14
Bona ma ꞌana ꞌaseta ꞌeba ꞌaivaita.
1 Kol 12:31, 14:39Ekwavo, nuanuaku nuakalikali ꞌwaimie i na vebwaika, wata ma yami dumwebika ꞌwa na tokemaigemi bega ꞌami veuveuta ꞌwa na veluagadi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega, weꞌe mogitana veuveutanina bwaikina faifaina ꞌwa na lauala bega ꞌami fata Yaubada yana Vona ꞌwa na luluꞌivona ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana awaveꞌedaꞌeda ꞌwainega. Tomotoga ꞌifwaidi ꞌadi veuveuta ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena ꞌwainega i vonavona, bonanidi kebu i da ꞌasetadiga ꞌwaidiega, siwe taunidi kebu i da ꞌasetai avaꞌai i vonevoneyeni. Tomotoganidi i vonavonaga, kebu tomotoga ꞌwaidie fai kebu tamu aitoi i da ꞌasetai, weꞌe mogitana i vonavona Yaubada ꞌwaineye. Yaubada yana nuanua givagivadi i veveifufuyedi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena ꞌwainega. Weꞌe tomotoganidi i vetoluꞌivona Yaubada yana Vona faifaina i vonavona tomotoga ꞌwaidie bega yadi vetumagana i na vetoketoke, i na kiavefaꞌalidi wata i na kiavesosoanidi. ꞌAiꞌedi aitoi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena ꞌwainega i vonavona, bonanidi kebu i da ꞌasetadi ꞌwaidiega, tomogonina ꞌaiseotogina ꞌaivaita i veveluagai yana vetumagana faifaina, weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi Yaubada yana Vona i na luluꞌivona, Keliso yana ꞌAilaꞌa matatabumi ꞌaivaita ꞌwa na veluagai nika yami vetumagana i na vetoketoke.
Nuanuaku matatabumi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena ꞌwainega ꞌwa da vonavona bonanidi kebu ꞌwa da ꞌasetadi ꞌwaidiega, siwe wata nuanuaku bwaikina Yaubada yana Vona faifaina ꞌwa da vetoluꞌivona. Folovanidi ꞌadi ꞌailuga, siwe vetoluꞌivona folova bwaikaotogina, weꞌe tomotoganidi i vonavona bonanidi kebu i da ꞌasetadi ꞌwaidiega, yadi folova saiꞌafo bwaikina. ꞌAiꞌedi tomotoganidi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena ꞌwainega i na vonavona, mulieta tamu tomogo ꞌana veuveuta ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega i na siviladi nika Keliso yana ꞌAilaꞌa matatabumi ꞌaivaita ꞌwa na veluagai, bei yadi folova ꞌana ꞌatumaina i na souyeni.
Ta na tafalolo taunida bonadega
Ekwavo, tutuyanina a na wai ꞌwaimie, ꞌaiꞌedi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena ꞌwainega a na vonavona siwe bonanidi kebu ꞌwa na ꞌasetadiga, avaꞌai ꞌana ꞌatumaina? Weꞌe ꞌaiꞌedi a na wai, naninidi Yaubada i sivemagesedi ꞌwaikuye a na luꞌivona ꞌwaimie, ꞌalo naninidi Yaubada nuanuana ꞌwa na ꞌasetadi a na ve ꞌwaimie, ꞌalo yana Vona a na luꞌivona ꞌwaimie, ꞌalo a na awaveꞌedeꞌedemi, mogitana ꞌaivaita ꞌwa na veluagai, nika ꞌana fata yami vetumagana i na vetoketoke. I lubwaineda taunida bonadega ta na vonavona bega Yaubada yana nuanua ta na ꞌasetadi, begaidi ꞌifwaidi ꞌeba ꞌisa a na velemi. ꞌUmo wata mafa kebu ma yawaidiga, siwe ma bonadi, begaidi ꞌaiꞌedi toꞌumo kebu i na ꞌumo-dewaga, kebu ꞌana fata tamu aitoi nuana i na ꞌewai. Wata baniꞌodi ꞌaiꞌedi mafa kebu i na nike-dewaiga i na luꞌeꞌeꞌelimo, kebu tamu aitoi i na mai vaꞌauta faifaina. Wata ꞌaiꞌedi evulega kebu i na yuve-ꞌatumaia, kebu ꞌana fata tomotoga i na vaꞌauta folova faifaina. ꞌOmi wata baniꞌodi, ꞌaiꞌedi ꞌwa na vonavona, siwe kebu tamu aitoi bonami i na ꞌasetai, baniꞌodi i na munega nuana i na magetai? ꞌAna ꞌisa ꞌwa da vo ꞌwa da vonavona ꞌawasasaꞌaveye. 