10
Iesu i ve saꞌila faifaina.
ꞌAtamana Kafaneomiega Iesu ma enavo i tovoi i nagoi ꞌawalawa Iudia ꞌwaineye i damana Iolidani noꞌo bega. Wata ꞌailaꞌa bei i maia Iesu ꞌwaineye i ve ꞌwaidie, baniꞌodi tutuya fuedi i veve. Diu totafalolo Falisi ꞌifwaidi nuanuadi tomotoga i na nuasako Iesu ꞌwaineye bega i maia ꞌailaꞌa matadie i velutolieni i vo, Tomogo i lubwaineni yana vavine i na vesaꞌilidi ꞌalo kebu?” Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, Basenadiotoga Mosese baniꞌodi i voneyedi bega vonanina i kilumi saꞌila faifaina?” VeL 24:1Falisi i vo, Mosese i tauyeda tamu lubulubu ꞌwaineye saꞌila vonana ta na kilumi vavine ta na veledi ta na vo, ꞌOmi ꞌakonadi ꞌwa ꞌaꞌava ꞌwaikuyega.” Iesu i vonedi i vo, Mosese baniꞌodi i kilumiga fai sauluva ꞌatumaina ꞌwa baila.
Nag 1:27Weꞌe tutuya ꞌeba velamu ꞌwaineye Yaubada tomotoga i ꞌidewadi,
Iavetana wata vevinena.
7-8  Nag 2:22-24; Efe 5:31Faifainanina ꞌaiꞌedi tomogo i na nagiga, ꞌakonadi i ꞌawaꞌidia tamana wata inana ꞌwaidiega, yana vavine taiadi i luvetubama.
ꞌAdi ꞌailuga siwe ꞌwa da vo tomotoga ꞌaitamogana.”
Kebu ꞌana fata ta na vo, ꞌAdi ꞌailuga,” fai taiadi i luvetubamaga ta na vo, ꞌAitamogana.” Bega Yaubada ꞌakonadi i luvetubamidiga, kebu ꞌana fata mali tomotoga ꞌalo taunidi i na vemiaꞌidiedi.”
10 Mulieta Iesu ma yana tovetutuyamavo i nagoi vanuge i velutolieni saꞌila faifaina. 11  1 Kol 7:10-11Iesu i vonedi i vo, Tomogo yana vavine i na vesaꞌilidi wata mali vavine i na nagidi, ꞌakonadi i sakona Yaubada mataneye, wata vavinenidi bunumayaga bwaikina i ꞌewai. 12 Weꞌe ꞌaiꞌedi vavine yadi lamoga i na saꞌileni, tamu tomogo i na nagia i sakona Yaubada mataneye.”
Iesu nuanuana yavayavava.
13-14  Mad 18:2-3Tomotoga ꞌifwaidi yavayavava i mimaiedi bega Iesu i na ꞌabitonovidi i na vona-nuakalikaliedi, siwe tovetutuyamavo i talabodebodedi. Iesu i ꞌisedi i nuasako, bega i vonedi i vo, Kwakwama ꞌwa bailedi i na maia ꞌwaikuye, fai egavo taunidi tonuaobu yavayavava deꞌe baniꞌodi ꞌadi fata taunidi i na tauyedi bega Yaubada i na veveimeyedi.” 15 A vona mogitana ꞌwaimie, aitoi Yaubada i na vetumaganeni baniꞌodi deꞌe yavayavavanidi i vetumaganeku, Yaubada i na veimeyeni yana ꞌAilaꞌa nageneye, weꞌe ꞌaiꞌedi kebu, kebu ꞌadi fata i na luku.” 16 Bega kwakwama i olidi nimana i yatoi ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie i vona-nuakalikaliedi.
Tomogo ꞌaiꞌaiwabuna.
17 Iesu vanuga i ꞌiaweni i nunago ꞌedeye tamu tomogo i mai ma yana veꞌililibu ꞌagena i vetufanoꞌuyedi mataneye i velutolieni i vo, Tove ꞌatumaimu, nuanuaku a na ꞌasetai avaꞌai a na ꞌidewai bega mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina a na veluagai? 18 Iesu i vo, Awale ꞌu awaveꞌatumaieku? Kebu tamu aitoi ꞌatumainaga, Yaubada ꞌaiseotogina ꞌatumaina. 19  Sou 20:12-17Veꞌetoboda ꞌakonadi ꞌu ꞌasetadi basenadi Yaubada Mosese i veleni faifaida, kebu ꞌu na luvewafaga, kebu mali tomogo yana vavine ꞌu na luobuyedi, kebu ꞌu na vainagoga, kebu ꞌu na vekali tamu tomogo yana sauluva faifaina, kebu ꞌu na ꞌewa-maimaiga, tamamu wata inamu ꞌu na veꞌililibuyedi.”
