Matyu
Weng Amun Matyumbed Wongkoon
Matyu Ye Buk Komo Dowad Wongkoon
Matyu ye kedmengkandi kuu ye weng kimingkidan yaa Yesu Keresu kuu anam Yuudan yi King andoon. Ke kwanoon kuu Yesu okad yiri wad doboroon kuu Moses yoom profesidan yena yoom God Ye Weng aombed komo komo dakmenabiwen korem kuu anam id keroon, Yesu yaa.
Ma kuu Yesu ye meeni kuu nub ine daboknoka God ye karuwa nimaya kerime andi ye wengiib, Yesu monoon ye awo awo awoya kuu Dewidbed dobere monoon ye ambokab ande korokbi ye wengiib, nimakarub wene God ye oonimbon aom aomniwed Godbed oonok andi ye wengiib kui. Kukuu Godbed Moses yoom profesidan yoom yaambed kurin kurinbed kwamune ande wongkoon kumbed Yesumbed ye doboroon yaron arimbed God yaromkonombed korokbendoon.
Wongkoonman
Matyu kuu Yesu ye kedmengkandeendan wad ayoob kuyaom kuu ye kuu maa. Yaningko maa kuu Livai. Ibduruk kuu ye deme kuu Rom gapman ye tak od bimaan. Kwane, Yesumbed Pita Endru yoom Yems Yoon yoom boon kuye yoman kuu Yesumbed Matyu nendoon. Kowe, Yesu komo komo kamenaboon kuu Matyu ye indobbed wedmoon kumbed Yesu bobnoone Godbed nenkoonoonbed ari kuu weeb 20yiib areb dowan keruune keye buk kee wongkoon. Kowe wongkoon ye weeb kuu AD 53 areb o AD 57 areb.
Korok Weng
1. Yesu Kuu King Dewid Ye Kambong Aombed Wooneen (sapta 1—2)
2. Yoon Baptaisman Yesu Ye Kiwaan Nekwoon (3:1-12)
3. Yesu Baptais Keroone Setenbed Mene Biranande Kamoon (3:13—4:11)
4. Yesu Galeli Angka Yarebe Kedmengkandoon (4:12—14:12)
5. Yesu Galeli Koronde Ambibkin Yena Aom Yarebe Kedmengkandoon (14:13—17:21)
6. Yesu Galeli Angka Ika Wene Kedmengkandoon (17:22—18:35)
7. Yesu Galeli Koronde Yudea Aom Yarebe Kedmengkandoon (sapta 19—20)
8. Burudandoon Ye Orokbon Arimingku Aom Komo Keroon (sapta 21—27)
9. Yesu Bobnoon Yirimbed Nenkoonoon (sapta 28)
1
Yesu Ye Awoya Awoya Yiri
(Lk 3:23-38)
Yesu Keresu ye awoya awoya yiri kei. Yesu Keresu kuu Dewid ye awo aman ari, King Dewid kuu Abraham ye awo aman ari. Aningko kei:
Abraham kuu Aisek yambe,
Aisek kuu Yekob yambe,
Yekob kuu Yudayiib ye aagoroka yenayiib yi ambe,
Yuda kuu Peres yoom Seera yoom yi ambe, yi ena kuu Tamar.
Peres kuu Hesron yambe,
Hesron kuu Rem yambe,
Rem kuu Aminadab yambe,
Aminadab kuu Nason yambe,
Nason kuu Salmon yambe,
Salmon kuu Boas yambe, Boas ye ena kuu Rehab,
Boas kuu Obed yambe, Obed ye ena kuu Rut,
Obed kuu Yesi yambe,
Yesi kuu King Dewid yambe,
Dewid kuu Solomon yambe, Solomon ye ena kuu Yuraiya yamban.
