2
Iesu yana tubuga.
Tutuyanina Ioni siaineye me Loma i veveimea me Diu yadi ꞌawalaweye. Yadi toveimea bwaikaotogina ꞌana wagava Sisa Agosito, i veimea nuanuana ꞌatamana ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌadi tomotogavo ꞌadi wagava i na kilumidi senisisi faifaina. 2-3 Deꞌe veimeanina i velamu-vauvau tutuyanina Kwilinio ꞌawalawa Silia ꞌana toveimea yana tutuye, bega tomotoga matatabudi i nagoi ꞌadi wagava i na kilumidi ꞌadi tuvada ꞌwaidie.
4-5 Iosefa i souyeni Kini Devida ꞌana wauma ꞌwainega bega ꞌatamana Nasaledi, ꞌawalawa Galili nageneye ꞌwainega i tovoi i nago Devida ꞌana tuvadeye ꞌana wagava Bedeliema, ꞌawalawa Iudia nageneye. Meli kumanidi basenadi i veakutagonidi siwe bola kebu Iosefa taiadi i da vemialuga ma vitavitadie wata taiadi i nago ꞌadi wagava i na kiluma.
Tutuyanina Bedeliema i miamiani Meli i vebutudi, fai yadi tutuya ꞌakonadi i leꞌwa. Fai vanuga wakawaka i adagidi kebu tamu ꞌawasasa bei i na luku, i nagoi ꞌaisaya yadi vanuge bei i venatuna, yadi akavau iavetana i tubuga. Kwamana i veluꞌuvai mwedamwedalidi ꞌadi kalekoyega, wata i veꞌenovi ꞌaisaya bulumakau ꞌadi taꞌule.
Toꞌisaveꞌavina sifi i nagoi Iesu i ꞌiseni.
8-9 Weꞌe Bedeliema lilivaneye toꞌisaveꞌavinavo ꞌaisaya lovane yadi sifi i lulumaduꞌaiedi gidegideye, nika tamu ꞌAuvea yana anelose i souyeni ꞌwaidie, wata ꞌAuvea yana mageta mataududulina i magesedi begaidi i kololo bwaikina. 10 Nika anelosenina i vo, Kebu ꞌwa na kolologa, yau a maiga vala ꞌatumaina a mieni ꞌwaimie, bega tomotoga fuemi ꞌwa na sosoana bwaikina. 11 ꞌAsiau ꞌami Toꞌitaꞌitaꞌi Bedeliema* ꞌAna mogitana Kini Devida ꞌana tuvada ꞌwaineye. ꞌwaineye i tubuga, taunina Toveimea Keliso, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina. 12 Yami tugusa ꞌwa na ꞌiseni mwedamwedalidi ꞌadi kalekoyega i veluꞌuvai i veꞌenovi ꞌaisaya ꞌadi taꞌule, bega ꞌwa na ꞌasetai taunina kwamananina.”
13 Tutuyanina i vonaꞌaꞌava, nika enavo ꞌailaꞌa bwaikina i souyedi ꞌwaineye ma fuedie Yaubada ꞌwaineye i lei-subisubia i vo,
14 Abama tabwaotogineye Yaubada ta na subisubiai,
Fwayefwayeye tomotoganidi faifaidi Yaubada i sososoana i na mia-ꞌatumai.”
15 Tutuyanina anelosenidi i viladi abame, ꞌaisaya ꞌadi toꞌisaveꞌavinavo ꞌaiseꞌavadi i veifufu i vo, Ta na nagoi ꞌatamana Bedeliema, naninina ꞌakonadi i souyeni faifaina ꞌAuvea i vonedaga ta na ꞌiseni.” 16 Bega i tovoi i lilide i nagoi Iosefa ma yana vavine i veluagadi wata kwamana i ꞌiseni ꞌaisaya ꞌadi taꞌule i veꞌenovi i ꞌenoꞌeno. 17 Kwamana i ꞌiseni tamana wata inana ꞌwaidie i veifufu avaꞌai anelose i vonediga kwamananina faifaina. 18 Weꞌe ꞌifwaidi tomotoga valanina i nogaiga nuadi i voganidi ꞌaisaya ꞌadi toꞌisaveꞌavinavo yadi vona faifaina. 19 Weꞌe Meli vonanidi matatabuna i nuaveꞌavinidi faifaidi nuadi i ꞌiviꞌivina. 20 Toꞌisaveꞌavinavo sifi i viladi yadi ꞌaisaya ꞌwaidie Yaubada i subisubiai wata i awaꞌaiꞌaia avaꞌai i ꞌisediga wata i nogaidiga faifaidi, fai anelose yana vona ꞌwaidie ꞌana mogitana i ꞌiseni.
Iesu ꞌana wagava i goleni.
21 Kwamana yana tubuga ꞌwainega i maiga ꞌana ꞌaiata 8 ꞌwaineye bununa i boboi, wata ꞌana wagava i goleni Iesu. Basenadi bola Meli kebu i da mianaga, anelose wagavanina i veleni.
