12
Tofolova sakoidi ꞌadi vona-awatabai.
Mulieta Iesu i vona-awatabai ꞌwaidie i vo, Tamu tomogo kalefa talagina i yatoi wata i kalieni. Vuagina ꞌana ꞌeba vatanitani i ꞌidewai kileuyega, wata kileu i didigi tabwaneye ꞌeba ꞌatuꞌai i yogoni. I ꞌaꞌavana, tofolovavo i vonedi i na ꞌisaveꞌavini, weꞌe i tauya i nago mali ꞌawalaweye. Kalefa yana kumaga ꞌana tutuya i leꞌwa, tonibakula tamu yana tofolova i voneni i nago yana bakula ꞌana toꞌisaveꞌavinavo ꞌwaidie, vuaga ꞌifwaidi i na miedi faifaina. Toꞌisaveꞌavinanidi tofolova i ꞌiveꞌavini i nikei i vevilai nimaꞌavaꞌavana.
Mulieta wata tamu tofolova i vetunei. Tofolovanina ꞌunuꞌununeye i ꞌaitalaga wata i ꞌivekokovaotogi. Wata tamu i vetuneiga i luvewafaotogi. Wata fuedi i vetunedi, ꞌifwaidi i nikedimo weꞌe ꞌifwaidi i luvewafadi.
ꞌAitamogana i miamia bega ꞌeba veꞌaꞌavaotoga i vetunei taunina natuna nuafouna i vo, Deꞌe natuku i na veꞌililibuyeni.” Siwe toꞌisaveꞌavinanidi i ꞌiseni i mimai ꞌaiseꞌavadi i veifufu i vo, Noꞌo tonibakula natuna, bola nani matatabuna i na ꞌewadi i na veimeyedi. ꞌWa maia ta na luvewafai bega naninidi ta na ꞌewadi.” Ibu 13:12I ꞌiveꞌavini, i luvewafai i taweni kalimulie.” Mulieta Iesu me Diu toꞌedakumeta i velutoliedi i vo, Tonibakula, yana toꞌisaveꞌavinavo baniꞌodi i na munegidi? I na vilai toꞌisaveꞌavinanidi matatabudi i na leodi mulieta tomotoga ꞌifwaidi i na vonedi i na vetoꞌisaveꞌavina.” 10  Same 118:22-23; 1 Fit 2:6-8Mulieta Iesu tamu vona-vagata Yaubada yana Buki ꞌwainega i voneyeni ꞌwaidie toꞌedakumetanidi i na baileniga faifaina. I vo, ꞌOmi ꞌwa da vo deꞌe vonanina kebu ꞌwa da luꞌiawawaiga i vo,
Toꞌaiyogona folova tamu i ꞌiseni siwe i baileni.
Folovanina taunina ꞌunututu.
11 Yada ꞌAuvea folovanina i vetovoi-vaitugani,
ꞌAna ꞌisa ꞌwaideye ꞌeba nuaꞌewa.”
12 Me Diu yadi toꞌedakumetavo i ꞌasetai Iesu i vona-awatabaiedi taunidi baniꞌodi toꞌaiyogonanidi wata toꞌisaveꞌavinavo sakoidi, igodi i da ꞌiveꞌavini, siwe kebu ꞌadi fata fai ꞌailaꞌa nuanuadi Iesu begaidi i kololo i baileni.
Velutoli takesi faifaina.
13 Mulieta me Diu yadi toꞌedakumetavo Diu totafalolo Falisi wata ꞌifwaidi Kini Elodi ꞌana ꞌailaꞌavo i vetunedi i nagoi Iesu ꞌwaineye nuanuadi i na velutolieni bonana na nogai, ꞌaiꞌedi i na vekali ꞌadi fata i na ꞌiveꞌavini. 14 I maia Iesu i voneni i vo, Tove, yamu sauluva tonovidi, kebu ꞌu da vevekaliga. ꞌA ꞌasetamu tomotoga toketokedi kebu ꞌu da kololoyediga ꞌu lulumatanidi weꞌe tomotoga sakoidi kebu ꞌu da vivieyediga, siwe ꞌu veve mogitana Yaubada yana nuanua tomotoga ꞌwaimeye. 15 ꞌU da nuani, i lubwaineda ꞌida me Diu ta na takesi Loma yadi toveimea bwaikina Sisa ꞌwaineye ꞌalo kebu? Nuanuama ꞌa na ꞌasetai.”