Solomon kuu Rehoboam yambe,
Rehoboam kuu Abidya yambe,
Abidya kuu Asa yambe,
Asa kuu Yehosafat yambe,
Yehosafat kuu Yehorem yambe,
Yehorem kuu Usaiya yambe,
Usaiya kuu Yotam yambe,
Yotam kuu Ahas yambe,
Ahas kuu Hesekaiya yambe,
10 Hesekaiya kuu Menase yambe,
Menase kuu Amon yambe,
Amon kuu Yosaiya yambe,
11 Yosaiya kuu Yekonaiya yambe, Yekonaiya yoom ye aagoroka yoom kuu Babilondanbed mene ana nangbanekorib, Babilon ambibkin angka benwiniwen.
12 Amaan, Babilon angka benwiniwen ari kuu:
Yekonaiya kuu Siotio yambe,
Siotio kuu Serubabel yambe,
13 Serubabel kuu Abiud yambe,
Abiud kuu Elaiyakim yambe,
Elaiyakim kuu Aso yambe,
14 Aso kuu Sadok yambe,
Sadok kuu Akim yambe,
Akim kuu Eliud yambe,
15 Eliud kuu Eliesa yambe,
Eliesa kuu Mattan yambe,
Mattan kuu Yekob yambe,
16 Yekob kuu Yosef yambe,
Yosef yamban kuu Meri, yu yaambed Yesu wooneen kui. Ye yaa Keresu* Keresu andi ye weng id kuu “Godbed Kinoona Monoonman”. andimaib kii.
17 Kekee ibduruk ye awoya Abraham doboroonkob mene King Dewid kuu awoya awoya 14iib. Angkon King Dewidbed doboroonkob mene ari Babilondanbed yeene benwiniwen yaron kwangkon awoya awoya 14iib. Amaan angkon Babilon angka benwiniwenbed mene ari Yesuyiib wooneen kwangkon awoya awoya 14iib.
Yesu Keresu Wooneen
18 Kekee komo kere Yesu Keresu wooneen kuu kei. Ye awaan Meri kuu Yosef ye wonong ande boriwen, kumban yi ayoob awane dobirindo ye niindem aom kumbed, Kingkin Karadmombed yu yaa menekore ye aromkonombed yu niindem aom kuu dana ongmoon kowe, yu kuu oyoomiib keruune wedmiwen. 19 Yu karub Yosef kuu God ye yorokmo karub kowe, nimakarub wedangkambed yu yaa karak konde domondi kuu ye dowakenban. Kwani kowe, yembed meenoon kuu boruwen kuu iwari korondem ande kamoon.
20 Kwanande kamoon kowe, Yariman ye engyumbed Yosef yaa mene kiyuum angkambed daanoon, “Yosef, Dewid ye awo ari yee! Meri kuu awane eb ambiwoom nenwene. Eb unaab, amborom kuu yu oyoomiib kereen kuu Kingkin Karadmombed yaromkonombed ongmoon. 21 Yu kuu karub dana woonanuun kowe, eb kuu yaningko kone Yesu Yesu yaningko ye id kuu “Yarimanbed arewa yaa kuu burudande bindimaan”. ande, amborom kuu yembed ye nimakarub yi ambarakmi ye kakman yaa kuu burudande bindaneen kowe.” andoon.
22 Kwanoon amborom kuu unyeman anuk yaa weng kuu Yarimanbed yedmoone ye profesiman mene daande wongkoon kuu id anam kwamune dembe wonoon. 23 Yembed daandoon kuu, “Wonong koyu karub maayiib angkindo kumbed oyoomiib kerenu karub dana woonanuuna yaningko Imanyuel andaniib.” andoon. Imanyuel ye weng id kuu “God nub yaa doreen” kui.
24 Engyumbed kwanandoon kowe, Yosef demboon ye yondem kuu yaro komo Yarimanbed ye yaa daanoon kuu kwanoon, Meri awane yambiwoom nenwonoon, ye wonong keroon. 25 Kumban ye kuu Meri yoom ma dabokne angkindo, kwane dobere wene ari yu karub dana kuu wooneen. Ye aningko Yesu ande kowoon.

*1:16: Keresu andi ye weng id kuu “Godbed Kinoona Monoonman”.

1:21: Yesu yaningko ye id kuu “Yarimanbed arewa yaa kuu burudande bindimaan”.