10 Tomia fwayafwaya bonada fueotogidi, siwe ꞌaitamogana ꞌaitamogana ma ꞌadi toꞌaseta. 11 Weꞌe ꞌaiꞌedi aitoi i na vonavona ꞌwaikuye, siwe bonana kebu a na ꞌasetaiga, tomogonina ꞌwaikuye taunina wakawaka, wata tomogonina ꞌwaineye yau ꞌwa da vo wakawaka. 12  Efe 4:12ꞌOmi wata baniꞌodi, avaꞌai bonaga emiavo i na ꞌasetadi, bonanina ꞌwainega ꞌwa na vonavona ꞌwaidie. Nuanuami bwaikina ꞌami veuveuta ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i na velemi, siwe i lubwainemi veuveutanidi ꞌwaidiega Keliso yana ꞌAilaꞌa ꞌwa na kiavetoketokedi, faifaidi ma yami dumwebika ꞌwa na vetafewa bega ꞌwa na ꞌewadi.
13 Fai nuanuada tovetumagana ta na kiavetoketokeda, bega ꞌaiꞌedi tamu tomogo ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena ꞌwainega i na vonavona, bonanidi kebu i da ꞌasetadi ꞌwaidiega, i lubwaineni i na veluꞌui ꞌAnuꞌanununina tamu veuveuta i na veleni nika ꞌana fata yana vonanidi i na kiavemagetadi. 14 ꞌAiꞌedi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena ꞌwainega a na veluꞌui tamu bona tulina ꞌwainega, ꞌanuꞌanunukuyega a na veveluꞌui, siwe avaꞌai a na vonevoneyeniga kebu ma ꞌana ꞌasetaga. 15  Efe 5:19Vetuma baniꞌodi a na veluꞌuiedi? Tamu tutuya ꞌanuꞌanunukuyega a na veluꞌui, tamu tutuya a na veluꞌui yaku ꞌaseta ꞌwainega bega fuedi i na ꞌaseta. Wata baniꞌodi, tamu tutuya a na lei-subisubia ꞌanuꞌanunukuyega tamu bona ꞌwainega, tamu tutuya yaku ꞌaseta ꞌwainega a na lei-subisubia. 16 ꞌAiꞌedi tafalolo ꞌwaineye ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena ꞌwainega Yaubada ꞌwa na subisubiai tamu bona kebu ꞌwa da ꞌasetaiga ꞌwainega, tamu tomogo taiadi ꞌwa vaꞌautaga i na nogai, kebu ꞌana fata yami veluꞌuinina faifaina i na vo, Vona mogitana yaku nuanua baniꞌodi,” fai avaꞌai ꞌwa vonevoneyeniga i bavuyeni. 17 Yami vekaiwanina voke ꞌeba nuaꞌewa, siwe fai tomogonina kebu i da ꞌasetai, ꞌwaineye kebu tamu avaꞌai ꞌana ꞌatumaina.
18 A vekaiwa Yaubada ꞌwaineye fai tutuya fuedi ꞌaisekuye a vonavona ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena ꞌwainega bonanidi kebu a da ꞌasetadiga ꞌwaidiega, weꞌe ꞌomi matatabumi saiꞌafo. 19 ꞌAiꞌedi tafalolo ꞌwaineye yaku vona kebu fuediga siwe tomotoga ꞌaivaita i na veluagai yaku venina ꞌwainega, yau a na sosoana, weꞌe ꞌaiꞌedi vona fueotogidi ꞌwaidiega a na ve ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena ꞌwainega siwe bonaku i na bavuyeni, faifaina kebu a na sosoana.
Vona mali bonana ꞌwaidiega faifaina ꞌwa na venuaꞌivina-ꞌatumai.
