Yook 150
Yariman ye aningko kankoonime!
God kuu ye karadmo dobirimbon aombed doreen kuye aningko kankoonime.
Ye kuu mindong yi dangimbon aromkonoyiib arimbed doreen kuye aningko kankoonime.
Ye kamenabi aromkonoyiib ye dowad ye aningko kankoonime.
Ye kuu korem burudande darewoob arimbed kowe ye aningko kankoonime.
Kibi baandenib ye aningko kankoonime.
Haawiib laiyayiib wangkenib ye aningko kankoonime.
Tamborin wangke andenib ye aningko kankoonime.
Nongbed wangki yeman wangkanabe yurin wurumenib ye aningko kankoonime.
Kuweng darewoob ye simbal wangkanabenib ye aningko kankoonime.
Kuweng wenebi ye simbal wangkanabenib ye aningko kankoonime.
Inum nimaib ye dingkaniib nimakaruwiib kuu Yariman ye aningko kankoonime.
Yariman ye aningko kankoonime!