17
Iesu i vemaigisivilavila.
ꞌAiata 6 i ꞌaꞌava, mulieta Fita, Iemesa ma taina Ioni, Iesu i ꞌedakumesedi, ꞌaiseꞌavadi i laka ꞌoyeye. 2 Fit 1:16-18I miamiani nika matadie Iesu ꞌana ꞌisa i vetuli, maigina i magetai inala baniꞌodi wata ꞌana kaleko ꞌana lauꞌavu mataududulina. I ꞌiseꞌiseni nika tomotoga ꞌadi ꞌailuga i souyedi Iesu taiadi i veveifufu. Tomotoganidi abamega i obuma, Mosese wata Ilaitia, taunidi basenadiotoga Yaubada yana toluꞌivonavo. Nika Fita i vona Iesu ꞌwaineye i vo, ꞌAuvea, ꞌima taiadi ta maia i lubwaineni, ꞌaiꞌedi nuanuamu lauꞌweta ꞌaitonu a na ꞌidewadi, tamu ꞌomu faifaimu, tamu Mosese, tamu Ilaitia.”
Mad 3:17Fita bola i veveifufu waowa mataududulina i mai i tavunidi, waowanina ꞌwainega bona i souyeni i vo, Deꞌe Natuku nuafouku faifaina a sosoana bwaikina. Nuanuaku bonana ꞌwa na nogai.” Tovetutuyamavo ꞌadi ꞌaitonu bonananina i nogaiga i kololo-ꞌafoꞌafo i lumataꞌafufu. Iesu i mai i ꞌabitonovidi i vonedi i vo, Kebu ꞌwa na kolologa, ꞌwa tovoi.” Tutuyanina i dadaga-lakata kebu tamu aitoi i da ꞌiseniga, Iesu ꞌaiseotogina.
ꞌOyayega i obuobuma Iesu i toke i vonedi i vo, Naninidi ꞌwa ꞌisediga kebu tamu aitoi ꞌwa na voneniga, nagami yau a vetomotogaotoga wafayega a na tovoi, mulieta ꞌwa na luꞌivona.”
10  Mal 4:5Yana tovetutuyamavo i velutolieni i vo, Awale veꞌetoboda ꞌadi tovevo i vonaga i vo, Nagami Ilaitia i na mai, mulieta Yaubada ꞌana Venuaꞌivina i na souyeni?” 11 Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, Weꞌe i vonaga mogitana, nagami Ilaitia i na mai Yaubada ꞌwainega, nani matatabuna i na ꞌivenonogidi. 12  Mad 11:14Siwe a na vonemi, Ilaitia tutulina ꞌakonadi i mai siwe tomotoga kebu i da ꞌisaꞌinanaiga, begaidi vitanidi nuanuadi i na veleniga mogitana i veleni. Wata baniꞌodi yau a vetomotogaotoga vita i na veleku.” 13  Luk 1:17Nika tovetutuyamavo i nuani, i ꞌasetai Ioni Tobafitaiso faifaina i vonavona.
Kwamana yaiaina i ageiga, Iesu i ꞌiveꞌatumaia.
14 Tutuyanina Iesu ma enavo i leꞌwai laubeꞌuye ꞌailaꞌa ꞌwaidie, tamu tomogo i mai ma yana veꞌililibu i ꞌodu Iesu mataneye. 15 I voneni i vo, ꞌAuvea, natuku iavetana ꞌu da ꞌisanuakalikalieni. Yaiaina i agei tutuya fuedi i vevekadia i vavatuꞌoga wata i alala. Wata tutuya fuedi i beꞌubeꞌu ꞌai-ꞌalaꞌalase wata ufeye. 16 A mieni yamu tovetutuyamavo ꞌwaidie siwe kebu ꞌadi fata i na ꞌiveꞌatumaiaga.” 17 Iesu tomotoga i vonedi i vo, ꞌOmi tovekali. Awale Yaubada yana toketokena kebu ꞌwa da vetumaganeniga? Tutuya manamanawena taiadi ta miamia wata a totokemaigeku bwaikina siwe kebu ꞌwa da vetumaganeku mogitana. Kwamananina ꞌwa mieni ta na ꞌiseni.” 18 Iesu yaiaina i voneni i ꞌawaꞌaꞌia kwamana ꞌwainega nika i veꞌatumai.
