2
Toꞌaseta bwaikidi i nagoi Iesu ꞌwaineye.
Elodi i ve-kini ꞌawalawa Iudia, yana tutuye Iesu i tubuga ꞌawalawanina nageneye ꞌatamana Bedeliema ꞌwaineye. Kebu tutuya manamanawenaga nika tomotoga ꞌifwaidi i leꞌwai Ielusalema. Tomotoganidi i maiaga inala yana ꞌeba lakayega yadi ꞌaseta bwaikina ꞌubwana faifaidi. I leꞌwai i velutoli i vo, Avaꞌaibe bei kwamana i tubuga ꞌomi me Diu yami Kini? ꞌA ꞌasetai tamu Kini i tubuga fai noꞌo bega tamu ꞌubwana ꞌa ꞌiseni i laka, Kininina ꞌana tugusa, bega ꞌa maia ma yama veꞌililibu ꞌa na ꞌodu ꞌwaineye.”
Tutuyanina Kini Elodi yadi vonanina i nogai i venuafouviga bwaikina wata me Ielusalema matatabudi i kololo i vo, Bola Elodi wata Kini ꞌivauna taiadi i na vetalaga, ꞌida vita ta na veluagai.” Mulieta tovelomu ꞌadi toꞌedakumetavo wata veꞌetoboda ꞌadi tovevo i golevaꞌaugidi ꞌwaidie i velutoli i vo, Avaꞌaibe bei Keliso, Yaubada ꞌana Venuaꞌivina i na tubuga?” Ion 7:42Yana velutoli i tutuli i vo, ꞌAtamana Bedeliema ꞌawalawa deꞌe Iudia nageneye. Basenadiotoga Yaubada yana Vona yana Buki nageneye tamu yana toluꞌivona Keliso yana tubuga faifaina side baniꞌodi i kilumi i vo,
Mai 5:2ꞌOmi me Bedeliema ꞌawalawa Iudia nageneye ꞌwa miamianiga,
Yami ꞌatamana siaina siwe ꞌana wagava bwaikina ꞌawalawanina nageneye.
Fai ꞌwaimiega tamu toꞌedakumeta bwaikina i na souyeni.
Toꞌedakumetanina yaku tomotoga me Isileli i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi.”
Vonanina Elodi i noganogaiga bega toꞌasetanidi i goledi i nagoi ꞌwaineye ꞌaiseꞌavadi i veifufu-giva. I velutoliedi nuanuana i na ꞌasetai maꞌavia ꞌubwananina i souyeni i ꞌiseni. I velutoliedi i ꞌaꞌavana mulieta i vetunedi side baniꞌodi i voneyedi i vo, ꞌWa na nagoi Bedeliema kwamana ꞌwa na luala-deweni, tutuyanina ꞌwa na veluagaiga ꞌwa na maia ꞌwa na voneku wata yau a na nago, ꞌwaineye a na ꞌoduꞌodu.”
Elodi i vonaꞌaꞌavana nika tomotoganidi i tauya. I nunagoi wata ꞌubwananina i ꞌiseni debanagodiega, i ꞌedakumesedi i nagoga nika ꞌubwana i ꞌailove kwamana yana ꞌeba tubuga tabwaneye. 10 Weꞌe tutuyanina toꞌasetanidi ꞌubwana iꞌiseniga yadi sosoana kebu ta na vonaga ꞌadi vebae ꞌwaidie. 11  Ais 60:6Tutuyanina i leꞌwai i luku vanuge, kwamana wata inana Meli i ꞌisedi i miamia i ꞌodu kwamana ꞌwaineye, ma yadi veꞌililibu i subiai, mulieta yadi venuanayega yadi nuakalikali i ꞌewadi kwamana mataneye i yatodi. Nuakalikalinidi kukuafou, golida tutulina bwaikina, vane ꞌailuga magaidi ꞌatumaidi, tamu Mulo weꞌe tamu Falanikisenisi, vanenidi wata tutulidi bwaikidi.
12 Weꞌe Yaubada ꞌenoneganegayega tomotoganidi i vonedi kebu wata i na vilaviladi Elodi ꞌwaineye, bega i viladi mali ꞌedeamo i nagoi yadi ꞌatamane.
Iesu i degeni.