20 Tomogo i vo, Tove basenadi siaikuyega veꞌetobodanidi a veꞌililibuyedi.” 21  Mak 8:34; Mak 4:18-19Iesu tomogo i ꞌiseni i nuakalikalieni i voneni i vo, ꞌWaimuye nani ꞌaitamogana kebu ꞌu da ꞌidewaiga. ꞌU na nago yamu kukua wata nani matatabuna ꞌwaimuye ꞌu na vekimwaneyedi, tutulidi ꞌu na ꞌewadi bega egavo i vewekowekomaga ꞌu na ꞌivaisedi nika ꞌakonadi ꞌu veꞌaiꞌaiwabu abame. ꞌU na ꞌanivelenedi i na ꞌaꞌavana, mulieta ꞌu na mai ꞌu na vetutuyameku.” 22 Tomogo i nogai i luvulewa ma yana nuavita i vilai i nago, fai yana ꞌaiꞌaiwabu fuedi, nuana i loloi kebu nuanuana i na ꞌanivelenedi.
23 Iesu i sivilai yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Toꞌaiꞌaiwabu yadi luku vitana Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye.” 24 Iesu yana tovetutuyamavo nuadi i voganidi yana vona faifaidi, wata i vona-vaitugana ꞌwaidie i vo, Ekwavo a na vonemi, taunidi i veꞌaiꞌaiwabu yadi luku Yaubada yana ꞌEba Veimea ꞌwaineye vitaotogina. 25 Bawe yana luku aima mataneamo vitana, weꞌe tomotoga ꞌaiꞌaiwabudi yadi luku abame vitaotogina.”
26 Tovetutuyamavo i venuavogana bwaikina bega ꞌaiseꞌavadi i vona i vo, Vetuma aitoi ꞌana fata Yaubada i na ꞌitaꞌitaꞌieni bega mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai?” 27  Luk 1:37Iesu i ꞌisanago ꞌwaidie i vonedi i vo, Tomotoga tauniꞌavadi kebu ꞌadi fata. Yaubada ꞌaisena ꞌana fata i na ꞌivaisedi. Wata nani matatabuna Yaubada ꞌana fata.”
28  Mak 1:16-20; Luk 5:28Fita Iesu i voneni i vo, Maide, ꞌima nani matatabuna ꞌa bailedi ꞌa maia ꞌwaimuye ꞌa vevetutuyamemu.” 29 Iesu i vo, A vona mogitana ꞌwaimie, egavo yadi vanuga i ꞌiawedi faifaiku wata Valaku ꞌana luꞌivona faifaina, wata tamadiavo, inadiavo, ediavo, novudiavo, natudiavo wata yadi tanoga i ꞌiawedi faifaiku, ꞌawaie naninidi ꞌadi tutula bwaikaotogina Yaubada i na veledi. 30 Tutuya deꞌe ꞌwaineye wata tutuya mulina ꞌwaineye naninidi ꞌadi tutula bwaikaotogina i na veluagadi ma ꞌadi ꞌimosoꞌi, baniꞌodi 100 nani ꞌaitamogana i baileniga faifaina. Side baniꞌodi, i na veluagadiga, vanuga fuedi, inadiavo fuedi, enavo fuedi, novunavo, natunavo wata tanoga fuedi. Siwe wata fai i vevetutuyameku veviga bwaikina i na veluagai ꞌaku tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidiega, weꞌe tutuya mulina ꞌwaineye mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. 31 Weꞌe tomotoga fuedi ꞌasiau i kumetaga, ꞌawaie i na vemuli, weꞌe egavo ꞌasiau i vemuliga, maꞌitufa i na kumeta.”
Iesu yana vona ꞌana vetonu yana wafa faifaina.
32  Mak 8:31, 9:31I tauya i nunagoi Ielusalema Iesu i ꞌedakumeta ꞌaisena, yana tovetutuyamavo mulineye i maia nuadi i voganidi, weꞌe egavo ꞌana toyogoꞌwaila i kololo fai i nuani nani sakoina i na souyeni. Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i nagoi tulidie i kiavemageta avaꞌai i na souyedi ꞌwaineye Ielusalema nageneye faifaina. 33 I vonedi i vo, Ta na lakaga Ielusalema yau a vetomotogaotoga ꞌaku gaviavo i na ꞌetogiluveku tovelomu yadi toꞌedakumetavo wata veꞌetoboda ꞌadi tovevo ꞌwaidie. Mulieta wafa faifaina i na veimeyeku i na ꞌaꞌavana i na ꞌaniveleneku tomotoga taunidi kebu Diu ꞌwaidie. 34 I na sidibidibieku i na kiwaliku wata i na toke i na fitaliku, mulieta i na luvewafaku. ꞌAiata ꞌana vetonu ꞌwaineye wata a na yawasa-vaitugana.”