19 Mulieta ꞌaiseꞌavadie tovetutuyamavo Iesu i velutolieni i vo, Awale ꞌima ꞌa vona yaiaina kebu i da ꞌawaꞌaꞌiaga?” 20  Mak 11:23Iesu yadi vona i tutuli i vo, Fai bola yami vetumagana siaidi. A vona mogitana ꞌwaimie, ꞌaiꞌedi yami vetumagana ꞌana vebwaika baniꞌodi ꞌayawana bilana, siaina siwe mulieta welavi bwaikina, ꞌami fata ꞌwa da vona ꞌoya deꞌe ꞌwaineye ꞌwa da vo, ꞌU tovoi ꞌu nago sino bei,” nika i da nago. Deꞌe baniꞌodi yami vetumagana i na vevebwaikaga, nani matatabuna ꞌami fata. [ 21 ꞌAiꞌedi ꞌaiata ꞌifwaidi nagedie ꞌwa na veveꞌudigana ꞌani bega yami veluꞌui Yaubada ꞌwaineye i na vetoketoke, ꞌami fata ꞌwa na vona yaiaina deꞌe baniꞌodi i na ꞌawaꞌaꞌidi, wata kebu tamu avaꞌai ꞌwainega.”]
Iesu i veifufu-vaitugana yana wafa faifaina.
22-23  Mad 16:21Tutuyanina Iesu yana tovetutuyamavo i luvetubama ꞌawalawa Galili ꞌwaineye Iesu i vonedi i vo, Yau a vetomotogaotoga saiꞌafoga i na ꞌaniveleneku tomotoga ꞌwaidie, i na luvewafaku, siwe ꞌaiata ꞌana vetonu ꞌwaineye ma yawaiku Yaubada i na sivetovoiku.” Tovetutuyamavo i nogai, nuadi i vita bwaikina.
Vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌana takesi.
24  Sou 30:13Iesu ma yana tovetutuyamavo i maia ꞌatamana Kafaneomi, bei takesi vanuga ꞌeba veluꞌui faifaina ꞌana tolaugogona i maia Fita ꞌwaineye i velutolieni i vo, Yamu Tove, takesi vanuga ꞌeba veluꞌui faifaina, i yatoyato?” 25 Fita i vo, Eꞌe, i yatoyato.”
Mulieta Fita i luku vanuge, bola kebu i da veifufuga, Iesu i vona-matayoꞌo i vo, Saimoni, ꞌu da nuani, fwayafwaya ꞌana toveimea bwaikidi, nuanuadi egavo i na takesi? Taunidi natudiavo ꞌalo mali tomotoga?” 26 Fita i vo, Mali tomotoga i na takesi.” Iesu i voneni i vo, Vetuma yau fai Yaubada Natuna, yana vanuga ꞌeba veluꞌui faifaina a na takesiga, kebu ꞌatumainaga. 27 Siwe ꞌaiꞌedi takesinina yato a na bailaga, tolaugogonanidi a na ꞌivebunumayagidi bega ꞌasaꞌaiana ta na yato. Nuanuaku ꞌu na nago lavuye, igananina nagami ꞌu na ꞌonaiga ꞌawanega mani ꞌu na ꞌewai. Maninina ꞌomu wata yau yada yato ꞌana fata baniꞌodi.”

17:2: 2 Fit 1:16-18

17:5: Mad 3:17

17:10: Mal 4:5

17:12: Mad 11:14

17:13: Luk 1:17

17:20: Mak 11:23

17:22-23: Mad 16:21

17:24: Sou 30:13