2
Iesu tomogo bwalobwalokona i ꞌiveꞌatumaia.
1-2 ꞌAiata ꞌifwaidi i ꞌaꞌava, mulieta Iesu i vilai i nago Kafaneomi i luku vanuge. Tomotoga fuedi valana i nogai bega i vaꞌauta vanuga i veadagi kebu tamu ꞌawasasaga wata baniꞌodi vanuga ꞌawana, mulieta Iesu Yaubada yana Vona i luꞌageyeni ꞌwaidie. Tutuyanina Iesu i lalauꞌage, tomotoga ꞌifwaidi i maia ꞌadi 4 iadi bwalobwalokona ma ꞌevoꞌevona i mieni Iesu ꞌwaineye. I leꞌweni ꞌailaꞌa bwaikina i ꞌisedi kebu ꞌadi fata i na lukuga, begaidi i laka vanuga ꞌubunega avaꞌaibe bei Iesu i tovotovoi, ꞌana sailaꞌa ꞌifwaidi i ꞌewadi bega ꞌanibwekaneamo ma ꞌevoꞌevona i veꞌioyoi i obu. Luk 7:48Iesu i ꞌiseni i ꞌasetai ma yadi vetumagana bega tomogo bwalobwalokona i voneni i vo, Natuku, yamu sakona a nuatavunidi.”
6-7  1 Ion 1:9; Ais 43:25ꞌIfwaidi veꞌetoboda ꞌadi tovevo i nogai Iesu yana vona nuadiega i vo, Iesu awale Yaubada i vona-uviꞌagali? Kebu tamu aitoi ꞌana fata sakona i na nuatavunidi, Yaubada ꞌaisena ꞌana fata.” Iesu ꞌakonadi i ꞌasetai yadi nuanua begaidi i vonedi i vo, Awale baniꞌodi ꞌwa nuanuayedi? 9-10 Yau a vetomotogaotoga ma yaku veimea fwayefwayeye bega ꞌaku fata tomotoga yadi sakona a na nuatavunidi. Tomotoga ꞌadi ꞌiveꞌatumai vitana fai ꞌaiꞌedi a na vona siwe kebu i na veꞌatumaiga, ꞌwa na ꞌasetai kebu ma yaku veimea a vona-ꞌavoꞌavovo. Siwe toviga deꞌe a na ꞌiveꞌatumaia ꞌwa na ꞌiseni bega ꞌwa na ꞌasetai kebu a da vona-ꞌavoꞌavovo ꞌaku fata sakona a na nuatavunidi.” 11 Bega Iesu tomogo bwalobwalokona i voneni i vo, ꞌU tovoi, ꞌamu ꞌevoꞌevo ꞌu evai ꞌu nago yamu vanuge.” 12  Mad 9:33I tovoi fuedi i ꞌiseni yana sita i ꞌewai i tauya. Matatabudi nuadi i voganidi bega Yaubada i subiai i vo, Kebu tamu tutuya baniꞌodi ta da ꞌiseniga.”
Iesu Livai i goleni.
13 Iesu wata i vila-vaitugani i nago lavuye. ꞌAilaꞌa bwaikina i maia ꞌwaineye, bei wata i ve. 14 ꞌAkonadi yana ve i ꞌaꞌava, i nunagoga takesi ꞌana tolaugogona i ꞌiseni ꞌeba takesi ꞌwaineye i miamia, ꞌana wagava Livai, Alefasi natuna. Iesu i voneni i vo, Taiadi ta na nago, yaku tovetutuyama.” Nika Livai i tovoi Iesu mulineye i nago.
15 Mulieta Iesu ma yana tovetutuyamavo i ꞌaniꞌani Livai yana vanuge, ꞌifwaidi tolaugogona wata ꞌifwaidi tosakona taiadi i ꞌaniꞌani. Tomotoganidi Iesu i yoyogoꞌwaiꞌwaili. 16  Mad 11:19; Luk 15:1-2ꞌIfwaidi veꞌetoboda ꞌadi tovevo siwe taunidi Diu totafalolo Falisi i ꞌiseni i nagoi Iesu yana tove tutuyamavo ꞌwaidie i velutoliedi i vo, Awale tolaugogona vivinagodi wata tosakona taiadi i ꞌaniꞌani, kebu ꞌana ꞌisa ꞌatumainaga.”
17  Luk 19:10; 1 Tim 1:15Iesu i nogai i vona-awatabai ꞌwaidie i vo, Egavo ꞌatumaidi kebu nuanuadi viga ꞌadi toꞌiveꞌatumai, ꞌaisedi toviga mogitana. Wata baniꞌodi, yau a maiga kebu taunidi i awaveꞌatumaiediga faifaidi, a maiga wata tosakona a na ꞌitaꞌitaꞌiedi.”
Veꞌudigana ꞌana ꞌaseta.