Iesu yadi bavuseba ꞌakonadi i ꞌasetai begaidi i vonedi i vo, ꞌOmi tovekali, igodi ꞌwa sisiloloku. Maninina ꞌwainega ta yatoyato takesi, ꞌwa na mieni ta na ꞌiseni.” 16 Maninina i mieni i ꞌiseni i velutoliedi i vo, Deꞌe mani ꞌwaineye, aitoi ꞌanununa wata ꞌana wagava?” I vo, Sisa.” 17  Lom 13:7Bega Iesu i vonedi i vo, Vetuma ꞌaiꞌedi avaꞌai Sisa faifaina, ꞌwa na ꞌaniveleneni ꞌwaineye, weꞌe avaꞌai Yaubada faifaina, ꞌwa na ꞌaniveleneni ꞌwaineye.” Iesu yana vona i nogai, nuadi i voganidi.
Yawasa-vaitugana ꞌana velutoli.
18  Fol 23:8ꞌIfwaidi Diu totafalolo ꞌadi wagava Sadusi i maia Iesu ꞌwaineye, taunidi tovona igodina towafa kebu i na yawasa-vaitugana. 19  VeL 25:5Tomotoganidi Iesu i velutolieni i vo, Tove, basenadiotoga Mosese yada veimea i kilumi i vo, ꞌAiꞌedi tamu tomogo i na wafaga siwe kebu natunavoga, ꞌwabulina taina i na nagidi bega kwakwama i na vetubugidi tatana ꞌana wagava wata ꞌana wauma faifaidi.” 20 Weꞌe tamu tomogo ma tainavo ꞌadi ꞌailaꞌa 7, tulaiotogina i nagi kebu tamu natunaga i wafa. 21-22 ꞌWabula yadi bwa i nagia, kebu tamu natuna wata i wafa. ꞌAdi vetonu yadi bwa i nagidi, i nagoga taidiavo matatabudi ꞌwabulanidi taiadi i nagi. Mulieta ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye vavine yawaidi i ꞌaꞌava. 23 ꞌOmi ꞌwa vonaga ꞌawaie towafa matatabudi i na yawasa-vaitugana, ꞌaiatanina ꞌwaineye aitoi mogitana yana vavine fai matatabudi taiadi i nagi?”
24 Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, ꞌOmi ꞌwa vekali mogitana fai Yaubada yana Buki wata yana toketokena ꞌwa bavuyedi. 25 Tutuyanina towafa i na yawasa-vaitugana nagi kebu, yadi sauluva baniꞌodi anelose abame. 26  Sou 3:2-6ꞌOmi yami vona ꞌana nogaya ꞌwa vo, Towafa kebu i na tovoi-vaitugana,” siwe a na vonemi. ꞌAiꞌedi Mosese ꞌana kilukiluma ꞌwa da luꞌiawawa-dewai ꞌwa da ꞌiseni Yaubada i vonavona ꞌwaimie yawasa-vaitugana faifaina. Yaubada i veifufu Mosese ꞌwaineye ꞌai-ꞌalaꞌalata ꞌwainega. I vo, Yau Ebelamo, Aisake, wata Iakobo yadi Yaubada.” 27 Deꞌe baniꞌodi Yaubada i voneyediga fai tomotoganidi basenadiotoga i wafa siwe ꞌasiau ma yawaidi taiadi i miamiani. Begaidi egavo ꞌakonadi i wafaga ꞌasiau ma yawaidi i miamiani, kebu tamu aitoi wafawafanaga Yaubada mataneye. ꞌOmi ꞌwa vekaliotoga.”
Veimea bwaikaotogina.
28 Tamu veꞌetoboda ꞌadi tove taiadi, i nogai veifufunina. I ꞌiseni Iesu Sadusi yadi velutoli i tutula-ꞌatumaia, bega i velutolieni i vo, Veimeanidi Mosese ꞌwainega i maiga, avaꞌai veimeaga mogitana bwaikina?” 29  VeL 6:5Iesu i vo, Side veimeanina bwaikina, i vo,
Me Isileli ꞌwa veꞌwada a na vonemi,
ꞌAuvea yada Yaubada, ꞌAuvea ꞌaitamogaotogina.
30 ꞌAuvea yami Yaubada ꞌwa na nuakalikalieni mogitana nuamiega, ꞌanuꞌanunumiega, yami nuanua ꞌwaidiega wata tutuya fuedi yami toketokena ꞌwa na tauyedi ꞌwaineye.”
31  Vei 19:18; Lom 13:9-10; Gal 5:14Veimea bwaikina ꞌana veluga side baniꞌodi, i vo,
Emiavo ꞌwa na nuakalikaliedi taunimi ꞌami nuakalikali baniꞌodi.”
