaikina ta na nago Kafaneomi, natuku saiꞌafoga i na wafa ꞌu na ꞌivaiseni.” 48  Ion 2:18Iesu i vona toveimeanina ꞌwaineye i vo, ꞌOmi nuanuami nagami ꞌeba nuavogana wata ꞌeba nuaꞌewa a na ꞌidewadi ꞌwa na ꞌisedi mulieta ꞌwa na vetumagana ꞌwaikuye, weꞌe kebu nuanuami nagami ꞌwa na vetumagana.” 49 Toveimeanina i vo, ꞌAuvea ꞌaiꞌedi ta na vemumuna natuku i na wafa, ta na lilide ta na nagoi.” 50  Mad 8:13; Mak 7:29Iesu i voneni i vo, ꞌU nago, natumu kebu i na wafaga i na veꞌatumai.” Toveimeanina Iesu yana vona i vetumaganeni nika i tauya. 51 I nunago ꞌedeye yana tofolovavo i veluagadi yana vala i mimaieni natuna i veꞌatumaiga faifaina. 52 Begaidi i velutoliedi i vo, Avaꞌai ꞌawasasaga i veꞌatumai?” I vo, Bogi ꞌaiata-ꞌwaneꞌwaneye baniꞌodi 1 kiloki yana luyauyauta i ꞌawatagoni.” 53  Fol 16:31Nika tamana i nuani ꞌawasasanina ꞌwaineye Iesu i voneni i vo, Natumu i na veꞌatumai.” Begaidi ma yana ꞌailaꞌa i vetumagana Iesu ꞌwaineye.
54  Ion 2:11Iesu yana mai Iudia ꞌwainega, ꞌawalawa Galili ꞌwaineye, yana folova toketokena ꞌana veluga deꞌe i ꞌidewai.

4:5: Nag 33:19

4:9: Luk 10:33

4:11: Ion 7:37-39; Ve 21:6

4:13-14: Ion 6:35

4:20: Same 122:1-4

4:23: Ion 15:26

4:24: Lom 12:1

4:34: Ion 6:38, 17:4

4:35: Luk 10:2

4:41-42: 1 Ion 4:14

4:46: Ion 2:1-11

4:48: Ion 2:18

4:50: Mad 8:13; Mak 7:29

4:53: Fol 16:31

4:54: Ion 2:11