Iemesa wata Ioni yadi veluꞌui.
35 Iemesa wata Ioni, Sebedi natunavo, i maia Iesu ꞌwaineye i voneni i vo, Tove, nuanuama tamu nani ꞌu na ꞌidewai faifaima.” 36 Iesu i vo, Avaꞌai naniga a na ꞌidewai faifaimi?” 37 Iemesa wata Ioni i vo, Nuanuama bola yamu veimea toketokena i na souyeniga, ꞌu na silakaima bega ꞌa na miabui lilivamuye, tamu ꞌamu ꞌatagiega, tamu ꞌamu wamayega.” 38  Mak 14:36Iesu i vona-awatabai ꞌwaidie bola yana veviga wata yana wafa faifaidi i vo, ꞌOmi kebu ꞌwa da venuaꞌivinaga ꞌwa veveluꞌui ꞌwaikuye. Saiꞌafoga veviga ꞌana vedi a na yemuyeni, weꞌe ꞌomi ꞌami fata vedinina ꞌwa na yemuyeni? I na bafitaisoku vevigayega, ꞌami fata ꞌomi wata baniꞌodi?” 39-40  Fol 12:2; Ve 1:9Iemesa ma taina i vo, ꞌAma fata.” Iesu i vonedi i vo, Mogitana ꞌaku vediega ꞌwa na yemu wata ꞌwa na bafitaiso vevigayega yau baniꞌodi, siwe miabui ꞌaku ꞌatagiega wata ꞌaku wamayega kebu a na ꞌanivelenediga fai yau kebu yaku ꞌeba veimea. ꞌEba miabuinidi Yaubada i ꞌidewadi taunidi i venuaꞌivinediga faifaidi.”
41 Ediavo 10 ꞌadi ꞌailuga yadi vona i nogai, faifainanina i kamogala ꞌwaidie. 42 Begaidi Iesu matatabudi i vaꞌaugidi i vonedi i vo, ꞌAkonadi ꞌwa ꞌasetai toveimea bwaikaotogidi wata toꞌedakumetavo yadi veimea toketokedi ꞌwaidiega tomotoga i veveimeyedi. 43  Mak 9:35Weꞌe ꞌomi kebu baniꞌodi ꞌwa na munega. ꞌAiꞌedi aitoi nuanuana i na vetomogo-bwaika, nagami i na vetofolova enavo ꞌwaidie baniꞌodi tamu kwamana. 44 Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi nuanuana i na vetoꞌedakumeta ꞌwaimie nagami i na vetofolova-maimaiga matatabumi ꞌwaimie. 45  1 Tim 2:5-6Yau a vetomotogaotoga ꞌwa na vetutuyameku. Yau a maiga, kebu a da vo, Tomotoga ꞌwa na foloveku,” weꞌe mogitana a maiga a na vetofolova tomotoga faifaimi, wata yawaiku a na tauyeni tomotoga fuemi a na tuveobumi sakona ꞌwaidiega.”
Iesu tomatasako i ꞌiveꞌatumaia.
46 Iesu ma enavo i maia Ieliko, mulieta i tautauya tovetutuyamavo wata ꞌailaꞌa bwaikina taiadi. Timio natuna, ꞌana wagava Batimio i miamiana ꞌedeye, taunina tomatasako kebu ꞌana fata i na folova, i veveluꞌui mani. 47  Mad 9:27I nogai Iesu tomogo Nasaledi valana i vegolegole i vo, Iesu ꞌomu Kini Devida tubuna, ꞌu da ꞌisanuakalikalieku.” 48 Tomotoga fuedi i talaboda i vo, ꞌU veꞌwada.” Nika i toke i vegolegole i vo, ꞌOmu Kini Devida tubuna, ꞌu da ꞌisanuakalikalieku.” 49 Iesu i tovoi i vona i vo, ꞌWa goleni i na mai.” Tomatasako i goleni i vo, ꞌU sosoana, ꞌu tovoi ꞌu nago i golegolemu.” 50 Yana veluꞌuva i taweni, i tovoi-matayoꞌo i nago Iesu ꞌwaineye. 51 Iesu i velutolieni i vo, Avaꞌai nuanuamu a na ꞌidewai faifaimu?” Tomatasako i vo, Tove, nuanuaku a da ꞌisala.” 52  Mak 5:34Iesu tomatasako i voneni i vo, ꞌAsaꞌaiana, fai ꞌu vetumaganeku ꞌakonadi ꞌu veꞌatumai, ꞌu na nago.” I vonaꞌaꞌava nika matana i veꞌatumai, i ꞌisadewa, Iesu taiadi i nago.

10:4: VeL 24:1

10:6: Nag 1:27

10:7-8: Nag 2:22-24; Efe 5:31

10:11: 1 Kol 7:10-11

10:13-14: Mad 18:2-3

10:19: Sou 20:12-17

10:21: Mak 8:34; Mak 4:18-19

10:27: Luk 1:37

10:28: Mak 1:16-20; Luk 5:28

10:32: Mak 8:31, 9:31

10:38: Mak 14:36

10:39-40: Fol 12:2; Ve 1:9

10:43: Mak 9:35

10:45: 1 Tim 2:5-6

10:47: Mad 9:27

10:52: Mak 5:34