Deꞌe veimeanidi ꞌailuga bwaikidi, kebu wata tamu baniꞌodiga.” 32 Veꞌetoboda ꞌadi tove Iesu i voneni i vo, Tove, ꞌu vonaga ꞌatumaiꞌavana. Mogitana ꞌaiseotogina Yaubada, kebu tamu wataꞌe. 33  Ose 6:6ꞌU vona mogitana Yaubada ta na nuakalikalieni nuadega, ꞌanuꞌanunuda ꞌwaidiega, yada nuanua ꞌwaidiega wata yada toketokena ta na tautauyedi ꞌwaineye. Edavo ta na nuakalikaliedi taunida ꞌada nuakalikali baniꞌodi. Velomu wata ꞌanivelena-maimaiga mogitana nani bwaikidi Yaubada ꞌwaineye, siwe veimeanidi ꞌailuga bwaikaotogidi.”
34 Iesu i nogai tomogonina i vona mogitana, faifainanina i voneni i vo, ꞌOmu ꞌakonadi taunimu ꞌu tautauyemu Yaubada ꞌwaineye bega saiꞌafoga i na veimeyemu.”
Iesu i vonaꞌaꞌava mulieta kebu tamu aitoi i da vetoketoke bega i na velutolieni.
Velutoli Yaubada ꞌana Venuaꞌivina faifaina.
35 Iesu vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye i veve i velutoliedi i vo, Veꞌetoboda ꞌadi tovevo i vonaga Keliso, taunina Yaubada ꞌana Venuaꞌivina, Kini Devida tubuna. Awale baniꞌodi i voneyedi? 36  Same 110:1; Fol 2:34-35Basenadi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana venuayato ꞌwainega Devida i kilumi Yaubada ꞌana Venuaꞌivina faifaina i vo,
Yaubada i vona ꞌaku Toveimea ꞌwaineye, i vo,
Veimea a velemuga bega ꞌu na miabui ꞌaku ꞌatagiega.
I na nagoga ꞌamu gaviavo a na leodi bega ꞌu na veveimeyedi.”
37 Keliso mogitana Devida ꞌana wauma ꞌwainega i souyeni, siwe i vebwaika-ꞌiaweni Devida, faifainanina Devida i veꞌawa-Toveimea Keliso ꞌwaineye.” ꞌAilaꞌa bwaikina Iesu yana vonanina i nogai sosoana.
Iesu i matakia veꞌetoboda ꞌadi tovevo faifaidi.
38 Iesu i veve ꞌwaidie i vona i vo, ꞌWa na ꞌisaꞌisa veꞌetoboda ꞌadi tovevo, nuanuadi yaba kaleko manamanawedi i veveꞌwesenedi bega ꞌailaꞌa bwaikina ma yadi veꞌililibu i na vevekaiwa ꞌwaidie. 39 Nuanuadi toꞌedakumeta bwaikidi taiadi i na mimiabui ꞌeba miavaꞌauta ꞌwaidie wata sakali ꞌwaidie nuanuadi i na mimiabui ma ꞌadi wagava taiadi. 40 Weꞌe ꞌwabuꞌwabulavo i vevekaliedi yadi vanuga i eloelodi wata yadi veluꞌui i lulumanamanawedi bega tomotoga i na subiadi, i na vo ꞌako, Yaubada yana tofolovavo ꞌatumaidi.” Siwe bola ꞌadi vematavuloga bwaikaotogina i na veluagai Yaubada ꞌwainega.”
ꞌWabula yadi ꞌanivelena-maimaiga.
41-42 Iesu i miabui vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye ꞌeba yato lilivaneye, ꞌailaꞌa i ꞌiseꞌisedi mani i yatoyato ꞌeba yato ꞌwaineye. ꞌAiꞌaiwabu fuedi mani bwaikina i yato, weꞌe tamu ꞌwabula i vewekowekomaga mani ꞌailuga ꞌwauꞌwaugidi i yatodi. 43  2 Kol 8:12Yana tovetutuyamavo i goledi i maia ꞌwaineye i vonedi i vo, A vona mogitana tomotoga i yatoga ꞌeba yato ꞌwaineye, ꞌwabulanidi bwaikaotogina i yato. 44 ꞌIfwaidi i yatoga siwe wata yadi mani bwaikina i ꞌenoꞌenovi, weꞌe ꞌwabulanidi yadi mani i lusaweni. Kebu wata tamu mani ꞌwaidie i da ꞌenoꞌeno ꞌadiꞌadi faifaina.”

12:8: Ibu 13:12

12:10: Same 118:22-23; 1 Fit 2:6-8

12:17: Lom 13:7

12:18: Fol 23:8

12:19: VeL 25:5

12:26: Sou 3:2-6

12:29: VeL 6:5

12:31: Vei 19:18; Lom 13:9-10; Gal 5:14

12:33: Ose 6:6

12:36: Same 110:1; Fol 2:34-35

12:43: 2 Kol 8:12