IBELIU
Leta deꞌe me Ibeliu faifaidi.
Deꞌe letanina me Diu faifaidi kumanidiavo i vetumaganaga Iesu Keliso ꞌwaineye. Bonadi ꞌana wagava Ibeliu begaidi ta golegoledi ta vo, Me Ibeliu.” Weꞌe deꞌe letanina ꞌana tokiluma kebu ta da ꞌasetaiga aitoi i kilumi.
Fai me Ibeliu tovetumagana vita i veveluagadi Iesu ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidiega nuanuadi i na viladi yadi tafalolo tuatuaina ꞌwaineye. Begaidi deꞌe leta ꞌana tokiluma i ve ꞌwaidie i lubwainedi yadi tafalolo tuatuaina ꞌadi ꞌedaꞌeda i na bailedi, Iesu ꞌaiseotogina ꞌwainega i na veꞌatumai Yaubada mataneye. Iesu taunina Yaubada Natuna bwaikaotogina weꞌe anelose, Yaubada yana toluꞌivonavo wata Mosese saiꞌafo. Wata i ve ꞌwaidie tomotoga kebu ꞌadi fata i na veꞌatumai Yaubada mataneye veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega ꞌalo velomu tulina tulina ꞌwaidiega. Iesu ꞌaiseotogina ꞌwainega Yaubada yada sakona i na ꞌuꞌumidi. Fai taunina yada Tovelomu Bwaikina faifaida i mia-vagata Yaubada ꞌana ꞌatagiega, i lubwaineda yada sauluva tuatuaidi ta na bailedi, yada vetumagana ta na yato-vagasedi Iesu ꞌwaineye. Deꞌe letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Yaubada taunina i sivemageseni ꞌwaideye Natuna ꞌwainega. 1:1-4
Keliso Yaubada yana anelose i vebwaika-ꞌiawedi. 1:5-2:18
Keliso Mosese wata Iosua i vebwaika-ꞌiawedi. 3:1-4:13
Keliso tovelomu i vebwaika-ꞌiawedi. 4:14-7:28
Veakutagona ꞌIvauna Keliso ꞌwainega Veakutagona Nagami i vebwaika-ꞌiaweni. 8:1-9:28
Keliso dayagina ꞌaisaya dayagidi i vebwaika-ꞌiawedi, ꞌeba velomunina ꞌana fata yada sakona i na ꞌuꞌumidi. 10:1-39
Vetumagana ꞌaiseotogina ꞌwainega ta na veꞌatumai. 11:1-40
Ma yada tokemaiga ta na vetumagana Keliso ꞌwaineye wata ta na vematayakeyakeni. 12:1-13:19
Leta ꞌana tokiluma yana ꞌalanuai. 13:20-25
1
Yaubada yana nuanua ꞌwaideye, ꞌana tosivemageta Iesu.
Basenadiotoga Yaubada yana nuanua i veve tubudavo me Diu ꞌwaidie. Tutuya fuedi ꞌedaꞌeda tulina tulina ꞌwaidiega yana nuanua i sivemagesedi yana toluꞌivonavo ꞌwaidie mulieta i luꞌivona tubudavo ꞌwaidie. 1 Fit 1:10; Kolos 1:16Basenadi deꞌe baniꞌodi i veifufuyedi siwe ꞌasiau bega i na nagoga tutuya ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye i veifufu ꞌwaideye Natuna ꞌwainega. Natunanina ꞌwainega nani matatabuna i ꞌidewadi abame wata fwayefwayeye, wata i venuaꞌivineni bega naninidi i ꞌidewadiga i na veveimeyedi. 2 Kol 4:4; Kolos 1:15; Ibu 8:1-2Yaubada yana ꞌaiꞌaiwabu mataududulina ꞌanununa ꞌada fata ta na ꞌiseni Natuna ꞌwainega. Natunanina Yaubada i sala-ꞌafoꞌafoi wata yana vona toketokena ꞌwainega nani matatabuna i kikiavefaꞌalidi wata i ꞌiꞌisaveꞌavinidi. Weꞌe yana wafa ꞌwainega tomotoga yada sakona i lekoaꞌaꞌavadi mulieta ma yana veimea i miabui abame, Yaubada Toketokeotogina ꞌana ꞌatagiega. Fil 2:9Ma yana veimea i miabui bega taunina bwaikaotogina weꞌe anelose saiꞌafo. Weꞌe ꞌana ꞌeba ꞌainana Yaubada Natuna, wagavanina bwaikaotogina kebu anelose ꞌadi wagava baniꞌodi.