Iesu i naweni vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye.
22-24  Vei 12:1-4; Sou 13:2,12,15 Vei 12:8Mulieta Meli wata Iosefa Iesu i naweni Ielusalema bega i na ꞌaniveleneni Yaubada ꞌwaineye wata i na velomu. I nagoiga fai basenadiotoga Mosese ꞌAuvea yana veimea i kilumi i vo, Kwakwama iavetadi yami akavau ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwa na ꞌanivelenedi ꞌAuvea ꞌwaineye.” Wata i vo, Bunebune ꞌailuga ꞌalo kabututula siaidi ꞌailuga ꞌwa na nikedi ꞌwa na velomuyedi Yaubada ꞌwaineye kwamana wata inana taiadi faifaidi.” Meli vauvaudi begaidi yadi tutuya i veluagai Iosefa taiadi i laka vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye i na tafalolo bega i na vevunavunaga Yaubada mataneye.
Simioni yana vona.
25 Tutuyanina ꞌwaineye tamu tomogo ꞌauꞌauveana i miamia Ielusalema, ꞌana wagava Simioni. Taunina tomogo ꞌatumaina wata toveꞌililibu Yaubada ꞌwaineye, ma yana tokemaiga i lulukamata Yaubada ꞌana Venuaꞌivina yana mai faifaina bega me Isileli i na ꞌitaꞌitaꞌiedi. 26 ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌana ꞌweabu bega i veni nagami ꞌAuvea ꞌana Venuaꞌivina Keliso i na ꞌiseni mulieta i na wafa. 27 ꞌAiatanina ꞌwaineye ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina Simioni i voneni i luku vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye, weꞌe kwamana Iesu inana wata tamana i mieni vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye bei Iesu i na ꞌaniveleneni ꞌAuvea ꞌwaineye baniꞌodi yadi veimea ꞌana sauluva. 28 Simioni kwamana i olia Yaubada ꞌwaineye i vekaiwa i vo,
29-31  Ais 52:10ꞌAuvea, ꞌasiau ꞌu na tauyeku ma yaku sosoana a na wafa, fai yamu vonaꞌawaufaufa ꞌwaikuye ꞌakonadi matakuyega a ꞌiseni.
Kwamananina ꞌama Toꞌitaꞌitaꞌi ꞌu vetunei fwayefwayeye tomotoga fuema matameye.
32  Ais 42:6; Ion 8:12Taunina baniꞌodi mageta mali tomotoga taunidi kebu Diu ꞌwaidie bega yamu nuanua i na ꞌasetadi,
Weꞌe ꞌima yamu tomotoga me Isileli ꞌama subia ꞌa na veluagai kwamananina faifaina, fai yama ꞌailaꞌa ꞌwainega i souyeni.”
33 Weꞌe Meli wata Iosefa nuadi i voganidi Simioni yana vona kwamana ꞌwaineye faifaina. 34-35  Ais 8:14,15; 1 Kol 1:23; 1 Fit 2:6-8Mulieta Simioni i veluꞌui bega Yaubada Meli wata Iosefa i na nuakalikaliedi, i ꞌaꞌavana Meli i vonedi i vo,
Kwamana deꞌe Yaubada i venuaꞌivineni bega ꞌwainega me Isileli fuedi ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai weꞌe ꞌana tovedumweꞌaiꞌai fuedi vita i na veluagai ꞌwainega.
Taunina ꞌeba ꞌisa Yaubada ꞌwainega siwe fuedi i na awavesakoyeni nika bei yadi nuagiva i na sivemagesedi. Weꞌe ꞌomi Meli, yadi vedumweꞌaiꞌai faifaina ꞌwa na nuavita bwaikina ꞌwa da vo nuafoumi i da ꞌeꞌetokadia kefatayega.
Ana yadi vona.
