11
Iesu i luku Ielusalema.
ꞌAkonadi saiꞌafo Ielusalema lilivaneye i leꞌwai ꞌatamana ꞌailuga ꞌwaidie Bedifegi wata Bedani. Bei ꞌOya Olive ꞌwaineye, Iesu tovetutuyamavo ꞌadi ꞌailuga i vonedi bega i na kumeta. Wata i vonedi i vo, ꞌAtamana debanagomiega ꞌwaineye ꞌwa na nagoi. Tutuyanina ꞌwa na leꞌwai ꞌwa na ꞌiseni ꞌaisaya doniki natudi i luifweni i tovotovoi tamu vanuga ꞌwaineye, kebu aitoi kwavuneye i da lakaga. ꞌWa na yavuya ꞌwa na mieni ꞌwaikuye. ꞌAiꞌedi tamu aitoi i na vo, Awale ꞌwa ꞌewaꞌewai?” ꞌwa na vo, ꞌAuvea nuanuana, bola wata i na vevila-matayoꞌoi.”
4-5 Tovetutuyamavo ꞌadi ꞌailuga i nagoi doniki i veluagai vanuga ꞌawana lilivaneye bei basenadi i luifweni. Tutuyanina i yavuyavuya, ꞌifwaidi tomotoga i tovotovoiga i vo, Awale ꞌwa yavuyavuya?” Tovetutuyamavo i vona baniꞌodi Iesu i vonedi bega doniki i tauyeni. Doniki natudi i mieni Iesu ꞌwaineye, ꞌadi talauma kwavuneye i yatodi Iesu ꞌana ꞌivi bei i miabui. Tomotoga fuedi ma yadi veꞌililibu yana ꞌeda i ꞌivivigavuya ꞌadi kalekoyega, weꞌe ꞌifwaidi welavi matoutoudi i kinidabadi i taꞌulidi ꞌedeye. Same 118:25-26Bega fuedi bonadi bwaikinega i vegolegole tokumeta wata tovemuli i vo,
Kaiwa, kaiwa,* ꞌAna mogitana Osana me Diu bonadiega.
ꞌAuvea ꞌana wagavayega i mimai,
Wata ma yana nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaineye.
10 I na veveimeyeda tubuda Kini Devida yana veimea baniꞌodi,
Yaubada i na vevesauluva ꞌatumaina yana ꞌEba Veimeanina ꞌwaineye.
Bega Yaubada tabwaotogineye ta na subisubiai.”
11 Iesu i nago Ielusalema i luku vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye i vaiꞌala siwe ꞌakonadi tutuya i veꞌaleꞌusa fai i lavia bega i souyeni ma yana tovetutuyamavo i maia Bedani, kebu ꞌaniꞌie Ielusalema ꞌwainega.
Iesu yana voneye ꞌalaꞌai i bwavu-matayoꞌo.
12 I ꞌatai Bedaniega i viladi i mimai Iesu i lase. 13 ꞌAniꞌieyega i ꞌisanago ꞌalaꞌai i ꞌiseni bega i nago lilivaneye nuanuana i na ꞌiseni ma vuagina ꞌalo kebu. Siwe tutuyanina i mai lilivaneye i ꞌiseni lukuꞌavana fai kebu mogitana ꞌalaꞌai ꞌana tutuya. 14  Mak 11:20Iesu ꞌalaꞌai ꞌwaineye i vona i vo, ꞌAsiau wata tutuya i mimai kebu tamu aitoi vuagimu i na ꞌaniꞌania,” weꞌe yana tovetutuyamavo yana vonanina ꞌalaꞌai ꞌwaineye i nogai.
Iesu i nago vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye.
15 Tutuyanina i leꞌwai Ielusalema, Iesu i luku vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye i ꞌisedi tokimwane wata tovekimwane, matatabudi i sogiedi i obu. Wata mani tulina tulina ꞌadi tosivedavedamana Me Loma yadi mani kebu ꞌana fata ꞌwainega i na ꞌanivelena-maimaiga bega i sisivedamana nuanuadi me Diu yadi mani. yadi talalia i tutuviladi wata bunebune ꞌeba velomu faifaidi ꞌadi tosivedavedamana yadi ꞌeba miabui i tutufelefeledi. 16 Kebu tamu aitoi i da tauyeni bega tamu kukua i na lukuveni vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye. 17  Ais 56:7Iesu yana ve ꞌwaineye i vonedi i vo, Basenadiotoga Yaubada yana Buki ꞌwaineye i kilumi, Yaubada i vo,
Yaku vanuga ꞌana wagava vanuga ꞌeba veluꞌui tomotoga ꞌailaꞌa tulina tulina faifaidi,”