20  Lom 16:19Ekwavo, vona mali bonana ꞌwaidiega nuami i ꞌewai, ꞌwa da vo ꞌomi yavayavava. Yavayavavanidi kebu ꞌadi fata i na venuaꞌivina-ꞌatumai nani bwaikidi faifaidi, sauluvanina baniꞌodi ꞌwa na baileni, i lubwainemi yami nuanua i na kumagidi bega ꞌwa na venuaꞌivina-ꞌatumai vona mali bonana ꞌwaidiega faifaina. Weꞌe yavayavava siaidi, yadi ꞌaseta sakona faifaina siaina, i lubwainemi ꞌwa da saladi. 21  Ais 8:11-12Basenadiotoga Yaubada i veifufu me Diu ꞌwaidie taunidi bonadiega siwe i baila, yana nuanua kebu i da ꞌidewadi, begaidi tamu ꞌadi vona i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki nageneye, ꞌAuvea i vo,
Mali tomotoga bonadiega a na vona me Diu ꞌwaidie, wata tomotoga tulidi ꞌwaidiega a na vona.
Siwe tutuyanina ꞌwaineye kebu bonaku i na nogai basenadi baniꞌodi.”
22 Vonanina mali bonana ꞌwainega tovedumweꞌaiꞌainidi yadi tugusa, i da ꞌiseni i da nuaviladi. ꞌOmi wata baniꞌodi, ꞌifwaimi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena ꞌwainega ꞌwa vonavona bonanidi kebu ꞌwa da ꞌasetadiga ꞌwaidiega, vonanidi kebu tovetumagana yada tugusa, Yaubada ꞌana tovedumweꞌaiꞌai yadi tugusa, i da nogai i da nuaviladi. Weꞌe ꞌifwaimi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana awaveꞌedaꞌeda ꞌwainega Yaubada yana Vona ꞌwa luluꞌivona, vonanina kebu ꞌana tovedumweꞌaiꞌai yadi tugusa, weꞌe mogitana ꞌida tovetumagana yada tugusa bega ta na nogai ta na veꞌawamogitana.
23 Begaidi ꞌaiꞌedi tovetumagana ꞌailaꞌanimi ꞌwa na vaꞌauta, matatabumi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena ꞌwainega ꞌwa na vonavona mali bonana ꞌwaidiega, siwe ꞌaiꞌedi tovetumagana bavubavudi ꞌalo tomotoganidi kebu i da vetumaganaga i na lukuwa bonami i na nogai, nuadi i na voganidi i na vo, Mogitana matatabudi i veꞌwavaꞌwava.” 24  Ion 16:8Weꞌe ꞌaiꞌedi matatabumi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana awaveꞌedaꞌeda ꞌwainega Yaubada yana Vona ꞌwa na luluꞌivona, tomotoganidi i na luku i na nogai nika yadi sakona tulina tulina i na nuanidi i na vo, Mogitana, ꞌima tosakona.” 25 Yadi nogaya ꞌwainega yadi nuanua givagivadi i na sivemagesedi, ma yadi nuavilana wata ma yadi veꞌililibu i na lumataꞌafufu Yaubada i na subiai wata i na nubala i na vo, Mogitana Yaubada ꞌwaimie i miamia.”
Tafalolo faifaina ꞌana ꞌedaꞌeda tonovina.
26 Ekwavo, tutuyanina ꞌwa na vavaꞌauta tafalolo faifaina, nuanuaku side baniꞌodi ꞌwa na vesauluvedi. Tamu tomogo i na lei-subisubia, tamu tomogo Yaubada yana Vona ꞌwainega i na ve, tamu tomogo, naninidi Yaubada i sivemagesedi ꞌwaineye i na luꞌivoneyedi, tamu tomogo, ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena ꞌwainega i na vona, bonanidi kebu ꞌwa da ꞌasetadiga ꞌwaidiega, weꞌe tamu tomogo, ꞌana veuveuta ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega bonanidi i na siviladi nika Yaubada yana nuanua ma ꞌana ꞌaseta. Naninidi deꞌe baniꞌodi, matatabuna ꞌwa na ꞌiꞌidewadiga bega ꞌomi Keliso yana ꞌAilaꞌa matatabumi ꞌaivaita ꞌwa na veluagai. 27 ꞌAiꞌedi ꞌifwaimi nuanuami ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena ꞌwainega ꞌwa na vona, bonanidi kebu ꞌwa da ꞌasetadiga ꞌwaidiega, ꞌatumaina, siwe i lubwaineni ꞌaitamogana i na vona, ꞌalo ꞌami ꞌailuga ꞌalo ꞌami ꞌaitonu. Kebu ꞌami ꞌaitonuna ꞌwa na vona, ꞌaitamogana ꞌaitamogana i na vona, i na ꞌaꞌavana tamu tomogo i na siviladi bega ꞌami ꞌaivaita ꞌwa na veluagai. 28 ꞌAiꞌedi ꞌami ꞌailaꞌa nageneye tosaivila kebu, siwe tamu tomogo nuanuana i na vonaga ꞌasaꞌaiana, kebu i na vona ꞌailaꞌa matamie, nuanega i na vona Yaubada ꞌwaineye bona tulina ꞌwaidiega.
