5
God rene omuteke habobo tatame rem gwor nowselri kitimena teitkwunbo.
Jisas re Krais, God eter werasen yam yen. Opkap omuteke habobo tatame rem God eterri yen. Har rene pap yewobo tatame rem reri yener remne kirkir pap yewobo. Nem God rene omuteke habon reri webokap nenbo, eker nem mettene, nem God reri yen remne pap meten heyar nenbo. Nem God rene omuteke habobo, reri wule nem kirkir meten nenbo. Nem op nente, nem lim be sete. Nem kebese nente. God reri yen aboyei rem nowselri wule kebese teitkwunbo. Nem God rene omuteke habobo, eker nem nowselri wule kebese teitkwunbo.
God re op wem. Jisas re Areri Yen.
Yike nowselri wule teitkwunbo? Tame re omuteke habobo, Jisas re God Reri Yen. Er tame re nowselri wule teitkwunbo. Jisas Krais re yam. Re okke waren tirmunbo wulekene nep yeren sabo wulekene sen yam. Ok waren tirmunbo wulewou re be sen yam. Yehow. Re okke waren tirmunbo wulekene nep yeren sabo wulekene sen yam. Ari kemne webo tuma, God Reri Wow re etop webo. Et tuma sekene. God Reri Wow re tuma sekene eterri tobo, re Jisas Krais reri wule etop webo. Wos mur rem etop webo. God Reri Wowkene okkene nepkene er wos mur rem kirkir ten tuma wuriketwou webo.
Tame rem wesowbo tuma nem omuteke metbo. God reri wesoubo tuma et tuma bukre, et tame remri wesoubo tuma teitkwunbo. God re Reri Yen rene tatame remne wesoubo. 10 God Reri Yen rene omuteke habobo tatame rem remri wuribaike op habobo. God reri webo tuma et sekene. God re Reri Yener rene webo tuma, God rene omuteke be habobo tatame rem er tuma omuteke be metbo. Eker, rem op webo. God re tuma yikokobo tame. 11 God reri webo tuma sekene re gwopkap. Re nemne sene poten nem heyar somsom temente. Eterri Yenke nem heyar som temente. 12 Reri Yenke bogtene tatame rem heyar somsom temente tetane. God Reri Yenke be bogtene tatame rem heyar somsom be temente tetane.
Nem somsom temente, nem etop meten sanetene.
13 Kem God Reri Yen reri sig omuteke habobo tatame, kem heyar somsom temente tetane. Kem etop heyar mette, eker an kemne etop basrasbo. 14 Nem God rene be tuma wemetbo, nem eterri wuribaikap habon ek wemetbo, opkap nemri wemetbo tuma re heyar metbo. Nem rene be akbo. Yehow. Nem rene meknik yibo. 15 Nem rene wemetbo tuma re heyar metbo. Nem etop sanebo. Eker, nem rene wemetbo wos re nemne etop newobo.
16 Tame re late, God rene omuteke habobo mase re yaper wos nenbo. Reri nenbo yaper wos et bukre bo, re be sate. Opkap, tame re rene God rene wemette, re er tame rene kwobo lan re be sate. Tame re yaper wos nente, re God rene wemette, re be sate. An etopkap tame etemne webo. Agerbo yaper wos tame rem nenbo, rem sate tetane. Opkap tame an etemne be webo, kem God rene wemette, re rene kwobo late. 17 Tatame rem be yaper nen wos nenbo, rem wule biragiyebo. Rane yaper nenbo wos tatame rem nente, rem be sate.
18 God reri yen rem yaper wos be nenbetbo. Yehow. Nem etop sanetene. God re remne lakerebo, eker Satan re remne yaper be nente. 19 Nem sanetene, nem God reri yen. Nem kirkir sanetene, aboyei nowsel et Satan eterri kulke tetane.
20 Nem sanetene, God Reri Yen re yan nemne wuribai purere newom, nem Keryen Yen God sekene rene meten sanetene. Nem Yener, Jisas Krais, rekene bogtenekap, nem Keryen Yen God sekene rene kirkir bogtene. Krais re Keryen Yen God sekene. Re heyar somsom temente wule eterri tobo.
21 Ari eisow yen, kem sukwiye wurabo wule magel taite.