18 Ioni Tobafitaiso yana tovetutuyamavo wata totafalolo Falisi i veveꞌudigana ꞌani matatabuna bega yadi veluꞌui Yaubada ꞌwaineye i na vetoketoke. Tomotoga ꞌifwaidi i maia Iesu i velutolieni i vo, Awale Ioni yana tovetutuyamavo wata Falisi i veveꞌudigana i na veluꞌui faifaina, weꞌe yamu tovetutuyamavo kebu i da veꞌudiganaga?” 19  Ion 3:29Iesu yadi vona i tutuli, taunina faifaina i vona-awatabai i vo, Tonagi yana sosoana ꞌwaineye kebu tamu aitoi ꞌana fata i na talabodedi bega enavo ꞌaniꞌani i na baileni. 20 Weꞌe tamu ꞌaiata tomotoga ꞌifwaidi i na maia tonaginina i na ꞌiveꞌavini i na naweni i lubwainedi enavonidi ma yadi nuavita i na veꞌudigana.”
Sauluva tuatuaina wata Iesu yana ve ꞌivauna ꞌadi luwanawana faifaina.
21  1 Kol 10:21; 2 Kol 6:16Wata Iesu i awatalatutula ꞌwaidie yana ve sauluva ꞌivauna faifaina wata me Diu yadi sauluva tuatuaina ꞌadi luwanawana faifaidi i vo, Kaleko tuatuaina i na ꞌanilabuꞌi weꞌe ꞌivaunega ta na bwadia kebu i da lubwaineniga. Fai bola ta na lekoai bwadi ꞌivauna i na vesiai bega i na vefatoꞌaiꞌai tuatuaina i na ꞌivesakoi.”
22 Wata baniꞌodi oine ꞌana ꞌeba iwaga ꞌaisaya bunudiega faifaina Iesu i vona i vo, ꞌAiꞌedi oine ꞌivauna ꞌeba iwaga tuatuaina ꞌwaineye i na iwagi i na yuvefuai, i na iwaga ꞌana veꞌamubwadodo fai totolina wata ꞌeba iwaga ꞌakonadi i sako. Weꞌe ꞌaiꞌedi oine ꞌivauna wata ꞌeba iwaga ꞌivauna nika bikabikana i na lubwaineni kebu i na yuvefuai ꞌailugana ꞌatumaidi.”
Iesu i ve ꞌAiata Veawai faifaina.
23  VeL 23:25Tamu ꞌAiata Veawai ꞌwaineye, Iesu ma yana tovetutuyamavo i nunagoi bakula ꞌwaineamo, yana tovetutuyamavo i lase bega vuaga i kadidi i ꞌani, fai ꞌakonadi tonibakula i tauyedi. 24 Weꞌe ꞌifwaidi Diu totafalolo Falisi i ꞌisedi Iesu i voneni i vo, Awale? Me Diu yada veꞌetoboda yamu tovetutuyamavo i geugeuya vuaga i kadikadidi baniꞌodi folova yada ꞌAiata Veawai ꞌwaineye. 25  1 Sam 21:1-6Iesu Falisi yadi vona i tutuli i vo, ꞌWa da vo kebu baniꞌodi Yaubada yana Buki ꞌwa da luꞌiawawaiga, basenadiotoga Kini Devida ma enavo i lase faifaina. 26 I luku Yaubada yana vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye, beledi tamu Yaubada ꞌana ꞌanivelena Abiada tovelomu bwaikina i veledi ma enavo i ꞌani. Deꞌe wata yada veꞌetoboda kebu tamu aitoi ꞌana fata beledinina i na ꞌania tovelomu ꞌaisedi faifaidi, i ꞌania kebu i da sakona fai i lase. 27  VeL 5:14Yaubada ꞌAiata Veawai i yatoi tomotoga ꞌada ꞌaivaita ta na veawai faifaina, kebu i da yatoi bega ꞌaiatanina i na veimeyeda. 28 Yau a vetomotogaotoga tomia fwayafwaya matatabuna ꞌadi Toꞌisaveꞌavina, wata ꞌAiata Veawai ꞌana Toveimea, ꞌaku fata ꞌaiatanina ꞌwaineye tomotoga yadi sauluva faifaidi a na veimeyedi.”

2:5: Luk 7:48

2:6-7: 1 Ion 1:9; Ais 43:25

2:12: Mad 9:33

2:16: Mad 11:19; Luk 15:1-2

2:17: Luk 19:10; 1 Tim 1:15

2:19: Ion 3:29

2:21: 1 Kol 10:21; 2 Kol 6:16

2:23: VeL 23:25

2:25: 1 Sam 21:1-6

2:27: VeL 5:14