29  1 Tes 5:20-21Wata baniꞌodi, toluꞌivona ꞌailuga ꞌalo ꞌaitonu Yaubada yana Vona i na luꞌivona ꞌwaimie, weꞌe ꞌifwaimi yadi vonanidi faifaidi ꞌwa na venuaꞌivina ꞌana ꞌaseta mogitana faifaina. 30 Siwe ꞌaiꞌedi toluꞌivona tamu i na vonavona, nika ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina tamu nuanua i na sivemageseni tamu tonogaya ꞌwaineye, toluꞌivonanina i na ꞌailove bega tomogonina ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ve i na luꞌivona ꞌwaimie. 31 Matatabumi ma ꞌami veuveuta ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega, ꞌami fata ꞌaitamogana ꞌaitamogana Yaubada yana Vona ꞌwa na luluꞌivona bega tovetumagana matatabumi ꞌwa na ꞌaseta wata ꞌwa na vetoketoke. 32-34  1 Tim 2:11Kebu nuanuaku ꞌwa na veꞌilakalaka fai sauluvanina kebu Yaubada ꞌwainega i da mai, taunina nuanua bikana wata mia ꞌatumaina ꞌadi Yaubada. Begaidi yana toluꞌivonavo i lubwainedi i na toke taunidi i na veimeyedi bega kebu i na veꞌilakalaka.
Tutuyanina ꞌwa na vaꞌauta tafalolo faifaina, nuanuaku Keliso yana ꞌAilaꞌa tulina tulina yadi sauluva ꞌwa na vetutuyameni bega vevine kebu i na vonavona yami miavaꞌauta nageneye i na veveꞌwadamo. ꞌAdi talaboda i ꞌenoꞌeno bega kebu i na vonavonaga, wata kebu vevine iaveta i na veimeyedi fai baniꞌodi Yaubada yana Buki i vona. 35 ꞌAiꞌedi vevine nuanuadi i na velutoli tamu nani faifaina, i lubwainedi ꞌaikona yadi vanuge iaveta ꞌwaidie i na velutoli nika i na ꞌasetai. Weꞌe tafalolo ꞌwaineye, ꞌaiꞌedi vevine i na vonavona, ꞌeba bunumayaga ꞌwaideye. 36 Awale veimeanina vevine faifaidi ꞌwa geugeuya? Yami sauluvanina ꞌwa da vo Yaubada yana veimea ꞌwaimiega i da souyeni, ꞌalo ꞌwa da vo ꞌaiseotogimi ꞌwaimie yana vona i da ꞌenoꞌeno. I lubwainemi ꞌwa da vematayakayaka.
37 ꞌAiꞌedi aitoi yana nuanua ꞌwaineye i na vo, Yau Yaubada yana Vona ꞌana toluꞌivona,” ꞌalo i na vo, Yau ma ꞌaku veuveuta ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega,” ꞌaiꞌedi yana nuanua baniꞌodi, i da ꞌasetai veimeanina a kilumiga ꞌAuvea ꞌwainega. 38 Weꞌe ꞌaiꞌedi yaku vonanina i na baila, ꞌomi wata tomogonina ꞌwa na baileni, kebu bonana ꞌwa na nogai.
39 Ekwavo, yaku vona ꞌadi ꞌaseta side baniꞌodi. Ma yami dumwebika ꞌwa na tokemaiga bega ꞌami veuveuta ꞌwa na veluagadi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega, nika ꞌami fata Yaubada yana Vona ꞌwa na luluꞌivona, weꞌe tomotoganidi ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana ꞌalavelevelena ꞌwainega i vonavona mali bonana ꞌwaidiega kebu ꞌwa na talabodedi. 40  1 Kol 14:32-33Siwe tutuyanina ꞌwa na vaꞌauta tafalolo faifaina, yami sauluva ꞌwa na ꞌisaveꞌavinidi bega naninidi i lubwainemiga ꞌwa na ꞌiꞌidewadi wata ꞌedaꞌeda tonovineamo ꞌwa na tafalolo.

14:1: 1 Kol 12:31, 14:39

14:12: Efe 4:12

14:15: Efe 5:19

14:20: Lom 16:19

14:21: Ais 8:11-12

14:24: Ion 16:8

14:29: 1 Tes 5:20-21

14:32-34: 1 Tim 2:11

14:40: 1 Kol 14:32-33