Yaubada Natuna bwaikaotogina kebu anelose baniꞌodi.
Same 2:7; Ibu 5:5Vona mogitana ta ꞌasetai Yaubada Natuna bwaikaotogina fai basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye faifaina. Yaubada i vona Natuna ꞌwaineye i vo,
ꞌOmu Natuku,
ꞌAsiau fai yau Tamamu veimea a velemu.”
Weꞌe kebu tamu tutuya deꞌe baniꞌodi i da voneyedi anelose ꞌwaidie. Wata tamu tutuya Yaubada i vona Natuna faifaina i vo,
Yau Tamana,
Weꞌe taunina Natuku.”
Luk 2:13-14Yaubada Natuna kumanina nani matatabuna ꞌadi toꞌedakumeta, saiꞌafoga i na vetunei i na mai fwayefwayeye, faifaina i vona i vo,
Yaku anelose matatabudi, i lubwainedi ma yadi subia i na ꞌoduꞌodu ꞌwaineye.”
Same 104:4Ta ꞌasetai anelose tomotoga bwaikidi fai Yaubada i vona faifaidi i vo,
Yaku anelose a ꞌidewadi, yadi lilide kaukau baniꞌodi,
Taunidi yaku tofolovavo ꞌai-ꞌalaꞌalata baniꞌodi.”
Same 45:6-7Weꞌe Natuna fai bwaikaotogina bega faifaina i vo,
ꞌOmu Yaubada, yamu ꞌEba Veimea kebu ꞌana ꞌeba veꞌaꞌavaga i na ꞌeno-vagata.
ꞌU veveimea, veimea tonovidi ꞌwaidiega.
Sauluva tonovidi nuanuamu bwaikina, weꞌe sakona ꞌu vedumweꞌaiꞌaieni.
Begaidi yau yamu Yaubada a venuaꞌivinemu a silakaimu, wata veimea bwaikina a velemu, ꞌamu kiavesosoana.
Weꞌe emwavo ꞌadi veꞌililibu saiꞌafo.”
10  Same 102:25-27Wata Yaubada i vona Natuna ꞌwaineye i vo,
ꞌOmu Toveimea, ꞌeba velamu ꞌwaineye fwayafwaya ꞌu ꞌidewai,
Wata nimamuyega nani matatabuna abame i souyedi.
11-12 Naninidi ꞌaꞌaꞌavidi i na savovola, weꞌe ꞌomu ꞌu na mia-vagata.
I na venani-ꞌavoꞌavovo kaleko tuatuaina baniꞌodi.
Tomotoga kaleko tuatuaina i na sakoga i na nunumi i na taweni, maꞌitufa ꞌivauna i na ꞌewai.
Wata baniꞌodi fwayafwaya abama taiadi ꞌu na nunumidi weꞌe ꞌivaudi i na souyedi.
Weꞌe ꞌomu, ꞌasaꞌaiana ꞌamu ꞌisaꞌisanina, kebu ꞌu na vetuatuaiga.”
13  Same 110:1Wata tamu tutuya Yaubada i vona Natuna ꞌwaineye i vo,
Veimea a velemuga bega ꞌu na miabui ꞌaku ꞌatagiega,
I na nagoga ꞌamu gaviavo a na leodi bega ꞌu na veveimeyedi.”
Weꞌe kebu tamu tutuya deꞌe baniꞌodi i da voneyedi anelose ꞌwaidie. 14  Same 91:11; Fol 12:7Vetuma anelose egavo? Taunidi ꞌanuꞌanunu, Yaubada yana tofolovavo i vevetunedi bega egavo ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagaiga i ꞌiꞌivaisedi.

1:2: 1 Fit 1:10; Kolos 1:16

1:3: 2 Kol 4:4; Kolos 1:15; Ibu 8:1-2

1:4: Fil 2:9

1:5: Same 2:7; Ibu 5:5

1:6: Luk 2:13-14

1:7: Same 104:4

1:8: Same 45:6-7

1:10: Same 102:25-27

1:13: Same 110:1

1:14: Same 91:11; Fol 12:7