36-37  1 Tim 5:5Wata tutuyanina ꞌwaineye tamu Yaubada yana toluꞌivona vevinedi i miamia vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye, ꞌadi wagava Ana. Tamadi Fenueli, Asali ꞌana wauma ꞌwainega. Neꞌeꞌelidie i nagi i miamia malamala 7, nika yadi lamoga i wafa i ꞌwabula siwe yadi miayega malamala 84 i veluagai i vemoꞌai mogitana. ꞌWabulanidi kebu vanuga ꞌeba veluꞌui i da ꞌiaꞌiaweniga, ꞌaiata wata lovana Yaubada i subisubiai, i veveluꞌui ꞌwaineye wata i veveꞌudigana ꞌani bega yadi veluꞌui ꞌwaineye i na vetoketoke. 38 Tutuyanina Simioni i veveifufu Iosefa Meli taiadi ꞌwaidie, Ana i mai Yaubada ꞌwaineye i vekaiwa, wata ꞌifwaidi me Ielusalema ꞌwaidie i veifufu kwamananina faifaina i vo, Kwamana deꞌe ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi kumanina ta ꞌeꞌedaveyaieni.”
39  Mad 2:23Veimeanidi Yaubada ꞌwainega i maiga, ꞌakonadi Iosefa wata Meli i ꞌidewaꞌaꞌavadi, mulieta i viladi yadi ꞌatamane Nasaledi ꞌawalawa Galili nageneye. 40 Kwamananina i taulai ma yana toketokena, ma yana ꞌaseta bwaikina wata Yaubada ma yana nuakalikali i vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaineye.
Iesu i veifufu vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye.
41-42  Sou 12:1-14,24-27Malamala ꞌaitamogana ꞌaitamogana Iesu inana wata tamana yadi sauluva i lakalaka Ielusalema, me Diu yadi Sakali Uviꞌagalatagona Me Diu yadi ꞌeba tolinuataꞌi basenadiotoga Yaubada tubudiavo i ꞌitaꞌitaꞌiedi Itifita ꞌwainega, anelose me Diu i uviꞌagalatagonidi weꞌe me Itifita i nikedi. faifaina. Tutuyanina Iesu ꞌana malamala 12 ꞌwaineye taiadi i laka sakalinina ꞌwaineye. 43 ꞌAiata ꞌifwaidi i miamiani Ielusalema ꞌwaineye, mulieta tutuyanina sakali i ꞌaꞌava tomotoga matatabudi i vilaviladi yadi ꞌatamane, weꞌe Iesu Ielusalema bei i miamia. 44 Tamana inana taiadi kebu i da ꞌasetaiga, yadi nuanua i vo, Voke yada ꞌailaꞌavo taiadi i nunagoi.” I nunagoi ꞌaiata ꞌaitamogana mulieta i lovani nika Iesu kebu i da veluagaiga, bega yadi ꞌailaꞌavo wata ediavo ꞌwaidie i luala. 45-46 Nika kebuꞌa, wata i viladi Ielusalema bei i luala, mulieta ꞌaiata ꞌaitonu i ꞌaꞌavana i veluagai vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye, Diu yadi veꞌetoboda ꞌadi tovevo taiadi i miamiani. Ma fuedie i veveifufu yadi vona i noganogaidi wata i velutolitoliedi. 47 Fuedi i ꞌiseni yana ꞌaseta bwaikina wata i nogai Iesu yana tutula ꞌatumaidi wata tonovidi begaidi nuadi i voganidi. 48 Wata inana tamana taiadi i ꞌiseni nuadi i voganidi, bega inana i vo, Natuku awale weꞌe baniꞌodi yamu sauluva, bega ma yama venuafouviga tamamu taiadi ꞌa lulualemu?”
49 Iesu i vo, Awale mali vanuga ꞌwaidie ꞌwa luala-maimaiga? ꞌWa da ꞌasetai yau Tamaku yana vanuge i lubwaineku bei a na miamia.” 50 Siwe inana tamana taiadi yana vona faifaina kebu nuadi i da magetai.
51 Nika Iesu inana tamana taiadi i souyedi i nagoi Nasaledi, bei yadi vona i vematayakeyakedi. Weꞌe inana nuadi i ꞌiviꞌivina naninidi faifaidi. 52 Bei Iesu i taulai, ma tomogona wata yana ꞌaseta taiadi, ma ꞌana nuakalikali Yaubada ꞌwainega wata tomotoga ꞌwaidiega.

*2:11: ꞌAna mogitana Kini Devida ꞌana tuvada ꞌwaineye.

2:22-24: Vei 12:1-4; Sou 13:2,12,15 Vei 12:8

2:29-31: Ais 52:10

2:32: Ais 42:6; Ion 8:12

2:34-35: Ais 8:14,15; 1 Kol 1:23; 1 Fit 2:6-8

2:36-37: 1 Tim 5:5

2:39: Mad 2:23

2:41-42: Sou 12:1-14,24-27

2:41-42: Me Diu yadi ꞌeba tolinuataꞌi basenadiotoga Yaubada tubudiavo i ꞌitaꞌitaꞌiedi Itifita ꞌwainega, anelose me Diu i uviꞌagalatagonidi weꞌe me Itifita i nikedi.