siwe ꞌomi ꞌwa sivilai, tovainago yadi ꞌeba giva.” 18  Mak 14:1Tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo wata veꞌetoboda ꞌadi tovevo ꞌakonadi i nogai i kololo bega ꞌaiseꞌavadi i veifufu baniꞌodi i na munega Iesu i na luvewafai. I kolologa fai tomotoga matatabudi nuanuadi Iesu weꞌe yana ve faifaina nuadi i voganidi. 19 ꞌAkonadi inala i simwanuya, bega Iesu ma yana tovetutuyamavo Ielusalema i ꞌiaweni i viladi i nagoi Bedani.
Iesu i ve ꞌalaꞌai ꞌwainega.
20  Mak 11:14ꞌAwaꞌawaie Iesu ma enavo i nunagoi i ꞌiseni ꞌalaꞌai matatabuna i ꞌawagiꞌai. 21 Fita nuana i ꞌanitaꞌia bega Iesu i voneni i vo, Tove, ꞌalaꞌai ꞌu voneniga ꞌakonadi matatabuna i ꞌawagiꞌai.” 22-23  Luk 17:6Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, A vona mogitana, ꞌaiꞌedi tamu tomotoga ma yana vetumagana Yaubada ꞌwaineye, ꞌana fata deꞌe ꞌOya Olive i na voneni i na obu eyage. ꞌAiꞌedi kebu ma yana venuanaluga, i na vona ma yana vetumagana, naninina faifaina i vonaga i na souyeni. 24  Mad 7:7; Ion 14:13-14Faifainanina a na vonemi ꞌwa na veluꞌuiga Yaubada ꞌwaineye ꞌwa na voneni avaꞌai nuanuami. ꞌAiꞌedi ꞌwa na vetumagana naninina nuanuami ꞌakonadi ꞌwa veluagaiga, mogitana Yaubada i na velemi. 25  Mad 6:14-15Tutuyanina ꞌwa na veveluꞌui, ꞌaiꞌedi ma yami nuasako tamu tomogo ꞌwaineye, nagami ꞌwa nuatavuni, bega Tamada abame yami sakona i na nuatavunidi. 26 Weꞌe kebu ꞌwa na nuatavuniga, wata Tamada abame yami sakona kebu i na nuatavunidi.”
I velutolieni Iesu yana veimea lamuna.
27-28  Ion 2:18Wata i viladi i maia Ielusalema. Tutuyanina Iesu i nunago vanuga ꞌeba veluꞌui nageneamo, tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo, veꞌetoboda ꞌadi tovevo wata toꞌedakumeta ꞌauꞌauveadi i maia Iesu ꞌwaineye i velutolieni i vo, Nuanuama ꞌa na ꞌasetai aitoi i vetunemu bega naninidi ꞌu ꞌiꞌidewadi, ꞌalo aitoi veimea i velemu?” 29 Iesu i vo, Nuanuaku tamu velutoli a na velemi, ꞌaiꞌedi yaku velutoli ꞌwa na tutuliga, a na vonemi aitoi veimea i veleku bega nani deꞌe a ꞌiꞌidewadi. 30 ꞌWa na voneku Ioni Tobafitaiso aitoi veimea i veleni bega tomotoga i bafitaisodi? Yaubada ꞌalo tomotoga?”
31 Toꞌedakumetanidi ꞌaiseꞌavadi i veifufu i vo, Baniꞌodi ta na voneyedi? ꞌAiꞌedi ta na vo, Yaubada veimea Ioni i veleni,” ꞌako i na vo, Vetuma awale kebu Ioni yana vona ꞌwa da vetumaganeni?” 32  Mad 21:46Wata kebu ꞌada fata ta na vo, Tomotoga veimea Ioni i veleni.” Toꞌedakumetavonidi ꞌailaꞌa i kololoyedi, kebu nuanuadi Ioni i na awaobuobuyeni fai ꞌailaꞌa matatabudi i veꞌawamogitana Ioni Yaubada yana Vona ꞌana toluꞌivona. 33 Begaidi yadi tutula Iesu ꞌwaineye i vo, Kebu ꞌa da ꞌasetaiga.” Iesu i vo, Vetuma kebu a na vonemiga aitoi veimea i veleku bega nani deꞌe a ꞌiꞌidewadi.”

11:9: Same 118:25-26

*11:9: ꞌAna mogitana Osana me Diu bonadiega.

11:14: Mak 11:20

11:15: Me Loma yadi mani kebu ꞌana fata ꞌwainega i na ꞌanivelena-maimaiga bega i sisivedamana nuanuadi me Diu yadi mani.

11:17: Ais 56:7

11:18: Mak 14:1

11:20: Mak 11:14

11:22-23: Luk 17:6

11:24: Mad 7:7; Ion 14:13-14

11:25: Mad 6:14-15

11:27-28: Ion 2:18

11:32: Mad 21:46