13 Tutuyanina toꞌasetanidi i tauya i nunagoi, lovane Iosefa i ꞌenoneganega. ꞌAuvea yana anelose i souyeni ꞌwaineye i voneni i vo, ꞌU na tovoi kwamana inana taiadi ꞌwa na dega ꞌwa na nagoi ꞌawalawa Itifita. Bei ꞌwa na miamia fai Kini Elodi kwamana i na lualeni nuanuana i na luvewafai, mulieta yau a na vonana ꞌawalawanina ꞌwa na ꞌiaweni.”
14-15  Ose 11:1Bega Iosefa i tovoi kwamana inana taiadi lovane i dega i nago Itifita, bei i mianaga Kini Elodi i wafa. Yadi mia Itifita faifaina basenadiotoga Yaubada i vona yana Buki nageneye i vo,
Natuku Itifitayega a goleni i mai.”
Vonanina nagami tamu yana toluꞌivona i voneyeni, mulieta ꞌana mogitana i souyeni.
Kini Elodi kwakwama Siasiaidi i luvewafadi.
16 Weꞌe Elodi i lukamata-wayoga i ꞌasetai ꞌubwana ꞌadi toꞌaseta i vekalieni begaidi i nuasako bwaikina. Yana tolugaviavo i vonedi i luku ꞌatamana matatabuna ꞌwaidie, Bedeliema wata ꞌatamana siaidi ꞌwaidie, kwakwama iavetadi ꞌadi malamala ꞌailuga wata ꞌifwaidi kebu ꞌadi malamala ꞌailuga i da veluagadiga matatabudi i luvewafadi. I luvewafadiga fai ꞌubwana ꞌadi toꞌaseta yadi vona ꞌwainega Elodi i ꞌasetai Iesu ꞌana malamala ꞌana vetonu bola kebu i da veluagaiga. 17 Kwakwama siaidi i leodiga faifaina basenadiotoga toluꞌivona ꞌana wagava Ielemaia i vona-vagata. Tutuyanina i leodiga ꞌana mogitana i souyeni i vo,
18  Iel 31:15; Nag 35:19ꞌAtamana Lema* ꞌAtamananina Bedeliema lilivaneye. ꞌwainega vevine bonadi i nogai,
ꞌweꞌwela wata taivonavona.
Litieli ꞌadi wauma natudiavo faifaidi i taivonavona,
kebu tamu aitoi ꞌana fata nuadi i na ꞌiveagiagidi,
fai matatabudi i wafa.”
Itifitayega i nagoi Nasaledi.
19-20 I miamia Itifita nika Elodi i wafa, mulieta ꞌAuvea yana anelose i souyeni Iosefa ꞌwaineye ꞌenoneganegayega i voneni i vo, Itifitayega ꞌu na tovoi, kwamana inana taiadi ꞌwa na vilami ꞌwa na nagoi ꞌawalawa Isileli. Elodi ꞌakonadi i wafa bega kebu tamu aitoi nuanuana kwamana i na luvewafai.” 21 Bega Iosefa i tovoi kwamana inana taiadi i vagavaidi i viladi i nagoi ꞌawalawa Isileli. 22 I viladi i nunagoi Iosefa ma yana kololo fai vala i nogai Akeleasi, tamana Elodi tutulina, i ve-kini ꞌawalawa Iudia ꞌwaineye. Iosefa kebu nuanuana bei i na mia, nika wata anelose ꞌenoneganegayega i voneni bega i nago ꞌatamana Nasaledi ꞌawalawa Galili bei yadi vanuga i ꞌiyogona i mia. 23  Luk 2:39; Ion 1:45-46Nasaledi bei i ꞌaiyogona i miaga, tamu Yaubada yana toluꞌivona yana vona-vagata Iesu faifaina ꞌana mogitana i souyeni i vo,
I na golegoleni taunina tomogo Nasaledi.”

2:5: Ion 7:42

2:6: Mai 5:2

2:11: Ais 60:6

2:14-15: Ose 11:1

2:18: Iel 31:15; Nag 35:19

*2:18: ꞌAtamananina Bedeliema lilivaneye.

2:23: Luk 2:39; Ion 1:45-46